งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศินา    เล่าวิริยะธนชัย
2. นายปพนธีร์    กาติ๊บ
3. เด็กชายลภัสกร    ไกลถิ่น
1. นางณิญดา    เสนาบุตร
2. นางสาวสุภัค    วงศ์อรินทร์
2 2 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเฉลิมพล    ภมรวิจิตร
2. เด็กชายไชยวัฒน์    สมสว่าง
3. เด็กหญิงชลดา    บัวเสาวรส
1. นางสาวปรีญารัชน์    แสนพิมพ์
2. นายอุดมศักดิ์    สิมะวงศ์
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุทิวัส    คำวัง
2. เด็กชายเจษฎา    เทพสิงห์
3. เด็กชายมนต์มนัส    วัทโล
1. นายจรัญ    ปัญญาดิบวงศ์
2. นางนุชจรินทร์    ปัญญาดิบวงศ์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ลีแก้ว
2. เด็กหญิงแพรวนภา    โพธิพิทักษ์
3. เด็กหญิงชญานันท์    ดั่นเจริญ
1. นายสมโภชน์    พูลเขตกิจ
2. นางสาวโชติกา    ขอผล
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธันยพร    บุญขวัญ
2. เด็กชายนราดร    ขัติยะ
3. เด็กหญิงคำมิ่ง    ละวัน
1. นายนิพนธ์    เสนาเนียร
2. นางสาวศศิณัฏฐ์    สกุลณัฏฐ์
6 6 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรายุ    เถารักตระกูล
2. เด็กชายจูฬา    เถารักตระกูล
3. เด็กชายสืทธิพล    แซ่เถา
1. นายสุวัฒน์    แสงมณี
2. นางสาวเพชรไพลิน    คำแพง
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแสงโม๋    สร้อยแสง
2. เด็กหญิงแปง    อำพร
3. เด็กหญิงพิชญาพร    เมืองใจ
1. นายภมร    อ่องคำ
2. นางสาวศุภิสรา    ไชยนันท์
8 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรัชญา    หาญมนตรี
2. เด็กชายรัฐภูมิ    ชัยชนะโสภา
3. เด็กชายสิทธิชัย    โอ้ทา
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์    สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์    สุยะนา
9 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปราวีร์    ไกรสอน
2. เด็กชายอนิรุทธ์    สุคันธจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์    อิ่มจาด
1. นายภูวดล    สังขพาลี
2. นายเสนีย์    แย้มโพธิ์
10 12 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรินรดา    จันคีรี
2. เด็กหญิงกัญติมา    พุกอูต
3. เด็กชายนวพล    อินไชยสี
1. นายธนันท์ธร    ตุ่นเงิน
2. นางสาวภีรภา    จันทร์อินทร์
11 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายธิติวุฒิ    คำธิ
2. เด็กชายณัฐภัทร    เรือนรู
3. เด็กชายศราวุธ    กิตติภักดีกุล
1. นางกล้วยไม้    เงาธรรม
2. นายนฤดล    ยาวิชัย
12 14 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    คำสุข
2. เด็กชายภูวนาถ    บานบู่
3. เด็กชายพงษ์เทพ    แก่งกระโทก
1. นายนิธิวัฒน์    กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร    ขาวจ้อย
13 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายเฉลิมเผ่า    เซ่งจ่าว
2. เด็กชายทิพกร    โชคสถิต
3. เด็กหญิงสายฝน    องอาจคีรี
1. นายธนารักษ์    คำสิงห์
2. นายนิติการณ์    ยมรัตน์
14 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุธิรา    มีสุข
2. เด็กชายณัฐพล    รอดทนงค์
3. เด็กชายวรภัทร    สว่างยิ่ง
1. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง    พรมเยี่ยม
2. นางวิไลวรรณ    ยามสุข
15 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐกานต์    เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายมงคล    ผลไชยภูมิ
3. เด็กชายนัฐพงศ์    จรรยงพันธุ์
1. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
2. นางสุภาวดี    ขิงหอม
16 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกมลชัย    ชูแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร    แจ้งใบ
3. เด็กชายกันตินันท์    รักสัตย์
1. นายอัณณพ    เสมียนหร่าย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายอุ่นแดง    น้อยลือ
2. เด็กชายกิตติพงษ์    นาซอ
3. เด็กชายจักรพันธ์    วงศ์ซื่อ
1. นายสราวุธ    ปันทวัง
2. นายสุชาติ    รัตนอารยธรรม
18 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายโชติกุล    โพธิ์สะอาด
2. เด็กชายพิสิฐชัย    สุขขวัญ
3. เด็กชายธนากร    พรมวะราภรณ์
1. นายณพลพงศ์    ด้วงกลัด
2. นางพราหมณ์พันธ์    ชาติสุทธิ์
19 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายเกษม    ขวัญธนจริยกุล
2. นายวรโชติ    แซ่ย้า
3. เด็กชายขัติยะ    แซ่ยั้ง
1. นางนิชดา    กลิ่นสุวรรณ
2. นางวริศรา    โชติเขียว
20 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติพงศ์    จันทร์ตา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    คำปุก
3. เด็กหญิงพิมพิกา    แจ่มเจริญ
1. นายสมบูรณ์    แก้วร่วมวงค์
2. นางสายพิน    อุปะละ
21 24 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทภา    ฟองแก้ว
2. นายกรวิทย์    ไชยทิพย์
3. เด็กชายพีรพัฒน์    เตชนันต์
1. นายจระกฤตย์ฺ    โพธิ์ระหงส์
2. นายธนาวุธ    ยาวิปา
22 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แซ่จัง
2. เด็กชายสมบัติ    -
3. เด็กชายพุทธกร    ก้อนศักดิ์ศิทธิ์
1. นายรังษี    วุฒิพันธ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23 26 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. สามเณรนพดล    วงศ์เมทา
2. สามเณรวร    แป้ง
3. สามเณรชาตรี    พัดแดง
1. พระธนพล    ธนพโล
2. นางอินทิรา    ลังกาชัย
24 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริยากร    คุณยศยิ่ง
2. เด็กหญิงนันทวรรณ    อร่ามศรี
3. เด็กหญิงณัฐวิภา    เซนไล้
1. นายคณณัฏฐ์    นิธิณัฐนนท์
2. นางสาวรัตนรดานันท์    บุญประเสริฐ
25 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    แข็งสาริกิจ
2. เด็กชายธเนศพล    โนนพะยอม
3. เด็กชายกันติทัต    เดชาโมรกุล
1. นายสรายุทธ    ชัยชราแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก    บุญอาจ
26 29 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    ตุ้มโท
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วงษ์บุปผา
3. เด็กชายธนพล    โกทัน
1. นายกมล    ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา    จันทร์แสงศรี
27 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายนนธวัฒน์    พิทักษ์หทัยวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร    ธีรตระกูล
3. เด็กชายวงศธร    เจภูติ
1. นายกฤษณะพงษ์    ธีรตระกูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐเอก    อินทะ
2. เด็กชายก้องภพ    ณ ลำพูน
3. เด็กชายจารุกิตติ์    ปันคำ
1. นายกฤษฎา    วงศ์วาร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสเวฟ    ลีดา
2. เด็กหญิงนิตยา    พิลาเดช
3. เด็กชายสุขสวัสดิ์    ทองสุข
1. นายปรีชา    ดามาพงษ์
2. นางสาวใกล้รุ่ง    คำภิลานน
30 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิรวิทธ์    เพ็งหมื่น
2. เด็กชายนพรัตน์    คุ้มปรีดี
3. เด็กชายลิขสิทธิ์    รสไทสง
1. นางสาวจุไร    นักปี่
2. นายสุรัติ    ช่างย้อม
31 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายวชิรวิทย์    อ่อนมาดี
2. นายณัฐพล    พรหมลัทธิ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    คุ้มวัตร
1. นายประพจน์    ไผ่ประเสริฐ
2. นายสมคิด    เสาองค์
32 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายพีรพล    ศรีกัน
2. เด็กหญิงทรงศิริ    ติยะ
3. เด็กหญิงนิธิวดี    ยายะ
1. นายกบินทร์    เตชวงศ์
2. นายชยพงศ์    ถาวร
33 36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. สามเณรเมฆา    ฟ้าพนาชล
2. สามเณรธีรพัฒน์    ไพรงามศักดิ์
3. สามเณรลี่จอ    พิชิตพนม
1. นายวีรวัฒน์    โนจา
2. นายอนุสรณ์    บุญดวง
34 37 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    มณีโชติ
2. เด็กชายชวัลวิทย์    ชมภูษา
3. เด็กชายทรัพย์อนันต์    วงค์คำ
1. นางสาววีระนุช    เอี่ยมละออ
2. นางสาวเบญจวรรณ    ณ จันตา
35 38 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายทศพล    แซ่ล่อ
2. เด็กชายวรพล    รักยอดยิ่ง
3. เด็กชายชัยณรงค์    แซ่พ่าน
1. นายนพฤทธิ์    ฟักแก้ว
2. นายวินัย    คำยันต์
36 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนาครีญา    ปิลอง
2. เด็กหญิงศุภศจีภรณ์    ผ่องสะอาด
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    สุวรรณ
1. นายจักรกฤษณ์    หมั่นหมาย
2. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
37 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจีรภัทร์    เยี่ยงวิญญู
2. เด็กชายวุฒิชัย    แก้วทิพย์
3. เด็กชายปรเมศวร์    กิ่งเกษ
1. นายยุทธนา    ปานเหง้า
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
38 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรกนก    ศรีภูมิ
2. เด็กหญิงกัลยากร    เฉยเมล์
3. เด็กหญิงวิรัญชนา    นาคคำ
1. นายศุภสิทธิ์    ยงค์เจาะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายจักรพรรดิ์    อ่องเมือง
2. เด็กชายจักรภัทร    กลางวงศ์
3. เด็กชายภูริ    ลำไย
1. นายธรรมรัตน์    เขาเหิน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
40 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    ท้าววัฒนากุล
2. เด็กหญิงนพรดา    แซ่ม้า
3. เด็กชายนาวิน    แซ่ม้า
1. นายธนกฤต    มุมทอง
2. นางสาวสาริกา    มีสุขสกุล
41 44 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนาธิป    พงศ์ร่วมมิตร
2. เด็กชายลาแอ้ทู    -
3. เด็กชายฟ้าลิขิต    ศรีกนกสายชล
1. นายนิรันดร์    ศรีโสภาสายชล
2. นายวิสุทธิศักดิ์    บุตรดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................