งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสริญญา    เตชปัญญาสิริ
2. นายศุภวิชญ์    แก้วหน่อ
3. นางสาวสุวิมล    ประวัง
1. นางณิญดา    เสนาบุตร
2. นางสาวสุภัค    วงศ์อรินทร์
2 2 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายปฎิพล    ออข่า
2. นางสาวขวัญฤทัย    ภมรวิจิตร
3. นางสาวชวัล    เกษตรกุลทรัพย์
1. นางสาวปรีญารัชน์    แสนพิมพ์
2. นายอุดมศักดิ์    สิมะวงศ์
3 3 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายธัชพล    ยศบุรุษ
2. นายสราวุฒิ    ใจทอง
3. นางสาววิพา    ใจบุญ
1. นายณัฐพงศ์    วงศ์ทองจันทร์
2. นางสาวแสงนภา    ใจเย็น
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายภาคภูมิ    เชี่ยวกสิกรณ์
2. นายธนาธร    จั่นมา
3. นายชัยนาท    นวลนุ่ม
1. นางสาวระมิงค์พร    ทองคำฟู
2. นางสาวเมธินี    เขียวดิบ
5 5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายศุภณัฐ    ต๊ะมูล
2. นายพงษกร    ชัยเมือง
3. นายเสริมสุข    วิชัย
1. นายสาโรจน์    มาหมื่น
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 6 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัชชาพัชร์    จิตติพิมพ์
2. นายสมบูรณ์    แซ่ย่าง
3. นายทัชชกร    ธนรงค์สรธัญ
1. นายวันชัย    เหล่าเรือง
2. นางสาวศิริวรรณ    คงเวิน
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายไชยนันท์    โปราหา
2. นายณัฐวัฒน์    นามหลง
3. นางสาวมลคำ    น้อยตาล
1. นายภมร    อ่องคำ
2. นายภักดี    ไชยวรรณ
8 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายธนกร    ศรีคำ
2. นายนัฐพล    วุฒิตา
3. นายพิสุทธิพงษ์    ปัญญาทา
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์    สุยะนา
2. นางสาวนภัทธิญา    จันทร์ดี
9 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายเจษฏา    เมณกูล
2. นายวัชระ    อินสระ
3. นายณัฐพล    ตึกสูงเนิน
1. นางสาวนันทวัน    จันทสุริโย
2. นายสันติ์    แสนสุข
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายกิตติกร    บุญเหลือ
2. นายพงปณต    คุ้มสมบัติ
3. นายนนทศักดิ์    กระเป๋าทอง
1. นายภูวดล    สังขพาลี
2. นายเสนีย์    แย้มโพธิ์
11 12 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายธนกร    ดอนไพร
2. นายศิริมงคล    พลสุวรรณ์
3. นายไทตะวัน    บัวหลาด
1. นายธงชัย    จิตรกว้าง
2. นายนิมิตร์    แก้วสาสุข
12 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายเกียรติพงษ์    ทวรสถาพร
2. นายธีรศักดิ์    ประวัติไพร
3. นายวีรชาติ    บูชาพุทธคุณเลิศล้ำ
1. นางกล้วยไม้    เงาธรรม
2. นายนฤดล    ยาวิชัย
13 14 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายธีรพงษ์    จำรัส
2. นายทนงศักดิ์    พาสุวรรณ์
3. นายวงศธร    ทวีรัตน์
1. นายนิธิวัฒน์    กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร    ขาวจ้อย
14 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายเอกมงคล    จันตาบุญ
2. นายธวัชชัย    ขอสีกลาง
3. นายกิตติพันธ์    อินเหลา
1. นายนิติการณ์    ยมรัตน์
2. นายนิติการณ์    ยมรัตน์
15 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวลักษณา    ก้อนจันทร์เทศ
2. นายธีรโชติ    แช่มกลั่น
3. นายวัชรพงษ์    เหลืองวิเศษ
1. นายสุเมธี    จำลองกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายศักดิ์เดชา    ปัญญาดี
2. นางสาวสารนิช    ลำมูล
3. นางสาวสุภาวดี    โพธิ์ศรี
1. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
2. นางสุภาวดี    ขิงหอม
17 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายธนัช    ว่องกสิกิจ
2. นายธนากร    ดวงจิตร
3. นายไพทูรย์    บัวงาม
1. นายอัณณพ    เสมียนหร่าย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายเฉลิมฉัตร    ศรีจันทร์
2. นายทินากร    จี้สระ
3. นายภัทรวรรธน์    เชาว์ดี
1. นายบุญสรวง    ขันซ้าย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวอรไพลิน    แสงเมืองมา
2. นางสาวจินตนา    ถาวรนำรับพร
3. นายจีรวุฒิ    ขวัญธนเกียรติ
1. นายบุญทวี    ตะยะพงศ์
2. นายสุชาติ    รัตนอารยธรรม
20 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายเนติพงษ์    สิทธิวงษา
2. นายธัชพล    สิทธิ
3. นายธนทฤษ์    ศรรุ่ง
1. นายณพลพงศ์    ด้วงกลัด
2. นายอิสระ    วีระน้อย
21 22 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายตุงคิน    นิรุตติกุล
2. นายศิรวัฒน์    ธรรมไหว
3. นายนัฐวัฒน์    เขื่อนแก้ว
1. นายพิชฌา    ต๊ะเอ้ย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายวีรยุทธ    สมศรี
2. นายตยาคี    กันทะวงค์
3. นายเทวิน    สมศรี
1. นายยุทธนา    เปี้ยจันตา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23 24 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนทรี    คำวงค์
2. นายกันต์ธพัฒน์    บุญภา
3. นายประพันธ์    เมฆแสน
1. นายจระกฤตย์    โพธิ์ระหงส์
2. นางสาววัชราภรณ์    อะทะจา
24 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายวีรชาติ    แสงสอาด
2. นายวสันต์    ยอดดอย
3. นายอุตทนา    ชมพูแพรวพรรณ
1. นายปรีชา    พลศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25 26 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. สามเณรฐิติวุฒิ    แก้วมา
2. สามเณรบรรณวิชญ์    จิตแหลม
3. สามเณรภานุวัฒน์    ปองดอง
1. พระมหาทองแดง    ถิรจิตโต
2. นางอินทิรา    ลังกาชัย
26 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัชชา    กลีบประทุบ
2. นางสาวณัฐวรา    วังกระแสร์
3. นายชลแดน    เปี้ยวโต
1. นางนาถศิรินทร์    ราชอุ่น
2. นางสาวนุชจรินทร์    กูลแก้ว
27 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายปกรณ์เกียรติ    ยะสาร
2. นายภาณุพงศ์    ดวงอุปะ
3. นายณัฐพล    คำชู
1. นางพรชนก    รักษาพันธ์
2. นายมนต์    ราชคม
28 29 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณวิษา    อุดใจ
2. นางสาวชนัฎดา    หมวกผัน
3. นางสาวสุนิษา    นาเกลือ
1. นายกมล    ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา    จันทร์แสงศรี
29 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวนภา    วังใน
2. นางสาวสุพัตรา    ปัญญาจันทร์
3. นางสาวอชิรญา    ตื้อยศ
1. นายสุรีชัย    ศาสตร์นอก
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    พุทธะโร
2. นายบัณฑิต    แอนต้อย
3. นายธนกฤต    บุญทัน
1. นางจันทิรา    วงศ์วินิจศร
2. นายปรีชา    ดามาพงษ์
31 33 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายกฤติน    รุ่งเรือง
2. นายจิรพัฒน์    แว่นศิลา
3. นายทินกร    กรุดเที่ยง
1. นายอนุสรณ์    อินทะนะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายกิตติกานต์    สุกแดง
2. นายกฤษฎา    คีรีวัฒนากุล
3. เด็กชายภานุ    แซ่เถา
1. นายธีรยุทธ    เพชระบูรณิน
2. นายเศรษฐศิลป์    แสนมนตรี
33 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายศุภมิต    เเก้วหน่อ
2. นายนนธศิกร    เเก้วมะโน
3. นางสาวกฤติยานันท์    กันปลา
1. นายกฤตาคม    เปมกิตติ
2. นายชยพงศ์    ถาวร
34 36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. สามเณรตรีวิทย์    พัฒนาแม่สอง
2. สามเณรอนุสรณ์    ไพรวิพากษ์
3. สามเณรก้องภพ    อาญาสุจิต
1. นายวีรวัฒน์    โนจา
2. นายอนุสรณ์    บุญดวง
35 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฎฐธิดา    ราชหงษ์
2. นางสาวเพชรลัดดา    สังเกตุ
3. นางสาวพาณิณี    อุลปาทร
1. นางรัชนี    พรมชู
2. นางสาววิภาวัส    รื่นฤทธิ์
36 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอากาศ    กาบแก้ว
2. นายวรากร    วงค์แว่น
3. นายวรากรณ์    ผาทอง
1. นางสาวกรรณิการ์    มะโนเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวณญาดา    สุภาวรรณ์
2. นางสาวกนกพร    พรมรักษ์
3. นางสาวณัฐวรรณ    พลาวัสนันทน์
1. นายกฤษฏา    รักษาศิลป์
2. นายจักรกฤษณ์    หมั่นหมาย
38 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤชติญา    หมวกทอง
2. นางสาวนิศารัตน์    บุญเกิด
3. นายธวัชชัย    อ้ายฝอย
1. นายยุทธนา    ปานเหง้า
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายนันทปรีชา    สอนทุ่ง
2. นายสกนธ์    อยู่กลัด
3. นายเบญจพล    อินดี
1. นายภัคพล    หล่ำทุ่ง
2. นางโชษิตา    หล่ำทุ่ง
40 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายวิชยุตม์    หมอกเมฆ
2. นายดนุพล    ชิณพรรณ์
3. นางสาวปัทมพร    อังกาบ
1. นายชินพัฒก์    ตุ้มศรี
2. นายณัฐกิตต์    กันทะชมภู
41 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายจิรชีพ    บ้านนาพิริยะ
2. นายธนวัฒน์    วังลอยชาย
3. นายป้อจัว    แซ่ย่าง
1. นายธนกฤต    มุมทอง
2. นางสาวสาริกา    มีสุขสกุล
42 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายธีรเดช    บงกชนิมิตรชัย
2. นายอรรถพงษ์    กวีกมลภัทร
3. นายขจรศักดิ์    ตะะกูลวนาสุข
1. นางสาวสุพิชชา    ใจน้อย
2. นายอมร    สุวรรณยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................