งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 059
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพนธ์    อินทอาสา
1. นางสาวสิริวิมล    กาญจนา
2 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญศิริ    จินารักษ์
1. นางสาวภาณชนก    นภาพร
3 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ชาติชำนาญ
1. นางเจียมใจ    จันทร์ศรี
4 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตติกาล    สุกเสาร์
1. นางณัชชา    นรรัตน์
5 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาสินีย์    คนธพฤกษ์
1. นางสาวเสาวนีย์    ขันทะสอน
6 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนพล    ปานทอง
1. นางสาวจุฑารัตน์    บุญเงิน
7 24 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    วิวัฒน์ดงพญา
1. นางสาวราตรี    แปงอุด
8 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    วงศ์ษา
1. นางสาวสิริญา    ศรีษะ
9 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกณวรรทน์    ณ วิเชียร
1. นางสาวรัตนิฐา    สำคำ
10 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงษ์อมร    ทีแสงแดง
1. นางดุจฤดี    หอมหวล
11 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาววาสนา    แซ่เจีย
1. นายชัยรัตน์    มูลวงค์
12 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    แอซอ
1. นายมาโนช    อรัญญะวงค์
13 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายนันทภพ    อินสด
1. นางสาวขวัญชนก    ไทยสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................