งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศ์ภัค    ไชยสถาณ
2. เด็กชายกฤษเมธ    อุปมา
3. เด็กชายกฤษกร    หงษ์ยะปานันท์
1. นายอัศวิน    จอมเที่ยง
2. นายอุเทน    วงษ์ทันท์
9
2 2 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. สามเณรกวิน    แก้วบุญดี
2. สามเณรหลง    ลุงแก้ว
3. สามเณรภาคิน    ชาญชัย
1. นายกมลชัย    กิติทรัพย์
2. นายเกียรติ    อังศุสิงห์
39
3 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตตินันท์    จิตราคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    หอมจันทร์
3. เด็กชายศรศิลป์    แสนเขียววงศ์
1. นายปรีชา    หล้ามะโน
2. นายเสน่ห์    เอื้อแท้
34
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    กำพล
2. เด็กชายบัญญพนต์    ว่องเกษกิจ
3. เด็กชายพีรพัฒน์    แสงวิชัย
1. นายณฐกร    ทาคำสุข
2. นายสุชาติ    โพธิื์มูล
ชนะเลิศ
5 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายวิชา    จะนะ
2. นายศิริศักดิ์    จะที
3. เด็กชายวิเชียร    ลิ้นทองชัย
1. นายพรชัย    รัญจวน
2. นายวธัญญู    วิเศษคุณ
16
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    ชุมภูทิพย์
2. เด็กชายจิรวัฒน์    จันทร์สม
3. เด็กชายภูวไนธ์    แซ่ผ่าน
1. นายสมเกียรติ    กระจ่างกิจใจชุ่ม
2. นายสาธิต    หงษ์ทอง
16
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายปิยราช    พุ่มเกิด
2. นายพีระพัฒน์    ส้อยแสง
3. นายสุรนาท    สิทธิยศ
1. นายชาญชัย    แก้วเถิน
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก    หมื่นคำสี
16
8 8 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรกช    กายา
2. เด็กชายนิธิศิลป์    มหามิตรอนันต์
3. เด็กชายไตรภูมิ    บุญตา
1. นายเอกชัย    พรมเทพ
2. นายเอนก    บุญชูภักดิ์
6
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายต่อ    -
2. เด็กชายภูสิทธิ์    พิทาคำ
3. เด็กชายปิติพล    ผัดอูป
1. นายนิวัฒน์    กันทะศิลป์
2. นายศิลปชัย    สุวรรณปราการ
21
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐชัย    ยาสา
2. เด็กชายเปรมสุข    หิริโอ
3. เด็กชายมงคล    มนไทยสงค์
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล    โพธิ์งาม
2. นางชลดา    สมัครเกษตรการ
34
11 11 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐนนท์    อิ่มอุระ
2. เด็กชายบูรพา    เอี่ยมปาน
3. เด็กชายอนุรักษ์    สิงโตทอง
1. นายพสุธันย์    จูทัย
2. นางสาวพัชรพร    ศรีนาราง
12
12 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายอุดมสิน    นาคศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    อิ่มบู่
3. เด็กชายณัฐพล    แย้มพี
1. นายชัชชัย    ปานแย้ม
2. นายสมบุญ    ชะนะแสน
12
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายนรินทร์    กิจขจรไพร
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ก่อนสุวรรณ
3. เด็กชายอนุเดช    ไพรเลิศทรัพย์
1. นายสิรวัฒน์    บุญยวง
2. นางสุทธาวาส    บุญยวง
12
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจรัญ    แก้วเขียว
2. เด็กชายเจษฎา    อ่อนพัว
3. เด็กชายปัฎฐวีภาณ    ย้ายเหว่า
1. นายสวราชย์    มีเจริญ
2. นายโฆษิต    สื่อสาร
21
15 15 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. สามเณรตาลหลู่    แสง
2. สามเณรเดชา    ทรงคีรีบรรพต
3. สามเณรสิทธิโชค    เงาคำ
1. นางปราณี    คชนิล
2. พระวิฑูรย์    อินทฺปญฺฺโญ
12
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายสิริณัฐ    ทวีผล
2. นายอภิชาญ    โขนชัยภูมิ
3. นายภัชรพนธ์    มหาเพ็ง
1. นายคมกริช    แพงแสง
2. นายจักรภพ    บุญขาว
21
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัทฐพงศ์    บัวมา
2. เด็กชายระพีพัฒน์    ดวงนิมิตร
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์    เหล็กเพ็ชร
1. นางจันทนาพร    กลิ่นพินิจ
2. นางวันเพ็ญ    แสนปัญญา
34
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธาดา    เกษวิทย์
2. เด็กชายอภินัทธ์    สังขิณ
3. เด็กชายพีรวิชญ์    ธิริ
1. นางบุญชู    งามขำ
2. นายอำนาจ    ปัจฉิม
6
19 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นิธิสมบัติจินดา
2. เด็กหญิงวิมลยา    แหล่ลิ
3. เด็กหญิงดวงเดือน    มุแฮ
1. นายบรรเทิง    หมื่นจินะ
2. นายวันชัย    ศรีษะ
29
20 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรศักดิ์    บัวสรวง
2. เด็กชายเอกพจน์    หาญชนะ
3. เด็กชายอนุชา    นาคแก้ว
1. นางพัชรา    ศรีสว่างสุข
2. นายแหลม    เชตนุช
16
21 22 โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักรินทร์    ดวงตั้ง
2. เด็กชายธีรนันท์    จิณา
3. เด็กชายภัชรดนัย    โสภา
1. นางพจนารถ    เป็งโต
2. นายอุดมศักดิ์    แสนจิตต์
39
22 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร์    ก้อนคำ
2. เด็กชายกฤษฎี    เทพวัง
3. เด็กชายชนาสิทธิ์    โลกคำลือ
1. นายกฤษฎิ์    กาบทุม
2. นายปราการ    ชัยชมภู
4
23 24 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทวัฒน์    แคแดง
2. เด็กชายปัณวิชญ์    น้ำตอง
3. เด็กชายพีรณัฐ    สนนา
1. นายประดิษฐ์    หาญยุทธ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29
24 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทัศน์    กมลรอบรู้
2. เด็กชายพลวัต    ความเลิศ
3. เด็กชายสรวิชญ์    กมลแย้มเสรี
1. นายจักรกฤษณ์    ปาต๊ะ
2. นายณัฐพงษ์    ทองจันทร์
29
25 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายประวิทย์    ยาง
2. เด็กชายอดิศร    เข่งปลา
3. นายภาณุพงศ์    ยาง
1. ว่าที่ร้อยตรีคม    ทองประสม
2. นายศุภวัตร    รักวงค์
21
26 27 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายธนากร    ถ่างกระโทก
2. นายปิว    ลุงกอ
3. นายหลาว    ลุงทุน
1. นายธเนศ    สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ    สุขสาย
21
27 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายเปรมปรีชา    กิ่งสะแกราช
2. เด็กชายทศภาค    สีบุตรา
3. เด็กชายศิรสิทธิ์    พุกอูด
1. นายจำนงค์    สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นางสุพรรษา    ฉิมอยู่
21
28 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพงษ์    หอมกระโทก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    นวนปัน
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ป้องแก้ว
1. นายณัฐวุฒิ    ชัยนอก
2. นายพโยธร    ผลพูน
9
29 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยวรา    ยะวงศ์
2. เด็กหญิงปิยาอร    ยะวงศ์
3. เด็กหญิงนงนภัส    ขันดา
1. นายสิทธิชาติ    ปานาม
2. นายอภิวิชญ์    ศกุนต์อนาวิล
39
30 31 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลพล    ตราเขตต์
2. เด็กชายนนทพัทธ์    จองแก
3. เด็กชายนัฐวุฒิ    อิเคดะ
1. นางจินตนา    อินทปัญโญ
2. นายสราวุธ    คุ้มครอง
39
31 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญชิตา    เตียวเจริญพร
2. เด็กหญิงณัฐชยา    สุขเล็ก
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ดาลัย
1. นางวัชรา    ภักดิ์สุขเจริญ
2. นางสมรศรี    กาหา
29
32 33 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนนท์    จีนใจเย็น
2. เด็กชายประวุฒิ    รอดอนุ
3. เด็กหญิงแพรวา    เครืออินทร์
1. นางสาวดวงรัตน์    ทองศรีกัน
2. นางสาวนภารัตน์    เวียงนิล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 34 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงษ์ภิญโญ    ไชยโยง
2. เด็กชายชยณัฐ    สนหอม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    แร่แพ่ง
1. นายจุมพล    ชาอุ่น
2. นางชฏารัตน์    คำวิเศษ
9
34 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรหลาวคำ    นามแสง
2. สามเณรหนุ่ม    คำขัน
3. สามเณรหลาวเครือ    แสงแก้ว
1. นายศิริพงษ์    อินตา
2. พระครูสังฆรักษ์อภิณัฐ สุภทฺโท    แก้วบุญเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจริญวิทย์    สาต๊ะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ปาละมา
3. เด็กชายปวริศ    เตจาโท่น
1. นายกุศล    ยอดดำเนิน
2. นายธีรวัฒน์    อินต๊ะขัติย์
16
36 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายรัตนธรรม​    แก้วรัตน์
2. เด็กชายอาจณรงค์​    ศรีพงค์สุทธิ์
3. นางสาวณัฐกานต์​    พนาเวทสุนทร
1. นางสาวจารุ​วรรณ​    ขัน​ธ​พิน​
2. นายเอกกมล​    เรืองเดช
29
37 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติกร    สุริยนต์
2. เด็กชายชนกันต์    วรรณา
3. เด็กชายณัฐพงศ์    ปันนากุล
1. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21
38 39 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาโล    เมอแล
2. เด็กชายยศพล    เยหลงกู่
3. เด็กชายจีนู่    แซ่ว่าง
1. นายภานุภัทร    จรัสนูพิพัฒน์
2. นายวรรณพิชัย    โยธินพิสุทธิ์
39
39 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชวฤทธิ์    ช่างภักดี
2. เด็กชายธนพล    พูลกสิกรณ์
3. เด็กชายอภินันท์    ทรัพย์มาก
1. นายชลอ    สระทอง
2. นายชัยวัธน์    จันทรสกุล
34
40 41 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรากร    มากหลาย
2. เด็กชายชัชชนนท์    บานแย้ม
3. เด็กชายพิทวัส    สนแก้ว
1. นางสาวธัญทิวา    เย็นใจดี
2. นายสันติสุข    อิ่นพันธ์
34
41 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธณากร    ท่าน้ำ
2. เด็กชายวิสุทธิ์    คงทวีศักดิ์
3. เด็กชายนันทวิท    อินัง
1. นายพินิจ    สุขลักษณ์
2. นายสามารถ    สิทธิวงศ์
5
42 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายอภิชัย    ร่วมใจอาชา
2. นายธันวา    วนายินดี
3. นายอภิสิทธิ์    ร่วมใจอาชา
1. นายกำธร    ปินตา
2. นางขนิษฐา    ศรีปวนใจ
21
43 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายนิรันดร์    -
2. นายพิพัช    พยัคฆ์รุ่งโรจน์
3. นายธันวา    ส่างคำ
1. นายยุทธศักดิ์    ติ๊บปะละวงศ์
2. นายเสกสรร    อินต๊ะศรี
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................