งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 603
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิษฐา    คำมา
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ธะนะตัน
3. เด็กหญิงอชิรญา    ริยะบุต
1. นางนงคราญ    พรหมเผ่า
2. นางเนตรนภา    กองแก้ว
20
2 2 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. สามเณรอนุชา    บุญมี
2. สามเณรสาม    นายนะ
3. สามเณรโชตินันท์    โรจน์นภาลัย
1. นายกมลชัย    กิติทรัพย์
2. นางจรัสศรี    จินาจันทร์
34
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรนันทร์    หม่องลำปาง
2. เด็กหญิงศรินทรา    ศิริป้อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    กันทะมา
1. นางธมลพรรณ์    ยอดคำ
2. นายสมบัติ    อัศวะสัย
24
4 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนวรัตน์    สัตยบุตร
2. เด็กหญิงนพรัตน์    สัตยบุตร
3. เด็กหญิงนิภาพร    เกษศิลป์
1. นางสาวกุลชญา    เหล่าแช่ม
2. นางสาวจิรนันทน์    ดารารัตนเสรี
34
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแสงหอม    ลุงถาก
2. เด็กหญิงมาชีต๊ะ    สาแหล๊ะ
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญทา
1. นายกมลศิษฐ์    ตาคำ
2. นางสาวปิยมาภรณ์    จันทร
30
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยพรรณ    แก้วกัณหา
2. นายภานุวัฒน์    สุทะ
3. นายธนัญชัย    มาลาศรี
1. นางชลธิชา    ศรีเพชร
2. นายทวีศิลป์    พูลเพิ่ม
22
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอานัส    คำแดง
2. เด็กชายธนพงษ์    ธนพานิชย์
3. เด็กชายสาม    สุขใจ
1. นางสาวรอยพิมพ์    สุขสวัสดิ์
2. นายศตพล    สุวรรณดี
14
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    สดหอม
3. เด็กหญิงชนากานต์    ธิกรุณา
1. นางสุดาลักษณ์    ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
14
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เตชธรรมเลิศ
2. เด็กหญิงพิชญา    เตือนจันทึก
3. เด็กหญิงนิตยา    ปันศิริ
1. นางรุ่งรัตน์    เถินบุรินทร์
2. นางสาวสุวิมล    สุขสบาย
20
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทกานต์    อินตะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา    อินตะ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา    กล้าสาริกิจ
1. นางสาวสุภัค    ชาญถิ่นดง
2. นายเกียรติกวิณ    กาพย์ไกรแก้ว
8
11 11 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญา    วังคีรี
2. เด็กหญิงนริศรา    เลิศหงิม
3. เด็กหญิงเพทาย    วินพิชัย
1. นางทิพย์รัตน์    ฤกษ์ดี
2. นางสาวภัทรภร    พิริยารมย์
36
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเมธินี    บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐวรา    โพธิ์สาลี
3. เด็กชายศิรวิทย์    ศรีทอง
1. นางธมกร    ทองพลับ
2. นางรุจิรา    จีนทิม
8
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์    คงเมตตาจิต
2. เด็กชายอำพล    ศรีไสวบงกช
3. เด็กชายบวร    ใฝ่ฝากสมบัติ
1. นางทองสุข    ดีสมประสงค์
2. นางสาวธัญญลักษณ์    แก้วใส
36
14 14 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรี    ปิมเขียว
2. เด็กชายปรียวัฒน์    หอมดอก
3. เด็กชายพินิจ    เกิดแก้ว
1. นางสาวศุภธิดา    แก้วศรี
2. นางสาวแพรวนิต    จันทะคุณ
8
15 15 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. สามเณรทรงพล    ปัญญา
2. สามเณรธวัชชัย    เอกรัฐวงศา
3. สามเณรพีรภาส    เอกรัฐวงศา
1. พระทวีชัย    คมฺภีรโต
2. นางสาวเกศริน    ศรีวิลัย
14
16 16 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ    สุขโภชน์
2. เด็กหญิงปอรัตน์ดา    อวิสุ
3. เด็กหญิงพิชชาดา    รักดอกกลาง
1. นายชนพณ    สุขแจ่ม
2. นางสาวศศิรินนา    ชมชื่น
24
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แขมเขียว
2. เด็กหญิงรัฐราพร    ทองโสภา
3. เด็กหญิงชลธิชา    พิมพาเรียน
1. นางจันทนาพร    กลิ่นพินิจ
2. นางวันเพ็ญ    แสนปัญญา
27
18 18 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุชจณี    อินทร์ใจดี
2. เด็กหญิงธนวันต์    สุขสถิตย์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ    บริสุทธิ์
1. นายวิทยา    จัมปะโสม
2. นายสมภพ    สิทธิเขตกิจ
14
19 20 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัด    ลุงปานโค่
2. เด็กหญิงมนศิกานต์    ไอ่จาง
3. เด็กหญิงส่วยอุ่ง    ลุงหมาย
1. นางสาววรางคสิริ    ทองไชย
2. นางโมฬี    อภิวงค์งาม
8
20 21 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายมานพ    อำภาลี
2. เด็กหญิงมัลลิกา    อำภาลี
3. เด็กหญิงนริศรา    ทองม่วง
1. นางสาวปิยนุช    มั่นสิงห์
2. นางสิริรดา    อินทร
22
21 22 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    เต็มสมุทร
2. เด็กหญิงชนิตร์นันท์    เสาร์ขอ
3. เด็กหญิงชลธิดา    กันทะตุ้ย
1. นางเกษิณี    กันน้อม
2. นางเกษิณี    กันน้อม
14
22 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ใจเย็น
2. เด็กหญิงชนัญญา    ราชศักดิ์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    ปานา
1. นางอรุณี    เมืองมา
2. นางสาวเดือนนภา    ยะมา
36
23 24 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงอรอมล    ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงรุจิรดา    ขาเหล็ก
1. นายวีระชาติ    บุญเทพ
2. นางสาวสาลินี    บุญเทพ
30
24 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมีนา    ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงลลิตา    ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวพิมพ์ประภา    เสาสวัสดิ์
2. นายภูวดล    สุระจินดา
4
25 27 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวราพร    นิลแสง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    ไชยวงค์ษา
3. เด็กหญิงขนิษฐา    สิริแปง
1. นายธเนศ    สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ    สุขสาย
24
26 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ    เวียงเหล็ก
2. เด็กหญิงชาลิสา    แสนโคตร
3. เด็กชายวัชรพร    พรมจันทร์
1. นายธนวัฒน์    กองแก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์    นพคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 29 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนดล    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายชินวัตร    บริรักษ์
3. เด็กชายประพันธ์    มะลิใส
1. นางสาวรัชยา    โกสาวัง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
28 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    ชัยวรรณ์
2. เด็กชายณัทณเอก    กาวิน
3. นางสาวสุพิชฌาย์    ป่าธนู
1. นางณัฐชานันท์    ฉัตรเกียรติคุณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
ชนะเลิศ
29 32 โรงเรียนเมธีพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาริยา    สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงศศิธร    บุตรศรี
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    ทองเพ็ง
1. นางภัครมัย    ด้วงฉุน
2. นายอภิชาติ    ด้วงฉุน
6
30 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภวรรณ    ต่ายมา
2. เด็กหญิงศศิกาณฑ์    โคตรสีทา
3. เด็กหญิงชมพูนุช    วันโน
1. นางสาวจารุวรรณ    บุตรเกตุ
2. นางสุภรัตน์    รัตนประภา
27
31 34 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน    พลหลาย
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    สีทะ
3. เด็กหญิงพรทิพย์    แก้วฤทธิ์
1. นางณัฐธยาน์    มั่นหมาย
2. นายวิมล    จิตหมั่น
8
32 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายณพล    แซ่กง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก    มนัสมโนธรรม
3. เด็กชายวรวิทย์    ศรชัยปัญญา
1. นางสาวพัชริน    โนวิชัย
2. นายสายัญ    ธรรมจันตา
6
33 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพจณีย์​    มาไชยนาม
2. เด็กชายสหพร​    คงแก้ว
3. เด็กหญิงสิริขวัญ​    พูนุช​
1. นางสาวจารุ​วรรณ​    ขัน​ธ​พิน​
2. นายเอกกมล​    เรืองเดช
14
34 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุมพุนุช    แสนเมืองมูล
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    อินทรีย์
3. เด็กหญิงวศินี    เครือวงค์
1. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30
35 40 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนทัต    ชาตรีวัชระ
2. เด็กชายธนวัฒน์    สมภพวรพงษ์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์    จังพินิจกุล
1. นายสถาพร    คำบุญมี
2. นายสมโภชน์    แก้วเทียน
30
36 41 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวเหมวรรณ    สุริยะลังกา
2. เด็กหญิงวรรณนิสา    จันทระ
3. เด็กหญิงศิริพร    มั่นเหมาะ
1. นางนฤมล    อรชร
2. นางสาวพิมพา    คำมี
27
37 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษยมาส    เฟื่องพันธ์
2. เด็กหญิงอรไพลิน    เพ็ชรประดับ
3. เด็กหญิงเดือนแรม    พรมสอน
1. นางจินตนา    อิ่มพิทักษ์
2. นางสาวณัฐสุดา    ธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 43 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายวทัญญู    เกตุเสาะ
2. เด็กหญิงสุจิตรา    วนากรคงศรี
3. เด็กชายณัฐพล    แก้ววิเศษ
1. นางพิมพิรา    สอนเนียม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36
39 44 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวสายรุ้ง    มะนิเหว่
2. นางสาวเอเอมิว    -
3. นายศักดิ์ชัย    -
1. นางสาวธนิดา    แก้วทิพย์
2. นายเอกชัย    บุญปัน
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................