งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริสา    แซ่ย่า
2. เด็กหญิงกิตติมา    วรกิจพาณิชย์
3. เด็กหญิงตั้ว    แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงพิตตินันท์    พจนาวรากุล
5. เด็กหญิงพิมพ์สุภา    แซ่ลี
6. เด็กหญิงวิลัยวัล    แซ่ลี
1. นางสาวจิรสุตา    เมืองอินทร์
2. นางพิมพ์ใจ    กาวีละ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลณิชา    สิทธิกุล
2. เด็กหญิงพรไพลิน    ตุ่มรังษี
3. เด็กหญิงปวริศา    อินต๊ะ
4. เด็กหญิงพนิตนันท์    สุกันทา
5. เด็กหญิงพิมรดา    อินต๊ะจักร
6. เด็กหญิงฉัตรนภา    วงษ์ปา
1. นางวิมล    นาวะระ
2. นางสอางศรี    มณียะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกรินทร์    จันทร์คำ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ดีวอ
3. เด็กหญิงบัญฑิตา    สมวงค์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์    อินปิก
5. นางสาววาสนา    ฝ้ายขาว
6. นายบุณยกร    ฟูจูมปา
1. นายกฤษณะ    ลาดปาละ
2. นายธนะบดี    เขื่อนปัญญา
3. นางเครือวัลย์    สุริยะวรรณ
30
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    วิเชียรสาร
2. เด็กหญิงธัญชนก    เริงเขตรการ
3. เด็กหญิงอรปรียา    อาทร
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    สมานพงษ์
5. เด็กหญิงนงนุช    เสือบัว
6. เด็กชายณัฐภูมิ    บุญกัณฑ์
1. นายชัชวาลย์    พุฒแก้ว
2. นายธนวัฒน์    ชาญธัญการ
3. นายอนุชา    เชียวเกตวิทย์
15
5 6 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    สุขเสมอ
2. เด็กหญิงปณัชดา    มหาวงค์
3. เด็กหญิงอนันตญา    เพียรสอน
4. เด็กชายอดิศร    ผลานิสงค์
5. เด็กหญิงสุภาวดี    จ่าชัยภูมิ
6. เด็กชายสิทธิโชค    แฝงสุนา
1. นางคำเพียร    จันทร์แสน
2. นางจิดาภา    ชาญเวช
3. นางวนิดา    วัฒนินทร
24
6 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแสง    อินหงส์
2. เด็กชายธนบรรณ    ใจมั้น
3. เด็กชายวัน    คำแก้ว
4. เด็กหญิงปิยนุช    หนานอ้าย
5. เด็กหญิงรติมา    ธรรมสาร
6. เด็กหญิงณัฐนิชา    ชัยชื่น
1. นายนัทพงศ์    ยะถา
2. นางสาวิตรี    เทพวิชิต
3. นางสาวเขมินทรา    ชุมมัธยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภานัน    จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงอนัญญา    แก้วมา
3. เด็กหญิงณัฐวิกา    เรือนแก้ว
4. เด็กหญิงธนัญญา    มาระวัง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา    วงค์กองแก้ว
6. เด็กหญิงบุศรินทร์    จิตชื่น
1. นายสมพงษ์    คันธะเรศย์
2. นางสุดาลักษณ์    ไกรทอง
3. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
13
8 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงชัชลัย    พหุนันท์
3. เด็กหญิงฐิติพร    เรืองศรี
4. เด็กชายสิปปกร    สิงห์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงพรรณจิรา    บุกบุญ
6. เด็กหญิงนริศรา    จิตร์วิจารณ์
1. นายจรัส    สร้อยสอาด
2. นางทัศณี    ทะอินเลย
3. นางวัชราภรณ์    อุดมรัตนมงคล
28
9 11 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ลี้สมบัติ
2. เด็กหญิงดารณีนุช    แย้มเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐวิภา    แย้มโอภาส
4. เด็กหญิงสุชานันท์    สัญจรดง
5. เด็กหญิงธนกมล    แก้วประเสริฐ
6. เด็กหญิงวราภรณ์    เพ็ชรโต
1. นางสาวประนอม    สมีเพชร
2. นางรัชกรณ์    ทองจั่น
3. นางเพ็ญนี    สุทธิพงษ์วิจิตร
24
10 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชญานิศ    นครกลาง
2. เด็กหญิงธนัญญา    กุลประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอริสา    ชูดี
4. เด็กหญิงถิรดา    พรมด่วน
5. เด็กหญิงญาณิศา    ซังปาน
6. เด็กชายณรงค์ชัย    ใบกุหลาบ
1. นายกฤษณพงศ์    นาทิพย์
2. นายนิสิต    เนินเพิ่มพิสุทธิ์
3. นางสาวพันทิพย์    กอกอง
11
11 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดาคือ    ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงชลันธร    คงความเสรี
3. เด็กหญิงญานี    ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงอาภาภัทร    ศรีไสวชงโค
5. เด็กหญิงมันทนา    ศรีสุขสันต์คงคา
6. เด็กหญิงมุธิตา    อมรใฝ่สุรีย์
1. นายณัฐพงษ์    จันทร์แดง
2. นางศิริลักษณ์    วงค์คำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
34
12 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา    แก้วเปี้ย
2. เด็กหญิงนริศรา    เชื้อต่าย
3. เด็กหญิงรักษิตา    แหลมหลัก
4. เด็กหญิงศศิภา    รักธรรม
5. เด็กหญิงกัณฐิมา    วันโนมัย
6. เด็กหญิงมัลลิกา    ทานา
1. นางวิเชียร    ทองใหญ่
2. นางเพ็ญศรี    เสียงดัง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
13 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิดาพร    ชัยเมืองแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    วงศ์สาม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ตุงคณาคร
4. เด็กหญิงวรวรรณ    เลาย่าง
5. เด็กหญิงชนกนันท์    ศิริลาภา
6. เด็กหญิงพนิตพร    แซ่ย่าง
1. นางสาวกุลชญา    คะนันศรี
2. นางจันทร์เพ็ญ    ศิริแก้ว
3. นางสาวมุทิตา    กาปวน
11
14 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนวรัตน์    โอภาษี
2. เด็กหญิงญาณิศา    มดแดง
3. เด็กหญิงพรศิริ    ฉิมสันเที้ยะ
4. เด็กหญิงนภัสสร    อมฤกษ์
5. เด็กหญิงสิดาพร    ไชยมา
6. เด็กชายเจทพร    ก้อนจันทร์เทศ
1. นางณัฐฎ์ธนาพร    ภิรมย์ภักดิ์
2. นางสาวสินจัย    โฉมชัย
3. นางส่งศรี    โอภาษี
35
15 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรศักดิ์    เพ็ชรพูล
2. เด็กชายวีรภัทร    ปั้นแปลก
3. เด็กชายธราเทพ    ขำอิง
4. เด็กหญิงสิรินดา    จุลมุสิก
5. เด็กหญิงอาทิตยา    ผลทวี
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เฉลิมพล
1. นางสาวนลทพร    คุ้มไพรี
2. นางบุญชู    งามขำ
3. นายอำนาจ    ปัจฉิม
20
16 20 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิตา    ปารีชัย
2. เด็กหญิงสาธิกา    จันทร์เทพ
3. เด็กหญิงทีฆรัต    สว่างโปธา
4. เด็กหญิงจิตราวรรณ    กาวี
5. เด็กหญิงฉัตราภรณ์    สุขวุ่น
6. เด็กหญิงรสจริน    มาหล้า
1. นายจรัส    ทนันชัย
2. นางสุนีย์    ชาราษฎร์
3. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ    ใจยะปัน
9
17 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณิษา    ชาดี
2. เด็กหญิงธนัชภรณ์    ปันเมนท์
3. เด็กหญิงธนิดา    หมู่อำพันธ์
4. เด็กหญิงเปมิกา    เหมือนสังดี
5. เด็กหญิงจิรวรรณ    จินดา
6. เด็กหญิงชญานิศ    เดชปาน
1. นางสาวพิมพ์นภา    มาลัย
2. นางวรรณทนาภร    ลิขิตสุภิณ
3. นางสุวิมล    อินอ้าย
8
18 22 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์    แก้ววงศ์
2. เด็กหญิงชลาลัย    ใจคำวัง
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ทะยะ
4. นายอนิรุต    แสนคำฟู
5. เด็กหญิงพฤกริษา    ทายะ
6. เด็กหญิงหทัยภรณ์    มาเปียง
1. นางจันทกานต์    ดวงมาลา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32
19 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริมนต์    สารข้าว
2. เด็กชายภูริทัต    ธรรมรงค์รัตน์
3. เด็กหญิงธนัชพร    กันติยะ
4. เด็กหญิงเจตนิพิฐ    เคลือชมภู
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ชนิดาภาพงศ์
6. เด็กหญิงสุภานัน    ปัญญาทอง
1. นางสาวจันทร์จิรา    เตชะวงค์
2. นางผุสดี    วัชรสกุลวงศ์
3. นางรัตนาภรณ์    ภิญโญฤทธิ์
7
20 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    วงศ์ยังประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ    เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงวิภาวี    เนตรทิพย์
4. เด็กหญิงกัญญาภัทร    อุตรชน
5. เด็กหญิงนภัสวันท์    กันธุระ
6. เด็กหญิงปิยะนุช    แสนคำแพ
1. นายภาสกร    เนตรทิพย์
2. นางสาวหิรัญญการ    ปัญญาภู
3. นางสาวอารี    เสาศิริ
6
21 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา    โพธิ์คำสุข
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    สอดสี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    คมจริง
4. เด็กหญิงรัษฎากร    ถาวรภักดี
5. เด็กหญิงวนิดา    อินทะสร้อย
6. เด็กหญิงวิภาพร    ของเดิม
1. นางจรรยา    พุทธา
2. นางสาวธิวาพร    เยียดยัด
3. นางสรัญญา    เรือนคำ
20
22 27 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงสุภานัน    ธรรมชาติอุดม
3. เด็กหญิงอภิสรา    ยิ่งโยชน์
4. เด็กหญิงอลีนา    ชมภูมิ่ง
5. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    สร้อยฟ้า
6. เด็กหญิงติยาภรณ์    สร้อยฟ้า
1. นางพรพิทยา    จูงใจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37
23 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สนธิเทศ
2. เด็กหญิงศุภัสสร    เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    จำปางาม
4. เด็กหญิงจิตติมา    จันทร์มา
5. เด็กหญิงวิไลภรณ์    คุณแพง
6. เด็กหญิงชลดา    ทองสุก
1. นางทิพาพร    ศรีสุธรรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์    คำปาน
3. นางลำใย    อุดชาชน
36
24 29 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรนัชชา    ศรีนาคสุข
2. เด็กหญิงชนาพร    กองทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน    เหล่าเจริญ
4. เด็กหญิงเมยวี    เนตรพินิจ
5. เด็กหญิงปนัดดา    สุขเกษม
6. เด็กหญิงถิรพร    มูลที
1. นายกมล    ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา    จันทร์แสงศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33
25 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงยุพาพร    มอนเต๋
2. เด็กหญิงวรรณนิภา    เกิดกุรัง
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ไชยโย
4. เด็กหญิงพิชฎา    ติ๊บมา
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    สันคะยอม
6. นางสาวชลกร    มูลนำ
1. นางปาริฉัตร    พนมการ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
38
26 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญานุช    สิงห์คำ
2. เด็กหญิงชัญญานี    สิงห์คำ
3. เด็กหญิงณภัทรจิรา    เปรมจิตร์
4. เด็กชายกัณณวัฒน์    ม่วงหวาน
5. เด็กหญิงชลิสา    วงศ์ฉายา
6. เด็กหญิงทักษพร    ภักรักษา
1. นางสาวจารุวรรณ    บุญดา
2. นายชนะวงศ์    อะทะเสน
3. นางสาวศากุน    สุรวงค์
28
27 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสา    สนธิ
2. เด็กหญิงมัลฑนา    สีสม
3. เด็กหญิงจิราภา    ทิพไสยาท
4. เด็กหญิงณัฐกมล    มะณี
5. เด็กชายวีรภัทร    ขมินทกูล
6. เด็กชายชิน    บุญคล้าย
1. นายภัทรคุณ    บุญดุฉาว
2. นายวรวุฒิ    ศิริอ่อน
3. นางสาวศรีนวล    ขิระนะ
20
28 33 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฟ้าใส    ใจแสน
2. เด็กหญิงพิชญาภา    พลอาชา
3. เด็กหญิงสายน้ำ    ชาญนุชิต
4. นางสาวกรรณิการ์    ขวัญยืน
5. เด็กหญิงอารยา    ดวงใจแก้ว
6. เด็กหญิงอาทิตยา    วิยาภรณ์
1. นางสาวนันทวัน    ปิ่นทอง
2. นายประชาเล็ต    เฉยเทิบ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
29 34 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณี    โกศรีวงค์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แก้วระกา
3. เด็กหญิงภัทราพร    นินบุญเรือง
4. เด็กหญิงฉันทิสา    กันทะวงค์
5. เด็กหญิงสุธิดา    วิระขันคำ
6. เด็กหญิงฉัตรดาว    มาแก้ว
1. นางจุฑาภรณ์    จันทะคูณ
2. นางสงกราน    สินเจิมศิริ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
30 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนภัสสร    ภีระ
2. เด็กชายณัฐดนัย    เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงภัททิยา    ก้างออนตา
4. เด็กหญิงพิรุณพร    มะโนสมบัติ
5. เด็กชายรพีภัทร    แสนสุข
6. เด็กหญิงวิชญาพร    สีปิน
1. นายทรงพล    ปาอินทร์
2. นางสาวสายพิน    ราชลำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26
31 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    หวันห้อ
2. เด็กหญิงอภัสรา    บุญอินทร์
3. เด็กชายณัฐภัทร    วรรณภิละ
4. เด็กหญิงฉัตรชนก    ขวัญทอง
5. เด็กหญิงศศิประภา    เหมือนฟู
6. เด็กหญิงอชิรญา    ดิรกนาม
1. นางสาวกนกวรรณ    จันทร์ลอย
2. นางลำดวน    ติดทะ
3. นางศรีเริญ    มีพิมพ์
15
32 37 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาจรีย์    เกตุศรี
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    แพร่อำพา
3. เด็กหญิงอมรา    ถิ่นที่
4. เด็กหญิงฐานัชฌา    อิ่มพึ่ง
5. เด็กหญิงจริยาภรณ์    นิ่มนงค์
6. เด็กหญิงฐิติชญา    แสงอรุณ
1. นางธิติมา    วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางนันทิยา    ศุภราชโยธิน
3. นางประพิณมาศ    ศรีผุย
5
33 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพาทินธิดา    โภชนะ
2. เด็กหญิงเขมิกา    เชื้อพงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร    คุณมั่ง
4. เด็กหญิงกาญจนา    แซ่ลี
5. เด็กหญิงกุณฑิกา    มังสุไลย
6. เด็กหญิงญาณิศา    อินต๊ะวงค์
1. นายธนพันธ์    พานคำดาว
2. นางสาวปิ่นแก้ว    ยานะจิตร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20
34 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    มณีพันธ์
2. เด็กหญิงหทัยวัลภ์    คำกล่อม
3. เด็กหญิงสุนันทินี    วันบัวแดง
4. เด็กหญิงสุณิสา    สายเครือเปี้ย
5. เด็กหญิงสุธาสินี    สายเครือเปี้ย
6. เด็กหญิงภาวินี    ต๊ะวัน
1. นางนัทธมนกาญจน์    จูนก
2. นางสาววรรณา    โกตะมะ
3. นางสาวสุทธาสินี    มากสุข
9
35 41 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายขวัญข้าว    บัวเผื่อน
2. เด็กชายธนายุทธ    หนูหริ่ง
3. เด็กหญิงชนาภา    รัตนวงค์
4. เด็กหญิงตวงพร    ไผ่งาม
5. เด็กหญิงปานตะวัน    สำรี
6. เด็กหญิงกนกพร    เสือมั่น
1. นางสาวจิรสุดา    พยอม
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ    หงษ์ทอง
3. นางสุชาดา    อิ่มประสิทธิชัย
13
36 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพร    ใจดี
2. เด็กหญิงสุมิตรา    นุชปาน
3. เด็กหญิงศิริภัทร    ชายกลั่น
4. เด็กหญิงนันทิชา    เพ่งกิจ
5. เด็กหญิงณัฐนรี    ศรีกลุ่ม
6. เด็กหญิงวรรณศิริ    โอภาส
1. นางสาววันเพ็ญ    เพ็ชรมี
2. นายสมบัติ    ประจุ
3. นางสาวสุภาวิณี    รอดฉ่ำ
ชนะเลิศ
37 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาวุฒิ    เขียวไสว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    กาจักร์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    มณีเขียว
4. เด็กหญิงภริตา    วงศ์ชมภู
5. เด็กหญิงปวีณา    เปรื่องอักษร
6. เด็กหญิงสมัญญา    สุยะ
1. นางสาวพจนารถ    ปัญญาไว
2. นางยุพิน    ชัยชนะ
3. นายเจนณรงค์    โตเอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
38 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพดล    สาครมาลี
2. เด็กหญิงอภิญญา    จงรัมย์
3. เด็กหญิงสุมิตตรา    ทองแถว
4. เด็กหญิงศศิพร    สุวรรณวงษ์
5. เด็กหญิงโสภิญญา    ดีปุกเปียง
6. เด็กหญิงพชรพร    แสนติ๊บฝาย
1. นางนวลจันทร์    โคตะมี
2. นางสาวสายฝน    กันทะวงค์
3. นางสาวสุดคนึง    สุรศักดิ์สิทธิชัย
26
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................