งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    แซ่ลี
2. เด็กหญิงสาวิตรี    บำรุงศรี
3. เด็กชายภูฟ้า    ต๊ะอ้าย
1. นางอนัญญา    สมฤทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28
2 2 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. สามเณรยสสรัล    แปงเมือง
2. สามเณรคัมภีร์    แสงท้าว
3. สามเณรณัฐนันท์    พรหมฤทธิ์
1. นายกมลชัย    กิติทรัพย์
2. นางจีราวรรณ์    อังศุสิงห์
21
3 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชชาพร    พรมปาวงศ์
2. เด็กหญิงปิ่นไพร    ชัยหมอน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    พุทธิมา
1. นางสาวนันทินี    สายอุปราช
2. นางสาวอำไพ    รังน้อย
32
4 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จูเปีย
2. เด็กหญิงธนาภา    มานาโถ
3. เด็กหญิงสุพิชญา    ชูอินทร์
1. นายชงคา    เมืองจันทร์
2. นางสาวปุริมปรัชญ์    พันธ์เขียน
12
5 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาสินี    มารอด
2. เด็กหญิงอารียา    จันทร์เด่น
3. เด็กหญิงจิรนันท์    ปาลี
1. นางสาวลภัสรดา    รอดวงค์
2. นางสมลักษณ์    ศรีมังกร
12
6 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    มงคลโรจน์กุล
2. เด็กหญิงพัชริกา    ชัยวงค์
3. เด็กหญิงภูษณิศา    แซ่จ้าง
1. นางสาวกายทิพย์    แจ่มจันทร์
2. นายพงษ์สิทธิ์    นันทญา
5
7 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. สามเณรทัตพงศ์    เสาสุดใจ
2. สามเณรรุ่งตะวัน    โคตรพรมมา
3. สามเณรณัฐธิวัฒน์    พุ่มรินทร์
1. สิบเอกนพดล    สมทรัพย์
2. พระมหาภัทรดนัย    กำจัด
21
8 9 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. สามเณรธนัญชัย    สำราญศรี
2. สามเณรณัฐวรรธน์    แสดงคุณ
3. สามเณรศิวกร    คะปานา
1. พระธนพันธ์    ณฎฺฺเมธี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    ศรีหนู
2. เด็กชายจักรินทร์    ศรีพา
3. เด็กหญิงสุภัสรา    ส้มอ่ำ
1. นางทัศนีย์    เพิ่มภาค
2. นางสาวปิยะดา    แสงมณี
18
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐณพล    นนทโคตร์
2. เด็กชายศุภวิชญ์    นนสาลี
3. เด็กหญิงกนกพิชญ์    มะโนรส
1. นายมาโนช    วิริยะ
2. นางวัลลาห์    สายอุบล
9
11 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนา    แซ่ย่า
2. เด็กหญิงกรวรรณ    สุขเครือเกิด
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ม่วงปัด
1. นางสาวกัลยารัตน์    รามบุญคล้าย
2. นางสาวสุกิจตา    แก้วสวย
37
12 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิศรุทธ์    เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงอัมไพ    สุนามถาวร
3. เด็กชายชัยวัฒน์    ทินกรทอแส
1. นางสาวพิกุล    วงศ์แสน
2. นายเอกชัย    จีปิน
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชีวาพร    ทองปอนด์
2. เด็กหญิงพรรณภัทร    กลิ่นใจ
3. เด็กหญิงจิรพร    มีวังแดง
1. นางสุภาพรรณ    คำสวน
2. นางอรชร    ครุธผาสุข
37
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชนม์ชนก    ขันพิทักษ์
2. เด็กหญิงผไทเงิน    เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงภัทรพร    ศรีวิชัย
1. นางสาวกนกพร    สารณาคมน์กุล
2. นางอัมรา    สารณาคมน์กุล
12
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัชวาล    จารัมย์
2. เด็กหญิงวิชาดา    พลอุบล
3. เด็กหญิงณัฐชา    วัฒสุข
1. นางสาวสินจัย    โฉมชัย
2. นายอภิศาล    ไทยเจริญ
15
16 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา    จึงสมเจตไพศาล
2. เด็กหญิงภิญญดา    ชนะดี
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ธรรมตา
1. นางกนกนิจ    จูทา
2. นางสาวนิรมล    สูนประหัตถ์
32
17 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ตาเปี้ย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    พรมเสนา
3. เด็กหญิงจิดาภา    มารินทร์
1. นางจันทร์สุรี    สุรินทร
2. นางสาววาสนา    จันตาอุด
32
18 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกวิสรา    ซิวแดง
2. เด็กหญิงพิมพิกา    ณ ลำพูน
3. เด็กหญิงอำพร    ไม่มีนามสกุล
1. นางสาวลลิตา    วงค์ษา
2. นางสาววนิตยา    นะพินธ์ุ
18
19 21 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    คุ้มภัย
2. เด็กหญิงวรญา    แสงโพธิ์
3. เด็กชายกษิดิศ    ธีระภู่พรม
1. นางสาวกาญจนา    ผู้อยู่สุข
2. นางสาววิภาดา    กลิ่นด้วง
32
20 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิตาภรณ์    มิ่งเชื้อ
2. เด็กหญิงมัณฑนา    จันทร์แดง
3. เด็กหญิงพาขวัญ    ภิญโญ
1. นางสาวศิริลักษณ์    ใจขาว
2. นายเดชพล    ตรีเพ็ชร
21
21 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัคสุดา    สว่างแสง
2. เด็กหญิงธนัชพร    มาไกล
3. เด็กหญิงชุติการ์    ไชยแรง
1. นางสาวพัชรา    จันทร์ทิพย์
2. นางศิริพร    ฟักแก้ว
32
22 24 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัณฑวรรณ    พิศจารย์
2. เด็กหญิงเขมฤทัย    พิศจารย์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    พิศจารย์
1. นางสาวทัศนีภรณ์    สุยะ
2. นางสาวรมย์นลิน    อุปจักร์
28
23 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน    กาสุนันท์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    เมฆสีสวย
3. เด็กหญิงกุลธิดา    เมืองเมา
1. นางทิพย์ภวรรณ    วงษ์สุข
2. นางสาวมยุรีย์    คำจันทร์
9
24 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    จุลพันธ์
2. เด็กหญิงพิชชานันท์    คนเก่ง
3. เด็กหญิงกิตติญา    การเก่ง
1. นายดวงเด่น    พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ    พิจอมบุตร
6
25 27 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศนิชา    อัศวาภรณ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    สอาดล้วน
3. เด็กหญิงชฎารินทร์    ลางแขก
1. นางพรพิมล    บุญโคตร
2. นายพลอธิป    เอี่ยมบู่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 28 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิชาภา    จันทะไพร
2. เด็กหญิงพรฐิตา    ปัทมวิภาต
3. เด็กชายเอกภพ    เสือใหญ่
1. นางสาวกิ่งดาว    ดีใจงาม
2. นายเนาวรัตน์    กิ่งเนตร
9
27 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุธินันท์    พินิจการ
2. เด็กหญิงศศิวิมล    เย็นฉ่ำ
3. เด็กหญิงพัชรพร    เกิดมี
1. นางพิชามญชุ์    จันทศร
2. นางสุทิน    ศรีมูล
21
28 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุริยัน    ทรายกนกธารา
2. เด็กชายญาณพัฒน์    ชูชัยวุฒิกุล
3. เด็กชายปรีชา    รเมศรมัย
1. นางชนัญญา    พยุงกรพินธุ์
2. นายอนิรุทธิ์    เหล่าใจ
28
29 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวิชญา    แก้วกัน
2. เด็กชายปฏิภาณ    สีเสวก
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พรมเสน
1. นางณัฐชานันท์    ฉัตรเกียรติคุณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15
30 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยะ    เชื้อแก้ว
2. เด็กหญิงมันทนา    ธงชัย
3. เด็กหญิงสุธิมา    วงค์จะมาศ
1. นางณัฐตา    หอกุล
2. นางวิจิตรา    ทองจิตติ
4
31 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์    หนูหอม
2. เด็กหญิงจิรพรรณ    มุกดา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    ชูแผ้ว
1. นางภานุรัตน์    เดชะผล
2. นางวิรัต    ผักใหม
15
32 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    จิตรวงค์
2. เด็กหญิงธนัชญา    สำรองพันธ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ช้างคำ
1. นางบุษบา    กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี    ไกรโชค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ราชเมืองมูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อาริยะ
3. เด็กหญิงแพรพิไล    ใจใหญ่
1. นายกนกทองศิลป์    จันทร์ฝั้น
2. นางปิยาพัชร์    ชาติชำนาญ
18
34 37 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    ยี่ภู่
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อิศาสตร์
3. เด็กหญิงไพรินทร์    ชูสิงห์
1. นางกมลวรรณ    บรรดาสุข
2. นางสาวรัตน์ชนิดา    อิ่มอ่อง
6
35 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ไพยราช
2. เด็กหญิงโยษิตา    พึ่งนา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์    ไพยราช
1. นางสาวดวงกมล    ไชยศิลป์
2. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
37
36 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ปัทมาลัย
2. เด็กหญิงอมรทิพย์    ก้างออนตา
3. เด็กหญิงวรางคณา    จิตวรางคณา
1. นางจำรัส    นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย    นันทฤทธิ์
28
37 40 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัยยาวีร์    อ่วมอ่อน
2. เด็กหญิงธนิษฐา    สุขแก้ว
3. เด็กหญิงอารยาวดี    ชาสำโรง
1. นางสาวฐานิดา    โคสุวรรณ์
2. นางเนาวรัตน์    ช้างน้อย
6
38 41 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    คงหอม
2. นางสาวเพชราภรณ์    ไผ่เรือง
3. เด็กหญิงรชนิศ    ยอดเพชร
1. นางกัญปณต    จันทร์ธีระกุล
2. นางพิกุลทอง    อยู่ป้อม
26
39 42 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 0 1. เด็กหญิงรสรินทร์    ขุมเพ็ชร
2. เด็กหญิงปานัดดา    จีระพรต
3. เด็กหญิงวริษรา    หลีกเลี่ยง
1. นายกิจจา    สมากร
2. นางบุญนำ    ลอยบัณฑิตย์
26
40 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวน้องแค    วนาอาดุลย์
2. นายณัฐวุฒิ    ทวีโชคคีรี
3. นางสาวสุชาดา    รักษ์ขุนห้วย
1. นางสาวนิยม    อยู่รัมย์
2. นางสาวพนิดา    ฉิมสุด
21
41 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยากร    สอนเจริญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ทรัพย์โชคดี
3. นางสาวเขมิสรา    กองมงคล
1. นายครรชิต    ละอองทอง
2. นางปวีณา    ละอองทอง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................