งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปิณฑิรา    เกียรติ​ศักดิ์​กำจาย​
2. นางสาวภาวิณี    ไชยสถาน
3. นางสาวน้ำฝน    บุญ​นำ
1. นางสาวนิศานาถ    นามหน่อ
2. นายประสิทธิ์​    ทองอุ่น
15
2 2 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติมา    พรสุขภาพ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    พนาสันติกุล
3. เด็กหญิงพรนภัส    แซ่หาง
1. นางสาวปรีญารัชน์    แสนพิมพ์
2. นางอรทัย    ชุ่มมงคล
18
3 3 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิญธิดา    วงค์แขะหล้า
2. เด็กชายธีระวัฒน์    ปาวงศ์
3. เด็กหญิงทัดดาว    หงษ์ทอง
1. นายทักษ์ดนัย    พรมมินทร์
2. นายปฏิพล    สุกหอม
15
4 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตมงคล    สิแดง
2. เด็กหญิงกชามาส    โทนทอง
3. เด็กชายชานนท์    พรมโชติ
1. นางสุธาลักษณ์    จั่นศรี
2. นางเรวดี    สุพรรณ
40
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันทร์หอม    ลุงทอน
2. เด็กหญิงแฮน    ปุ่งยะ
3. เด็กหญิงวาสนา    จ่าแปง
1. สิบโทนิกร    อ้ายกาศ
2. นางปุญญาพร    ประทุม
36
6 6 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    ด่านตรวจโรค
2. เด็กหญิงอนุตตรีย์    แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงกัญญาวีย์    แก้วยงกฏ
1. นางสาวกนกมณี    ดีศิริภากนก
2. นายประพันธ์    ทองสงค์
36
7 7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ทรงพล
2. เด็กหญิงกนกภรณ์    ชำนาญกิจ
3. เด็กหญิงไพลิน    คำหอม
1. นางสาวรุ่งนภา    ธะนะ
2. นายเจษฎา    สุวรรณปัญญา
9
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มหาวรรณ
2. เด็กหญิงธัญชนก    สุริยะมณี
3. เด็กหญิงปริยากร    นิกาญจน์กูล
1. นายภคสัณห์    วรรณวิไล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
41
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายอวิกา    เมธีกนก
2. เด็กชายโบอี้    ประทุมวรนาถ
3. เด็กชายธีรพงษ์    บุญสม
1. นายจักรพงษ์    แสงแก้ว
2. นายรัตนวัชร์    เลิศนันทรัตน์
41
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงอัจริยา    บุปผา
3. เด็กชายมนัญชัย    บุญเนตร
1. นายภราดร    บัวปอน
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ดิษฐ์ทอง
9
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติภพ    บัวทอง
2. นายพุทธิพงศ์    ใจกล่ำ
3. เด็กชายเจษฏา    สายแวว
1. นายธนิตศักดิ์    พันธุ์นวล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 12 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินันท์    สุทธิ
2. เด็กหญิงภัทราพร    แสนแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิษา    วันกิ่ง
1. นางสาวสมฤทัย    ทองบุญนุ่ม
2. นางหรรษา    นาคสวัสดิ์
36
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอำพร    คงเมตตาจิต
2. เด็กหญิงสุมาลี    -
3. เด็กหญิงพรศรี    รักถิ่นพนา
1. นายดิเรก    จินดารัตน์
2. นางสาวนารปรียา    ชัยอินทร์
9
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชาพร    ภูวธนานนท์
2. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ    สุวรรณจัน
3. เด็กหญิงรสินทรา    ศรีเขื่อนแก้ว
1. นายปราโมทย์    คงนวล
2. นางสาวสุทธินันท์    หมู่ธิมา
4
15 15 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษฎ์    เลาว้าง
2. เด็กชายสุชน    เจริญกุลพิวัฒน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    แซ่ยะ
1. นางสาวจุรี    โชติเลิศสกุล
2. นางปิยะนันท์    พลวัน
29
16 16 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวิศวกร    แหวนเพ็ชร์
2. เด็กชายชาตรี    ศรีคำขลิบ
3. เด็กชายธีรพงษ์    ผู้กำจัด
1. นางระวีวรรณ    แพธนนันท์
2. นายศานิต    มีพ่วง
6
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์    เหมือนอามร
2. เด็กหญิงพรชิตา    สั้นจันดา
3. เด็กหญิงสุจิตรา    เรียงสา
1. นางสาววิไลลักษณ์    ขิงหอม
2. นายสุทิน    กรงทอง
29
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัทรพล    ไชยเฉลิม
2. เด็กชายพัชร    ชูยะวงศ์
3. เด็กชายสุทธิเกียรติ    จุลมุสิก
1. นางบุญชู    งามขำ
2. นายอำนวจ    ปัจฉิม
29
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกันต์กวี    กันจะนะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    พลจร
3. เด็กหญิงสุชาดา    เรียบร้อย
1. นางปภาวี    บัณฑิต
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20 20 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สมบูรณ์ชัย
2. เด็กชายธนพล    จีนเพชร
3. เด็กชายจายน้อง    คำแดง
1. นายทศปธน    พุทธิมา
2. นางวิมล    มานะแซม
ชนะเลิศ
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติพันธ์    พุ่มไสว
2. เด็กชายปิยะพัทธ์    แก้วบวร
3. เด็กหญิงพิชามนชุ์    เบ้าทอง
1. นางสาวปัทมา    ปิ่นเทพ
2. นางเพ็ชร์รุ่ง    เกียรตินวพงษ์
18
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏิภาณ    ประเสริฐศิลป์
2. เด็กชายเมฑาวัฒน์    ศรีทิญาติ
3. เด็กชายชวกร    อารมย์ดี
1. นางนิพาพร    สุทธิลักษณ์
2. นายปรัชญา    หลักฐาน
25
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐศิษย์    สินไชยกิจ
2. เด็กหญิงพัชราภา    ทิพย์วิจารย์
3. เด็กหญิงปวิชญา    จุมปาคำ
1. นายเฉลิมพล    ปามา
2. นางสาวเทวีลดา    ศรีทอง
25
24 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    สุต๋า
2. นางสาวนงนภัส    ตันกาบ
3. นางสาวธารทิพย์    แรงแก้ว
1. นางมลฤดี    เตชะตา
2. นางสุภาพร    จิตตรง
36
25 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมศักดิ์    สรณ์ศุภสัณห์
2. นางสาวกวิตา    ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวสุทธิดา    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวกมลวรรณ    ทุนชิงชัย
2. นางวิไลลักษณ์    โพธิหล้า
29
26 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรณัฐ    เพ็ชรคำ
2. เด็กชายศิริวัฒน์    เจ้าสกุลดี
3. เด็กชายอชิระ    ตาแก้ว
1. นายชวภณ    เปี้ยอุ๊ด
2. นายธิปไตย    รุ่งเลิศ
6
27 27 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คิวยะ
2. เด็กหญิงหลงหลาง    คิวยะ
3. เด็กหญิงนุชวรา    ไชยวงค์
1. นางสาวชนม์นิภา    อุทธา
2. นายชัยนรินทร์    จันทร์แก้ว
18
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์    พานิชพันธุ์
2. เด็กหญิงกมลนัทธ์    มั่งขันหมาก
3. เด็กชายรัชพล    ยิ้มเกิด
1. นายปรีชา    ยืนยาว
2. นางสาวศรีทีต    ภู่นิยม
25
29 29 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายเศรษฐวุฒิ    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เกิดธรรม
3. เด็กหญิงจีรนันท์    พันธ์สิงห์
1. นายพงศ์พิชญ์    เฮ้าปาน
2. นางพลับพลึง    นิลเกิด
9
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    วนารำไพ
2. เด็กหญิงสร้อยแสงทอง    คมชายชาญ
3. เด็กหญิงสุนิสา    คมชายชาญ
1. นายกฤษณะ    จันทร์ขาว
2. นางสาวชนกพร    คำตาบุตร
25
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไอลดา    ผาสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญาพร    กาศสนุก
3. เด็กชายธนากร    ตักเตือน
1. นางขนิษฐา    มาบุญธรรม
2. นายหัตถชัย    มาบุญธรรม
15
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิตรภณ    วิบุลย์ศิลป์
2. เด็กชายณัฐนันท์    นาคอ่อน
3. เด็กชายทินภัทร    เกตุเนียม
1. นางนุชจรี    แพ่งนคร
2. นางวราพร    สุรินทร์
29
33 33 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายเจริญ    ม้าเจริญตระกูล
2. เด็กชายปรินทร์    สิริกุลพิวัฒน์
3. เด็กชายวัชรพล    วัฒนาธัญพิศิษฐ์
1. นางสาวปาณิศา    อ่ำดอนกลอย
2. นายสมพงษ์    จูแนบ
18
34 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญา    พับพุ
2. เด็กหญิงพิยดา    อาวรณ์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    จันเขียน
1. นายเรียง    ตันยศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายยุทธนา    อินคำปัน
2. เด็กชายไกรฤกษ์    จันทร์แดง
3. เด็กชายชนากานต์    วะไลใจ
1. นายกนกทองศิลป์    จันทร์ฝั้น
2. นายนิรันดร์    วงศ์วุฒิ
9
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริวนาภรณ์    วงค์ฝั้น
2. เด็กหญิงกชกร    นุเงิน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    อินมา
1. นายคมสันต์    พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางศรีเริญ    มีพิมพ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาญจนิกา    กันเกิด
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์    ละอองนวล
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    อ่อนพรม
1. นางมลิวัลย์    บุญดา
2. นางวันเพ็ญ    ตาริยะ
41
38 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิรญาณ์    แก้วคำแดง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ตากองแก้ว
3. เด็กหญิงลัดดา    จะพือ
1. นายวรวิทย์    คำหลวง
2. นางศิริจันทร์    สุทำทาน
4
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปณชัย    รักษาศิลป์
2. เด็กหญิงปาริชาติ    แจ่มจันทร์
3. เด็กชายพีรพัฒน์    สวัสดิทัต
1. นายชัชวาลย์    บุญกอง
2. นางเรณู    ปานกลาง
9
40 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริศา    จั้นกระโทก
2. เด็กหญิงชญาดา    ชาวดร
3. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    เขม้นกิจ
1. นายวัฒนา    เจริญสุข
2. นางอุดมลักษณ์    อภิชาตยานนท์
18
41 41 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยเดช    เอี่ยมหุ่น
2. เด็กชายพรเทพ    เที่ยงรัตน์
3. เด็กชายกิตติพงศ์    ส่งพ่วง
1. นายดนัย    ปานศรี
2. นายบุญทัน    แก้วมี
18
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรเดช    คงศิริ
2. นายอนุพงษ์    แก้วสอน
3. นางสาวชัญญานุช    ตระกูลสง่ายิ่ง
1. นายศิรวิชญ์    เจือจาน
2. นายอนุชิต    ดวงดาว
18
43 43 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพงศ์    จันทร์อิน
2. เด็กชายราเชนทร์    ศรีบุตรวงค์
3. เด็กชายโอม    -
1. นายนราศักดิ์    ทองหล่อ
2. นายภาณุวัตร    จันทร์แดง
6
44 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายพอทู    -
2. เด็กหญิงน่อมึดา    -
3. เด็กหญิงน่อกะปรื่อมู    -
1. นายธีรวิทย์    กวดขัน
2. นางสาวสวิตตา    ดอยแก้วขาว
29
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................