งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ท่อเจริญไชยกุล
2. เด็กหญิงศรีสุดา    แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงปรินยภัส    อัศวจินดาพล
1. นางจุฑารัตน์    ชิดสนิท
2. นางธนพรรณ    ทวีโค
13
2 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพิลัย    เจาะโด
2. เด็กหญิงศรัณย์พร    ถาวรศรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์    ศรีวรรณะ
1. นางชนาภัทร    โมรีชาติ
2. นายพนมวัลย์    สุริยมณฑล
5
3 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรินรดา    ยาสมุทร
2. เด็กหญิงสิริวิมล    แสนเขียววงศ์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ศรีสุวรรณ
1. นางสาวนันทินี    สายอุปราช
2. นางสาวอำไพ    รังน้อย
26
4 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    คงประหัส
2. เด็กหญิงณัฐชยา    ยาสุข
3. เด็กหญิงปภาวรินท์    คนชาญ
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์    เทียนลำ
2. นางสาวจิรนันทน์    ดารารัตนเสรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฎฐนิชา    เทียมเพ็ง
2. นางสาวสร้อยศิริ    ธิกะ
3. นางสาวณัฐมน    แก้วกึน
1. นางรจนา    ทัดช่อม่วง
2. นางรุ่งทิพย์    ทองเงา
13
6 7 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. สามเณรณัฐพล    ร้องขันแก้ว
2. สามเณรไกรวิชญ์    กองมา
3. สามเณรแสงสุข    รักชัยยา
1. นางสาวนิสากร    แก้วอิ่น
2. นางสาวอำไภ    คำเงิน
26
7 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายน่านฟ้า    พานิชอิน
2. เด็กชายชวกร    เอี่ยมอุดม
3. เด็กหญิงพิพิชญาพร    บำรุงเทียน
1. นางสาวดุลยา    บุพันธ์
2. นางวิชชุตา    พานิชอิน
13
8 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    บุญหาพาส
2. เด็กชายภูริวัจน์    เเซ่โง้ว
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    กล้าหาญ
1. นางสาวสุพิศ    มีทรัพย์มั่น
2. นางสาวอมรพรรณ    เรืองขำ
7
9 11 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรชุดา    ภูมินิธิศ
2. เด็กชายรัตนพล    ปลีนารัมย์
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ชัยเสริฐ
1. นางสาวนวรัตน์    แสงโพธิ์
2. นางสาววิลาสินี    จอมหาร
26
10 12 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงตรีรัตน์    ห้องสาย
2. เด็กหญิงสุชานันท์    บุญไทย
3. เด็กหญิงกนกธันต์    เม็งเกตุ
1. นางปิติรัตน์    พิมพ์เนาว์
2. นายวุฒินันท์    พิมพ์เนาว์
11
11 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริประภา    จันทร์โฉม
2. เด็กหญิงกนกพร    อ่อนคำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    วงษ์ไทย
1. นางขวัญจิต    เนตรจันทร์
2. นางสาวเฉลย    วันจิ๋ว
7
12 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เชอมือ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แสงชัย
3. เด็กหญิงอังควาริน    สุขเทษา
1. นางรมณ    ปัญญาฟอง
2. นางสาวฤดีชนก    สิงห์แสง
11
13 16 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุนิษา    สร้อยมะโหสถ
2. เด็กหญิงกุลจิรา    หีบขุนทด
3. เด็กชายวีรพัส    รอดงามเลิศ
1. นายชนพณ    สุขแจ่ม
2. นางสาวเบญญาภา    วุฒิศักดิ์
4
14 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยเรศ    ทองชมพู
2. เด็กหญิงปวารินทร์    กลิ่นค้างพูล
3. เด็กชายณัฐพล    ขวาขันธ์
1. นางพิจิตรี    วีสียา
2. นางวันวิสา    คำน้อย
26
15 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิตา    ชัยพนัส
2. เด็กหญิงชนิกานต์    ฝั้นพะยอม
3. เด็กหญิงชญานันต์    ศรีวงค์
1. นายนายเสมือน    สายศร
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา    ญาณโรจน์
20
16 21 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปมนีย์    หว้ากิจเจริญ
2. เด็กหญิงรวิพร    จะอือ
3. เด็กหญิงสุวรินทร์    ศรีเดช
1. นางดวงตา    แต่งสกุล
2. นางสาวพรทิพย์    คงคาเพชรวรรณ
26
17 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวกรวรรณ    รังสิบรรพต
2. นางสาวศุภกานต์    รักชาติ
3. นางสาวนิราพรรณ    ไทยใหม่
1. นางสาวยุวพรพรรณ    นันตา
2. นายเอกจิต    กองทา
6
18 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญยพร    ตันกาบ
2. เด็กหญิงจิราภา    ตันกาบ
3. เด็กหญิงปิยะดา    แปงอุด
1. นางนภาภรณ์    พงษ์พันธ์
2. นางสาวศิราภรณ์    ศิริกันไชย
20
19 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณภรณ์    แก้วมาลา
2. นางสาววันวิสาข์    ม่อยภิ
3. นางสาวชิดชนก    ขยันกิจ
1. นางณัฐธิญาน์    เลิศชัยกาญจน์
2. นายพงศกร    บุญมา
13
20 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรพร    วาดเขียน
2. เด็กหญิงภัคคีมา    มานะศิริมันต์
3. เด็กหญิงธัญญาชนก    กองปิน
1. นางจรรยา    พุทธา
2. นางสรัญญา    เรือนคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 28 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐานิสร์    อ่ำเจ๊ก
2. เด็กหญิงฑิตยา    เจียมอยู่
3. เด็กชายชุติวัต    รักคง
1. นางสาวกิ่งดาว    ดีใจงาม
2. นางพรทิพย์    สารผล
7
22 29 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัณณพร    อินสว่าง
2. เด็กหญิงปาริษา    ศรีหาโคตร
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    นิลเลิศ
1. นางพิศมัย    ภูวันนา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์    เปี่ยมคลัง
20
23 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมีพร    ปู่เงิน
2. เด็กหญิงนภัส    บุษบาผ่องอำไพ
3. เด็กชายชัยรัตน์    ดิ๊ผอ
1. นางชนัญญา    พยุงกรพินธุ์
2. นางอัฉริยา    มงคลวาท
13
24 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวกวิสรา    สุรสิงห์สฤษฎ์
2. เด็กหญิงศุภมาส    รัตนรุ่งรวิน
3. เด็กหญิงภคพร    สัทธรรมนุวงศ์
1. นางเบญจพร    จะเฮิง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
25 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    คำแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา    ขันทะ
3. เด็กหญิงปิยะนุช    สังข์ทอง
1. นางสาวรัชนี    ชูเมือง
2. นายอรกัลยา    จันทรสมบัติ
20
26 37 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิณทิพย์    โสดาศรี
2. เด็กหญิงพิชชามญ    โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงศศิกานต์    แจ้งเศรษฐ
1. นางกมลวรรณ    บรรดาสุข
2. นางสาวรัตน์ชนิดา    อิ่มอ่อง
13
27 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรา    แสนอินทร์
2. เด็กหญิงสุภนิดา    แปงโนจา
3. เด็กหญิงนวพร    เมืองน้อย
1. นางกัญญาณัฐ    คีลาวงค์
2. นางปุณญาภรณ์    เเสงจันทร์
20
28 39 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิตา    สุธรรม
2. เด็กชายปณัฐณัน    ศรีสองสม
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    บุญเรือง
1. นายนพรัตน์    ทิพย์กรเเก้ว
2. นายเริงชัย    มาเล
20
29 41 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันชนก    ท้วมเรือง
2. เด็กหญิงธัญสินี    แก้วสกุล
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ล่าเอี่ยม
1. นางสาวกัญญาณัฐ    พิลึก
2. นางสาวศุภร    สถิตย์สวรรค์
26
30 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิสรา    คำสุทธะ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ลอยดี
3. เด็กหญิงชนาพร    ตุ้ยหล้า
1. นายวัชระ    มีชัย
2. นายสมพงษ์    อัคจร
13
31 43 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    ฟักทองอยู่
2. เด็กหญิงธิดา    ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    สิงห์เถื่อน
1. นางการเวก    ไชยโอชะ
2. นางปัทมา    สามลทา
26
32 44 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารีย์    วนาระเบียบ
2. เด็กหญิงกัญญา    ตรีประดับกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา    เพียรบำรุงไพร
1. นางศิริรัตน์    กันเมืองเวียง
2. นายอาเขต    แซ่ภู่
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................