งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 609
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวริศรา    ดวงทิพย์
2. เด็กหญิงชนพิชชา    คำฟู
3. เด็กหญิงพรรณเรศ    รู้แน่นอน
1. นางสาวปิยะพร    ชัยเจริญ
2. นางสุทิน    จันธิมา
17
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลาอู    ทูนส่า
2. เด็กหญิงแสงหอม    ลุงส่วย
3. เด็กหญิงแสงเดือน    ลุงออ
1. นางรฤณญา    ภูมิวิสัย
2. นางรุจี    เฉลิมสุข
12
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เปี้ยจิโน
2. เด็กหญิงเพชรดา    บุญมาจา
3. เด็กหญิงภาวิกา    หม่องเม็ง
1. นางลาวัลย์    สมใจ
2. นายวรเมธ    สันป่าแก้ว
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    คำปล้อง
2. เด็กหญิงญาดา    หงษ์สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงจิรัญญา    แพรเขียว
1. นางสาวนฤมล    บัวเหมือน
2. นางสาวพิชชานันท์    สังข์ทรัพย์
12
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สองเมือง
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์    ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงภัสรลักษณ์    สุทธิ์นิภัทร์
1. นายปารเมศ    คุณวงษ์
2. นางสาวศิริพร    เจริญวัฒนะ
17
6 6 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชาพร    แก้วหงษ์
2. เด็กหญิงธิมาพร    ผาลา
3. เด็กหญิงพัชรา    เลียงกาทิพย์
1. นางกฤตติกา    วันชัย
2. นางสุกัญญา    ชูอินทร์
10
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอิคิว    แซ่หลี่
2. เด็กหญิงสุภัฏธกานต์    ทองอินทร์
3. เด็กหญิงชยุดา    ชีวินเกียรติขจร
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
ชนะเลิศ
8 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงยุพิน    จารุภัควิรุฬห์
2. เด็กหญิงภคินี    แสนโซ้ง
3. เด็กหญิงกรกนก    แซ่เฮ้อ
1. นางสาวดาริณี    ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์    ประชากรณ์
12
9 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิศาชล    ตุ้ยด้วง
2. เด็กหญิงกชกร    จันทรา
3. เด็กชายสุรชัย    จันทร์ตรี
1. นายสุรกิต    สิงห์ศิริ
2. นางอนงทิพย์    สิงห์ศิริ
5
10 11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชชา    ดาสนม
2. เด็กหญิงมีนตรา    อิทธิประเวศน์
3. เด็กหญิงวิรดา    สุคำมี
1. นางสาวณัฐฏ์ธร    พิกุลทอง
2. นางสาวรตินัย    ผายรัศมี
28
11 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ยอดบุตรดี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    กลัดจำนงค์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สาทจิม
1. นางพรวิภา    โค้วถาวร
2. นางลักขณา    กุลเจ๊ก
36
12 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    ธนากรเดช
2. เด็กหญิงเกศกัญญา    สันติคีรีไพร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ยงสกุลจันทร์
1. นายสิรวัฒน์    บุญยวง
2. นางสุทธาวาส    บุญยวง
28
13 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรารถนา    แจ้งสวะ
2. เด็กหญิงธีมาพร    พูลเกตุ
3. เด็กหญิงนันธภัทร์    เหล็กทั่ง
1. นางสาวปอยขวัญ    เขมา
2. นางสาวสมหวัง    ทองเทศ
7
14 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประกายดาว    โนมะ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    คำเทพ
3. เด็กหญิงปุณชรัศมิ์    คำภีระ
1. นางรมณ    ปัญญาฟอง
2. นางสาวฤดีชนก    สิงห์แสง
28
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญชนก    เกิดแก้วทอง
2. นางสาวณัฐธิดา    ปรางค์ทอง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เพชรทองด้วง
1. นางสาวสินจัย    โฉมชัย
2. นายอภิศาล    ไทยเจริญ
17
16 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิชา    อ่อนตา
2. เด็กหญิงณิชากร    ก้อนพัน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มูลพร้อม
1. นางชุติธัญ    คำแก้ว
2. นางวิไลวัลย์    รอดวินิจ
27
17 18 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สิทธิกรรณ์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์    ทวีฑา
3. เด็กหญิงจันทิมา    เรืองวงษ์งาม
1. นายอนันท์    ศรีจันทร์
2. นางอมลมณี    อ่อนผาง
17
18 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    พิมพิสาร
2. เด็กหญิงหฤทัย    รุจิระถาวรวิทย์
3. เด็กหญิงศิริพรรณ    แสงบุญเรือง
1. นางพรรณภา    ด้วงทอง
2. นางสาวมนัส    จันเดช
28
19 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาญจนณัฐ    สุ่นนิ่ม
2. เด็กหญิงญาณิศา    สิงคห์คา
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์    คำสิทธิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาพร    น้อยธรรมราช
2. นางสาวพิมพ์นภา    มาลัย
17
20 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปฏิณญาภรณ์    แก้วสีงาม
2. เด็กชายดิลแลน ชนกันต์    เปเรรา
3. เด็กหญิงสุวรรณีย์    ปั้นกาญจนโต
1. นางสาวกวินนาฎ    เชียงโญ
2. นางจิลาวัล    มหามิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญานี    ฉลาด
2. เด็กหญิงฐิตาภา    งามตา
3. เด็กหญิงชนิดาภา    ไทยเศรษฐ์
1. นางสาวจำนงค์    ไชยมงคล
2. นางสุพิน    กันทา
10
22 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวศิพร    อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพิมมาภรณ์    ใหม่น้อย
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์    จิณะเสน
1. นายศิวัฒน์    สุทธหลวง
2. นางสริตา    เขื่อนธะนะ
17
23 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    คำอ่อง
2. เด็กหญิงณัฐวดี    เวชกิจ
3. นางสาวนันท์นภัส    วัชราวดี
1. นางทิพย์ภวรรณ    วงษ์สุข
2. นางพัชรินทร์    จุ้ยสำราญ
17
24 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณฑิวา    มงคลพันธ์ุ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร    มูลสุวรรณ
3. เด็กหญิงภานุศรี    ตัณฑวานิช
1. นางสาววิจิตตรี    ภักดี
2. นางศิริพร    สายสอน
17
25 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    คชภักดี
2. เด็กหญิงมลสินี    บุญวังทอง
3. เด็กหญิงปวัณรัตน์    มงคล
1. นางลออ    เตียวตระกูล
2. นางอุทัยวรรณ    ภู่ประดิษฐ์
28
26 29 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภาพร    เพ็งเเจ่ม
2. เด็กหญิงไปร์รียา    เทพแก้ว
3. เด็กหญิงอนันทพร    พลละคร
1. นางมารศรี    ตะกรุดแจ่ม
2. นางสมจิตร์    กลิ่นหอม
8
27 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล    แดลอย
2. เด็กหญิงรัฎดาพร    ชาตรียินดี
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา    กุสุมาไพร
1. นางสาวพิมรดา    เชื้อทอง
2. นางสาวรัตน์วรา    ติง
8
28 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรชนก    เหมืองเพิ่ม
2. เด็กหญิงโชติกา    หม้อกรอง
3. เด็กหญิงธนภรณ์    จิตเทพ
1. นางเบญจพร    จะเฮิง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
35
29 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนีรชา    เมฆโต
2. เด็กหญิงวีรปริยา    เกษแก้ว
3. เด็กหญิงศศินิภา    ระโหฐาน
1. นางสาวรัตนา    นาต๊ะ
2. นายอิสริยะ    สติใหม่
28
30 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เพิ่มสาริกิจ
2. เด็กหญิงเบญญาภา    ปัญญาอุด
3. เด็กหญิงวิกานดา    กาจักร์
1. นางสาวศิริณา    นาคน้อย
2. นางสาวเพชรรัตน์    กองช้าง
28
31 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุลีพร    แซ่หลอ
2. เด็กหญิงจี    แซ่หว้า
3. เด็กหญิงดาวพระศุกร์    วงศ์วิริยชาติ
1. นางสิริมา    เบ้าสกุล
2. นางสาวโสภี    เปี้ยจันทึก
17
32 37 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์พร    อยู่ยิ่งวัฒนา
2. เด็กชายไอยรา    อุ่นเกตุ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว    พงศานิจยุคันต์
1. นายกฤษณพงศ์    บุญกูล
2. นางพัชญ์สิตา    วุฒิเศรษฐ์ภักดี
5
33 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงจินณ์นิภา    เดชคุณมาก
3. เด็กหญิงธัญชนก    ฟักก่าเขียว
1. นางปรัชณา    ยาวิชัย
2. นางปุณญาภรณ์    เเสงจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    วงค์ตัน
2. นางสาวสุรีรัตน์    มโนวรรณ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    อินต๊ะจักร
1. นางนันทนา    คำฝั้น
2. นางพรพรหม    คำโมนะ
36
35 40 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรประภา    สร้อยทอง
2. เด็กชายไพรัตน์    จันทร์คุณยงค์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    เรืองกิจจา
1. นายกฤษณะชนม์    บัวรมย์
2. นางจิตรา    คงบุญพัฒนาภรณ์
36
36 41 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอำไพร    งามตรง
2. เด็กหญิงพรยมล    แทนราษฎร์
3. เด็กชายวีระพงษ์    ลำพุทธา
1. นางสาวศิริพร    สนองบุญ
2. นางศิวพร    ทิฆัมพรธีรวงศ์
12
37 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพอนันต์    พุ่มแฟง
2. เด็กชายเกรียงไกร    ยันต์วิเศษ
3. เด็กชายธนพัชร    บัวพลอย
1. นางจิดาภา    เข็มพล
2. นางประภาศรี    จันโททัย
12
38 43 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    สุขจิตร
2. เด็กหญิงจิรนันท์    อิ่มเอี่ยม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ธรรมสอน
1. นางสาวกมลทิพย์    จรพรม
2. นางสาวกาญจนา    สายยิ้ม
17
39 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายพศุตม์    ต๊ะทองคำ
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    แสงสร้อย
3. เด็กชายนพวิทย์    เมี่ยงคลองคลาม
1. นายพนัส    รามสูต
2. นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................