งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 610
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายณัฏฐณุชา    สอนสุภาพ
2. นายปิยังกูร    บรรจงศรี
3. เด็กหญิงอรวรา    ตาคำปัญญา
1. นางธมลพรรณ์    ยอดคำ
2. นายสุระกิตย์    จันต๊ะวงศ์
10
2 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัณญเรศน์    จันอินท์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    จันอินท์
3. เด็กหญิงวิพรรณรัตน์    บุญชื่น
1. นางศิริลักษณ์    บูเกอลิงค์
2. นางสาวเกศศิริ    คนึงคิด
12
3 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายทูน    ปอจำคำ
2. นายก่ำ    ลุคำ
3. นางสาวหมอแสง    ลุงหนั่นตอ
1. นางสาวขวัญดารินทร์    พงศ์กสิณปภพ
2. นางบังอร    พรหมจอม
6
4 6 โรงเรียนสิรินคริสเตียน สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    อ่อนขวัญ
2. เด็กหญิงวิภาดา    กองตัน
3. เด็กหญิงณัฐณิช    ศรีบุญมี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แซ่หาญ
2. เด็กหญิงรัชนีย์    แซ่เล่า
3. เด็กหญิงรพีพรรณ    แซ่มัว
1. นางณัชชา    นรรัตน์
2. นางธนวรรณ    สุลักขณานุรักษ์
30
6 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฎฐา    แสนชัย
2. เด็กชายสิรวิชญ์    แซ่หลอ
3. เด็กชายวรพล    นุเทพสุ
1. นางสาวปุณยนุช    ลักษณะ
2. นางสาวอรนิดา    วรชวโรจน์
28
7 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิรดา    โสระฐี
2. เด็กหญิงศุจิภรณ์    โพธิ์อ่อง
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์    พงษ์สาริการ
1. นางวรรณา    ศิริวัฒพงศ์
2. นางสาวสุภัค    ชาญถิ่นดง
16
8 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    ปรียาจิตร์
2. เด็กหญิงกนกนิภา    ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงกนกลักษณ์    เพชรนอก
1. นางน้ำฝน    บุญตา
2. นายสมมารถ    ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
ชนะเลิศ
9 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนภาพร    เดชแพ
2. เด็กหญิงจารุภา    ทับทิมทอง
3. เด็กหญิงศราศิณี    ม่วงทุ่ง
1. นายกฤษณพงศ์    นาทิพย์
2. นางสาวบุศย์สราลี    บุตรอามาตย์
4
10 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติโชติ    พุมเรียงป่า
2. เด็กหญิงนฤมล    ชอบอรัญญา
3. เด็กหญิงอโนทัย    ขันติพรหมวิหาร
1. นางพรรณนภา    ก้อนคลังทอง
2. นางวิณนรา    ทรัพย์ทวีผล
16
11 14 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตา    อ่อนโอน
2. เด็กหญิงศิริพรรณ    สีนวล
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    การินคำ
1. นายพัลลภ    คล้ามนฤมล
2. นางสายทอง    คล้ามนฤมล
8
12 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายสิรภพ    ณ เชียงใหม่
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา    ไชยยอง
3. เด็กชายบุญฤทธิ์    อินต๊ะวงษ์
1. นายณรงค์    คำแก้ว
2. นางสมพร    ศิริรัตน์
16
13 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภัสรา    ภู่สอน
2. เด็กหญิงชฎาพร    อยู่ศรี
3. เด็กหญิงชญาภา    มหาวีระตระกูล
1. นางสาวรุ่งทิพย์    เพ็งพรม
2. นางสาวสินจัย    โฉมชัย
9
14 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทรัส    ผุยดา
2. เด็กหญิงนฤมล    สีสว่าง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    กุจันทร์
1. นางสาวจัณณ์ญภัส    จันรุน
2. นายศิริชัย    ด้วงแดง
19
15 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    สุภาติ
2. เด็กหญิงนฤตยา    เตชะวงศ์
3. เด็กหญิงนันทวัน    ปัญญา
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา    ญาณโรจน์
2. นางศุภลักษณ์    บุษมงคล
15
16 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรณัญช์    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงชนกสุดา    ปานจีน
3. เด็กหญิงศิริพันธลักษณ์    บุญคง
1. นางสาวศิริวรรณ    ไข่หิน
2. นางสาวแสงอรุณ    ไข่หิน
19
17 22 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอธิชา    ชมพูแก้ว
2. เด็กหญิงปภัชญา    ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงณิชา    บุญยืน
1. นางสาวบัวบาน    มีเสียง
2. นางปราณี    มาลัยทอง
22
18 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    กะรัตน์
2. เด็กหญิงสุวิชาดา    ชราพก
3. เด็กชายพงษ์ศกร    ชราพก
1. นายภาสกร    เนตรทิพย์
2. นางสริตา    เขื่อนธะนะ
21
19 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิษษา    สุรินทร์
2. เด็กหญิงวีรภัทรา    โสตสดับปกรณ์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    มูลรัง
1. นางกาญจนา    เตชะสร
2. นางเครือวัน    กันทะศิลป์
26
20 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมบูรณ์    แสงลาว
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ก๋าใจยะ
3. เด็กหญิงแสงเดือน    ปูลาย
1. นางสาวรัชนิภา    ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร    สุนทรนันท
27
21 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุพิชฌาย์    ภู่เทศ
2. เด็กหญิงธนภรณ์    ไพรเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศิลาพันธ์
1. นางสาวกนกวรรณ    แจ้งชะไว
2. นางสาวสุดารัตน์    นพคุณ
28
22 29 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี    โทนทอง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    แสนพรมมี
1. นางสาวรมณี    เหลี่ยมแสง
2. นางแสงมณี    แก่นนาค
23
23 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุธิดา    ทรัพย์ประมาณ
2. เด็กชายรัตนทัต    ชาญชนวุฒิ
3. เด็กชายสมชาติ    สมสุขเสมา
1. นางสาวมาลิณี    นวลแบน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6
24 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุปรียา    สุดตา
2. เด็กหญิงบุษญา    บัวดำ
3. เด็กหญิงมิ่งกมล    กินใบ
1. นางพเยาว์    ศรีพงษ์
2. นางสาวรัชนี    ชูเมือง
23
25 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณวิภา    โตไพร
2. เด็กหญิงฟาติมา    นาการ์
3. เด็กหญิงวันทนา    ทูลตา
1. นางกมลวัทน์    โตเทศ
2. นางมุกดา    จีรัตน์
11
26 35 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปวนสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิรินภา    รอดชาติ
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    ไชยกุล
1. นางลำดวน    มะโนชัย
2. นางอรอมล    แก้วมหาคุณ
13
27 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาริษา    ศรีเครือ
2. เด็กหญิงแพรวาพรรณธ์    นันทพันธ์
3. เด็กชายภูสิทธ์    สุดหอม
1. นางวลีรัตน์    วงศ์สุทธิ์
2. นางเพ็ญพิชชา    เพียรหาศิลป์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัตนพล    ตาแปง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    สวัสดิ์สกุลไพร
3. เด็กชายธีรภัทร์    ศรีเสนา
1. นายนรินทร์ธัช    อินทร์วรรณ
2. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
14
29 39 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายชิษณุวัชร    ทุนกาศ
2. เด็กชายดลฤทธ์    อจินะ
3. เด็กหญิงอภิญญา    ดวงศิริ
1. นายนพรัตน์    ทิพย์กรเเก้ว
2. นายเริงชัย    มาเล
30
30 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    วิศิษฏ์โสทร
2. เด็กชายเกรียงไกร    กาบุญยม
3. เด็กชายธนรัชต์    ศรีรอดรัตน์
1. นายชลอ    สระทอง
2. นายชัยวัธน์    จันทรสกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาคิม    บุญผ่อง
2. เด็กหญิงสุธาสิณี    จงจำ
3. เด็กหญิงชลธิชา    สิงห์นารายณ์
1. นางสาวรุ่งดารา    กลั่นเรือง
2. นางสาวลักษณ์พร    เกตุคง
25
32 42 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอุมากรณ์    มาลา
2. เด็กชายสิทธินันท์    ผึ่งผาย
3. เด็กชายธีระวัฒน์    คงคา
1. นางสมจิตร    ใยดี
2. นางสาวเปรมฤดี    รู้สมัย
5
33 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนินทร์    พุกนา
2. เด็กชายอริยะ    ตุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงศรันย์พร    วงษ์จ่า
1. นางยุพิน    ชัยชนะ
2. นายเจนณรงค์    โตเอี่ยม
30
34 44 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรนภา    วงรอบเขา
2. เด็กชายมานพ    ถิ่นเรา
3. เด็กชายชวพล    รักษ์สายนิยม
1. นายวีระพงษ์    ดารดาษพฤษา
2. นางสุพันณี    สุนันต๊ะ
33
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................