งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 611
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกันตพัฒน์    แจ้งจีน
1. นายดัสกร    สุริหาร
24
2 2 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยณัฐ    สวัสดิ์
1. นายนิมิต    สียะ
7
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    พงศ์ชนะกุล
1. นางสาวดารุณี    คำนวล
8
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพบธรรม    อักษรสารสิทธิ์
1. นายเชิงกล    งามปลอด
8
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายหลักทรัพย    พวงสอาด
1. นางกิตติพร    พุฒแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายทศพร    ทรงสวัสดิ์วงศ์
1. นายสุวพิชญ์    พรหมบุญตา
21
7 7 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายภักดี    ณ ลำพูน
1. นายกรกฎ    ก้างออนตา
27
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายมนัสชนก    ปัญญาเบอะ
1. นายชยพล    รัชติวงศ์
10
9 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    อินทโชติ
1. นายวัชระ    พรมชาติ
36
10 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    บัวพันธ์
1. นายภูเบศก์    เข็มทอง
36
11 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนาธิป    ย่อดี
1. นางทัศน์ดาว    บุญเกิด
12 14 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเทียน    วงค์รอบ
1. นางสุจินดา    จิตต์มั่น
24
13 15 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายสยามรัฐ    วิชัย
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    ปรีชามานพวงศ์
4
14 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนัฐชนัญ    จีนเจ๊ก
1. นายหัสชัย    ขำประไพ
16
15 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายเมธา    เสนคำวงศ์
1. นายเพลิน    ประธรรมสาร
21
16 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรกฏ    เกิดศรี
1. นางวรรณา    วรพงศ์ไชย
31
17 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายภัทราวุธ    บุญธรรม
1. นายเอกชัย    ถุงทรัพย์
18 20 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายวันเฉลิม    นาราศรี
1. นางสาวอรอนงค์    ใจมา
26
19 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัชภัทรสน    เมธีวิบูลวุฒิ
1. นายอภิชาติ    หมั่นกิจ
5
20 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัญญาพล    สุดประเสริฐ
1. นายศักดา    แก้วบุญเรือง
10
21 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกันตภน    แก้วจันทร์
1. นายเปรมฤทธิ์    อินแต่ง
27
22 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายพสกร    สิงห์ธนะ
1. นายอรุณ    ชราชิต
10
23 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรฤทธิ์    ธงภักดิ์
1. นางสาวณัฐกาญจน์    แก้วสุวรรณ
5
24 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายชนาธิป    เลขที่
1. นายวุฒิชัย    ปราศรัย
30
25 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปภพ    ปันมงคล
1. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 28 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    โนนสุวรรณ์
1. นางสาวคุณัญญา    วินาลัย
33
27 29 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ชมภู
1. นางสาวยุวดี    ทองวัน
27
28 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายอศิชาติ    โคตรจรินทร์
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
16
29 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรุต    กาศสนุก
1. นายสืบพงศ์    หลงเวช
30 32 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิวิชญ์    สังข์แก้ว
1. นายสิทธิพันธุ์    สุวรรณบัณฑิต
19
31 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    โพไข่
1. นายธวัชชัย    ตำมะ
10
32 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    เลือดทหาร
1. นายสมาน    ประดับวงศ์
19
33 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนพล    ไกลถิ่น
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช    เผ่าเมือง
33
34 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายพนภัทร    เลี่ยมตระกูลพานิช
1. นายณัฐพล    น้อยเลิศ
ชนะเลิศ
35 38 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยวัฒน์    แสงอาทิตย์
1. นายศุภชัย    ปัญโญ
31
36 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิเทพ    ศรีธิเมืองใจ
1. นายสมควร    เชื้อสะอาด
16
37 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    เกิดนิยม
1. นายกตัญญู    สุวรรณกิจ
21
38 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริพัฒน์    เดือนแจ่ม
1. นายมาโนช    พงษ์ปรีชา
14
39 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายชญานนท์    เนืองศิลป
1. นางสาวสมหมาย    ช่างเจรจา
14
40 44 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายดาวิ    -
1. นายสมภพ    สระมาลา
35
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................