งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 612
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายปิยะวัชร    สลักทอง
1. นายสุรเดช    ดอกมะลิ
22
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายจิตตะ    จิตตะรันน์
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
22
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายอรรถกร    ใจสบาย
1. นางสาวสุธาทิพย์    โพธิสาร
38
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายธีรยุทธ    นิสสัยดี
1. นายกิตธวัช    วรรณกิจ
10
5 5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายวิโรจน์    วงเสาร์
1. นายภาณุพงษ์    แก้วอินทร์
22
6 6 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายอภิเชษฐ์    แก้วทิพย์
1. นางมณฑิตา    กิจวัทวรเวทย์
9
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายอาจอย    จริงใจ
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล    กัลยาไสย
ชนะเลิศ
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายชัยณรงค์    เจริญผล
1. นายปิยะ    คณะธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายยงยุทธ    สิริพงษ์วาณิช
1. นายลิปปกร    เหมืองคำ
10
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายสุรศักดิ์    บุญคง
1. นายศุภเมธ    เพชรอุดม
28
11 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายนันทพงศ์    นาคพรม
1. นางสาวฤทัยรัตน์    ป้อมี
10
12 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายศรัณย์    คำภีระ
1. นายปัญญา    ชมภู
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร    ตรีวิมล
1. นายประดิษฐ์    เหล็กสิงห์
6
14 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายภูริวัฒน์    จินนะตาล
1. นายรุ่งศักดิ์    กันธิมา
7
15 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายเจษฏากร    ฤทธิ์บำรุง
1. นายคำรณ    ขอบบัวคลี่
25
16 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายสิทธิโชค    ใจเกลี้ยง
1. นางมณีรัตน์    สิงห์ฉลาด
33
17 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายภูมิภัทร    ศิริเขตกรณ์
1. นางสาวขนิษฐา    หรั่งแร่
38
18 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายธีรพัฒน์    ถ้วนถี่
1. นายภมร    แก้วดำ
40
19 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายปฎิพล    บรรพตธรรมา
1. นายภุมริน    ยมหา
10
20 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายสุวสันต์    จันทระ
1. นายสำราญ    อินทร์ประสิทธิ์
28
21 22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายเกรียงศักดิ์    แซ่หยอง
1. นายธนภัทร    เมืองพรม
10
22 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายฐิติโชติ    ชัยกุหลาบ
1. นายพงศธร    โพธิแก้ว
32
23 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายศุภวิชณ์    ปัญญาดี
1. นายกิตติศักดิ์    มะโน
10
24 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายภวัต    วงศ์แสน
1. นายสาธิต    เตชะสร
10
25 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายธนวันต์    คิดปราโมทย์
1. นายพิชิต    พลหาญ
25
26 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายวีรภัทร    ลามาบดี
1. นางสาวพัณนนีย์    กุลกิตติโกวิท
31
27 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร    ปู่เกิด
1. นางนพรัตน์    พ่วงบุใหญ่
36
28 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายภูวริศ    ทองปิ่น
1. ว่าที่ร้อยเอกวีระพงษ์    ยาวะระ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายอชิตพล    สามฮ่อ
1. นายธนรัชต์    ศิริวัฒน์
7
30 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายตรีเอก    สมณา
1. นายบุญยงค์    สังข์วงกุล
4
31 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นาย ปฏิภาณ    อาจวิชัย
1. นายจักรพงษ์    ชูเนียม
10
32 33 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายพีรพล    สอนสังข์
1. นางสาวจิรัชยา    สุริยะแก่นทราย
37
33 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    วรรณสม
1. นายสมาน    ประดับวงศ์
5
34 35 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายธีรศักดิ์    ถาริยะ
1. นางสาววรนุช    ประมวลการ
25
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายนที    เฉื่อยฉ่ำ
1. นายวิโรจน์    สุนันตา
36 37 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    จำเริญ
1. นายเสกศักดิ์    พ่วงพี
10
37 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายสถาพร    ธรรมชัย
1. นายสุเทพ    มโนสมุทร
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายธีรภาพ    คัมภีร์สัจจะ
1. นางสาวอังคณา    ละออ
28
39 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายณัฐกานต์    คำวัง
1. นายสราวุฒ    มนัสสา
34
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายวรรธนัย    ใจทำดี
1. นางสาวน้ำทิพย์    บำเหน็จ
19
41 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายธนภูมิ    อยู่สุข
1. นางจินตนา    ขันสีมล
19
42 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายธนญ    หวายแก้ว
1. นายจิตติ    ทองจิตติ
34
43 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงศ์    มุมกลาง
1. นายสมาน    โตสิงห์
21
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................