งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    นิโรจน์
1. นายทวีรัฐ    ลาบุตรดี
37
2 2 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกสรา    ปัญยามา
1. นายอุดมศักดิ์    สิมะวงศ์
32
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมาดาลินน์    พรมปัญญา
1. นายกรณ์    อินเรือง
28
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรกนก    เป็งจา
1. นายกิตธวัช    วรรณกิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงยุพิน    ใจหนุ่ม
1. นางชนิดา    แหลมเลิศ
41
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิษฎา    ทองสี
1. นายปริญญา    ชนะวาที
32
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาววรนุช    แว่วสอน
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล    กัลยาไสย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุทธหทัย    ด้วงสุวรรณ์
1. นายปิยะ    คณะธรรม
28
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอรณิชา    อานันต์
1. นายประดิษฐ์    เขื่อนแก้ว
42
10 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    โทศรี
1. นายวัชระ    พรมชาติ
38
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญมณี    ดีจานเหนือ
1. นายณัฐพล    สิฏฐกุล
18
12 12 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิธร    สงฆ์ทอง
1. นายเฉลิมชัย    การเพียร
36
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    อำนาจสว่าง
1. นายวุฒิชัย    ใจสุ
18
14 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    สุขเกษม
1. นายสมศักดิ์    แซ่ไล้
22
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัญชิดา    ยาวิไชย
1. นายชูเกียรติ    วงศ์ใต้
22
16 16 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    โพตาคาม
1. นายกานต์    โพธิยา
32
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรนุช    กุลเทียนประดิษฐ์
1. นางเกศกาญจน์    พัศดร
43
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา    เขียนสวัสดิ์
1. นางวรรณา    วรพงศ์ไชย
44
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยตะวัน    ท้าวบุญญาภินิกุล
1. นายภมร    แก้วดำ
35
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรเทพทอง    รุ่งธนาวาที
1. นายวิเศก    บุญอุปละ
28
21 21 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญชิษา    โรจนศิริ
1. นายนพเก้า    คล้ายแก้ว
25
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    แก้ววงศ์
1. นางสาววิลาวัลย์    ทะวะดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ศรีชัย
1. นายอิทธิกร    มาฟู
18
24 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    จันทร์เหลือง
1. นายอรุณ    ชราชิต
39
25 25 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญากานต์    กันทะวัง
1. นางสาวกุลปริยา    รอดสุวรรณ
16
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    มูลน้ำเที่ยง
1. นายพิชิต    พลหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาพิมล    ยารังษี
1. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
ชนะเลิศ
28 28 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    พิกุลชาติ
1. นางสาวศศิธร    ทาระธรรม
25
29 29 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเมริษา    ดีประเสริฐ
1. นายธาดาพงศ์    โพธิ์น้ำคำ
22
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิชญา    มาโชค
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
8
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชานันท์    สุมินทนะ
1. นายสืบพงศ์    หลงเวช
8
32 32 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    สังข์โชติ
1. นายสุมนต์    เถินบุรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธารวิมล    ยิ่งคิด
1. นายไพโรจน์    ยิ่งคิด
11
34 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาวิณี    สีหนู
1. นายธนพล    พรมมี
8
35 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิภาวี    อุตตะมา
1. นายปพนธนัย    อินต๊ะอ้อม
25
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิดาภา    อุต๊ะมา
1. นางสาวญาณี    เนียมสกุล
39
37 37 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสมัชญา    ลำคำ
1. นางสาวเกศแก้ว    คงคล้าย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    พงค์พฤทธิ์
1. นายไชยวุฒิ    มาไว
28
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญมณี    สุวรรณเจริญ
1. นายอิทธิชาย    ณ ลำปาง
16
40 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริยา    ศรีทอง
1. นางจุฬารัตน์    ผ่องจิต
18
41 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก    ขุนเดช
1. นายกฤษณ์กวี    สวัสดี
11
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    บุตรงาม
1. นายธานี    เกิดศรี
11
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทีกู้พอ    -
1. นายสมเกียรติ    บุญยะทิม
11
44 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนีรดา    นับพรอันเลิศ
1. นายฉัตรดนัย    เรือนใจดี
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................