งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 614
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวลักษมี    แซ่ม้า
1. นายพันธนัน    ตาจันทร์อิน
39
2 2 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวซินดี้    ทอมสัน
1. นายอุดมศักดิ์    สิมะวงศ์
5
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวรดาธร    หลีเเก้วสาย
1. นายกรณ์    อินเรือง
5
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชากร    แมลงภู่
1. นายกิตธวัช    วรรณกิจ
10
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวอัฐภิญญา    เดวีเลาะ
1. นางกิตติพร    พุฒแก้ว
11
6 6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงเดือน    แสนยากุล
1. นายสุรณโชค    ทองบุ
41
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาววาสนา    แซ่แบว
1. นางกนิษฐา    ศิรบรรจงกราน
29
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    คำตัน
1. นายปิยะ    คณะธรรม
18
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวธนภรณ์    ถาวร
1. นายไตรภพ    ตุ้มปามา
11
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวมาริสา    พัดสาริกิจ
1. นายศุภเมธ    เพชรอุดม
29
11 11 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวมุขสุดา    ศรสิงห์
1. นายอนุชา    คล้ายทองคำ
43
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวพรทิพา    พรหมถา
1. นายอนุวัฒน์    อ่อนคำพา
24
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวภัครมัย    ชมเชย
1. นายศรัญยู    ปู่สิงห์
33
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาววิชญาพร    ไชยทิง
1. นางสาววัฒนา    กานต์ธัญลักษณ์
18
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทร์สิริ    สุวีร์กุล
1. นายรุ่งชาย    เย็นตา
7
16 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวธุวดารา    มีแดนไผ่
1. นายอนุวัฒน์    เกียรติวงศ์ชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวรัชฎาพร    ดอกไม้
1. นางอภิญญา    สิงห์อยู่
ชนะเลิศ
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ทองไทย
1. นายแดน    มหาสุชลน์
20
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิสา    ไชยโย
1. นายภมร    แก้วดำ
15
20 20 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณรัตน์    เชื้อขำ
1. นางสาวอรอนงค์    ใจมา
16
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    เอี่ยมสำราญ
1. นายอภิชาติ    หมั่นกิจ
4
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวอโณมา    สารโพคา
1. นางสาววิลาวัลย์    ทะวะดี
33
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภนิดา    เดชะบุญ
1. นายเปรมฤทธิ์    อินแต่ง
36
24 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวนวพร    ไชยยนต์
1. นายอรุณ    ชราชิต
7
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศรา    เกียรติยิ่งสง่า
1. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
7
26 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวธนัญญา    มะโนศรี
1. นายวุฒิชัย    ปราศรัย
36
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวณภัทร    บุญปัญญาโรจน์
1. นางสาวศิริลักษณ์    สีแดง
29
28 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวพิไลวรรณ    ดำดิน
1. นายสัณห์ชัย    ทรงเจริญ
39
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรพิมล    มงคล
1. นางกรรณิการ์    ศรีจันดา
11
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวเกศณี    ดีสมปรารถนา
1. นายปรีชา    ทีฆวัฒน์สกุล
11
31 31 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวณฐพร    สินธุชัย
1. นายครูพีรพล    ทะกา
20
32 32 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาววรรรณนิภา    ภูมิโคกรักษ์
1. Mr.Forh Claude    Mbah
24
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวต้นข้าว    ตั้งเขตการ
1. นายบุญเพ็ง    ศรีจันทร์
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริสกุล    สีวัน
1. นายสมาน    ประดับวงศ์
29
35 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวรวิพร    เตียนต๊ะนันท์
1. นายประภาส    ตั๋นคำ
24
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    เสนาทาน
1. นายอัมพร    นามณี
33
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวชาลีฎา    เคนเหลื่อม
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
22
38 38 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะดา    สุภชาใจคำ
1. นายกิติพงษ์    กล้าจริง
24
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐภัทรา    ยาสุวรรณ์
1. นางสาวอังคณา    ละออ
16
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวปรานิดา    วันหลัง
1. นายภานุพงษ์    ชูชื่น
24
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรภิญญา    ไร้สุม
1. นายคุณากร    สุริยนต์
22
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวชณิดา    ศรีบำรุง
1. นายธานี    เกิดศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 43 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวอรชพร    แซ่ซ่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์    กันตุ่ม
38
44 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    ชมพู่นพ
1. นางสาววจี    ดวงใจ
41
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................