งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 615
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริภัทร    สุดง
1. นางสาวอัญษมา    มูลศรี
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    จันทร์รัตน์
1. นางประภาพร    กมลสมัย
3 4 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิตาพร    เจริญสุข
1. นางณัฐปภัสธ์    พูลทรัพย์
4 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    ปงลังกา
1. นางเพ็ญศรี    อิทธิมา
5 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    บุญเทียม
1. นายมรรคณา    คาระวะ
6 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติยา    เทียงเดช
1. นางวิไลลักษณ์    โสตถิถาวร
7 20 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    เอกเรื่อง
1. นางสาวศรภัครัศศ์    ยะอะนันต์
8 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสินจัย    วงศ์ไชย
1. นางอ้อมใจ    จันทรกิเสน
9 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัชทาน    แซ่ลี
1. นางปิยพร    มิ่งเมือง
10 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา    เลิศล้ำวงค์ษา
1. นางสุมินตรา    นาคอินทร์
11 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขวัญมนัส    เพราะมือ
1. นางสาวสายฝน    ปาเมืองมูล
12 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณษี    สิทธิเสนา
1. นางพจนี    คำแท่ง
13 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    พุทธบุตรทินกุล
1. นางแสงจันทร์    ชูโชติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................