งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 062
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนิวาริน    แซ่เติ๋น
2. นางสาวเมธิยา    บุระคร
3. นางสาววราลี    ตั้งอิสราวุฒิกุล
1. นายชาญเดช    อิทธิยา
2. นางนงคราญ    พรหมเผ่า
18
2 2 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. สามเณรพิษณุ    อินหวัน
2. สามเณรวศิน    ดวงจันทร์
3. สามเณรคมชาญ    ชาติพลพิสุทธิ์
1. นางจีราวรรณ์    อังศุสิงห์
2. พระครูสังวรประชานุสิฐ    เอี่ยมพิน
34
3 3 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    เครือสายใจ
2. นางสาววิชชุดา    ทิพย์บุญธรรม
3. นางสาวพัชราภรณ์    วงศ์ใจแก้ว
1. นายวิธวศิน    กองคำ
2. นางสาวอรพิม    เพิ่มสมัคร
21
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนงนภา    พัญจะวัน
2. นางสาวดารินทร์    มดแดง
3. นางสาวนฤมล    มุญเกิด
1. นางจิราพร    รื่นฤทธิ์
2. นายสุระศักดิ์    หามทอง
34
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายศุภณัฐ    ศรีสิงห์
2. นางสาวณัฐริณีย์    พองาม
3. นางสาวพิมมาดา    อินตา
1. นายกมลศิษฐ์    ตาคำ
2. นางสาวปิยมาภรณ์    จันทร
21
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววลักษณ์กมล    สิ้วอินทร์
2. นายสุทธิพงษ์    ทองปิ่น
3. นายภูวนาท    กุนกรม
1. นายทวีศิลป์    พูลเพิ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ    คชรอด
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. สามเณรเทวฤทธฺิ์    ปุกเเก้ว
2. สามเณรกฤษดา    ยาหมอเเจ้
3. สามเณรวสันต์    ไทยใหญ่
1. พระมหาศิวะปรินทร์    ฐิติวฑฺฒโน
2. นายสนิท    มโนเกตุ
34
8 8 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงศ์    ดวงคำ
2. นางสาวกมลทิพย์    ช่างปลูก
3. นางสาวอำไพ    สายสวาสคิ์
1. นางไพบูลย์    รวมทรัพย์
2. นางไพรินทร์    แสนอินทร์
21
9 9 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. สามเณรวิชาญ    ขจรเกียรติวนาลี
2. สามเณรอนุรักษ์    พงศ์พนาเพชรไพร
3. สามเณรอภิสิทธิ์    บุญรัง
1. นางสาววิไลวรรณ    ริยะนา
2. นางสาวเยาวเรศ    ศรีมงคล
34
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาววนิดา    สังเกต
2. นางสาวเยาวลักษณ์    คล้ายเจริญ
3. นางสาวอัจฉรา    กาบสุวรรณ
1. นางชลดา    สมัครเกษตรการ
2. นางทัศนีย์    เพิ่มภาค
29
11 11 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวอารยา    เที่ยงพลับ
2. นางสาวนภาลัย    โชติธนบูรณ์
3. นางสาวอัญชนา    ดอนแดงปิ่น
1. นางวิไล    รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
2. นางสิริพร    จ้อยโหมด
21
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายอรรถพันธ์    เพ็ชรบูรณ์
2. นางสาวโชติกา    จันทร์มีเทศ
3. นางสาวสุพิชญา    เถื่อนเทียม
1. นางธมกร    ทองพลับ
2. นางรุจิรา    จีนทิม
14
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    กำลังพล
2. นายทองใบ    ชิลาชาญ
3. นายเกษมศักดิ์    วนาสวน
1. นายสมภพ    บุญศิริรัช
2. นายเจริญ    ปัญญาโพธิกุล
34
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริลักษณ์    คำเพ็ง
2. นางสาวณัฐบุรินทร์    อุ่นเรือน
3. นางสาวสร้อยสุดา    ฝ้ายเยื่อ
1. นายฐิติ    วรินทรีย์
2. นางสาวอันธิกา    ตรีพรม
29
15 15 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. สามเณรเกรียงไกร    กองเจ
2. สามเณรวิษณุ    กาลพัฒน์
3. สามเณรวีรกร    เชิดชูคุณธรรม
1. พระพิเชษฐ์    ปิยธมฺโม
2. นางสาวเกศริน    ศรีวิลัย
10
16 16 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวบุณยาพร    คล้ายแสง
2. นางสาวบุณยาพร    นาแซง
3. นางสาวอรปรียา    ปัตลา
1. นางสาวทิพยาภัสสร์    อัครวงษ์
2. นางสาวรุ่งทิวา    อ่ำอำไพ
18
17 18 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายเมธี    ฉ่ำจิตร
2. นายรัชพล    รอดเทศ
3. นายภาณุพงศ์    ม่วงกันกิจ
1. นายวิทยา    จัมปะโสม
2. นายสมภพ    สิทธิเขตกิจ
16
18 20 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญานัฐ    สุนันต๊ะ
2. นางสาวประภาภรณ์    อุตสาห์
3. เด็กหญิงสร้อยทอง    ใจดี
1. นายกิตติบุญ    ลังการ์พินธุ์
2. นางบังอร    ลังการ์พินธุ์
34
19 21 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายเอกราช    แสงสว่าง
2. นายคุณานันท์    สงสันธิ
3. นายภาณุ    อินทร์พรหม
1. นางสาวพิมพ์ชนก    มูดอน
2. นางสิริรดา    อินทร
10
20 22 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายกิติพันธ์    คำน้อย
2. นางสาวกุลนิดา    อบรม
3. นางสาววิภาวนี    เทพวรรณ์
1. นางเกษิณี    กันน้อม
2. นางเกษิณี    กันน้อม
4
21 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจิราพร    เผ่าแก้ว
2. นางสาวกัญญาพัชร    นามเมือง
3. นายสิทธิพล    อิ่นคำ
1. นางสาวณิชาภัทร    ปัญญาทอง
2. นายมลธิลา    สุริยะไชย
21
22 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวจันธิมา    อาชาบุญญาวิศิษฎ์
2. นางสาวญาตาวี    กรณีย์
3. นายเมธา    สลีอ่อน
1. นายพิศุทธ์    รัตนวงศ์
2. นายอำนาจ    จิตอารี
34
23 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายพืชมงคล    ลุงต๊ะ
2. นายณภัทร    ภูลา
3. นายธนศักดิ์    ไหวพินิจ
1. นางสาวพิมพ์ประภา    เสาสวัสดิ์
2. นายภูวดล    สุระจินดา
6
24 27 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสาริน    ดวงอาทิตย์
2. นางสาวชฎาพร    พุงขาว
3. นางสาวกิ่งนภา    ท้าวศรี
1. นายธเนศ    สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ    สุขสาย
10
25 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวอาริสา    สุวรรณสิทธิ์
2. นางสาวพรทิพา    พรมพาน
3. นางสาวอาภัสรา    กลางจันทรา
1. นางสาววิรุณยุพา    รักเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์    นพคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 29 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชนก    ทองถนอม
2. นายพิฑูร    บริบูรณ์
3. นางสาววิมลสิริ    บุญธรรม
1. นายลิขิต    แก้วแท้
2. นางสุฎาวัลย์    เดชรักษา
31
27 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวปัทมาภรณ์    สีขาว
2. นางสาวปรางพิชญ์    วงศ์วชิระนนท์
3. นายณัฐพัชร์    ฉัตรเกียรติคุณ
1. นางณัฐชานันท์    ฉัตรเกียรติคุณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 32 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    ขันข่อย
2. นางสาวสุภารัตน์    จันทร์สนิท
3. นางสาวปภาดา    ขุนโนนเขวา
1. นางสาวรุจิรา    สุดแก้ว
2. นายสุชน    อ๊อดหมี
10
29 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา    กึนสี
2. นางสาวชนาธิป    แก้วเพชร
3. นางสาวสุภัทรติญา    แก้วนอก
1. นางชนิศา    จิระเดชประไพ
2. นายประยูร    จิระเดชประไพ
16
30 34 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชรลัดดา    พลหลาย
2. นางสาวชลทิชา    มาสอน
3. นางสาวศิลักษณา    คงช่วย
1. นางณัฐธยาน์    มั่นหมาย
2. นายวิมล    จิตหมั่น
5
31 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายชัยภพ    ชัยวงศ์
2. นายนันทวัฒน์    อินตา
3. นางสาวเสาวนีย์    ศรชัยปัญญา
1. นางสาวพัชริน    โนวิชัย
2. นายสายัญ    ธรรมจันตา
6
32 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    คำปวง
2. นายจอมเดช    หล้ารู
3. นางสาวกานต์สิริ    นาวา
1. นายคงวิทย์    เขื่อนควบ
2. นายชัชวาล    คำวังพฤกษ์
33
33 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิสรา    วงศ์ศรีเบอะ
2. นางสาวพรนภัส    เผือกเหลือง
3. นายวรพล    ปิ่นสกุล
1. นางวลีรัตน์    วงศ์สุทธิ์
2. นางเพ็ญพิชชา    เพียรหาศิลป์
6
34 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยากร    เกษแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา    เชียงวัน
3. นางสาวกรรณิการ์    แสนมาลัย
1. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21
35 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    วงศ์อิ่น
2. นางสาวธิดารัตน์    ปิ่นคำ
3. นางสาวพิมประภา    นาทะสัน
1. นางมารินทร์    รักสุข
2. นายวิทูร    แสนติยศ
31
36 40 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    พิมพัฒน์
2. นางสาวชมพูนุช    อิ่มเนย
3. นางสาววณิศรา    งาหัตถี
1. นางสาวกาญจนา    พิลึก
2. นายพันธมิตร    แตงอ่ำ
18
37 41 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวอุทัย    เมาฟาย
2. นางสาวนันทกานต์    เอี่ยมมา
3. นางสาวหยกณิกา    ทองดี
1. นางสาวธัญทิวา    เย็นใจดี
2. นางนฤมล    อรชร
21
38 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชกานต์    ผู้มีสัตย์
2. นางสาวมุทิตา    แก้วไผ่ซอ
3. นางสาวจีราภรณ์    เกษรจรุง
1. นางสาวจินตนา    อิ่มพิทักษ์
2. นายวัชรกฤษณ์    อินมี
6
39 43 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายชัชฤทธิ์    ประเสริฐดี
2. นางสาวกมลรส    อุ่นปิง
3. นางสาวชลธิชา    ไชยา
1. นายนราศักดิ์    ทองหล่อ
2. นางนีรชา    ทับประดิษฐ์
14
40 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชากร    ก๋ากำดง
2. นางสาวนันทชา    แก้วผุย
3. นางสาวภัคจิรา    กิ้งคำปา
1. นายกิตติพงศ์    กันตีมูล
2. นายณรงค์ศักดิ์    สวนใต้
21
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................