งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรี    อนุชิตวรการ
2. เด็กหญิงนงคราญ    แซ่หาง
3. เด็กหญิงเด็กหญิงพิยดา    น้อยมณี
1. นางสาวจิรสุตา    เมืองอินทร์
2. นายนพดล    ธรรมใจอุด
15
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    มอญแสง
2. เด็กหญิงคณิธสร    กวงแหวน
3. เด็กหญิงปภัสรา    ปัญญาเมือง
1. นายพิษณุ    ดวงติ๊บ
2. นางสาวแน่งน้อย    คำสุข
9
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงขวัญใจ    สุพรม
3. เด็กหญิงพิชุดา    ใจวงศ์
1. นางธมลพรรณ์    ยอดคำ
2. นางเมธาวี    ขาวสมบูรณ์
15
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ดวงแข
2. เด็กหญิงฉัตรชนก    อินทอาสา
3. เด็กหญิงจันทร์ทรา    แฉล้มรัมย์
1. นางสาวพรณิชา    เปรมจิตร์
2. นางสาวสรารัตน์    บรรทัดจันทร์
18
5 5 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชารีย์    วรรณะพิระ
2. เด็กหญิงอนันตญา    ขันวิชัย
3. เด็กหญิงภัสสรา    แสนฟู่
1. นางสาวรัชนีกร    จุมปูคำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
6 6 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิวรรณ    บุญทะจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตภัทร    กันทา
3. เด็กหญิงนภัสสร    มะโนโฮ้ง
1. นางสาววงรัตน์    กันผง
2. นางศิริลักษณ์    กุลศิลารักษ์
10
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเอ้ย    ละออกุล
2. เด็กหญิงอี้    ทองคำ
3. เด็กชายอภิชาติ    เจริญทั้งสุขสิริ
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
ชนะเลิศ
8 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริภรณ์    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงอภิญญา    ท้าววัฒนากุล
3. เด็กหญิงเอกนารี    ลีลาเชาว์เลิศ
1. นางสาวมัตติกา    เสนสุวรรณกูล
2. นางสาวศุภวรรณ    สิทธิประเสริฐ
13
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพิมพิดา    เมธีดนัย
2. เด็กหญิงมณฑิรา    กาญจนาสุกใส
3. เด็กหญิงนิรัชพร    กิจพนาสารไพร
1. นางสาวธนัญภรณ์    ธรรมใจ
2. นางสาวปัทมา    ปลั่งเปลื่อง
33
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนพร    สมสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    กันทะกาลัง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    ศรีสำเภา
1. นางสาวฝันฤทัย    สนจุ้ย
2. นายสุรกิต    สิงห์ศิริ
4
11 11 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลดา    ผาแดง
2. เด็กหญิงชุติภา    มีธรรม
3. เด็กหญิงสิริวิมล    มีวงศ์
1. นางธิดารัตน์    สมบูรณ์ศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายภาคภูมิ    จันทร์ทองอุ่น
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    เพ็งครุฑ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ยันประโคน
1. นางปวีณ์ธิดา    ทองจันทร์
2. นายอานนท์    บุญสิงห์
26
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายพชร    สายสี
2. เด็กหญิงศิริมล    ดวงจิตสมปอง
3. เด็กหญิงธนัชชา    รัตนศรีทิพย์
1. นายธงชัย    ฝั้นคำปวง
2. นางพรพิมล    จันทร์ฟอง
18
14 14 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    รอดภัย
2. เด็กหญิงนุชนาฏ    บัวนวน
3. เด็กหญิงวิชญาดา    จัดชาวนา
1. นางอัมพันธ์    เวหานราพงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยนุช    อ่อนเพ็ชร
2. เด็กหญิงชลญารัตน์    หน่อขัด
3. เด็กหญิงชญาภา    มารัตน์
1. นางสมพร    ศิริรัตน์
2. นางอัมรา    สารณาคมน์กุล
38
16 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสาวินี    คำเที่ยง
2. เด็กชายอนุชา    อินทร์หอม
3. เด็กหญิงอติพร    ไทยสกุล
1. นางบุบผา    ดีเจริญ
2. นางสาวพนัชกร    ปานศิริ
33
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเรณูกานต์    แสงบตร
2. เด็กหญิงอัจฉรา    สายทอง
3. เด็กชายพงศกรณ์    อินลว์อ่อน
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์    อินลว์อ่อน
2. นายวรานนท์    คลังสีดา
33
18 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัชยา    สุภาศรี
2. เด็กหญิงจิรัชญา    ปาทะ
3. เด็กหญิงนัทชา    จันทร์เส็ง
1. นางกัลยา    ไชยรังษี
2. นางสาววิรภาศา    สินธุปัน
26
19 21 โรงเรียนปวีณาวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    สร้อยสน
2. เด็กหญิงชนากานต์    เชียงพฤกษ์
3. เด็กหญิงภูษิตา    ดุลย์มา
1. นางสาวจันทนา    ทุวิลา
2. นางดวงจันทร์    แบบประเสริฐ
4
20 22 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาริสา    ขำดำ
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์    ปินใจหล้า
3. เด็กหญิงมิรันตี    ขำดำ
1. นางยุพิน    กมลวิจิตร
2. นางเกศริน    คำเกตุ
13
21 23 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    หมั่นทำ
2. เด็กหญิงพัดธนันท์    หมั่นทำ
3. เด็กหญิงภาวิตรี    ตันกูล
1. นายฉัตรชัย    สิงห์กา
2. นายนพรัตน์    เสมอเชื้อ
15
22 24 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภานันท์    ธิอิน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สระทองแพ
3. เด็กหญิงวริศรา    แย้มสิงห์
1. นายดำริห์    จิณะ
2. นางศรัญญา    ยาวิไชย
26
23 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายหิรัญ    ไม่มีชื่อสกุล
2. นายปิยะ    ไม่มีชื่อสกุล
3. นายชนิศร    มนต์นิรภัย
1. นายนพดล    สุวรรณ์
2. นายอำพล    บุญวิจิตร
18
24 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายตะวัน    ลุงคำ
2. เด็กชายอัครพล    สัมมาอรรถ
3. เด็กหญิงวิมลศิริ    จู่เตาะ
1. นางสาวรัชนิภา    ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร    สุนทรนันท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ทองสุก
2. เด็กชายสิทธิกร    เนตรสว่าง
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์    หลำพริ้ง
1. นางลออ    เตียวตระกูล
2. นางอุทัยวรรณ    ภู่ประดิษฐ์
10
26 29 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ทำเพียร
2. เด็กหญิงกัลยาวรรธน์    กำแหงหาญ
3. เด็กหญิงกุลนรินทร์    นิลบุตร
1. นางมารศรี    ตะกรุดแจ่ม
2. นางสมจิตร์    กลิ่นหอม
4
27 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณภัคมณ    แก้วคำ
2. เด็กหญิงเรติกา    ท้าววุฒิ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    แสงสุวรรณ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวอังคณา    วงค์ปัญญา
38
28 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิยุภา    เพียนทอง
2. เด็กหญิงชนกชนม์    ผะอบเหล็ก
3. เด็กหญิงสุชานุช    งามอ่อน
1. นายภิรมย์    จันทรสมบัติ
2. นางอรกัลยา    จันทรสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 33 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    พันภู่
2. เด็กหญิงมัณฑนา    สีทอง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    เขียววิลัย
1. นายวินัย    อ่อนน้อม
2. นางสาวออมสิน    วินิจมนตรี
38
30 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    ชัยจำรัส
2. เด็กหญิงอุบล    พลทะยาน
3. เด็กหญิงนุสรา    โสภา
1. นางปฤษณา    สงนุ้ย
2. นางสาวสุดารัตน์    จะคำ
33
31 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนวินทร์    คำประเสริฐ
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา    จันทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงเกสร    ปัญญานนท์
1. นางสาวกาญจณา    กันธะนภี
2. นางอภิญญา    ยอดเชียงคำ
18
32 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ธรรมป๊อก
2. เด็กหญิงมณิชญา    อนงค์ทรัพย์
3. เด็กหญิงพชรพร    สะอาดล้วน
1. นางนพผกามาศ    สายนุวงค์
2. นางรุ้งตะวัน    ไชยเจริญ
26
33 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    ผลอินทร์
2. เด็กหญิงวริศรา    ทั่งพรม
3. เด็กหญิงนภัทร    สุขเกิด
1. นางฉวีวรรณ    ศรีนาง
2. นางสาวยุพิน    จิตรกำเหนิด
26
34 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุชิต    อินทนิน
2. เด็กชายโสภณ    เสนาธนศักดิ์
3. เด็กหญิงชนกานต์    กันทะวงค์
1. นางปุณญาภรณ์    เเสงจันทร์
2. นายอรรถพล    ปิยะลังกา
4
35 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัชชฎา    พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศศินิภา    ทานันท์
3. เด็กหญิงศิริกานต์    ยะภักดี
1. นายชัชวาลย์    บุญกอง
2. นางเรณู    ปานกลาง
18
36 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    จันทร์ต๊ะฟู
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เขียวนวล
3. เด็กหญิงนลินทิพย์    โอ้ทอง
1. นายชัชชวรรษณ์    เพ็ชรแก้ว
2. นางสุนิสา    ภู่ฤทธิ์
12
37 41 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    มาน้อย
2. เด็กหญิงพรฤดี    ดีบุญ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    อินทพงษ์
1. นางจินตนา    บุญตา
2. นางสาวโสภา    ผิวศรี
26
38 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนัญพร    จงบริบูรณ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    อุดมลาภ
3. เด็กหญิงอมรวรรณ    สร้อยนาค
1. นางฉัตรนฤมล    เหรา
2. นางเฉลียว    พลอยเจริญ
18
39 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    กาวีต๊ะ
2. เด็กหญิงพัชราพร    กำไร
3. เด็กหญิงนภาพร    ประสมทอง
1. นางสาวสิรปภา    กมุธากรณ์
2. นางอรวรรณนุช    โอดแก้ว
33
40 44 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวณหทัย    วนาทองเจือ
2. นางสาวอุไรรัตน์    วนาไตรรัตน์
3. นางสาววันดี    เดชอมรกุล
1. นางนงค์นุช    เริ่มแรก
2. นางอุทัยวรรณ    วุฒิสัตย์
26
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................