งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนวนันท์    สารพัตร
2. นางสาววริศรา    เหลืองรินอำไพ
3. นางสาวกุลจิรา    คนทา
1. นางสาวปิยะพร    ชัยเจริญ
2. นางสุทิน    จันธิมา
13
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายคุณัชย์    เลาซัง
2. นางสาวศรุตา    ขุนนา
3. นางสาวจิรัชญา    พรหมจักร์
1. นางวิมล    นาวะระ
2. นางสอางศรี    มณียะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    ดวงหมื่น
2. นางสาวชลธิชา    มังป๋อง
3. นางสาวศโรชา    ฟูธรรม
1. นางธมลพรรณ์    ยอดคำ
2. นางเมธาวี    ขาวสมบูรณ์
13
4 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัส    ปั้นมีรส
2. นางสาวสุนันทา    ยาอินทร์
3. นางสาวณัฐนันท์    จินพละ
1. นางสาวจิรนันทน์    ดารารัตนเสรี
2. นางสาวจิราพร    แป้นน้อย
13
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวนันท์ทิพร    พิมพ์ประกาย
2. นางสาวเย่น    อ่องคำ
3. นางสาววราพร    ลุงต๊ะ
1. นายกันตพงษ์    สอนทุ่ง
2. นางสาวบุษบา    กูเชอ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววิชญาพร    ตันตุลา
2. นางสาวอรอนงค์    นวลน้อม
3. นางสาวศศิญาดา    ทองติด
1. นางจตุพร    ทองคำสุก
2. นางรวิภา    แก้วดวงดี
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอรพรรณ    แซ่ไต้
2. นางสาววนิดา    หมือแลกู่
3. นางสาวสมถวิล    แซเบียว
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
8 8 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราวรรณ    ปัญญาแก้วพลอย
2. นางสาวณัฐธิดา    จันทร์พุทธา
3. นางสาวธีราภรณ์    ใจเป็ง
1. นางศิริรัตน์    สุขยิ่ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวไพลิน    เฉิดโฉมฉาย
2. นางสาวสุธินันท์    ดูพนาหรรษา
3. นางสาวอัจฉรา    เกตุรัตนสมบูรณ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกอร    วงศ์ษา
2. นางสาวธนัญภรณ์    ธรรมใจ
5
10 10 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    พันธุ์อุดม
2. นางสาวสุกานดา    เพ็ญสุข
3. นางสาวสุชานาถ    ปานมณี
1. นางสาวพัชรินทร์    เส็งเอี่ยม
2. นายสมบัติ    งามเลิศ
13
11 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญาเรศ    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวอรนรี    ฉิมปาน
3. นางสาวมาริสา    ฤกษ์จันทร์
1. นางสาวทานตะวัน    บุญทับ
2. นางรัตนาวลี    คงเนียม
13
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริกัญญา    ทองลา
2. นางสาวฐานิตา    ชารี
3. นางสาวภาพิมล    จันทะคุณ
1. นายอานนท์    บุญสิงห์
2. นางสาวแพรวนภา    นิใจ
13
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวอังคณา    ไพบูลย์กาญจนา
2. นางสาวพุทธมณี    พจน์วรนาท
3. นางสาวอรนุช    พจนาปิยะกุล
1. นายธงชัย    ฝั้นคำปวง
2. นางพรพิมล    จันทร์ฟอง
13
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวสาธินี    บุญมา
2. นางสาวสุธิดา    ผาสุก
3. นางสาวสุภาภรณ์    จันทร์ไชย
1. นางพัชรินทร์    ไชยวงค์
2. นางอัมรา    สารณาคมน์กุล
5
15 16 โรงเรียนหนองโพพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอลิสา    เชื้อนุ่น
2. นางสาวนัฐฐา    ธรรมราช
3. นางสาวดวงนพศก    แสงสุข
1. นางสาวประทานพร    เฉลยถ้อย
2. นางสาวศศิธร    ดอนพงไพร
13
16 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวมานิตา    มะลิใจ
2. นางสาวจิณห์จุฑา    ใจกัน
3. นางสาวณัฏฐณิชา    คำแสน
1. นางสาวราตรี    เสนาป่า
2. นายรุจิสันต์    ชูรักษา
5
17 18 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวจีรนันท์    มากพงษ์
2. นางสาวณัฐินันท์    บุญสรรค์
3. นางสาวเกวลิน    จะอื่อ
1. นางสาวกฤตยชญา    แรงเขตกิจ
2. นางอมลมณี    อ่อนผาง
5
18 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวพวงผกา    วันนะวรรณา
2. นางสาวธัญลดา    ด้วงสมบัติ
3. นางสาวธัญพร    ศรีบุญเรือง
1. นางกัลยา    ไชยรังษี
2. นางสาววิรภาศา    สินธุปัน
5
19 21 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายจันทิมาทร    ครุฑจันทร์
2. นางสาวจิตรวรรณ    สมบุญนา
3. นางสาวอังคณา    วงค์เสือ
1. นางรัชนีบูลย์    เขียวบัว
2. นางสุดใจ    อินทร์ประสิทธิ์
13
20 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวปาลินี    แซ่เฮ่อ
2. นางสาวพัชรินทร์    ยอดคีรียง
3. นางสาวสกุณา    แซ่ว่าง
1. นางสาวยุวพรพรรณ    นันตา
2. นางสุวรรณทนา    มณีเชษฐา
5
21 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนลัท    ธนู
2. นางสาวณัฐพร    จำรัส
3. นางสาวนัฐกุล    แก้วอินทะจัก
1. นางมณฑยา    ภูแสงศรี
2. นางศิริพร    ฟักแก้ว
13
22 24 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณภา    ปราไชย
2. นางสาวแพรไหม    ตุ่นกลิ่น
3. นางสาวธนัชชา    คำแก้ว
1. นางสาวสุรางคนา    กาวีปลูก
2. นายไพบูรณ์    โสภาบุตร
13
23 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวพจนีย์    จารุศิลป์กิตติกุล
2. นางสาววรรณฤทัย    กวางทู
3. นางสาวจันทพร    มูลรัง
1. นางพุฒิพรรณ    บุญมา
2. นางสาวอนัญญา    รนกรวรัญชิต
13
24 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายกรณ์จีรัณ    ตระกูลอภิชารัตน์
2. นางสาวใจรดา    พรมเพ็ชร์
3. นางสาวขัติยาภรณ์    แก้ววรรณา
1. นางสาววิจิตตรี    ภักดี
2. นางศิริพร    สายสอน
13
25 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายกฤษดา    มณีมัย
2. นางสาวณัฐพร    คชรินทร์
3. นางสาวปาริฉัตร    คำสุข
1. นางชมนภัส    จั่นฤทธิ์
2. นางลออ    เตียวตระกูล
13
26 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายพีรพันธ์    ไหวพริบ
2. นางสาวเกศรินทร์    เมืองสันเทียะ
3. นางสาวจุไรวรรณ    เกยนอก
1. นางนุชนารถ    ธำรงศิริ
2. นางสุภัสสร    กันโรคา
5
27 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวสุทธิกานต์    มูลยศ
2. นางสาวกุลณัฐ    กาโน
3. นางสาวอาภาพร    โนแหย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวอังคณา    วงค์ปัญญา
13
28 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทินี    ธนวีรสกุล
2. นางสาวบุษบา    นสินกร
3. นางสาวฑิฆัมพร    สะตะ
1. นางสาวมะลิ    ไชยโวหาร
2. นางศุทธินี    แก้วดวงดี
13
29 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวพาณิภัค    ถิ่นพนม
2. นางสาวชนม์นิภา    สุวรรณพรหม
3. นางสาวนริศรา    เกื้อสกุล
1. นางจันทนา    วิไลเรือง
2. นางดวงกมล    เรืองเพชร
13
30 33 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทติยากร    สืบสาร
2. นางสาวนพมณี    สุุขพร้อม
3. นางสาวปนัดดา    เบ้าชะนะ
1. นายทัศนัยน์    ทึงขำ
2. นางสาวปัทมา    บุญเจริญพงค์
13
31 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายสราวุฒิ    สุริยะ
2. นางสาวสวรส    ดอกเกษ
3. นางสาวพิชชาอร    แซ่คำ
1. นางสาวนิภา    ทวียศสกุล
2. นางสาวปราวีณา    ยอดเพ็ชร
13
32 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายจารุวัฒน์    เทพยศ
2. นางสาวพิมพกานต์    คำสะอาด
3. นางสาวเวธกา    บุญทา
1. นางจิตริณี    รุ่งสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรินทร์    แก้วนึก
13
33 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายสัมพันธ์    จองต๊ะ
2. นายอาทิตย์    อนันต์อาณากร
3. นางสาวดารารัตน์    แสงเงินไชย
1. นายจรัส    คำอ้าย
2. นางนพผกามาศ    สายนุวงค์
13
34 37 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนมน    มีผล
2. นางสาวภัทรวดี    มณีศรี
3. นางสาวอักษราภัค    ปู่แก้ว
1. ดร.ลภัสรดา    จูเมฆา
2. นางสาวอรัญญา    พุ่มพวง
13
35 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณิดา    ใจเกลี้ยง
2. นางสาวสุนันทิยา    ริยอง
3. นายศุภกิณห์    บุญใส่
1. นางพิชญาภา    วงศ์ไชย
2. นางวรรณฑริกา    ไชยวงษา
13
36 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวทิตยา    สมุดความ
2. นางสาวณิชาพัชร์    ดอนลาว
3. นางสาวปาริชาติ    ไชยวงค์ทอน
1. นายชัชวาลย์    บุญกอง
2. นางเรณู    ปานกลาง
13
37 40 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสิตานันท์    กรีวาส
2. นางสาววนิดา    จากมะพลับ
3. นางสาวสุธิดา    ราชประดิษฐ์
1. นางจิตรา    คงบุญพัฒนาภรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13
38 41 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิกานต์    ดีบุญ
2. นางสาวศิริพรรณ    พลยงค์
3. นางสาววรกมล    หนองหลวง
1. นางจินตนา    บุญตา
2. นางสาวโสภา    ผิวศรี
13
39 42 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวนันท์    สืบพันธ์
2. นางสาวสุพันญา    ปิ่นนาค
3. นายวิชยุตม์    เรืองฤทธิ์
1. นายพนม    สุขหา
2. นางโสภิดา    ทาม้าดี
13
40 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชจรี    แซ่ม้า
2. นางสาวภัสรา    แสงฟู
3. นางสาวอัญชลี    สาครสุขเกษม
1. นายณัฐชานันท์    วันดี
2. นางสาวพุทธชาติ    มหากันธา
13
41 44 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนา    รุ่งแจ้งสกุลไพร
2. นางสาววิไลพร    ไพรวัลย์เกิดลาภ
3. นางสาวฑุลิกา    ไพรวันไพศาล
1. นางสาววิมลมาศ    ศรีถาวร
2. นางอุทัยวรรณ    วุฒิสัตย์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................