งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 625
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ปันยอด
2. เด็กหญิงศศิณัฏฐ    ศิริวัฒนตระกูล
3. เด็กหญิงฟินรญา    กุลกานต์ปฐม
1. นางประวินวรรณ    สวาสดิ์มิตร
2. นางสาววรรณวิไล    ชุ่มใจ
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    พัฒนา
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา    หมอกคำ
3. เด็กหญิงวิภาวี    แสนจัน
1. นางสาวปวีณา    ไพรพนาคีรีเลิศ
2. นางอรทัย    ชุมภูคำ
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสสิประพร    สุขไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิณศิริ    ผูกใจเพื่อน
3. เด็กหญิงวีร์สุดา    เกตุหอม
1. นางศุภาภรณ์    นุกูลอุดมพานิชย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงผกามาศ    ลี่ภูดิฐธนพัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    เดือนเพ็ญ
3. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    ทวีอภิรดีสำราญ
1. นางสาวศิริพร    ทิพวรรณ์
2. นางสาวสุภารัตน์    สังขวรรณ
5 6 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชานาฏ    เขียวขำ
2. เด็กหญิงวริศรา    แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    แสงคำกุล
1. นางสาววชิราภรณ์    ชูมาก
2. นางสาวศิริวรรณ    คงเวิน
6 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทอสินี    ทรัพย์ทวีเกื้อกูล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ธำรงทัศนีย์
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์    วงศ์แสนดี
1. นางสาวชฎาธาร    ใจกล้า
2. นางณภาภัช    ม้าอุตส่าห์
7 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    เจดีย์ถา
2. เด็กหญิงชัญญานุช    อักษรเจริญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา    จินะป๊อก
1. นางสาวปทิตตา    ทัพวิโรจน์
2. นางสาวปาณิตา    ตาต๊ะคำ
8 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายวสุพล    เกษมเลิศตระกูล
2. เด็กหญิงสาธิตา    สมศึก
3. เด็กหญิงฐิติ​กานต์​    แซ่​จันทร์
1. นางสาวอรพินท์    เพ็ชร์ดี
2. นางสาวเฉลิมขวัญ    สมเพ็ชร
9 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนพร    ทองประศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา    พิลึก
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    ทรัพย์สิน
1. นางสาวศิรินันท์    สิมากรณ์
2. นางสาวอโนชา    เกษกรณ์
10 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทัศนีย์    ทุ่งจันทร์
2. นางสาวณีรนุช    ธนภัคพสิษฐ์
3. เด็กหญิงเกสรา    มาตรสมบัติ
1. นางจิราพร    สมอไทย
2. นางสาวนิตยา    สายแวว
11 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนภัสทรา    สุขมามอญ
2. เด็กหญิงอทิตยา    แสนประสิทธิ์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ    พวกซื่อ
1. นางนงลักษณ์    มาตชัยเคน
2. นางสาวอัญชลี    ไชยวุฒิ
12 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงผริตา    แป้นสดใส
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงกชกร    ชมภู
1. นายณฑวรรษ    นนท์ศรี
2. นางสาววารี    สาริกา
13 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    มีมาระ
2. เด็กหญิงสุชานุช    สติดี
3. เด็กหญิงเบญจรัศม์    มโนรถวิทยา
1. นางพจนีย์    อำนา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณรัญญา    เขียวสลับ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    สุจันทร์เที่ยง
1. นายพิชัย    สุวัฒนะ
2. นางสาววาสนา    โทพรม
15 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมนต์ทกาญจน์    สุภาสถาน
2. เด็กหญิงกฤตพร    อาพาเจริญ
3. เด็กหญิงอนุรี    สีปาก
1. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์    ตั้งเชยวิไล
2. นางพรชิตา    เกิดพันธ์
16 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แพงมา
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ    แพ่งอ่ำ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แดงด้วง
1. นางดอกรัก    รักษา
2. นางสาวอัจฉรา    พุทธา
17 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรกานต์    บัวสำลี
2. เด็กหญิงสุธิสา    สุวรรณพยัคฆ์
3. เด็กหญิงลลิตา    พะวา
1. นางสาวธฤติรัตน์    ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย    อัมรนันท์
18 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยภัทร    กันทวัง
2. เด็กหญิงภูริชาญา    สมโน
3. เด็กหญิงโยษิตา    สุรเวช
1. นางสาวจรรยา    ปะนันวงศ์
2. นางสาวพฤษภา    กาละวงค์
19 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    สุขเหล็ก
2. เด็กหญิงศิริลักษณา    โกมุทศิริกุล
3. เด็กหญิงนิรชา    มะโนวรรณา
1. นางธนาพร    วงค์วาน
2. นายมติ    ศิริพันธ์
20 21 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    อารีประชาภิรมย์
2. เด็กหญิงพรพิมล    ประยงค์
3. เด็กหญิงใบบัว    ดำมินเสส
1. นางปิยะนาถ    ลุนอุบล
2. นางออมสิน    พงษ์เกษตร์กรรม์
21 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมราวดี    ตาวิยะ
2. เด็กหญิงอธิฐาน    ภิญโญยิ่ง
3. เด็กหญิงปาริตา    ทำชาวนา
1. นางสาวนันทนาพร    วงค์ยศ
2. นางสาวรัตติพร    เสาจินดารัตน์
22 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินต์พิศุทธิ์    จันทราช
2. เด็กหญิงเปรมมิกา    เปล่งแสง
3. เด็กหญิงณัฐวิภา    ตั้งตัว
1. นางสาวจามจุรี    สมฤทธิ์
2. นายธีรชาติ    พงศ์นฤมิตร
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิญาดา    สุทธการ
2. เด็กหญิงฐานิกา    เผยศิริ
3. เด็กชายธีรภัทร    จิตอารี
1. นางสาวรชนิศ    จิตอารีย์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    อิ่นธิ
24 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายทรงพล    ต่าดู
2. เด็กหญิงแพ    ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงวิรดา    คำใส
1. นางสาวรัตณี    คำสังวาลย์
2. นางเกษร    บุญเป็ง
25 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ยามรักษ์
2. เด็กหญิงอริสรา    เจ้าเล่ห์ดี
3. เด็กหญิงทินมะนี    ขัติปัญญา
1. นางสาวนุชรี    คิดอ่าน
2. นายวิศิษฐ์    ชื่อหลาย
26 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญา    วงษ์อนันต์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ราษเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำจา
1. นางปวริศา    วรรณมะกอก
2. นายสหรัฐ    จินากุล
27 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญญาณี    บุญอาจ
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    สีสุธรรม
3. เด็กหญิงพณาออม    ธรรมะ
1. นางสาวชนนิกานต์    เมฆี
2. นางสาวสุจารี    มีแดนไผ่
28 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง    เขียวเกษม
2. เด็กหญิงสิรินันท์    สารวรรณ
3. เด็กหญิงสุภัคชญา    คันทะพรหม
1. นายวุฒิพงษ์    ศรีมูล
2. นางสุนันท์    คุ่ยต่วน
29 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีรดา    สมุทรเพ็ชร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    วิทยา
3. เด็กชายพัสกร    หมื่นแก้ว
1. นางสาวทิชากร    สืบแก้ว
2. นางสาวนภสร    ขัตติยะ
30 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงภูษิตา    เสาวรถย์
3. เด็กหญิงเปมิกา    รัตนมูลปัญญา
1. นางสาวสุกัญญา    พวงพันธ์
2. นางอุไรวรรณ    พิพัฒนกุล
31 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    มากมูล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เนียมทอง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา    ป๊อกสอน
1. นางภักดี    สุวรรณโคตร
2. นางอัปสร    ลาภอินทรีย์
32 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชินานันท์    กรรณลา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    โพธิ์อุบล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    สมสร้อย
1. นางกชมนพรรณ    บุญก่อน
2. นางจริยาภรณ์    พรมมี
33 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายปฏิพล    พรมสถาน
2. เด็กชายพัฒน์ธนศักดิ์    เหล็กการกูล
3. เด็กหญิงนิชาดา    โปธา
1. นางจันทรวัทน์    พรมผอง
2. นางจิณห์วรา    จันทราภินันท์
34 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    ใจผุย
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    หวันจี๋
3. เด็กหญิงพิชญาภา    ฤทัยรัตน์เจริญ
1. นางสาวจิรัฐติกาล    ขวัญธนนภา
2. นางสาวสุวนันท์    ติใหม่
35 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายณฐภัทร    ยอดเพชร
2. เด็กหญิงพรปวีณ์    หงษ์เจ็ด
3. เด็กหญิงพิชชาพร    พรวังทิพย์
1. นางสาวธนภรณ์    สุขวัฒน์
2. นางศิริวรรณ    กี่ดำรงกูล
36 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรยุทธ    ยะกลิ้ง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    คำภีระ
3. เด็กหญิงสโรชา    ทาคำ
1. นางวรรณฑริกา    ไชยวงษา
2. นางศศิธร    วงค์ประดิษฐ
37 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทสุดา    ชัยพนัด
2. เด็กหญิงอริญชยา    พรมไชยวงศ์
3. เด็กชายกีรติ    มณีโชติ
1. นางสาวอัมพร    อุดป้อ
2. นายเมธี    อนันต์
38 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    เพ็งแก้ว
2. เด็กหญิงญาณิศา    บุญยรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐธิตา    ลีประพันธ์กุล
1. นางสาวภัคธีมา    อ่องละออ
2. นางสุทิน    แสงแก้ว
39 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนากร    ชำนาญจุ้ย
2. เด็กชายนนทพัทธ์    ยุทธศิลป์
3. เด็กหญิงอณัญพร    วิโรจน์สกุล
1. นางสาวกาญจนา    เรืองทุ่ง
2. นางสาวมีนณา    ธนันไชย
40 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราภรณ์    จงรัก
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์    ทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงวิชามัย    งามละม่่อม
1. นางวาสนา    ฉุยฉาย
2. นางสาวสายพิณ    คชหาญ
41 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุติกาญจน์    เครืออยู่
2. เด็กหญิงกัญจน์ภัสสรณ์    เสนามนตรี
3. เด็กหญิงธนิสร    วิริยะ
1. นางสาวศันสนีย์    เลิกสายเพ็ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
42 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสายพิณ    ทิมุมหิ
2. เด็กหญิงจีรนันท์    จันทร์ฝอย
3. เด็กหญิงนิสาชล    แก้วเฝือ
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ผลัดคำวงษ์
2. นางสกาวรัตน์    พินิจการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................