งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณวิสา    ศรีชม
2. นางสาวศศิชา    แซ่จ๋าว
3. นางสาวบุษบามินตรา    ลาบุตรดี
1. นางประวินวรรณ    สวาสดิ์มิตร
2. นางสาววรรณวิไล    ชุ่มใจ
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษบา    ดวงเดชา
2. นางสาวไพรินทร์    แก้วบุญสม
3. นางสาวแจ่มนภา    คำส่า
1. นางพรรณทิพย์    อุดมสม
2. นางอรทัย    ชุมภูคำ
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรอุมา    มวลไธสง
2. นางสาวสุภาพร    ใจดี
3. นายอภิวัฒน์    อภิธนวรรณ
1. นางศุภาภรณ์    นุกูลอุดมพานิชย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายสมเกียรติ    นายหลาย
2. นางสาวมอญจิ่ง    ลุงสิริ
3. นางสาวเอเก๋ง    ลุงแสง
1. นายจงกลชัย    ใจปัญญา
2. นางสาวรัตติยาพร    สิงห์คำ
5 6 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชุลิตา    แซ่วื่อ
2. นางสาวอรนุช    พุฒิพร
3. นางสาวปรียานุช    แสงคำกุล
1. นางสาวจันทิมา    หลำใจซื่อ
2. นางสาววชิราภรณ์    ชูมาก
6 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวเม    คำปัน
2. นางสาวกาญจน์เกล้า    ลำมา
3. นางสาวกิติมาพร    นามอินทร์
1. นางสาวชฎาธาร    ใจกล้า
2. นางณภาภัช    ม้าอุตส่าห์
7 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ชมพู    ไชยยาด
2. นางสาวพัชรพร    จันต๊ะกูล
3. นางสาวเบญญาภา    ต๊ะพรหม
1. นางสาวปาณิตา    ตาต๊ะคำ
2. นางอุดมลักษณ์    ปันอินทร์
8 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวจีรารัก    จุมปาทอง
2. นางสาวณัฐนรี    ศรีวงค์
3. นางสาวอรชพร    ใจมาเปี้ย
1. นางสาววัลยา    ไชยพรม
2. นางอังคณา    สุปน
9 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายภัทรพล    ชำนาญถิ่นเถื่อน
2. นางสาววิมล    โอรักษ์
3. นางสาวมุทิตา    ทะลายตะคุ
1. นางสาววิลาวรรณ    พุ่มเกิด
2. นางสาวอุไร    นาคเสน
10 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวฟ้ารุ่ง    สุวรรณภักดิ์
2. นางสาวเพ็ญนภา    มั่งใหญ่
3. นางสาวญาสุมินท์    อินทมาศ
1. นางสาววรรณิกา    นุ่มเกลี้ยง
2. นางอำนวยพร    ศรีประเสริฐ
11 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาพิชญ์    ดาวเพชร
2. นางสาวกัญญาภัค    พูลเพิ่ม
3. นางสาวกัญญารัตน์    ิ่อ่ำหลุบ
1. นางสาวพนิดา    บัวหิน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเทียนทอง    แสนจิว
2. นางสาวณัฐธิดา    ขันเกตุ
3. นางสาวบุณยาพร    สายสร้อย
1. นางพจนีย์    อำนา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวธีรดา    แก้วมา
2. นางสาวศุภานันท์    ผดุงพรรค์
3. นางสาวศศิวิมล    แก้วจันทร์
1. นายพิชัย    สุวัฒนะ
2. นางสาววาสนา    โทพรม
14 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชื่นกมล    อินทร์พิทักษ์
2. นางสาวกรรณิการ์    แสงศรี
3. นางสาวธัญวีร์    มั่นทอง
1. นางสาววรรณวิมล    ไกรราม
2. นายอาวรณ์    คล้ายเนียม
15 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวฐานิดา    นาฬิเก
2. นางสาวภักดิ์กมล    ปล้องลา
3. นางสาวพรวดี    แดงดี
1. นางดอกรัก    รักษา
2. นายสุรักษ์    รักษา
16 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    อาจคงหาญ
2. นางสาวประทุมวรรณ    เหล่าเขตรกิจ
3. นางสาวภัทราวดี    เพียรธัญญกรณ์
1. นางสาวธฤติรัตน์    ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย    อัมรนันท์
17 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายณัฐนนท์    มูลเดช
2. นายภานุมาศ    กันธิยะ
3. นางสาวพรสุดา    บุญเนียม
1. นางกชกร    กึกก้อง
2. นางสาวอรกรานต์    สุกใส
18 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาววิชชุลดา    ปัญโญใหญ่
2. นางสาวนุชจิรา    มหาวันแจ่ม
3. นางสาวอัญชลี    เสถะรักษ์
1. นางแสงหล้า    เรืองพยัคฆ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายอนาวิล    สุราฤทธิ์
2. นางสาวธริษตรี    ศรีนุช
3. นายไกรเดช    ออกัน
1. นางประภาวรรณ    แก้วแสงทองเจริญ
2. นางรัตน์จรินทร์    ผ่องศรีสุข
20 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธินี    ประสาท
2. นางสาวชญาดา    สมบัติ
3. นายอดิศักดิ์    ต่อมใจ
1. นางสาวนันทนาพร    วงค์ยศ
2. นางสาวศศลักษณ์    เครือนันตา
21 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชฎาภรณ์    ฟองกาวี
2. นางสาวกรรฺณิการ์    ยาดี
3. นางสาวสกายรินทร์    แข็งธัญกิจ
1. นางสาวจริญญา    ศิลธรรม
2. นางสาวอัมพร    เพียรการ
22 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    คำแสน
2. นางสาวสิริวิมล    น้อยมนตรี
3. นางสาวทิพนารี    อุตรชน
1. นางวัจนา    ชัยรักษา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    อิ่นธิ
23 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวสาริกา    ชลธารเสาวรส
2. นางสาววันจันทร์    ไพรบูรพา
3. นางสาวอรนุช    จันทราปรีชากุล
1. นางสาวรัตณี    คำสังวาลย์
2. นางเกษร    บุญเป็ง
24 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญญาภา    ตากล้า
2. นางสาววิรดี    จิตรตั้ง
3. นางสาววิภารัตน์    สมบูรณ์
1. นางกฤติกา    สิบสุติน
2. นางสาวศิรินภา    คนโต
25 27 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาววิภารัตน์    ซุนันทา
2. นางสาวกฤติกานต์    วารีนิพนธ์
3. นางสาววรพรรณ    ฉกรรจ์
1. นางกานดา    ชุมดำ
2. นางนริศรา    พรมศิริ
26 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจุไรรัตน์    บุญศรี
2. นางสาวนิตยา    สุริยาสัก
3. นางสาวธัญญาพร    ม่วงลายทอง
1. นายวุฒิพงษ์    ศรีมูล
2. นางสุทิน    ศรีมูล
27 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวกรองทอง    อมรใฝ่ประไพ
2. นางสาวธมนวรรณ    จูแวน
3. นางสาวศุภนิช    สุนันตา
1. นางสาวประภาวรินทร์    ดวงเด่น
2. นางสาวสุนีย์    ขัติยะ
28 31 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    แก้วยศ
2. นางสาวขวัญจิรา    ดอนโศรก
3. นางสาวพิชชานันท์    กัญจนะ
1. นางสาวสุธาทิพย์    ทิพย์โพธิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์    มีสอง
29 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปุณยนุช    อินหันต์
2. นางสาวนิศาชล    ทองพงษ์เนียม
3. นางสาวณัฐธิดา    ใจแก้ว
1. นางสาวสุกัญญา    พวงพันธ์
2. นางอุไรวรรณ    พิพัฒนกุล
30 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษกร    ผิวผักแว่น
2. นางสาวภัทราภรณ์    คุ้มเณร
3. นางสาวอาริญา    จันทร์แย้มสงค์
1. นางภณิดา    นาคมูล
2. นายอนิรุทธิ์    ทวนธง
31 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    สิงห์ทอง
2. นางสาวยุพา    แซ่คำ
3. นางสาวอิสยาห์    สายจันทร์
1. นางกชมนพรรณ    บุญก่อน
2. นางจริยาภรณ์    พรมมี
32 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายณัฐชนนท์    ใจโลกา
2. นายกิตติภณ    สีลาวงค์
3. นางสาวกัญญาวีร์    ทวีชาติ
1. นางจันทรวัทน์    พรมผอง
2. นางสาวพรพิมล    ณ คำ
33 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทิรา    แก้วเชียงหวาง
2. นางสาวณิชกานต์    เชียงคำ
3. นางสาวศิโรรัตน์    สุคัมภีร์
1. นางสาวจิรัฐติกาล    ขวัญธนนภา
2. นางสาวสุพรรณษา    ชะเวียตะคุ
34 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายภูริพัศ    กุซัว
2. นางสาวจิรนันท์    จันทร์เพ็ง
3. นางสาวชนากานต์    ดิเรกบุษราคม
1. นางสาวธนภรณ์    สุขวัฒน์
2. นายเกรียงศักดิ์    สังข์บัวแก้ว
35 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    ใจแก้ว
2. นางสาวรุจิรางค์    งามเมือง
3. นางสาวสุพัฒตรา    จันตัน
1. นางศศิธร    วงค์ประดิษฐ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ลำดวง
36 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวชลดา    สิงหชัย
2. นายพิชญุตม์    ภิราษร
3. นางสาวกุลภรณ์    อินทสระ
1. นางสาวพลับพลึง    กำแพง
2. นางอรุณี    ผ่องใส
37 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวอนันตกานต์    ขันลุย
2. นางสาววรัญชนา    จำปาศักดิ์
3. นางสาวเนตรนภา    สันทาลุนัย
1. นางสาวนันทิกา    ขำเส็ง
2. นางสาววิลาวัณย์    จันทร์ไข่
38 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวอมรรัตน์    เขียวสีทอง
2. นางสาวชนกชนน์    มหาศาล
3. นางสาวฐิติยา    หล้าเวียง
1. นางกมลวรรณ    เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวจริยา    ขันแก้ว
39 42 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวธนพร    อินทร์สอน
2. นางสาววรรณวิสา    เกิดทอง
3. นางสาวสุดารัตน์    เกิดพุ่ม
1. นายจรัล    งามสม
2. นางพิชญา    งามสม
40 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาววาริสา    บุญทาเมือง
2. นางสาวเกสราภรณ์    มุ่งขอบกลาง
3. นางสาวพิชชาภา    พิชญวิวัฒน์
1. นางรพิชา    มัตนามะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
41 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายเอกราช    จินรัตนมณี
2. นางสาวคำฟ้า    กาสมสัน
3. นางสาวพัชรีญา    เงินแก้ว
1. นางสาวจิราภรณ์    พรมวิหาร
2. นางสาวชยาภรณ์    หมูถึง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................