งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 627
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ธาดาสุขเจริญ
2. เด็กชายธนทัต    วินโด้
3. เด็กชายปิยะพงษ์    ทิวงศ์ษา
4. เด็กชายธนกร    เมืองแดง
1. นางสาวประนอม    ดอนแก้ว
2. นางสาวพิมพา    ทิงิ้วงาม
2 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัฐพล    เพ็ชรนิล
2. เด็กชายวุฒินันท์    นฤนาถ
3. เด็กชายชนณภูมิ    พิมเพ็ชร
4. เด็กชายวัลลพ    เกิดกรุง
1. นายบรรฑูรณ์    สิงห์ดี
2. นายวรนัยน์    คันศร
3 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐดนัย    พวงดอก
2. เด็กชายอนุวัฒน์    เพิ่มพูน
3. เด็กชายมวล    ลุงออ
4. เด็กชายอภิภู    ปัญญาผัด
1. นายปริญญา    สุขา
2. นายสรรค์เอ    ปาทา
4 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ศรีรักษา
2. เด็กหญิงภัทรวดี    ทองย้อม
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บุญรอด
4. เด็กชายกณวรรธน์    ทองยิ่ง
1. นายลิขิตดง    นันตา
2. นางสาวสมใจ    สีดาจันทร์
5 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายศักดิ์นนท์    ชำนาญกิจการงาน
2. นายชินกร    สกุลวรภัทร
3. นายวทัญญู    พรมรักษา
4. นายไตรภพ    มีเรียง
1. นางดวงพร    สุจันทร์
2. นายสิงห์    สุจันทร์
6 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายภานุพงศ์    โปทายี่
2. เด็กชายภัทรศักดิ์    ทองจำรูญ
3. เด็กชายชโยดม    ยาโน
4. เด็กชายฐปนวัฒน์    ตาปันจ๋อม
1. นายจิรพงษ์    ธรรมชัย
2. นายวิทยา    ยาสาร
7 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยพัทธิ์    ณ จำปาศักดิ์
2. เด็กชายนวพล    พุทรา
3. เด็กชายสรรพวิท    อ่องเภา
4. เด็กชายธนกฤต    ว่องสาริกิจ
1. นางสาววลัยลักษณ์    ปิยะตระกูลเลิศ
2. นายเทเวศร์    ม่วงพลับ
8 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    วงศ์จันทร์ติ๊บ
2. เด็กชายชัยชาญ    ชายสัก
3. เด็กชายกิตติพัฒน์    คำเชียงเงิน
4. เด็กชายสุขุมนันท์    กองฉันทะ
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพล    พ่วงนาค
2. เด็กชายธนายุต    วีรเดชะ
3. เด็กชายพงศกร    ม่วงคำ
4. เด็กชายเอกรินทร์    อินทร์ศักดิ์
1. นายพิษณุ    ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท    ปรีชาชาญ
10 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพนิตานันท์    เทพคำภูวนนท์
2. เด็กหญิงวรัญญา    โพธิสิทธิ์
3. เด็กชายอติราช    รักชาติ
4. เด็กชายพิทวัส    สวนพืช
1. นางศิวาพร    เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์    พวงลำใย
11 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายทตพร    คำวงศ์
2. เด็กชายภัทรพงศ์    ต๊อดแก้ว
3. เด็กชายปรุเชษฐ์    สิงห์คำ
4. เด็กชายณัฐกิตต์    จันต๊ะวงศ์
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
12 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักราศี    ทองเหลือง
2. เด็กชายเอกอนันต์    กันทะจันทร์
3. นายชญานนท์    วัฒนกีบุตร
4. เด็กชายดนุเดช    แสงศาสตรา
1. นางชวัลลักษณ์    ซื่อสัตย์
2. นายณรงค์ชัย    วรรณมณี
13 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    ภัยอย่ามี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    อ่อนน้อมดี
3. เด็กชายภูริทัต    ด้นกันเดช
4. เด็กชายพงศธร    ตาแสง
1. นางกชณิภา    สินทรัพย์
2. นายทวีศักดิ์    สินทรัพย์
14 31 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอติชาติ    อวยชัย
2. นายนนธวัชร    พูลสวัสดิ์
3. นายธนพนธ์    ธนกีรตินันท์
4. เด็กชายอัครชัย    ขัดแสนจักร
1. นายวิษณุรักษ์    ครองสุข
2. นายศุภชัย    ตาสาย
15 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์    สอนแก้ว
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    ศิลาอ่อน
3. เด็กหญิงธนัชญา    ฤทธิ์ทรง
4. เด็กหญิงโสภาพรรณ    ย่างหาร
1. นางสาวปาจรีย์    สถิตย์สวรรค์
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว
16 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุปรียา    จันทร์ว่องกิจ
2. เด็กชายนัทวัฒน์    กองวัฒนสุภา
3. เด็กชายปัญญากรณ์    สินภักดี
4. เด็กชายภูริวัฒน์    พยอม
1. นายพนธ์วศิษฎ์    กลางนภา
2. นางวันเพ็ญ    พยอม
17 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายจิรวัฒน์    จินามา
2. นายเสฎฐวุฒิ    วรรณภิระ
3. นายธีรภัทร    ใจปัน
4. นายธนากร    จอมอิ่น
1. นายนิพล    ปลุกเสก
2. นายบรรจบ    ชูมก
18 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคิน    คงคา
2. เด็กชายธนกฤต    เกิดแพร
3. เด็กชายธนโชติ    เพาะผล
4. เด็กชายยศกร    โท้ทอง
1. นายกิตติพันธ์    บุญปัน
2. นางสาวนพวรรณ    คงเพ็ง
19 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร    พวงลอย
2. เด็กชายภูริณัฐ    วันดี
3. เด็กชายกฤษฎา    ต่อมจันทร์
4. เด็กชายวรากร    ผ้าก่าเขียว
1. นายจักกริช    รูปะวิเชตร์
2. นางธัญทิวา    ชัยวุฒิ
20 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    วนิชพิสิฐพันธ์
2. เด็กชายธนธัช    เขียวแก้ว
3. เด็กชายธีรวิทย์    แก้วศรี
4. เด็กชายวริศ    พรมพิราม
1. นายปฏิฬ    นาคทอง
2. นายวิษณุ    อ้นบางเขน
21 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายวันชนะ    เพชรประดับ
2. เด็กชายรัฐภูมิ    วงษ์นาค
3. เด็กชายกฤษณะ    ธิคุณ
4. เด็กชายภาณุวัชร    บัวระพา
1. นางสาวกรรณิการ์    หมูปิน
2. นายมานพ    จันทร์หอม
22 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัครพล    พุ่มจันทร์
2. เด็กชายอังกูร    จิวเดช
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    เพชรดี
4. เด็กชายธีรภัทร์    ระพัทย์พันธ์
1. นาง-    -
2. นางสาวสายพาน    ทับนิล
23 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายโจเซฟ    -
2. เด็กชายหล่อแอ้โซ    สกุลสิงห์เดชา
3. เด็กชายธันวา    -
4. เด็กชายปกาสิต    แก้วคำ
1. นายพีระพล    อยู่รัศมี
2. นายโกสินทร์    ปัณราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................