งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 628
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายพีระพล    สุริพัด
2. นายญาณกร    แซ่จ๋าว
3. นายพงษ์อนันต์    ฟ้าร่มนภา
4. นายชินวัตร    พรหมเทพ
1. นายจรัล    ฟังเร็ว
2. นายนันท์    ก้อคำ
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    ศิลป์ท้าว
2. นางสาวพิมพา    นารี
3. นางสาวอัจฉริยา    วารี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวชุติมา    โพธิทอง
2. นางสาววิสุธิดา    ธัญญะวานิช
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายธรณินทร์    สายปิ๋ว
2. นายศุภกร    กันทะวงศ์
3. นายพีรพัฒน์    บุดดีคำ
4. นายศราวิน    ทิพสอน
1. นางสาวพิมพา    ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์    สุขยืน
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายวราวุฒิ    กระจ่าง
2. นางสาวยุพารัตน์    เพ็งอุ่น
3. นางสาวเทพอักษร    ย้อนเพชร
4. นายปัณณฑัต    ชิดเครือ
1. นายกริชติศักดิ์    เซียมตะคุ
2. นางบุรณี    สุวรรณโชติ
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจพร    ปัญญาอุด
2. นายรัชชานนท์    จองโย๊ะ
3. นางสาวอังศุมาลิน    เหม่ถ่า
4. นายนฤเบศ    ครองสมบัติ
1. นายอรรถชัย    อ้วนคำ
2. นายเกรียงไกร    ปู่ยี่
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายภรัณยู    บุญสวน
2. นางสาวพลอยชมพู    ยวนยี
3. นายสุรชาติ    มลวัง
4. นางสาวชนชนก    คำสิงห์
1. นายลิขิตดง    นันตา
2. นางสาวสมใจ    สีดาจันทร์
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายธนพัฒน์    พฤกษา
2. นายปรเมศวร์    สังข์อ่อน
3. นายภานุรุจ    เขื่อนเพชร
4. นายธนวัฒน์    รักษายุทธภัณฑ์
1. นายธัญวัฒน์    กาบคำ
2. นายภาสกร    กติยา
8 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายสุกฤษฎิ์    สุธรรมแปง
2. นายณฐภัทร    คำมูลใจ
3. นายธนากร    โยธาวัง
4. นายชัยชนะ    หมอนสะอาด
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายวิทยานนท์    อุดมา
9 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    คุณวิสุทธิพันธ์
2. นายธัชพล    แย้มทอง
3. นายปธานิน    สลุงอยู่
4. นายศุภณัฐ    นิยมญาติ
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นายจักรี    เบญจรัตนฉัตร
10 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรวิพร    ศุขวิเศษ
2. นางสาวชาญาดา    น้อยหัวหาด
3. นายสัภยา    เกสร
4. นายพชร    คงรอด
1. นางชลันดา    จันทร์มลฑา
2. นายทิวา    เรืองศรี
11 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายอภิชัย    ทิมภินันท์
2. นายเมธาสิทธิ์    เหล่าต้น
3. นายนพดล    คมขำ
4. นายณัฐพงษ์    วังสูงเนิน
1. นายวรณัฐ    หมีทอง
2. นางไพลิน    ส่งวัฒนา
12 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายธีรพงศ์    มังคละวงค์
2. นายวุฒิชัย    สุทธดุก
3. นายภาคภูมิ    พรหมจักร์
4. นายพีรพัฒน์    บุญเดช
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายนราธิป    บุญยิ่ง
2. นายปิติภัทร    สมพระเดิม
3. นายอธิวัฒน์    มิตตะขบ
4. นายประกายเพชร    มั่นใจ
1. นายพิษณุ    ป้อมเสมา
2. นายมานพ    ภมรพิบูลย์
14 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายณิชกุณ    ชุ่มลือ
2. นางสาวปณาลี    ทรงอยู่
3. นางสาวภิญญาพัชญ์    บุญสงเคราะห์
4. นางสาวปฏิมาภรณ์    มะลิวัน
1. นางศิวาพร    เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์    พวงลำใย
15 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายดนัยกฤษ    ใจวงค์
2. นาย่รัชชานนท์    วีรวงค์
3. นายชยธร    ปันแปง
4. นายสิรวิชญ์    มะโน
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
16 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายไพศาล    กันทะคำ
2. นางสาวปิยธิดา    สายคำอ้าย
3. นายอัดคเดช    สีน้ำเงิน
4. นายธนทรัพย์    แสงส่อง
1. นางชวัลลักษณ์    ซื่อสัตย์
2. นายณรงค์ชัย    วรรณมณี
17 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรทิตา    ยิ้มยินดี
2. นางสาวคณิษฐา    สิงห์ทอง
3. นายสิทธิเดช    นวลศรี
4. นางสาวมนทกานต์    สมพูล
1. นางสาววลัยพร    นาคธรรมชาติ
2. นายสาธาร    รวบรัด
18 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายราชพฤกษ์    สอิ้งแก้ว
2. นางสาวสุภัสสรา    สายเสน
3. นายธนวัตร    แก้วมณี
4. นายฐิติวัฒน์    แสนสุข
1. นางชุติมณฑน์    สมเดช
2. นางสุธิชา    ทะสุตะ
19 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายพลศักดิ์    ฤทธิ์ทรง
2. นางสาวพีรพร    โกศการิกา
3. นางสาวธาริณี    โหกรัด
4. นางสาวณัฐวิภา    คงสท้าน
1. นายสมมาตร    มั่นแก้ว
2. นายอดุลย์    คำตัน
20 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายรัชพล    กอสัมพันธ์
2. นายศาตนันทน์    ศรีเดชมลทอง
3. นายอดิศร    พลนิกร
4. นายพีชศิลป์    พยอม
1. นางปวริศา    เรืองชัยศิวเวท
2. นายพนธ์วศิษฎ์    กลางนภา
21 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายกรีฑาพล    วงศ์ษายะ
2. นายกฤษณะ    ก้อนจำปา
3. นายทยาวัต    สุยะเสาร์
4. นายนครชัย    หล้ากาวี
1. นายนิพล    ปลุกเสก
2. นางศิริญญา    หล้าเต็น
22 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายศุภสัณห์    ศรีจันทร์อ่อน
2. นายปริวรรต    ชลธิชาชลาลักษณ์
3. นายธนวัตน์    เนียมหอม
4. นายกษิดิศ    โปสพันธุ์
1. นายจรูญ    เถื่อนกูล
2. นางสาวนพวรรณ    คงเพ็ง
23 39 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพร    สถานกอง
2. นางสาวธัญชนก    วงค์คำลือ
3. นายณัฐกานต์    ทองหล่อ
4. นายสมฤทธิ์    ซือมื้อ
1. นายกานต์    มากกุญชร
2. นายสิทธิชัย    แก้วมูล
24 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายธนวัตน์    ริ้วทอง
2. นายพลากรณ์    สีลาดเลา
3. นายนิติกร    สีสงปราบ
4. นายวิทยา    แก้วบัวเพชร์
1. นายฐานันดร์    แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน    เพิ่มพรม
25 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายธนภูมิ    เจ๊กแจว
2. นายธนัญชัย    รุ่งเรือง
3. นายวรากร    บ่ายคล้อย
4. นายศุภกิตติ์    ธนสัญชัย
1. นายปฏิฬ    นาคทอง
2. นายวิษณุ    อ้นบางเขน
26 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายภานุพงษ์    ทองวิจิตร
2. นายณัฐวุฒิ    ภูมิดาจันทร์
3. นายภัครพล    นุ่มเนื้อ
4. นายเมธา    วัฒภักดี
1. นางนิตยา    มั่งมี
2. นายมานพ    จันทร์หอม
27 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายเอกรัตน์    ตะนุเรือง
2. นายณัฐกิตติ    ทาจิตร
3. นายจิรภัทร    เพชรสุกใส
4. นายธนพล    สิทธิโชคเหล่าทอง
1. นางสาวระธีพร    บุญเสม
2. นางสาวสายพาน    ทับนิล
28 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายเต็งโซ    -
2. นายมูหะมัดดูเซ็น    ฟาซา
3. นายศุภกร    เครือคำวัง
4. นายฐิติกร    ปราณีต
1. นายธนสิน    ชูเกียรติตกุล
2. นายพิทักษ์    ปอกสอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................