งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 629
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์    เหลี่ยมธนวัฒน์
1. นางณิญดา    เสนาบุตร
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนรีกานต์    ดอกไม้
1. นางสาวนพวรรณ    คันธวัน
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพียงรวี    เทพเสาร์
1. นายวีระพงษ์    จิโนปง
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวงศธร    เรืองพูล
1. นางสาวเมธินี    เขียวดิบ
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เปิ้นจุ่ม
1. นายยุทธพงษ์    ชัยมงคล
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    ใจแปง
1. นายประเทือง    ทองมี
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แปงเมือง
1. นายเรวัต    ยุทโท
8 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรุดา    แซ่เฮ้อ
1. นายปริญศิลป์    คำพุฒ
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกวินธิดา    เจริญภูมิ
1. นายสิทธิชัย    หมูเขื่อน
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุรฑริกา    ไวเกษตรกรณ์
1. นายถาวร    ศรีลาศักดิ์
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโสภินภา    สิทธิมงคล
1. นายตวัษฎี    พรมแตง
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    มากดี
1. นายพรชัย    เป้รอด
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรักธิดาวรรณ    ธรรมเสน
1. นายติณห์ชศิลป์    พรหมรักษ์
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชพร    เหล็กคำ
1. นายชูชาติ    โรจนอังกูร
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายจารุวัต    โสชารี
1. นายทังจี    มาลีผดุง
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทิชา    แว่นฟอง
1. นายนรินทร์    รอดศรีสมุทร
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเขมวัช    สุปินตา
1. นางสุภาวดี    ขิงหอม
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติมา    สุธา
1. นางสาวจุฑาภรณ์    กองกลิ่น
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    การินทร์ตา
1. นางสาวนันธวดี    ชิดชม
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพนธ์    มณีขัติย์
1. นางสุภารัตน์    วังพฤกษ์
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอิทธิชัย    สมรอด
1. นายไพศาล    กันทะษา
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวไหล่ฟ้ง    เหลื่อง
1. นายปฐวี    มณีวงศ์
23 23 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวพร    ถิ่นถา
1. นายสุรพงศ์    ปานันท์
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนลี    ไชยนันต๊ะ
1. นางสาวพิสิฐณี    ธนาวิทรรศน์
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์    -
1. นางสาวชัชว์รวี    พรมพิทักษ์
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปภาดา    ยามเลย
1. นายวสุมิตร    นุชสวัสดิ์
27 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปียง    ลุงวี
1. นายคณณัฏฐ์    นิธิณัฐนนท์
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิดา    โพธิ์เตี้ย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก    บุญอาจ
29 29 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรารถนา    ชัยสูงเนิน
1. นายกมล    ศรีแก้ว
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายณรงค์    วงษ์จี๋
1. นายสมชาย    สวาสดี
31 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    ศรีบุญมี
1. นางอัจฉรา    ฐานเจริญพร
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎา    สารส
1. นายภาณุสิษฐ์    ม่วงดิษฐ์
33 33 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจตสุภา    พูนพันธ์ุ
1. นางสาวปณาลี    มณีพราย
34 34 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรินฤดี    เขียนแก้ว
1. นายชัยยุทธ    กันทะยะ
35 35 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรภาคภูมิ    วงค์ชัย
1. พระสิงหา    ปโมทิโต
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายเสกสรรค์    หล้าเบอะ
1. นางสาวจันจิรา    ขามะวัน
37 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริษา    ขำรอด
1. นายไพบูลย์    อมรประภา
38 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    สมวรรณ
1. นายวิริธิพล    คำลือ
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายดุลยชัย    สุฉายา
1. นายปราโมทย์    บุญทอง
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสาธินี    จ่่ายยัง
1. นายพินิจ    นุชสวาท
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ขำจันทร์
1. นางชนิตา    มากเมือง
42 42 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวทัศนีวรรณ    ศักดิ์สิทธิ์
1. นางเฉลิมศรี    ปานสุขสาร
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    กอสัมพันธ์
1. นางสุจารี    กลีบเอม
44 44 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุวิทย์    ลาภก่อเอกสุข
1. นางสาวธนิษฐา    สายบัว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................