งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายก้องธานี    ภีระคำ
2. เด็กชายธนดล    ศรีสุขใส
1. นางสาวนิชาภา    อินทรี
2. นางสาววาสนา    ยอดคำ
2 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายทฤษฎี    บุญจูบุตร
2. นายสรายุทธ์    สิงห์คำโล
1. นางสาวนวพร    อะกะเรือน
2. นางพรทิพย์    ข้ามเจ็ด
3 4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐนนท์    บูโกก
2. เด็กหญิงพรรณปพร    ยอดสนิท
1. นายมหาชัย    นุ่มมาก
2. นางสุนันทา    ศิริเบญจา
4 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐนนท์    แสนดวงดี
2. เด็กหญิงพวยจ๋าม    จอใส
1. นางสาวหอมไกร    จันทคุปต์
2. นายเกรียงไกร    ปู่ยี่
5 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสามารถ    แซ่สง
2. เด็กชายพสชนัน    แซ่หว้า
1. นางสาวศิรินันท์    บุญมา
2. นายอภิโกสน    คำสิงห์
6 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายทินกร    นามยอด
2. เด็กชายฐิติกร    เฉิน
1. นายพงศธร    สายใจ
2. นางลดาวัลย์    คำปวน
7 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพศวัฒน์    อินธิศักดิ์
2. เด็กชายพงศ์ศิริ    กลัดจ่าย
1. นายณัฐวิทย์    วงค์เวียน
2. นางสาวน้ำเพชร    สิงหราไชย
8 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายธีรกรณ์    อินทร
2. เด็กชายธัชพล    แสงสรทวีศักดิ์
1. นางพัชชา    สิทธุวานนท์
2. นางสาวเกศินี    จุลศิริ
9 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายไชยพัฒน์    อินทรานุสรณ์
2. เด็กชายธนชาติ    นรบุตร
1. นางสาววิไลพร    วงษ์มี
2. นายอนิรุทธ์    พูนวิวัฒน์
10 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติวิชญ์    ขุนนาถ
2. เด็กชายพิพัฒน์    รัตนพันธ์
1. นายวรพจน์    ตระการศิริ
2. นายวรพจน์    ตระการศิริ
11 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายอชิระ    ฤทธิ์รอด
2. เด็กชายพงศกร    อ่อนนาเมือง
1. นางจิราพร    วงศ์หล้า
2. นางสาวรดาณัฐ    อุ่นทอง
12 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงราชปาล    กัลปนารถ
2. เด็กหญิงอังควิภา    สมณะ
1. นายพลวิชญ์    วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์    สิทธินันท์
13 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายวุฒิชัย    หอมมณี
2. เด็กชายกฤตยชญ์    บุญชุ่มใจ
1. นายกิตติภพ    ปินทิโย
2. นายกีรติ    ทรัพย์จุล
14 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปฎิรูป    เบญจมาภา
2. เด็กชายอัษฏา    สาแดง
1. นายพิพัฒน์    พูราษฎร์
2. นายสุขสันติ    หอมสุวรรณ์
15 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    คู่อรุณยสุนทร
2. เด็กหญิงแพรวา    สาระเกตุ
1. นางทัศนีย์    ต๊ะปัญญา
2. นางสาธิยา    สารเถื่อนแก้ว
16 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนฤบดี    เสาวะใน
2. เด็กชายศิรสิทธิ์    เหมพิจิตร
1. นายชาลี    วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์    แก้วทอง
17 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชานน    แก้วกล้า
2. เด็กชายจิรกิตติ์    ท้าวเจริญ
1. นางนภัสสร    จิตรประเสริฐ
2. นางสาววาสิตา    ยอดยิ่ง
18 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุฒินันท์    รักสถาน
2. เด็กชายปรเมศวร์    ธรรมโคร่ง
1. นางนภัสสร    วงศรีคุณถาวร
2. นายปรีดา    ยะธิมา
19 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชณชล    พลเขตรกิจ
2. เด็กชายศิริเชษฐ์    จอมบุญเรือง
1. นางสุนทร    กงสอน
2. นางอัญชิษฐา    ศรีเรืองพันธ์
20 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยบดินทร์    แซ่จิ่ว
2. เด็กชายปรัชญา    กาเงิน
1. นางชรินรัตน์    สิขิวัฒน์
2. นายวิชัย    วงค์ไชย
21 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายถิรวุฒิ    พวงบุบผา
2. เด็กชายอภิวัตร์    อ่ำบัว
1. นายพิภพ    ยอดอ้อย
2. นายศิริขวัญ    ท้าวล่า
22 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริณัฐ    สายแปง
2. เด็กชายพงศ์พล    หัวหน้า
1. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
23 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจริญพงศ์    ไหวดี
2. เด็กชายณฐนนท์    มงคลมณีเนตร
1. นายกัมพล    สีสัน
2. นายพันธกานต์    กระจ่างแก้ว
24 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริยากร    สุคิด
2. เด็กชายเอกพันธ์    มีมาก
1. นายธนพิสิษฐ์    ศรีวรรณชัย
2. นางพนิดา    สถาพร
25 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิลาสิณี    ทองแจ่ม
2. เด็กหญิงบงกช    สิงห์มี
1. นายประภาส    สุภาษี
2. นายสุทธิพร    สุทธิ
26 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนัยนันท์    ชื่นเกษร
2. เด็กชายธนธรณ์    สนธิเทศ
1. นายเกียรติศักดิ์    นาเคน
2. นายเสกสันต์    ทองม่วง
27 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัยศิริ    เทียมทอง
2. เด็กชายเจษฎา    บอนสันเทียะ
1. นายชานนท์    คงรวยทรัพย์
2. นางนวลปรางค์    ข่อสูงเนิน
28 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายอิทธิพล    ปันอิ่น
2. เด็กชายปรวัฒน์    วงศ์วาร
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล    ศรีไววาง
2. นางสาววชิราภรณ์    ปัญญามา
29 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอิงครัตน์    ตาแก้ว
2. เด็กชายชยุตม์    อยู่เจริญกิจ
1. นางสาวกมลวรรณ    ทะแก้ว
2. นายณภัทร    เมฆอากาศ
30 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เดชอุดมชัย
2. เด็กชายณัฏฐพล    ฟักแก้ว
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31 33 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไพลินพลอย    จันทร์ชารี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ล่มสน
1. นางสาวพรชนก    จันทร์เดช
2. นายสุพัฒน์    อินหาญ
32 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธราพร    เนตรลาวัณย์
2. เด็กชายกรเอก    พีรปัญญกุล
1. นางสาววิมลรัตน์    กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์    วรรณา
33 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายชนกานต์    เคหา
2. เด็กชายอารักษ์    คำมุงคุล
1. นายกำธร    เอกมงคลสกุล
2. นางนริศรา    พรมมินทร์
34 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรภัทร    วงค์ษา
2. เด็กชายรัฐนันท์    เอี่ยมสุรโชติ
1. นายกฤษณะ    สมุททารินทร์
2. นายเฉลิมชน    วรรณพาน
35 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกิจ    ประจงกิจ
2. เด็กชายวีรภัทร    ทั่งทอง
1. นางดารารัตน์    มะอิ
2. นายธีรพงษ์    นวลด่อน
36 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ใจธรรมสกุล
2. เด็กหญิงจณิสตา    เดชบุญมาก
1. นางสาวนัดดา    เก๊าทอง
2. นางอรุณรัตน์    แก่นจันทร์
37 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายภัทรพล    เทพเสรีย์
2. เด็กหญิงพลอยทราย    บุตรทองอยู่
1. นางบงกช    บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา    ถมยา
38 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนโชติ    ทาสาย
2. เด็กชายอัฑฒกร    ทองจิตติ
1. นางสาวปุณธิชา    มาเนตร
2. นายสุเมธ    อยู่แก้ว
39 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐศิวัช    กิตตินันท์พาณิช
2. เด็กชายปัญญพนต์    เป็นสุข
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี    มูลดี
2. นางอำพร    เขียวแก้ว
40 42 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริณัฐ    หินอ่อน
2. เด็กหญิงศศิธร    หัตถี
1. นายนพดล    มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา    ประชัน
41 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล    เกสะวัฒนะ
2. เด็กชายกฤตยชญ์    ลิ้มทอง
1. นางนิภา    แหวเมือง
2. นางสาวสายพาน    ทับนิล
42 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุเมฆ    เวียงรักษ์สกุล
2. เด็กชายซอเก่มู    -
1. นางสาววนิดา    กันทะเอ้ย
2. นางสาวเตือนใจ    ทาหว่างกัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................