งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 634
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาววิสา    บัญญัติไตรยางศ์
2. นางสาวรสสุคนธ์    ภัทรสวัสดิ์สันติกุล
1. นางจารุวัฒน์    ชูไว
2. นายรังสิต    สิงห์มหาไชย
2 2 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาววิรัญญา    ยอดศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์    ชุมภู
1. นายนนทนันท์    คันธวงศ์
2. นางสาวสุขุมาลย์    พนิชการ
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    ใหม่ทำ
2. นางสาวพรนภัส    มูลคำ
1. นายอรรถพล    ปินคำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัสส์ศา    วารี
2. นายธนากร    พงษ์กสิกรรม
1. นายอดิศักดิ์    ประทีป
2. นายอรรถพล    จันทร์สิงห์
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัชชา    นาส่า
2. นางสาวมัจฉา    ทาธิ
1. นายอรรถชัย    อ้วนคำ
2. นายเกรียงไกร    ปู่ยี่
6 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญลักษณ์    เสงี่ยมสมานันท์
2. นางสาวชลธิชา    ลีปรีชา
1. นายชวดล    ต้นแก้ว
2. นายชัยวัฒน์    หนูด้วง
7 7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสรายุทธ    แก่นนาคำ
2. นายธีรภัทร    จอมพล
1. นางสาวอรวรรณ    ส่งศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์    กาบคำ
2. นางสาวกชกร    ใจทิพย์
1. นางสาวดรุณรัตน์    จินดาคำ
2. นายธัญวัฒน์    กาบคำ
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวสุชาดา    โปธาพัน
2. นางสาวจิตรวรรณ    ดวงสุวรรณ
1. นายจิรพงศ์    ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก    คำวินิจ
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายสรศักดิ์    กล้ากสิกรณ์
2. นางสาวปภาวรินทร์    จุฬา
1. นางสาวรัชฎาพร    สุดเสมา
2. นายวันชนะ    ณรงค์มี
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายสมศักดิ์    บุญเทียน
2. นางสาวสตรีรัตน์    บุญญา
1. นายจิรภัทร    ตระการศิริ
2. นางสวีณา    วัชรสุนทรกิจ
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายบูรพา    จันทร์นาค
2. นายนนทพัทธ์    พ่วงอินทร์
1. นางสาวนาถอนงค์    กางถัน
2. นางสาวปวีณา    โพธิ์จันทร์
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวอริศรา    วิชาธรรม
2. นางสาวอารียา    น้อยวัน
1. นายนิธิกร    นุภาดี
2. นางสาวเรณุกา    โสภาลัย
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวีร์    อุทัยชิต
2. นางสาวชนากาญจน์    สุทธิกุล
1. นางกมลทิน    พรมประไพ
2. นางนงนุช    ชัยเนตร
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายปริพัฒน์    ตาสีเรือน
2. นางสาวนพวรรณ    กันตะกนิษฐ์
1. นายบทมากร    ฤกษ์อภิวาทย์
2. นางศรีสกูล    จิรรัตน์สกุล
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอริสรา    ทองเรือง
2. นายอภิชาติ    โอภาษี
1. นางสาวบุษกร    ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน    ส่งวัฒนา
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายสิริชัย    จันทา
2. นางสาวภคพร    อินอ่อน
1. นางสาวกัญญาภัทร    สิงห์พร
2. นางสาวจัณณ์ญภัส    จันรุน
18 18 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญยา    พุ่มพวง
2. นางสาวเบญจมาศ    ทิพรังษี
1. นางสาวพัชรี    ทองทักษิณ
2. นางสาวศรารักษ์    แซ่อึ้ง
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวชญานินทร์    นุนำ
2. นางสาวมณฑิรา    แสนมะโน
1. นางณัฏฐธิดา    จองนันตา
2. นางสาววราภรณ์    รัตนสิทธิ์
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายกอบชัย    มหาวงค์
2. นางสาวเบญจภรณ์    เดียวกนกรัตน์
1. นางณัชชา    เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย    อินทร์จันทร์
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายเจตนิพัทธ์    โกสีย์ไกรนิรมล
2. นายคทา    ฉ่ำรัศมี
1. นายพีรวัส    ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย    สังฆารมย์
22 22 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร    ขวัญใจวิจิตร
2. นางสาวพรนภัส    หาญเหมย
1. นางดวงเดือน    เกษม
2. นางพรรณภา    พงษ์ไพฑูรย์
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายยศกร    กุนศิล
2. นางสาวฉัตรชญา    อินตาคำ
1. นางจิรปรียา    ชัยทะ
2. นางราตรี    คำปัน
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะฉัตร    ปันชู
2. นางสาวอันนา    ยามะณี
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาวัลย์    ตวงลาภทวีกิจ
2. นางสาวจริญญา    มณีรัตน์
1. นายนพดล    อริยา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายพันธนา    สวยฉลาด
2. นายวรชิต    สมมุติ
1. นายธนพิสิษฐ์    ศรีวรรณชัย
2. นายศุภกิจ    ศรีวรรณชัย
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริรัฐชาน    ศรีโพธา
2. นางสาวธนพร    ดงประหลาด
1. นางนัทริน    ไชยพูน
2. นางสาวหทัยรัตน์    ศรีวิโรจน์
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวปรายฟ้า    สอนใจ
2. นางสาวกมลรัตน์    มีศักดิ์
1. นายนราธิป    กระจง
2. นางสาวสุวรีย์    แย้มจอหอ
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    โทอ่อน
2. นายศุภลาภ    รักษาสถิตร์
1. นางสาวพิกุล    ขวัญสูตร
2. นางศิริภรณ์    จุลฬา
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวญาณิศา    คำฝั้น
2. นางสาวณิชารีย์    ตุ่นเต่ย
1. นางสาวสร้อยฟ้า    ใจสงค์
2. นางสาวอำไพ    ใจมา
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    วันดี
2. นายภูริ    จิระพงษ์สุวรรณ
1. นางสาววณิชชา    แม่นยำ
2. นางอภิรมย์    กึกก้อง
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายจตุรพร    พิลึก
2. นางสาวสาวิตรี    รักต่วน
1. นางสาวนัยรัตน์    ชัยสุข
2. นางวราพร    สุรินทร์
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพรรณ    ฉ่ำหลวง
2. นายศิวกร    อินทรสูต
1. นางสาวปวีณา    นากรัตน์
2. นางสาวโศภิษฐ์    สวนปลิก
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายกฤตพล    มีศิลป์
2. นางสาวสุทธดา    กาฬะสิน
1. นางสาววิมลรัตน์    กาญจนโพธิ์
2. นางสาวศศิกานต์    ปิ่นสุข
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายศักดิ์สิทธิ์    เกเย็น
2. นางสาวมนัสนันท์    สัมพันธสิทธิ์
1. นางสาววรรณี    ถาหล้า
2. นางสุกัญญา    เมืองมูล
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวณภัทรพร    คะอังกุ
2. นางสาวสุธินี    เย็นฉ่ำใจ
1. นางสาวประภารัตน์    หล้ากาศ
2. นางอำไพ    หน่อเรือง
37 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายศุภรักษ์    มั่นกตัญญู
2. นายปรภัทร    แพโต
1. นางดารารัตน์    มะอิ
2. นายธีรพงษ์    นวลด่อน
38 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายนนภวัฒน์    ศรีนวล
2. นายธนธรรม    ขัติวงษ์
1. นายยงยุทธ    เดชะพงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์    กุลชัย
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพิทักษ์พงศ์    ศรีจุมปา
2. นายภานุวิชญ์    ดวงสนิท
1. นางกวีวรรณ    เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา    สมจักร
40 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายชนสิษฎ์    อำภวัน
2. นางสาวธัญรัตน์    ไชยชาติ
1. นางนรินทร์    มิตรสินพันธุ์
2. นางสาวภาวินี    คนดี
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายศุภกิตต์    เกตุตะมะ
2. นายพลพล    โพธิ์ยิ้ม
1. นางประเสริฐ    อ้นบางเขน
2. นางอำพร    เขียวแก้ว
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาววรดา    ศรีภิรมย์
2. นางสาวชมพูนุท    ซาซง
1. นายจุฑารัตน์    ภักดีบาง
2. นางเยาวลักษณ์    ตุมา
43 43 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิตินันท์    มะเฮง
2. นางสาวสุนิตา    รักกลิ่น
1. นางสาวสมหญิง    บุษดี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
44 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวนภสร    ปุ๊ดตัน
2. นางสาวธิดา    คงคาปรีชาเดช
1. นางสาวิตรี    ยาคำลือ
2. นางสาวอินธิรา    จันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................