งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนาวดี    แนวประเสริฐ
2. นางสาวธิญาดา    เฉลียว
1. นางสาวณัฐปวริสร    สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายนภพล    ไชยสุวรรณ์
2. นายบริพัตร์    เตจ๊ะ
1. นายชลนที    บุญทา
2. นายปฏิญญา    พุทธานนท์
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายจักรพงศ์    ลินใจ
2. นายวันชนก    ดีติ๊บ
1. นางสาวธมลวรรณ    ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย    วิเคียน
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธยาน์    คัชรีรัตน์
2. นางสาวธัญญุตา    กมลรัตนกุล
1. นางสาวทิพมาศ    กลทิพย์
2. นางฤทัยรัตน์    เกษการณ์
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายฐปณัฐ    หลวงโปธา
2. นายนิติภูมิ    ตินนะศรี
1. นางสายฝน    ถนอมวงษ์
2. นางสาวสิรินธร์นิตา    อินทะพันธุ์
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายทรงวุฒิ    นิลวรรณ์
2. นายอำนาจ    เพียงงาม
1. นางวชิราภรณ์    วจีอรุโณทัย
2. นางสาวสมใจ    สีดาจันทร์
7 7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสวิตต์    ปาต๊ะ
2. นายภานุวัฒน์    ปวงรังษี
1. นายณัฐวุฒิ    กันนา
2. นางสาวอภิลดา    ขันคำ
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายณัฐทิต    ปิมปา
2. นายธนาธิป    เนียมกลาง
1. นางรุ่งทิพย์    เทพประสิทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    อิทธิประเวศน์
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาววนิดา    ดิลกวัฒนกูร
2. นายตรีวิทย์    พนาลัยสมบูรณ์
1. นางสาวฐิตารัตน์    คัมภีระ
2. นางสาวอริศรา    พุทธิวงศ์
10 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายศักดิ์สิทธิ์    กล่อมแก้ว
2. นายสุทิวัส    พระเกตุ
1. นายชัยภัทร    แย้มครวญ
2. นายอโนชา    จิ๋วจู
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายประกิต    บัวทอง
2. นายอชิตพล    สุ่มขำ
1. นางสาวพงษ์ลัดดา    งอกขึ้น
2. นายวรพจน์    ตระการศิริ
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายพีรณัฐ    กำพร้า
2. นายณัฐดนัย    อิ่มชม
1. นางสาวนวรัตน์    ระวีวัฒน์
2. นางลัดดาวรรณ    ศรีฉิม
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายชินดนัย    อุดมเดช
2. นายธีรภัทร    บุญเรือง
1. นางสาวทรงพล    สุภิมารส
2. นางสาวยุพา    ปินตา
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชชยา    พัฒนาพงศ์ชัย
2. นางสาวสิริยาภรณ์    อินแสง
1. นางสาวปิยพร    เอกา
2. นางสาวสุรัตน์    ปานศักดิ์
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวศิรินทรา    มังทา
2. นายศุภณัฐ    วิจิตรสุนทรกุล
1. นายบทมากร    ฤกษ์อภิวาทย์
2. นางศิริวรรณ์    ไชยภักดิ์
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายชัยวุฒิ    แก้วไพฑูรย์
2. นายสุทธิพัฒน์    กมลผัล
1. นายจิโรจ    จิ๋วแหยม
2. นายเทเวศร์    ม่วงพลับ
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายชุติเดช    กิรติทองโสม
2. นายชนพัฒน์    ดาให้
1. นางสาวอรวรรณ    ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวโสมรัศมี    ทั่งคำ
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายราชันย์    ปราคำ
2. นายนันทพงศ์    คงยุทธ์
1. นางสาวเมษา    พูลสวัสดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ    สุดสะอาด
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญภัทร    มีเพียร
2. นางสาวณัฐกานต์    ทวีวัฒนะประยูร
1. นายจิรศักดิ์    สวนพุฒ
2. นางนภัสสร    จิตรประเสริฐ
20 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    เกษตรกุลทรัพย์
2. นายอนุสรณ์    ตุ่นจาอ้าย
1. นายวันชัย    ศรีษะ
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์    สารพันธ์
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ทองม่วง
2. นางสาวสสิตา    วิกุลชัยกิจ
1. นางสุนทร    กงสอน
2. นางอัญชิษฐา    ศรีเรืองพันธ์
22 22 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาววัทนวิภา    มหาวรรณ
2. นายนิธิศ    แก้วนันชัย
1. นางดวงเดือน    เกษม
2. นางพรรณภา    พงษ์ไพฑูรย์
23 23 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายสรวิศ    อินอร่าม
2. นายศุภณัฐ    เมืองชื่น
1. นายนาวิน    กาวี
2. นางสาววนิดา    เผ่ากันทะ
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายฌานวัฒน์    ธรรมสอน
2. นายฐิติศักดิ์    สายแก้ว
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นางปริศนา    ยาวิไชย
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายภานุวัฒน์    เพียรดี
2. นายพัชรพล    นิติกูล
1. นายนพดล    อริยา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายปฏิภาณ    สุกันทา
2. นางสาวรัฐพร    แสงบุญเรือง
1. นางฐิตารีย์    จีรเธียรกุล
2. นางพัชรินทร์    สุภายอง
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายสรสิช    เทือกเถาสาร
2. นายเกียรติภูมิ    อินสว่าง
1. นางสาวนฤมล    สุทาโน
2. นางประภาพร    ชัยวรรณา
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายธุวานนท์    ลีวัง
2. นางสาวสโรชา    ม่วงวัง
1. นายปรีชา    ยืนยาว
2. นายมาโนช    พรามพิทักษ์
29 29 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายธนาธร    พิรุนสุนทร
2. นายเฉลิมพล    โพธิราแสง
1. นายชฎายุ    วงษ์ทำมา
2. นายโสภณ    ท้วมโชติ
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายอนุชา    ไชยวงศ์
2. นายธนภูมิ    ตั๋นเป็ง
1. นางสาวพิชามลภ์    พิมสาร
2. นายอภิวิชญ์    ศกุนต์อนาวิล
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิธินัดดา    กาวี
2. นางสาวภัทรนารถ    อุปนันไชย
1. นายจตรนต์    สายอุต
2. นางสาวปวีณา    แนววงศ์
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวชิดชนก    บัณฑุรัตน์
2. นายภูริณัฐ    หมวดจันทร์
1. นายชัยยะ    สว่างวงษ์
2. นางวราพร    สุรินทร์
33 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวภิญญดา    ทองมี
2. นางสาวสิรินทรา    ช่อชั้น
1. นางสาวณัฐณิชา    ชังคะนาค
2. นายเทอดธานินทร์    เหมะสิขัณฑกะ
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายนนท์ธนา    สามี
2. นางสาวพัชราภา    ยิ้มบุญ
1. นางสาววิมลรัตน์    กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์    วรรณา
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายชัชกรินทร์    พงษ์ธนานุวัฒน์
2. นายจักรินทร์    ก่อสร้าง
1. นางวิไลลักษณ์    กรงจักร์
2. นางเกวลิน    วุฒิสาร
36 36 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายสหัสชัย    ปาละ
2. นางสาวอติกานต์    อุตะมี
1. นางสาวชนินันท์    ตาวันสี
2. นางศศิธร    มีสอน
37 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายจิตบุณย์    บุญอาจ
2. นางสาววิศัลย์ศยา    รุ่งอินทร์
1. นางดารารัตน์    มะอิ
2. นายธีรพงษ์    นวลด่อน
38 38 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายภูริ    แซ่ย่าง
2. นายชินวัตร    แซ่จู
1. นางสาวนัทธิณี    พรหมณี
2. นายโต้ง    หน่อแก้ว
39 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายนพดล    ใจวงศ์ปาน
2. นายธิติภน    วงค์เจริญ
1. นายบัลลังก์    มูลแจ่ม
2. นางสาวอุษณิษา    มหาวรรณ์
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายกรกฎ    ธรรมรัตน์
2. นายปฐมพร    สาระกูล
1. นายชานนท์    สุขสอาด
2. นายธนากรณ์    เจริญยิ่ง
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายธนัชชัย    ทัฬหสิริเวทย์
2. นางสาวเบญญาภา    คงหมื่นรักษ์
1. นางอารยา    รักมหาคุณ
2. นางสาวไพจิตร    จันทร์โพยม
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายกิตติพันธ์    อ้นเล่ห์
2. นางสาวรวิสรา    พูลนิ่ม
1. นางสาวกมลลักษณ์    ชิงชัย
2. นางสาวปนัดดา    ธรรมปรีชา
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    สุยะตุ่น
2. นายธนบดี    ดำนิล
1. นายปริญญา    กองทอง
2. นางสาวพุธชาติ    มั่นเมือง
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวนิภาธร    แซ่ท้าว
2. นายเสฏฐวุฒิ    แซ่ท้าว
1. นางวิไลพร    ต๊ะสุ
2. นางสาวเบญจวรรณ    อินทศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................