งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 064
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณนารี    กองสิน
2. นางสาวณัฐณิชา    คงกล่อม
1. นายชาญยุทธ    พิริยะสิทธิการ
2. นางสาวปราณี    ไชยจันดี
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายศุภกร    โกมด
2. นายศุภวัฒน์    สุใจ
1. นางนพวรรณ    กมลปรีดากุล
2. นายอินทนินท์    กำปั่นทอง
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายธันวา    ยุตติธรรม
2. นายศิริศักดิ์    เถินบุรินทร์
1. นางสาวนวพร    อะกะเรือน
2. นางพรทิพย์    ข้ามเจ็ด
4 4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายสุทธิพงศ์    วงษ์ขาว
2. นางสาวณิยวรรณ    คำมี
1. นายมหาชัย    นุ่มมาก
2. นางสุนันทา    ศิริเบญจา
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายณภรรธ    ศรีรัตนพงศ์
2. นายวิศิษฏ์    สมพงษ์
1. นายสมเกียรติ    ดำฤทธิ์
2. นางสาวเบญจมาศ    บุญเพิ่มพูล
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    สว่างศรี
2. นางสาวเบญญาภา    คำสีแดง
1. นายกิตติภัค    สายวัน
2. นางสาวปิ่นเงิน    ทาสุวรรณ
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายรติภัทร    บำรุงแจ่ม
2. นายจักรี    สุวคนธ์
1. นายชฎาพร    ขนทอง
2. นายพงศธร    สายใจ
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรวรรณ    รัตน้ำหิน
2. นายชวาลวุฒิ    อินถา
1. นายธวัช    พรมี
2. นางสาวน้ำเพชร    สิงหราไชย
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายอ่องโจ    สิงห์คำ
2. นางสาวจิณณพัตร    สมวถา
1. นางพัชชา    สิทธุวานนท์
2. นางสาวเกศินี    จุลศิริ
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายธนกฤษณ์    เจนนาวิน
2. นางสาวสุดารัตน์    ดีขุนทด
1. นางนวพรรษ    เก่งกำลังพล
2. นางสาวศิริกุล    อินทสิทธิ์
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายวิชญะ    กลางสวัสดิ์
2. นายกรวิชญ์    สายสุจริต
1. นายวรพจน์    ตระการศิริ
2. นายเกรียงไกร    ภูศรี
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายศิลาชัย    จันทะคุณ
2. นายธนาธร    ศรีกลั่น
1. นางสาววราศิณี    สวนสอน
2. นางสาวอนรรฆวี    บุญสนอง
13 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายภีรพัตร    ชมภู
2. นายอัครวิชญ์    กาวรรณ
1. นายจิรันดร    เองศิลป์
2. นางสาวอรพรรณ    ทิพย์ประเสริฐ
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    สอนภักดี
2. นางสาวมานิดา    ไพยรัตน์
1. นายพลวิชญ์    วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์    สิทธินันท์
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายสิทธิพงค์    คำหมั้น
2. นางสาวนฤพร    อ๊อดสิงห์
1. นายบทมากร    ฤกษ์อภิวาทย์
2. นายเศรษฐการ    วิรัศมี
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายนันทิพัฒน์    สังวร
2. นายธนพงษ์    แย้มวัตร
1. นางปิยะฐิฎาร์    ประพาไชยมลคล
2. นายสามารถ    กล่อมเกลา
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายชนาธิป    คู่อรุณยสุนทร
2. นายกิตติพล    อินมูล
1. นางสาววรรณวิภา    จรรยานะ
2. นางสาธิยา    สารเถื่อนแก้ว
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายจิรพนธ์    กลธนเสพย์
2. นายเจษฎา    แจ้งจิตร์
1. นายชาลี    วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์    แก้วทอง
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธาสินี    ต๊ะลี
2. นางสาวศุภมาศ    ดีมา
1. นายจิรศักดิ์    สวนพุฒ
2. นางนภัสสร    จิตรประเสริฐ
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอัฐกร    บางสินธุ
2. นายณัฎฐพงศ์    แสนสิงห์
1. นางณัชชา    เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย    อินทร์จันทร์
21 21 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายก้องภพ    วงวิวาห์
2. นายวัชรินทร์    พลายละหาร
1. นางสาวกาญจนา    ผู้อยู่สุข
2. นายฐิติพงษ์    ฉิมพลีสวรรค์
22 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายยสินทร    ฤกษ์กำยี
2. นางสาวหยาดเพชร    หงษ์สา
1. นางชรินรัตน์    สิขิวัฒน์
2. นายวิชัย    วงค์ไชย
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายจิตตพล    จันทร์คำ
2. นางสาวพรพิมล    ดีใจ
1. นายยศ    กันทายวง
2. นางสาวศศิร์อร    ศักดิ์กิตติพงศา
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวชมพูนุท    วงค์สวัสดิ์
2. นางสาววรรณิดา    ยะสุข
1. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    ไชยศร
2. นายจันทร์    บุญธรรม
1. นายประกิจ    ผาติจิรโชติ
2. นายปิยพล    คันทะ
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายจิรภัทร    ละมูล
2. นายภัทรดนัย    แต้มดี
1. นางพนิดา    สถาพร
2. นายสงัด    ปลุกเศก
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญรักษ์    ปันศิริ
2. นายณัฐวุฒิ    ตุนมรรยาท
1. นายสุทธิพร    สุทธิ
2. นายเจษฎา    อุชัยวงษ์
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวเนตรนารี    ทับนิล
2. นางสาวพัชนก    พรมมา
1. นางสาวพนิดา    นิลดี
2. นายเมธชนัน    ครุธเกตุ
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายธนิษฐ์    พร้อมมูล
2. นางสาวชุตินันท์    แซ่จันทร์
1. นายชนินทร์    วงศ์แก้ว
2. นางทาริกา    วงศ์แก้ว
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายธีรเดช    โพธิสถาน
2. นายไวทิน    วงค์อ้าย
1. นางสาวพิชามลภ์    พิมสาร
2. นางสาวสร้อยฟ้า    ใจสงค์
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์ธีรา    สมฤทธิ์
2. นางสาวณัฐพร    อินทุ่ง
1. นายภาณุพันธุ์    ภาคาผล
2. นางรัตนา    ทิพย์วังเมฆ
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายอดิศักดิ์    เอี่ยมทองคำ
2. นางสาวเบญญทิพย์    กิ่งนอก
1. นายชัยยะ    สว่างวงษ์
2. นางวราพร    สุรินทร์
33 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายนพรัตน์    พงษ์เสือ
2. นายภาณุพงศ์    ธงชัย
1. นางสาวณัฐณิชา    ชังคะนาค
2. นายปรัชญา    แก่งศิริ
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    คำเสม
2. นางสาวธารารัตน์    สมพจน์
1. นางสาววิมลรัตน์    กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์    วรรณา
35 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายศตวรรษ    อาษายศ
2. นายอดิศักดิ์    พุฒอิ
1. นายพิบูลย์       แสงทอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายอรรถกร    กันทะถ้ำ
2. นางสาวอนงค์พิมพ์    ทิศหล้า
1. นางศรีเริญ    มีพิมพ์
2. นางสุภาภรณ์    พิพัฒน์วุฒิกุล
37 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายปิติภัทร    กิจสวน
2. นายปาณัสม์    แย้มชุติ
1. นางดารารัตน์    มะอิ
2. นายธีรพงษ์    นวลด่อน
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวปรีดาภรณ์    ใจลังกา
2. นายวรวุฒิ    วิญญา
1. นางสาวนัดดา    เก๊าทอง
2. นางอรุณรัตน์    แก่นจันทร์
39 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวแสง    หนามแฝง
2. นางสาวกรองทิพย์    บัวทอง
1. นายศุภเลิศ    ท่าม่วง
2. นางสกุณี    นิยม
40 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายเกียรติศักดิ์    พินิจสุริยะ
2. นายปรเมศ    อินทร์สีดา
1. นางกิติภา    โสทะ
2. นางสาวสมสวรรค์    เหล่าทรัพย์
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร    อารีรักษ์
2. นายณภัทร    รัตนะ
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี    มูลดี
2. นางอำพร    เขียวแก้ว
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา    เจี๊ยะทา
2. นายชัยวัฒน์    แขกเมือง
1. นางสุขสันต์    สนิทวงศ์
2. นางสาวสุธิดา    แก้วจาเครือ
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวภูวนิดา    รัศมีน้อย
2. นางสาวสุธินี    เงินดี
1. นายอดิศักดิ์    เป็งปิง
2. นางสาวอ้อมใจ    แรงเขตกิจ
44 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายกันตพงษ์    สุริเมือง
2. นายพิชิตชัย    แก้วโท
1. นายจตุรงค์    ต๊ะสุ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา    มาตรา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................