งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายกฤษณชัย    คำวัง
2. นายรัชนาท    แจ้งสว่าง
3. นายศรณรงค์    พลบุญ
4. นายภานุวัฒน์    กาติ๊บ
5. นายนิรวิทย์    สิบหมื่นอาด
1. นายวุฒิชัย    ยาวิไชย
2. นางศนิสา    ศรีสว่าง
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายบรรณากร    หาดแก้ว
2. นางสาวทินมณี    จันทวี
3. นายชาติชาย    จะทอ
4. นายสหรัฐ    มณีรัตน์
5. นายนวราช    เจือจันทร์
1. นางสาวปทิตตา    ไตรเชษฐภาดา
2. นายอาทิตพงศ์    ซุยคำ
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายเทอดพงศ์    ขวานทอง
2. นายพิชชากร    ลาดใจ
3. นางสาวภัทรมณี    สุนประโคน
4. นางสาวสุมิตา    สุวรรณวงศ์
5. นายนพรัตน์    จันทร์ทอง
1. นายทัศนัย    ต๊ะเขื่อนแก้ว
2. นางสาวอังสุนีย์    สุวรรณชัย
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวยุพารัตน์    มัชฌิมา
2. นางสาวรุ่งทิวา    คล้อยนาม
3. นางสาวพรทิพย์    พลปัญกาศ
4. นางสาวรุ่งอรุณ    คล้อยนาม
5. นางสาวธณัชชา    คงห้วยรอบ
1. นางสาวกุสุมาลย์    สอนจีน
2. นางสาวนฤมล    บัวเหมือน
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายกอน    กองแสง
2. นายชินกฤต    อ่องเมือง
3. นายแสนปัน    จองคำ
4. นางสาวชุติมน    ภมรสุจริตกุล
5. นางสาวนวลหลู่    น้อยคำ
1. นายกันตพงษ์    สอนทุ่ง
2. นางสาวปนัดดา    สิทธิธัญ
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายจิรันธนิน    นกมั่น
2. นางสาวอุทัยวรรณ    ปันนา
3. นายพัทธดนย์    กมลเสถียร
4. นางสาวศศิกานต์    ปิทมแสน
5. นายณัฐวัฒน์    หลวงจันทร์
1. นางพรสมัย    กาวน
2. นายสยาม    สนิมค้ำ
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายคุณาสิน    ปีเจ้อ
2. นายวิรกุล    ศรีวรรณ์
3. นายเอกชัย    นามแสง
4. นายธนสาร    ฤกษ์ใหญ่
5. นางสาวกัลยาณิน    คำผาย
1. นายตรรกพงศ์    ธรรมรังษี
2. นายสุรเชษฐ์    ธรรมโสภณ
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีรัตน์    มหานิล
2. นายกวินภพ    นิ่มพยา
3. นางสาวปรางลดา    อินแสง
4. นางสาวไปรลดา    อินแสง
5. นางสาวรุ่งไพลิน    สมฤทธิ์
1. นายฆวัช    จันทร์ผง
2. นางสาวฐณิญา    นุบุญมา
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาว กนิษฐา    สิริไฉไล
2. นางสาว กิตติยา    นะที
3. นางสาวปฏิมา    ศรีแสงอ่อน
4. นายทีปกร    โพธิพงค์
5. นายคณาธิป    รู้ซื่อ
1. นายนิธิพงค์    อาจใจ
2. นายนิรุติ    สิทธุวานนท์
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายสุภัทรชัย    คงศัตรา
2. นายภาณุ    พูลสมบัติ
3. นายพงศธร    บุญแตง
4. นายวรวุฒิ    สีดาหวีด
5. นายเกียรติคุณ    เอี่ยมดี
1. นางขวัญจิต    บุญมาก
2. นายอำนาจ    ทองนิตย์
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายบุญญฤทธิ์    เณรหลำ
2. นางสาวศิริรัตน์    สิงห์ทอง
3. นางสาววรรณภา    เเสงจำนงค์
4. นายวรโชติ    บัวเก๊า
5. นายภาณุพงศ์    กลิ่นทอง
1. นายขรรค์ชัย    ภูพานคำ
2. นางวัชรีย์    บัวเพ็ง
12 12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวจรรยาภรณ์    กมลศุภไมตรี
2. นางสาวโศภา    แซ่หยาง
3. นางสาววรรณพร    แซ่ลี
4. นายฉัตรชัย    แซ่ลี
5. นายจิรายุ    แซ่สง
1. นายกิติศักดิ์    ปัญโญ
2. นายเปรียว    สอนยศ
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ชรไพรินทร์    นิพัฒนันท์
2. นางสาวศิรินทร    สิทธิมงคล
3. นางสาวพิมพ์วลัญช์    กันธิยะ
4. นางสาวปิยพร    วนาสินสมบูรณ์
5. นางสาวสุทธิดา    ดลราศรี
1. นางประทับใจ    เปาหย่า
2. นายศุภกิจ    พึ่งบุญ
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายปวิชญา    โพธิ์งาม
2. นายปรัชญา    นากอง
3. นายเนติภูมิ    สอนถา
4. นายพงศ์วริศ    เพ็จจู
5. นายพัฒนชัย    เหล็กเพชร์
1. นางรุ่งทิวา    ปาณธูป
2. นางสายปัญญา    สุธีรภิญโญ
15 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายพัชรดนย์    ศิรินันทา
2. นางสาวปฐมาวดี    นฤพันธ์ุกุลชัย
3. นายเกียรติศักดิ์    ศรีสว่าง
4. นางสาวณัฐพร    เรือนปัญโญ
5. นางสาวกุลปริยา    ดีบุรี
1. นายนรเศรษฐ์    กันธิยะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายเอกพงศ์    ปิ่นสกุลศรี
2. นางสาวพิณทองทา    ธรรมสาลี
3. นางสาวพิชชาพร    โตขำ
4. นายสุทธิภัทร    ใจแก้ว
5. นางสาวจีรนันท์    ศรีวิลาศ
1. นางสุภาวดี    เนตรทิพย์
2. นายเผ่าไทย    เสียงแจ่ม
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววนัชพร    ใจคำ
2. นายพีรวิชญ์    ทาพา
3. นางสาวปัทมพร    แง่มท้าว
4. นางสาวซอฟา    ประธรรมสาร
5. นายวีรภัทร    ขันลา
1. นายศันทวรรษ    ฝั้นเต็ม
2. นายเพลิน    ประธรรมสาร
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธยาน์    ชัยคราม
2. นางสาวณัฐฐาพร    สุวคนธ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    ศักดาสกุลคุณากร
4. นางสาวสุทิตา    ใหหลำ
5. นางสาวสุภัสรา    แก่นแก้ว
1. นางสาวนลทพร    คุ้มไพรี
2. นางสาวพรทิพย์    จั่นผ่อง
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวปณิตตรา    โยธา
2. นางสาวสุธาภา    เพ็งนาค
3. นายณัฐทนันท์    นุ่มนวล
4. นางสาวณัฐธิดา    นาปัน
5. นายจิรครินทร์    ตาแก้ว
1. นายบุญสรวง    ขันซ้าย
2. นายวานิช    กันทะหล้า
20 20 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอนุสรณ์    ทาโม่น
2. นายปรัชญา    หลี้แซม
3. นายกิตติพงษ์    โปทากาศ
4. นางสาวอัญชญิกา    อนากาศ
5. นายอาชา    สร้างการนอก
1. นางสาวอรพรรณ    คำกาศ
2. นายอุทัย    คำเวียง
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายเจษฎาพร    สาทนิยม
2. นายกฤษณะ    บัวทรัพย์
3. นายกนกพล    ฉ่ำมา
4. นายปัญจพล    ปั้นงามวงศ์
5. นายศุภณัฐ    รอดอยู่
1. นายกานน    เลื่อนสกุล
2. นายสนธิชัย    สังฆารมย์
22 22 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายคมชาญ    นิตย์รัตน์
2. นางสาวกมลชนกต์    ดนัย
3. นายอธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์
4. นายวุฒิพงษ์    เพชรบุญมี
5. นายศรัณญ์    ธรรมลังกา
1. นางสาวณัฏฐวดี    ดวงใจ
2. นายพงศธร    คำกอนแก้ว
23 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    คำดี
2. นางสาวอินทิรา    ปันสุวรรณ์
3. นางสาวพรราชภัฎ    ป๊อกบุญเรือง
4. เด็กหญิงจิราพร    ใจยสุข
5. นางสาวกฤตพร    ธรรมขันธ์
1. นายจิรัฎฐ์    สุขใจเหลือ
2. นางนุสรา    ปัญญานะ
24 24 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัทรธิชา    ท้าวคาม
2. นางสาวณัฐริกา    อินชูใจ
3. นายชิณณวรรธณ์    ไชยโย
4. นายทชานพ    พรมตา
5. นายทินภัทร    ตามัย
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นางเยาวเรศ    รัตนะ
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายพีรพล    เทสินทโชติ
2. นางสาวภาษิณี    ปิมปา
3. นายเดชาธร    ไม่มีชื่อสกุล
4. นายพร้อมภัทร์    ศิริมา
5. นายพุทธิชัย    พุทธิ
1. นางรจนา    พุทธิ
2. นายศรัณยู    แสนสุรีย์
26 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายพันธณัฐ    ขจรจิตร
2. นายพิชชากร    โชติสุภาพล
3. นายจิราเจต    จันทร์คำ
4. นางสาวรมิดา    จันทรนิกูล
5. นางสาวไปรยา    กานิล
1. นางชนกพร    ศาสตราคม
2. นายสุรพล    ยะคำป้อ
27 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินันท์    เต็มวงษ์
2. นายธนกฤต    สมบัติ
3. นายเสกสรรค์    ศรีประมวล
4. นายภาณุพงษ์    แย้มกลิ่น
5. นางสาวปิยะธิดา    สองขุนทด
1. นายก้องเกียรติ    กล่อมแก้ว
2. นายอาทิตย์    ตันติวงศ์
28 29 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายก่อเขต    จันทร์หม่อน
2. นายคริสโตเฟอร์    เพียร์สัน
3. นางสาวกฤติมา    ดารุนิกร
4. นางสาวบุษกร    นุ่มทองคำ
5. นางสาวจุฑามณี    ผุยเถิง
1. นายจรัสพงษ์    แสงแก้ว
2. นางนภาพร    แสงแก้ว
29 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    แก้วกัน
2. นางสาวทิพยมนตร์    ยะกัน
3. นางสาวกัญญ์สิริ    สุริยาพัชราสกุล
4. นายมาตุภูมิ    สุรพัฒน์
5. นางสาวพรพรรษา    เรืองสวัสดิ์
1. นายธนากร    คันใจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30 31 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายเจษฎากรณ์    กล่ำกล้อง
2. นางสาวอรพรรณ    สมหมาย
3. นายนายพงศกร    ลาภเกิด
4. นายธาดา    สายถิ่น
5. นายพชร    ศิริวัฒนตระกูล
1. นางสาวกุณฑิกา    คำหมื่น
2. นายธรรมนูญ    กิจเจริญ
31 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    อารีเอื้อ
2. นายสุรเชษฎ์    มากอิ่ม
3. นายทวีทรัพย์    ตรีสูนย์
4. นางสาวณัฐณิชา    ผึ่งโค
5. นางสาวกาญจนา    เทษาวงค์
1. นายพนม    ไชยพรพัฒนา
2. นายภาณุวัฒน์    กุสุโมทย์
32 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวมณัฐศิกาญจ์    ทับยา
2. นางสาวอารยา    เฟื่องจันทร์
3. นางสาวเอษรา    บร์อชมัน
4. นางสาวหงษ์ฟ้า    นกออก
5. นางสาวสุพิชฌาญ์    วันเขียว
1. นางสาววิภารัตน์    เครือวัลย์
2. นายศุภจิต    จันทรี
33 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายนรา    อินวงษ์
2. นายธีรศักดิ์    สุกรรณ
3. นางสาวณัฐวดี    แก้วมั่น
4. นางสาวทักษพร    อาบทอง
5. นางสาวพิมพ์อัปสร    แสนศิริพันธุ์
1. นายสุชาติ    อ่ำโนนไพร
2. นายเริงนรินทร์    ขาวสะอาด
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายธนกร    ชีขาว
2. นายจิรพณฑ์    สัตนาโค
3. นายปฏิภาณ    สันธิ
4. นายณรงค์ฤทธิ์    ช่วยบ้าน
5. นายพงศธร    ผิวคำ
1. นางสาวบัญชรี    ณ ลำพูน
2. นายพันธกร    อุทธิตสาร
35 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิตา    ติคำ
2. นางสาวปวีณา    ดีติ๊บ
3. นางสาวสุทธิดา    ทองเหลือ
4. นายชญานนท์    มะโนแปง
5. นายวุฒิชัย    ใจซื่อ
1. นางสาวนพมาศ    ศิลาพงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    เล็กยิ้ม
2. นางสาวแพรศรีทอง    ดีเกษม
3. นายขวัญชัย    แตงดี
4. นางสาวอรญา    สอนไผ่
5. นายบุญฤทธิ์    ยังเหม็น
1. นางชนากานต์    สกุลหงษ์
2. นายวัชรากร    เปรมประสิทธิ์
37 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอิทธิเดช    วางฐาน
2. นางสาวญาณิศา    ใจกล้า
3. นายพชรดนัย    ต๋าคำมา
4. นางสาวขวัญจิรา    แก้วบุญมา
5. นายธนวิทย์    แสงอิน
1. นายวรากร    ปัญญาคำ
2. นางสาววิไลลักษณ์    ขันจันทร์
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายสุกฤษฎิ์    บั้งเงิน
2. นายสราวุฒิ    มณีฉาย
3. นายอชิตพงษ์    ทิพย์กนก
4. นายณัฐดนัย    ศรีทวีคูณ
5. นายศุภฤกษ์    โยคำ
1. นายธงชัย    อุปรี
2. นางแสงอรุณ    กุมมาลือ
39 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรรัตน์    แสนใจ
2. นางสาวสุวิมล    นาคเมือง
3. นางสาวศุภณัฐ    จอมคำสิงห์
4. นางสาวกัญญารัตน์    เนตรแก้ว
5. นางสาวนริศรา    หนูอุไร
1. นายธันวา    ม่วงเลี้ยง
2. นางศิวพร    สุภาพพูล
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    กลิ่มเพชร์
2. นายธรรมรัตน์    บางเฟื่อง
3. นางสาวณิชารีย์    แก้วปัน
4. นางสาวจันทกานต์    คัดธรรมวงค์
5. นางสาวธิตินัดดา    อินต๊ะเสาร์
1. นายกิตติภูมิ    พรมมี
2. นายอวิรุทธ์    วังแก้ว
41 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวนัทธนม    สุริยะมณี
2. นางสาวศิริพร    แซ่เจี่ย
3. นางสาวกัญญาพัชร    ทรงปั่น
4. นายชนาธิป    นาคปรางค์
5. นายพงศ์พันธ์    จาดสอน
1. นายบัญญัติ    ทองบาง
2. นายเฉลิมศักดิ์    ใจบาน
42 43 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายรังสิมันต์    ด้วงทอง
2. นายธนวัฒน์    พุุ่มสลิด
3. นายณัฐนนท์    รุ่งเรือง
4. นายณัทกร    พยัควรรณ
5. นายวงศธร    วิสุทธิคุณากร
1. นายช่วงศิลป์    บัวสอน
2. นางธนิตตา    รอดสุนทรา
43 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวดี    ต่อสัมพันธ์ดี
2. นางสาวจิรารัตน์    ขำรัก
3. นายเกียรติศักดิ์    นามจำปา
4. นายกัญจน์กวิน    หรูวรนันท์
5. นายกันต์ธีภพ    นอนา
1. นายคุณอนันต์    ปิยะชวนันท์
2. นางสาวณัฐพร    จันธิดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................