งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายกฤษณชัย    คำวัง
2. นายรัชนาท    แจ้งสว่าง
3. นายศรณรงค์    พลบุญ
4. นายภานุวัฒน์    กาติ๊บ
5. นายนิรวิทย์    สิบหมื่นอาด
1. นายวุฒิชัย    ยาวิไชย
2. นางศนิสา    ศรีสว่าง
19
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายบรรณากร    หาดแก้ว
2. นางสาวทินมณี    จันทวี
3. นายชาติชาย    จะทอ
4. นายสหรัฐ    มณีรัตน์
5. นายนวราช    เจือจันทร์
1. นางสาวปทิตตา    ไตรเชษฐภาดา
2. นายอาทิตพงศ์    ซุยคำ
40
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายเทอดพงศ์    ขวานทอง
2. นายพิชชากร    ลาดใจ
3. นางสาวภัทรมณี    สุนประโคน
4. นางสาวสุมิตา    สุวรรณวงศ์
5. นายนพรัตน์    จันทร์ทอง
1. นายทัศนัย    ต๊ะเขื่อนแก้ว
2. นางสาวอังสุนีย์    สุวรรณชัย
41
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวยุพารัตน์    มัชฌิมา
2. นางสาวรุ่งทิวา    คล้อยนาม
3. นางสาวพรทิพย์    พลปัญกาศ
4. นางสาวรุ่งอรุณ    คล้อยนาม
5. นางสาวธณัชชา    คงห้วยรอบ
1. นางสาวกุสุมาลย์    สอนจีน
2. นางสาวนฤมล    บัวเหมือน
ชนะเลิศ
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายกอน    กองแสง
2. นายชินกฤต    อ่องเมือง
3. นายแสนปัน    จองคำ
4. นางสาวชุติมน    ภมรสุจริตกุล
5. นางสาวนวลหลู่    น้อยคำ
1. นายกันตพงษ์    สอนทุ่ง
2. นางสาวปนัดดา    สิทธิธัญ
37
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายจิรันธนิน    นกมั่น
2. นางสาวอุทัยวรรณ    ปันนา
3. นายพัทธดนย์    กมลเสถียร
4. นางสาวศศิกานต์    ปิทมแสน
5. นายณัฐวัฒน์    หลวงจันทร์
1. นางพรสมัย    กาวน
2. นายสยาม    สนิมค้ำ
39
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายคุณาสิน    ปีเจ้อ
2. นายวิรกุล    ศรีวรรณ์
3. นายเอกชัย    นามแสง
4. นายธนสาร    ฤกษ์ใหญ่
5. นางสาวกัลยาณิน    คำผาย
1. นายตรรกพงศ์    ธรรมรังษี
2. นายสุรเชษฐ์    ธรรมโสภณ
24
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีรัตน์    มหานิล
2. นายกวินภพ    นิ่มพยา
3. นางสาวปรางลดา    อินแสง
4. นางสาวไปรลดา    อินแสง
5. นางสาวรุ่งไพลิน    สมฤทธิ์
1. นายฆวัช    จันทร์ผง
2. นางสาวฐณิญา    นุบุญมา
29
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาว กนิษฐา    สิริไฉไล
2. นางสาว กิตติยา    นะที
3. นางสาวปฏิมา    ศรีแสงอ่อน
4. นายทีปกร    โพธิพงค์
5. นายคณาธิป    รู้ซื่อ
1. นายนิธิพงค์    อาจใจ
2. นายนิรุติ    สิทธุวานนท์
27
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายสุภัทรชัย    คงศัตรา
2. นายภาณุ    พูลสมบัติ
3. นายพงศธร    บุญแตง
4. นายวรวุฒิ    สีดาหวีด
5. นายเกียรติคุณ    เอี่ยมดี
1. นางขวัญจิต    บุญมาก
2. นายอำนาจ    ทองนิตย์
35
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายบุญญฤทธิ์    เณรหลำ
2. นางสาวศิริรัตน์    สิงห์ทอง
3. นางสาววรรณภา    เเสงจำนงค์
4. นายวรโชติ    บัวเก๊า
5. นายภาณุพงศ์    กลิ่นทอง
1. นายขรรค์ชัย    ภูพานคำ
2. นางวัชรีย์    บัวเพ็ง
33
12 12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวจรรยาภรณ์    กมลศุภไมตรี
2. นางสาวโศภา    แซ่หยาง
3. นางสาววรรณพร    แซ่ลี
4. นายฉัตรชัย    แซ่ลี
5. นายจิรายุ    แซ่สง
1. นายกิติศักดิ์    ปัญโญ
2. นายเปรียว    สอนยศ
17
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ชรไพรินทร์    นิพัฒนันท์
2. นางสาวศิรินทร    สิทธิมงคล
3. นางสาวพิมพ์วลัญช์    กันธิยะ
4. นางสาวปิยพร    วนาสินสมบูรณ์
5. นางสาวสุทธิดา    ดลราศรี
1. นางประทับใจ    เปาหย่า
2. นายศุภกิจ    พึ่งบุญ
25
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายปวิชญา    โพธิ์งาม
2. นายปรัชญา    นากอง
3. นายเนติภูมิ    สอนถา
4. นายพงศ์วริศ    เพ็จจู
5. นายพัฒนชัย    เหล็กเพชร์
1. นางรุ่งทิวา    ปาณธูป
2. นางสายปัญญา    สุธีรภิญโญ
26
15 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายพัชรดนย์    ศิรินันทา
2. นางสาวปฐมาวดี    นฤพันธ์ุกุลชัย
3. นายเกียรติศักดิ์    ศรีสว่าง
4. นางสาวณัฐพร    เรือนปัญโญ
5. นางสาวกุลปริยา    ดีบุรี
1. นายนรเศรษฐ์    กันธิยะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายเอกพงศ์    ปิ่นสกุลศรี
2. นางสาวพิณทองทา    ธรรมสาลี
3. นางสาวพิชชาพร    โตขำ
4. นายสุทธิภัทร    ใจแก้ว
5. นางสาวจีรนันท์    ศรีวิลาศ
1. นางสุภาวดี    เนตรทิพย์
2. นายเผ่าไทย    เสียงแจ่ม
13
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววนัชพร    ใจคำ
2. นายพีรวิชญ์    ทาพา
3. นางสาวปัทมพร    แง่มท้าว
4. นางสาวซอฟา    ประธรรมสาร
5. นายวีรภัทร    ขันลา
1. นายศันทวรรษ    ฝั้นเต็ม
2. นายเพลิน    ประธรรมสาร
22
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธยาน์    ชัยคราม
2. นางสาวณัฐฐาพร    สุวคนธ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    ศักดาสกุลคุณากร
4. นางสาวสุทิตา    ใหหลำ
5. นางสาวสุภัสรา    แก่นแก้ว
1. นางสาวนลทพร    คุ้มไพรี
2. นางสาวพรทิพย์    จั่นผ่อง
38
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวปณิตตรา    โยธา
2. นางสาวสุธาภา    เพ็งนาค
3. นายณัฐทนันท์    นุ่มนวล
4. นางสาวณัฐธิดา    นาปัน
5. นายจิรครินทร์    ตาแก้ว
1. นายบุญสรวง    ขันซ้าย
2. นายวานิช    กันทะหล้า
34
20 20 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอนุสรณ์    ทาโม่น
2. นายปรัชญา    หลี้แซม
3. นายกิตติพงษ์    โปทากาศ
4. นางสาวอัญชญิกา    อนากาศ
5. นายอาชา    สร้างการนอก
1. นางสาวอรพรรณ    คำกาศ
2. นายอุทัย    คำเวียง
8
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายเจษฎาพร    สาทนิยม
2. นายกฤษณะ    บัวทรัพย์
3. นายกนกพล    ฉ่ำมา
4. นายปัญจพล    ปั้นงามวงศ์
5. นายศุภณัฐ    รอดอยู่
1. นายกานน    เลื่อนสกุล
2. นายสนธิชัย    สังฆารมย์
11
22 22 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายคมชาญ    นิตย์รัตน์
2. นางสาวกมลชนกต์    ดนัย
3. นายอธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์
4. นายวุฒิพงษ์    เพชรบุญมี
5. นายศรัณญ์    ธรรมลังกา
1. นางสาวณัฏฐวดี    ดวงใจ
2. นายพงศธร    คำกอนแก้ว
14
23 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    คำดี
2. นางสาวอินทิรา    ปันสุวรรณ์
3. นางสาวพรราชภัฎ    ป๊อกบุญเรือง
4. เด็กหญิงจิราพร    ใจยสุข
5. นางสาวกฤตพร    ธรรมขันธ์
1. นายจิรัฎฐ์    สุขใจเหลือ
2. นางนุสรา    ปัญญานะ
12
24 24 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัทรธิชา    ท้าวคาม
2. นางสาวณัฐริกา    อินชูใจ
3. นายชิณณวรรธณ์    ไชยโย
4. นายทชานพ    พรมตา
5. นายทินภัทร    ตามัย
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นางเยาวเรศ    รัตนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายพีรพล    เทสินทโชติ
2. นางสาวภาษิณี    ปิมปา
3. นายเดชาธร    ไม่มีชื่อสกุล
4. นายพร้อมภัทร์    ศิริมา
5. นายพุทธิชัย    พุทธิ
1. นางรจนา    พุทธิ
2. นายศรัณยู    แสนสุรีย์
5
26 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายพันธณัฐ    ขจรจิตร
2. นายพิชชากร    โชติสุภาพล
3. นายจิราเจต    จันทร์คำ
4. นางสาวรมิดา    จันทรนิกูล
5. นางสาวไปรยา    กานิล
1. นางชนกพร    ศาสตราคม
2. นายสุรพล    ยะคำป้อ
4
27 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินันท์    เต็มวงษ์
2. นายธนกฤต    สมบัติ
3. นายเสกสรรค์    ศรีประมวล
4. นายภาณุพงษ์    แย้มกลิ่น
5. นางสาวปิยะธิดา    สองขุนทด
1. นายก้องเกียรติ    กล่อมแก้ว
2. นายอาทิตย์    ตันติวงศ์
30
28 29 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายก่อเขต    จันทร์หม่อน
2. นายคริสโตเฟอร์    เพียร์สัน
3. นางสาวกฤติมา    ดารุนิกร
4. นางสาวบุษกร    นุ่มทองคำ
5. นางสาวจุฑามณี    ผุยเถิง
1. นายจรัสพงษ์    แสงแก้ว
2. นางนภาพร    แสงแก้ว
7
29 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    แก้วกัน
2. นางสาวทิพยมนตร์    ยะกัน
3. นางสาวกัญญ์สิริ    สุริยาพัชราสกุล
4. นายมาตุภูมิ    สุรพัฒน์
5. นางสาวพรพรรษา    เรืองสวัสดิ์
1. นายธนากร    คันใจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36
30 31 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายเจษฎากรณ์    กล่ำกล้อง
2. นางสาวอรพรรณ    สมหมาย
3. นายนายพงศกร    ลาภเกิด
4. นายธาดา    สายถิ่น
5. นายพชร    ศิริวัฒนตระกูล
1. นางสาวกุณฑิกา    คำหมื่น
2. นายธรรมนูญ    กิจเจริญ
42
31 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    อารีเอื้อ
2. นายสุรเชษฎ์    มากอิ่ม
3. นายทวีทรัพย์    ตรีสูนย์
4. นางสาวณัฐณิชา    ผึ่งโค
5. นางสาวกาญจนา    เทษาวงค์
1. นายพนม    ไชยพรพัฒนา
2. นายภาณุวัฒน์    กุสุโมทย์
31
32 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวมณัฐศิกาญจ์    ทับยา
2. นางสาวอารยา    เฟื่องจันทร์
3. นางสาวเอษรา    บร์อชมัน
4. นางสาวหงษ์ฟ้า    นกออก
5. นางสาวสุพิชฌาญ์    วันเขียว
1. นางสาววิภารัตน์    เครือวัลย์
2. นายศุภจิต    จันทรี
18
33 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายนรา    อินวงษ์
2. นายธีรศักดิ์    สุกรรณ
3. นางสาวณัฐวดี    แก้วมั่น
4. นางสาวทักษพร    อาบทอง
5. นางสาวพิมพ์อัปสร    แสนศิริพันธุ์
1. นายสุชาติ    อ่ำโนนไพร
2. นายเริงนรินทร์    ขาวสะอาด
15
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายธนกร    ชีขาว
2. นายจิรพณฑ์    สัตนาโค
3. นายปฏิภาณ    สันธิ
4. นายณรงค์ฤทธิ์    ช่วยบ้าน
5. นายพงศธร    ผิวคำ
1. นางสาวบัญชรี    ณ ลำพูน
2. นายพันธกร    อุทธิตสาร
16
35 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิตา    ติคำ
2. นางสาวปวีณา    ดีติ๊บ
3. นางสาวสุทธิดา    ทองเหลือ
4. นายชญานนท์    มะโนแปง
5. นายวุฒิชัย    ใจซื่อ
1. นางสาวนพมาศ    ศิลาพงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
42
36 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    เล็กยิ้ม
2. นางสาวแพรศรีทอง    ดีเกษม
3. นายขวัญชัย    แตงดี
4. นางสาวอรญา    สอนไผ่
5. นายบุญฤทธิ์    ยังเหม็น
1. นางชนากานต์    สกุลหงษ์
2. นายวัชรากร    เปรมประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
37 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอิทธิเดช    วางฐาน
2. นางสาวญาณิศา    ใจกล้า
3. นายพชรดนัย    ต๋าคำมา
4. นางสาวขวัญจิรา    แก้วบุญมา
5. นายธนวิทย์    แสงอิน
1. นายวรากร    ปัญญาคำ
2. นางสาววิไลลักษณ์    ขันจันทร์
21
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายสุกฤษฎิ์    บั้งเงิน
2. นายสราวุฒิ    มณีฉาย
3. นายอชิตพงษ์    ทิพย์กนก
4. นายณัฐดนัย    ศรีทวีคูณ
5. นายศุภฤกษ์    โยคำ
1. นายธงชัย    อุปรี
2. นางแสงอรุณ    กุมมาลือ
22
39 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรรัตน์    แสนใจ
2. นางสาวสุวิมล    นาคเมือง
3. นางสาวศุภณัฐ    จอมคำสิงห์
4. นางสาวกัญญารัตน์    เนตรแก้ว
5. นางสาวนริศรา    หนูอุไร
1. นายธันวา    ม่วงเลี้ยง
2. นางศิวพร    สุภาพพูล
32
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    กลิ่มเพชร์
2. นายธรรมรัตน์    บางเฟื่อง
3. นางสาวณิชารีย์    แก้วปัน
4. นางสาวจันทกานต์    คัดธรรมวงค์
5. นางสาวธิตินัดดา    อินต๊ะเสาร์
1. นายกิตติภูมิ    พรมมี
2. นายอวิรุทธ์    วังแก้ว
9
41 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวนัทธนม    สุริยะมณี
2. นางสาวศิริพร    แซ่เจี่ย
3. นางสาวกัญญาพัชร    ทรงปั่น
4. นายชนาธิป    นาคปรางค์
5. นายพงศ์พันธ์    จาดสอน
1. นายบัญญัติ    ทองบาง
2. นายเฉลิมศักดิ์    ใจบาน
6
42 43 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายรังสิมันต์    ด้วงทอง
2. นายธนวัฒน์    พุุ่มสลิด
3. นายณัฐนนท์    รุ่งเรือง
4. นายณัทกร    พยัควรรณ
5. นายวงศธร    วิสุทธิคุณากร
1. นายช่วงศิลป์    บัวสอน
2. นางธนิตตา    รอดสุนทรา
20
43 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวดี    ต่อสัมพันธ์ดี
2. นางสาวจิรารัตน์    ขำรัก
3. นายเกียรติศักดิ์    นามจำปา
4. นายกัญจน์กวิน    หรูวรนันท์
5. นายกันต์ธีภพ    นอนา
1. นายคุณอนันต์    ปิยะชวนันท์
2. นางสาวณัฐพร    จันธิดา
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................