งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมภพ    ถาทอง
2. เด็กชายนภดล    วุฒิ
3. เด็กชายธนวัฒน์    เฉียบแหลม
4. เด็กชายรัชชานนท์    กลางหมู่
5. เด็กชายจารุกิตย์    อุตกรรณ์
6. เด็กหญิงกัญชพร    บัวติ๊บ
1. นายชานนท์    ทองหล่อ
2. นายดุริยะ    วงศ์ใหญ่
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปราชญ์บดินทร์    วารี
2. นายธนากร    บุญโย
3. เด็กชายทัพพสาร    สุริยะ
4. เด็กหญิงปรายฟ้า    ผ่องทอง
5. เด็กหญิงธารทิพย์    ผ่องทอง
6. เด็กหญิงขนิฐา    บาว
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
3 3 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายอธิชัย    ตาทรายวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ธนศิริสกุลวงษ์
3. เด็กหญิงปวริศา    แซ่เติ๋น
4. เด็กชายชัยชนะ    จงเจริญ
5. เด็กหญิงณิชารีย์    ชัยหมอน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายศราวุฒิ    พูลเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธรรมนูญ    คงคูเขียว
2. เด็กชายธีรดนย์    อ่อนจันทร์
3. เด็กชายพิชิตชัย    จันดาเรือง
4. เด็กชายศุภกร    โฉมศรี
5. เด็กชายณัฐชนน    นาวิก
6. เด็กชายจิรายุส    พานิชประเสริฐ
1. นายวงศกร    ประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย    ยอดพิโรจน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
5 5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายรุ่งเรือง    ใจกาศ
2. นางสาวนุชนาถ    สันใจ
3. นายชัชพงษ์    คำดวงดาว
4. นายเจษฎาภรณ์    กันธะวงศ์
5. เด็กชายณัฐภูมิ    สมหน้า
6. เด็กชายจิรพันธ์    กุนแดง
1. นายปิยะพงษ์    ตาใจ
2. นายอิทธิพล    ทองบำเรอ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
6 6 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    แก้วสายตา
2. เด็กชายวรเมธ    กิจันทร์
3. เด็กชายวีรภัทร    ศรีสิม
4. เด็กชายณัฐพุฒิพัฒน์    ปัทมอัศรินทร์
5. เด็กชายชาญวิทย์    หรีกประโคน
6. เด็กหญิงฮินด์ อัลมะห์ดี    ซาเล็ม
1. นายอัสนี    พิศมัย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาววรนุช    แว่วสอน
2. นายนนท์ปวิช    อ้ายยี่
3. เด็กชายอนุชิต    เชอหมื่อ
4. นางสาวนลินนิภา    วงค์จันน้อย
5. เด็กชายนิติพัฒน์    พัฒนาพัฒน์
6. เด็กชายธีระ    ดีสาม
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล    กัลยาไสย
2. นายภมร    อ่องคำ
3. นายราชัญ    วงค์สอน
26
8 8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรัญยู    วัชรไพพันธ์
2. เด็กชายธนกฤต    บันผัน
3. เด็กหญิงอิษฎาอร    อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. เด็กชายฐาปนา    เขื่อนคำ
5. เด็กชายวชิรวุธ์    แก่นไชย
6. เด็กหญิงณัฐนิชา    หาดพรม
1. นายวุฒิพงษ์    สุตเกตุ
2. นายสุขสันต์    สร้างเสริมความดี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
9 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิติยา    แก้วสุขา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ผุดผ่อง
3. เด็กชายพัสกร    ต่องสู้
4. เด็กชายสุรพงษ์    จันทร์ดี
5. เด็กชายคธาวุฒิ    ฤทธิ์บำรุง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนันทวัน    จันทสุริโย
2. นายศุภเมธ    เพชรอุดม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญณรงค์    ยิ้มยัง
2. เด็กชายวิษณุกรณ์    อินนะปุสะ
3. เด็กชายเจษฎา    เต็มศิริรัตน์
4. เด็กชายณัฐวรา    มิคะนุช
5. เด็กชายชนกันต์    สุขสำราญ
6. เด็กหญิงอชิรญา    แผ่นสุวรรณ์
1. นางสาวกฤดิ์มณี    พลประถม
2. นายสงกรานต์    พลประถม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายนนทพัทธ์    จักร์สาน
2. เด็กชายศรัทธารัตน์    สารี
3. เด็กชายนพรัตน์    จันทะคุณ
4. เด็กชายธนรักษ์    อินจันทร์
5. เด็กชายอิสรา    ทับแผลง
6. เด็กหญิงกัญญาพัชร    หมื่นยศ
1. นางสาวทัชสุเมย์    ราชเพียแก้ว
2. นายพุฒิชัย    ตรีอินทร์
3. นายอนุวัฒน์    อ่อนคำพา
28
12 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ชัยประสิทธิ์
2. เด็กชายอิสยาห์    โพธิ์สว่าง
3. เด็กชายอดิเทพ    ศุภิสราใส
4. เด็กชายทัยทัศน์    จิรวัชรพงศ์
5. เด็กชายวรวุฒิ    ลาภอภิญญา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายประกอบ    สุอุดมสินโรจน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39
13 14 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณากร    คงฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พระฝ่าย
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    คำแก้ว
4. เด็กหญิงเกสรา    ศรีบัวทิม
5. เด็กชาย-    -
6. เด็กชายอนุชิต    บุตรดา
1. นายธนกร    บุญเอ็ม
2. นางสาวปัทมา    เวียงทอง
3. นางสาวแสงระวี    เวียงทอง
20
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    เลิศภาณุพัฒน์
2. เด็กหญิงนัชชา    อังควราพันธุกร
3. เด็กหญิงทิพาวรรณ    ก๋าวินจันทร์
4. เด็กหญิงรชยาณัฏฐ์    อังควราพันธุกร
5. เด็กหญิงปรฉัตร    แก้วสุวรรณ์
6. เด็กหญิงสุภัสสรา    อรุณภู่
1. นางสาวปนัดดา    พิมพรมมา
2. นายราเชนทร์    ปันทองมา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัฐชฎาพร    โภชนา
2. เด็กชายเมธา    โอภาษี
3. เด็กชายเชษฐา    กรมบัว
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สุขคนธ์
5. เด็กชายธนดล    สกุลมี
6. เด็กชายนนทวิชญ์    วรวีกิจการณ์
1. นายทินกร    ว่องสาริกิจ
2. นายพรชัย    ศรีชมภู
3. นายวีรชน    พูลพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรุรักษ์    เมืองรี
2. นายเชิดภากรณ์    เฮียงก่อ
3. เด็กชายธีระภัทร    มีทา
4. เด็กชายณรงค์กร    ลายยูง
5. เด็กชายสุทธิภัทร    ใจด้วง
6. เด็กหญิงนภสร    สีโทนน้อย
1. นายจิรวัฒน์    นาคเครือมี
2. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
3. นางสุภาวดี    ขิงหอม
40
17 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    สวนสรา
2. เด็กหญิงวิภาวดี    ฟักเครือ
3. เด็กชายอาณัฐนันท์    รักธัญการณ์
4. เด็กชายธนากร    บรรเลงทรัพย์
5. เด็กชายธนภัทร    บวรสุขประสิทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชลาวัฒน์    ชลมาก
2. นางสาวปฐมภรณ์    แสงกระจ่าง
3. นางสาวศิริลักษณ์    วงษ์ธัญญะ
42
18 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทเดช    วานุวาม
2. เด็กหญิงพิชญาภา    ชอบช้ำ
3. เด็กชายกฤษณกร    เพื่อนฝูง
4. เด็กหญิงชลธิชา    สุวรรณ์
5. เด็กชายพลวรรธน์    ขันคำนันต๊ะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายศุภกร    ณุวงษ์ศรี
2. นางศุภางค์รัตน์    วงษ์สมบูรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
41
19 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรดนย์    ไชยกันทา
2. เด็กหญิงจิรัชญา    ปันศรีละ
3. เด็กชายวิเชียรวิทย์    อุตรสัก
4. เด็กชายเฉลิมวัสส์    สุขศรีราษฎร์
5. เด็กชายศุภณัฐ    เตมียะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางอัญชลี    หม่องพะสั่น
2. นายอุเทน    ศรีตระกูลวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
20 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร์    สระทองวาท
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์    เจเรเมียร์ อาลเวส
3. เด็กชายพิษณุ    พุทธเษม
4. เด็กชายกชธนณัฏฐ์    คำมาพล
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์    บำรุง
6. เด็กหญิงชิตชนก    รอดสัมฤทธิ์
1. นายราชันย์    ชัยศุภสกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
21 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกร    กาตาสาย
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์    กุลพญา
3. เด็กชายพงศธร    เป็งขวัญ
4. เด็กชายธนเทพ    เทพศิริ
5. เด็กชายเมธาพันธ์    แย้มสุริโยทัย
6. เด็กชายพีรณัฐ    ใจปัญญา
1. นายธีรัตม์    ปิงแก้ว
2. นายศักดา    แก้วบุญเรือง
3. นางสบันนา    มหาวรรณ์
14
22 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลาธิป    โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงธารทิพย์    มูลจันทร์
3. เด็กชายปฏิภาณ    พรมสำลี
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ศรีชัย
5. เด็กชายนันณภัทร    ทิศสุกใส
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณรงค์กรณ์    ธนานุรักษ์กุล
2. นางสาวปวริศา    วังผา
3. นายอิทธิกร    มาฟู
8
23 24 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิญาดา    ชาวยอง
2. เด็กชายมงคลชัย    ต๊อดแก้ว
3. เด็กชายศตวรรษ    แก้วหลวง
4. เด็กชายสุทธิพงศ์    ขัติวงค์
5. เด็กชายธนกร    ไชยอ้าย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชเนรินทร์    จิตอารี
2. นางสาวสายรุ้ง    อุดเงิน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
24 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศราสินีย์    สถิตเจริญกุล
2. เด็กหญิงณภัทร    ผาติยาวงศ์
3. เด็กหญิงสุวนา    สกุลมุกดา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทิมินกุล
5. เด็กหญิงอริตา    สุวิมลทราทิพย์
6. เด็กชายจักริน    ศรีบุญมา
1. นางสาวชัชว์รวี    พรมพิทักษ์
2. นายณัฐพงษ์    ชำนาญตา
3. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
ชนะเลิศ
25 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดารารัตน์    แต้มลึก
2. เด็กหญิงณฐภัทร    สมยา
3. นางสาวภัทราพร    ประพฤติ
4. เด็กชายวราเทพ    ใจวงษา
5. เด็กชายสุชาพงศ์    ชูมือ
6. เด็กหญิงธัญญ์ชนก    ถ้ำทอง
1. นายวสันต์    อุดถาน้อย
2. นางสาวสมจิต    ตุ่นแยง
3. นายสรภูมิ    เจียงสงวน
26 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    เต็งศิริ
2. เด็กชายสุรนันท์    นิพาพรรณ์
3. เด็กชายคุณานนต์    เกาทัณฑ์
4. เด็กชายธนชัย    คำพูน
5. เด็กชายฐิตินันท์    บุญยะมหา
6. เด็กชายอ้อย    ภูเขียว
1. นางบุญทิวา    ธรรมโม
2. นายวรพงษ์    ทองเลิศ
3. นางสุพัสตร์    จันทร์แดง
4
27 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญวรัตน์    ดาบกลาง
2. เด็กชายสุวิชญ์    ไกรศักดิ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    ขำตั้ง
4. นายบุญยฤทธิ์    มากบางแก้ว
5. นายสมพงษ์    ฤทธิ์กระโทก
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เกิดจันทึก
1. นายจักรี    ใจขันต์
2. นางนพรัตน์    พ่วงบุใหญ่
3. นายวงศ์บดินทร์    ชัยสิทธิ์
14
28 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวัลลภา    ริ้วสมบัติ
2. เด็กหญิงวราพร    แสนสอาด
3. เด็กหญิงวรัญญา    น้อยสาคำ
4. เด็กหญิงศศิร์อร    สุริยะอัมพรกุล
5. เด็กหญิงปภาวรินท์    บุญพรม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    ออกเจนจบ
1. นางกุมารี    ทับทิมหล้า
2. นายชินกร    โสมภา
3. นายรชฏ    แก้วเกิด
27
29 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิราวุฒิ    เทพวงค์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    แก่สุข
3. เด็กชายปฏิพล    ปุ่ใจ
4. เด็กหญิงรุจิดา    แซ่ตั๊น
5. เด็กชายณัฐนนท์    เมืองทอง
6. เด็กชายปณิธาน    มวนศักดิ์
1. นางสาวทฤฒมณ    การะหงษ์
2. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20
30 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    สุดท้าย
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    สิบน้อย
3. เด็กชายศิริพัฒน์    ใจวรรณ
4. เด็กชายปัณณธร    เลขะวิพัฒน์
5. เด็กชายมณฑป    สังฆะพรม
6. เด็กชายวรัญญู    แข็มน้อย
1. นายปรัญชัย    ปากองวัน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
31 32 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนีกร    ทองเอี่ยม
2. เด็กชายฑีภากร    เจาะจง
3. เด็กชายพงศกร    โพธิ์ศรี
4. เด็กชายสิรภัทร    จันทร์โท้
5. เด็กชายตรัยรัตน์    ปะตะคามินทร์
6. เด็กชายกิตติพัทธ์    จันทะวงค์
1. นางสาวสมปอง    จันทขัน
2. นายอรุณวัฒน์    อินทร์แนม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
35
32 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปีย์รดา    ขัตติวงษ์
2. เด็กชายพงศกร    ถาแปง
3. เด็กชายทศพร    สุจจะชารี
4. เด็กชายรพีภัทร    สวินขุนชัย
5. เด็กชายอนุสรณ์    สิงห์ษา
6. เด็กชายกฤชณัฐ    เต็มปลื้ม
1. นายภาณุพงศ์    ก้อนทอง
2. นายเลอพงศ์    กัณหา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24
33 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยพล    วงศ์ษา
2. เด็กชายไชยพัฒน์    เนตรนิล
3. เด็กชายธนวัฒน์    กาศโอสถ
4. เด็กหญิงดวงกมล    นันทวงค์
5. เด็กหญิงนริสรา    ชินบุตร
6. เด็กหญิงญาดา    ขาวผ่อง
1. นายกำธร    ชาติอุดม
2. นางสาวปาณิสรา    กระจายโภชน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายศักดิ์ศรี    อำไธสง
2. เด็กชายชัชชานนท์    ไชยวงศ์ษา
3. เด็กชายพชร    ยาวิชัย
4. เด็กหญิงปานตะวัน    กิจวิริยะการ
5. เด็กหญิงธันยาพร    ทาโน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวเกษฎา    ดวงจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช    เผ่าเมือง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20
35 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายศุภกร    สอนบาลี
2. นายอรรถพล    นุ่มเกิด
3. นายเพทาย    ตาแก้ว
4. นายชิติพัทธ์    กันทะวัง
5. นายธีรวิทย์    พงสปิน
6. นายวิสิทธิ์    มูลยศ
1. นายพงศ์นรินทร์    อินกองงาม
2. นางสาวสุพัตรา    จินดาหลวง
3. นายเอกดน    อินต๊ะปัน
24
36 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิโชค    นิมูลชาติ
2. เด็กชายวรวุฒิ    ตะนะดี
3. เด็กชายอิสร    ยาสมุด
4. เด็กชายพสธร    คมสัน
5. เด็กหญิงสุภัสสร    กันจู
6. เด็กชายพีรวิชญ์    อนันตทรัพย์
1. นายวรวิช    หล้าจังของ
2. นายศุภฤกษ์    วังซ้าย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
37 38 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    มาไว
2. เด็กชายสรยุทธ    สุวรรณศรี
3. เด็กชายบรรณวิชญ์    สิทธิโชติ
4. เด็กชายนฤวิทย์    ธานี
5. เด็กชายภาคภูมิ    นวลคำมา
6. เด็กชายนราวิชญ์    สุขสัมพันธ์
1. นายกิติพงษ์    กล้าจริง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    เจริญศักดิ์
2. เด็กชายธนเดช    เรืองวิัลัย
3. เด็กชายอนุชา    ป๊อกยะดา
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    จักไม้
5. เด็กหญิงพิชชาพร    พรหมบุตร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวทัศนีย์    พูลเจริญ
2. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
3. นางสาวอังคณา    ละออ
28
39 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ฉิมพาลี
2. เด็กชายภูมิกร    ไชยัญโต
3. เด็กชายพรพิพัฒน์    เกตุบาง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันทวงศ์
5. เด็กหญิงปุณณภา    อุ่นแก้ว
6. เด็กชายสาธิมา    แก้วบุญนำ
1. นายภานุพงษ์    ชูชื่น
2. นางสาวฤทัยรัตน์    แจ้งดี
3. นายวจนะ    แพ่งสภา
8
40 41 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชาภพ    ชาติพิมาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    มีอ่วม
3. เด็กหญิงอริษา    สีฉิม
4. เด็กหญิงสิรภัธร    แดงอิ่ม
5. เด็กหญิงพัชรพร    บวบหอม
6. เด็กหญิงธนัชพร    ทองเสม
1. นางนันทิรัตน์    พวงเงิน
2. นายเข็มเพชร    ชาติพิมาย
3. นางสาวเมธาวี    รุ่งสถาพร
36
41 42 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุเมธ    ฉุยฉาย
2. เด็กชายณัฐดนัย    แผลงศร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปิ่นทอง
4. เด็กชายพีระพล    เพ็งบุตร
5. เด็กชายกรกฤต    มั่นคง
6. เด็กหญิงสุภพร    หลวงหล้า
1. นายวัชรากร    วรสิทธิ์
2. นายศราวุฒิ    ถ้วนถี่
3. นายอนุรักษ์    อรุณเพ็ง
28
42 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฎิภาณ    วิลัยขาม
2. เด็กชายภัทรดนัย    ราณศึก
3. เด็กชายนัทธพงศ์    อินตะนน
4. เด็กหญิงกุสุมา    เอี่ยมหมวก
5. เด็กชายจิรพัฒน์    กมลดิลก
6. เด็กชายนพรัตน์    แหวใบ
1. นายณัฐพงษ์    ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ    ใจมูล
3. นางสาวศศิธร    คำใส
33
43 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรุตตา    อินต๊ะเขียว
2. เด็กหญิงนันทิชา    ยาโนยะ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์    วงษ์อำนาจ
4. เด็กชายธนาธิป    สร้อยวงษา
5. เด็กชายอรรถนนท์    ใจยา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจิรายุส    คงเนตร
2. นายภูวดล    ดำนงค์
3. นางอรพิณ    ศิวาดำรงค์
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................