งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายปัญญา    มัธยัสถ์วงศ์
2. นายภูศิลป์    กันทะเนตร
3. นางสาววรรณรดา    ทานันท์
4. นายคเชนฤทธิ์    ลิพล
5. นายติณณภพ    ต๊ะรังษี
6. นางสาวอรไพลิน    นิลคง
1. นายชานนท์    ทองหล่อ
2. นายดุริยะ    วงศ์ใหญ่
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9
2 2 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายปฐมพร    สีสัน
2. นายศิลา    คิมผล
3. นายบูรพา    นาวา
4. นายปราโมทย์    จันทรัตน์
5. นายผดุงเกียรติ    วิชัยศรี
6. นางสาวณัฐนันท์    คำเครือ
1. นายภาคภูมิ    เรืองปราชญ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายศิริทรัพย์    ต๊ะมาสี
2. นายบรรพต    กุตัน
3. นายจีรวัฒน์    ปันใย
4. นายธิติธรณ์    เที่ยงทอง
5. นางสาวกัญญารัตน์    พรมคำแดง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวดารุณี    คำนวล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายธีรยุทธ    นิสสัยดี
2. นางสาววรัญญามาศ    ฟุ้งเฟื่อง
3. นายวริทธินันฐ์    อินทรีย์
4. นายรณกฤต    สาแก้ว
5. นายรชต    ศรีสว่าง
6. นางสาวอาทิตยา    อนันตะวงษ์
1. นายกรรฐภัฏ    ศรีมา
2. นายกิตธวัช    วรรณกิจ
3. นายสมพิศ    บัวพลับ
12
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายรักชาติ    ลุงซู่
2. นายรัฐติพงษ์    ยี่ลังกา
3. นายธีรภัทร์    ฟองอินทร์
4. นายกฤษณ์พีรัช    กุลนา
5. นายชโนทัย    พวงมาลา
6. นายธนดล    ธะสุข
1. นายชัยธัช    ชูควร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
ชนะเลิศ
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรภัทร    ยงดี
2. นายชาญชัย    ชัยสงค์
3. นายณรงค์ศักดิ์    ณะมาน
4. นายทิมปกรณ์    พลแสง
5. นายจิราวัต    สังข์นิยม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายวีระพล    พลยอด
2. นางสาวแสงดาว    พูลยอด
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
35
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายปรัชญ์พงค์    ศรีวิไชย
2. นายบุญมี    จันต๊ะคาด
3. นายออย    ไชยมงคล
4. นางสาวพิราพร    งามสุข
5. นางสาววินิตรา    แสงสร้อย
6. นางสาวชนกชนม์    จีติ๊บ
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล    กัลยาไสย
2. นายภมร    อ่องคำ
3. นายราชัญ    วงค์สอน
24
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายกัญจน์    ปัญญาเจริญ
2. นายธนกฤต    จันทร์ดี
3. นายธีระ    แซ่เฮ้อ
4. นายวัชรพล    บุญตา
5. นายไตรรัตน์    สร้อยคำศิริกุล
6. นายกันต์พิมุก    ไชยกาอินทร์
1. นายจรัญ    อุดอ้าย
2. นางชะบา    สุดสม
3. นายปิยะ    คณะธรรม
16
9 10 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    เสือดอนกลอย
2. นายธีระวัฒน์    พันเทศ
3. นายพีระพงษ์    รัตนนิตย์
4. นางสาวกนกกร    กล้ากสิกิจ
5. นางสาวศิรินภา    บัวผา
6. นางสาวทิชากร    เอี่ยมสำราญ
1. นายฐาปนิก    ศาลศาลา
2. นายสิทธิชัย    ไชยรัตน์
3. นายเพียรเวช    สระทอง
20
10 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายธนพนธ์    โตรอด
2. นายจตุพงศ์    อินทร์ปอ
3. นายธนบดินทร์    สนธิ
4. นายธีรภัทร    แจ้งมงคล
5. นายภัทรภณ    พาอินทร์
6. นางสาวอัจฉรา    นาสี
1. นายภูเบศก์    เข็มทอง
2. นางสาวมะลิวัลย์    นุชเทียน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
38
11 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายวรสิทธิ์    กิจใบ
2. นายภาณุวัฒน์    ภู่อินทร์
3. นายธีรเดช    ทองดา
4. นายวรากร    ทองจัน
5. นายอนุชา    คุ้มวันดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพุฒิชัย    ตรีอินทร์
2. นายอนุวัฒน์    อ่อนคำพา
3. นายอัฐศิษฎ์    หาญไพโรจน์
33
12 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายโยนาห์    บงกชชลาลัย
2. นายสรวิส    บุญประสพ
3. นายกฤษพันธ์    ลาภอภิญญา
4. นายสุรศักดิ์    ลาภอภิญญา
5. นายเอกสิทธิ์    สุขธนากร
6. นางสาวมาลิตา    ต๋องเรียน
1. นายประกอบ    สุอุดมสินโรจน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายกันตพงศ์    ปัญญา
2. นายสุทิวัส    จูยา
3. นายนิลพัทธ์    สุวรรณอาศน์
4. นายกุลชาติ    เขาวิเศษ
5. นางสาววิชญาดา    มณฑาทอง
6. นางสาวพัชรีพร    ชัชวาลย์
1. นายชวน    ตันแก้ว
2. นายนิยม    เกตุกอ
3. นายประดิษฐ์    เหล็กสิงห์
8
14 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายศุภกฤต    ไชยชะนะ
2. นายวิศรุต    กาฬภักดี
3. นางสาวเจือจันทร์    พิลาสชวนพิศ
4. เด็กชายอภิชาติ    ปู่แก้ว
5. เด็กหญิงพิจิตรา    เปี้ยจันตา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายธนารัตน์    เชื้อเมืองพาน
2. นางสาววรินทร์ญา    ยาวิชัย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28
15 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งตะวัน    แสงขำ
2. นางสาวพิมพ์มาดา    พอควร
3. นายธนบดี    อำภัยบุญ
4. นายเบญจา    คบขุนทด
5. นายณัฐพล    สุขน่วม
6. นายพงษ์เพ็ชร    ลิ้มพัฒนาสำราญ
1. นายชาญณรงค์    แป้นโต
2. นายพิษณุ    ใจกล้า
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30
16 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายอาทร    มาคูณ
2. นายดนัย    ขันตีต่อ
3. นายปวเรศ    ศรีมงคล
4. นายรชต    ปราณีต
5. นางสาวจุฬารัตน์    จันทร์คำ
6. นางสาวปราณปริยา    แก้วประเสริฐ
1. นายนนทภพ    ทองเอียง
2. นายภาคภูมิ    พิมพ์โพธิ์
3. นายมาโนชญ์    พิมพ์น้อย
36
17 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายอาคเนย์    จูมวันทา
2. นายบัณฑิต    ดิษทนง
3. นางสาววรัณธร    ทองมา
4. นายณัฐพล    ทองเที่ยง
5. นายอภิสิทธิ์    อินทร์น้อย
6. นายณัฐวัตร    เชี่ยวธัญกรรม
1. นายฐาปนา    หุ่นพ่วง
2. นายแดน    มหาสุชลน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29
18 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายรชต    ชัยนาม
2. นายวันชัย    ตาก๋า
3. นายภัทรดนัย    มุยปอง
4. เด็กชายธนภูมิ    ธูปหอม
5. เด็กชายธีรชาติ    เพชรมุณี
6. นายธนธรณ์    อุดทา
1. นายพิสุทธิสรร    แสนยะ
2. นายภมร    แก้วดำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30
19 20 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอภิชาติ    นะกอ
2. นายอภิชาติ    นรารัตน์วงศ์
3. นายอภิวัตร    กันทาเจริญ
4. นายปวริศร์    สุตินกาศ
5. นางสาวปาณิสรา    ยศชัย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกนก    บุญอุดม
2. นางบุญจันทร์    อินทรีย์
3. นายรณรงค์    ชัยห้วยห้า
37
20 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายบุญฤทธิ์    มูลศรีนวล
2. นายจานุวัฒน์    สมบุญจิตร
3. นายพงศธร    คงทา
4. นายสรายุทธ    ศรีสิทธิการ
5. นายสิรวิชญ์    หว่านผล
6. นายพิษณุ    คงอยู่
1. นายจักรี    บุสดี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
21 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายจารุพัฒน์    แสนสุภา
2. นายชิษณุพงษ์    แสนสุภา
3. นายณัฐพงศ์    มีรอด
4. นายธีรภัทร์    ใจแก้ว
5. นางสาวณัฐธิดา    กิติยวงษ์
6. นายกิตติศักดิ์    เขียวแก้ว
1. นายขจรศักดิ์    เตชะ
2. นายภูวนาถ    สร้อยทอง
3. นายรัตนพล    กรรณิกา
5
22 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นาย พีรพัฒน์    ไชยมงคล
2. นายนนทวัฒน์    วิสัย
3. นายธรรม์ปกรณ์    อุณวงค์
4. นายวุฒิบูรณ์    ถูกนึก
5. นายสหภัทร์    ทิพยรุ่งเรืองกาล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพงศธร    โพธิแก้ว
2. นายเปรมฤทธิ์    อินแต่ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายปฏิพัทธ์    นารัตน์
2. นายปชาบดี    สุทำแปง
3. นายภัทรวุฒิ    กันทเสน
4. นายณัฐวุฒิ    ปัญญาภู
5. นายพิรุฬห์    ฑีฆาวงค์
6. นายสรชัช    ธิจันทร์
1. นายไพรัตน์    ยังศิริ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12
24 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายอลงกรณ์    กลหิรัญ
2. นายกิจกรณ์    บุญมา
3. นายทินากร    ลักธพรรณ
4. นายจิรภัทร    ไชยศร
5. นายเจษฏา    อะริยะ
6. นายสมิทธิชัย    ปีระกัน
1. นางสาวชัชว์รวี    พรมพิทักษ์
2. นายณัฐพงษ์    ชำนาญตา
3. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
33
25 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายรัตนชัย    ไม้รังทอง
2. นายธนกร    ยาง
3. นายวิชชากร    ปัญญามูล
4. นางสาวธนัญญา    มะโนศรี
5. นายสรพงศ์    ขาวอ่อน
6. นายธีรดนย์    หวานแหลม
1. นายกฤษชาพศ    สองพิพรภา
2. นายจักรพงษ์    บานงาม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
42
26 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายรัชชานนท์    จันทร์ขวัญ
2. นายเสฐียรวุฒิ    สุกิจสุขสวัสดิ์
3. นายสิทธิกร    โคทวี
4. นายปวิตร    อินใจมา
5. นายวรากร    โพนทัน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพงษ์ศักดิ์    กองเงิน
2. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
42
27 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายพรภิรมย์    เหล่าจันทร์
2. นายณัฐพล    หนุนหนองถ้ำ
3. นายวิศวกร    ไข่สอน
4. นายวีรภัทร    คุปต์ธนเศรษฐ์
5. นายปกรณ์    เรืองโคเวียง
6. นายธนวัตน์    เผือกชาวนา
1. นายพิเชฐ    พรมอ้าย
2. นางมัณฑนา    นาคยิ้ม
3. นายยศวริศ    มานักฆ้อง
39
28 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายกิตติภพ    อินทร์สวาท
2. นายพัชรพล    ถือนูศร
3. นางสาวสุพรรษา    ริ้วสมบัติ
4. นายณภัทร    ศรีสุพรรณ
5. นางสาวภัครมัย    สังข์ทอง
6. นายภัทรพล    กองมนต์
1. นางกุมารี    ทับทิมหล้า
2. นายชินกร    โสมภา
3. นายรชฏ    แก้วเกิด
30
29 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายศรราม    เพลิดพริ้งสารวิน
2. นายจุลจักร    พรพิพัฒน์พล
3. นายวินันท์    ชาติไพศาล
4. นายเอกพงษ์    สกุณามารุต
5. นายเอกชัย    สกุณาวงศ์
6. นางสาวเกศณี    ดีสมปรารถนา
1. นายปรีชา    ทีฆวัฒน์สกุล
2. นายพระรถ    แก่นท่าตาล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39
30 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายดนุภพ    ทะลอย
2. นายปรรณกร    พรหมลา
3. นายอพิชน    ขันไร่
4. นายศักดิธัช    เรือนคำ
5. นายธนวัฒน์    ไชยนิลวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายปรัญชัย    ปากองวัน
2. นายสุพิชญะ    อุบลสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39
31 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชฌาย์    อินเกิด
2. นางสาวลออง    สุนทรชัย
3. นายวรากร    ทองมี
4. นายณัฐวุฒิ    ทาเกลี้ยง
5. นายศุภวิชญ์    เพ็ชรนารถ
6. นางสาวกรกมล    พิมพ์โคตร์
1. นางสาวจามจุรี    ทองคำ
2. นายชัยธวัช    อินเมฆ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
32 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายสมภพ    สำราญสุข
2. นายวีระศักดิ์    บุญมาทัน
3. นายกฤชบงกช    ธุระวงค์
4. นายธีรวิทย์    อาจหาญ
5. นายศิรศักดิ์    กันดวง
6. นายทศพล    ศักดิ์เสือ
1. นายดฐพงศ์    ณ อุบล
2. นายบุญเพ็ง    ศรีจันทร์
3. นายพงศกร    ศรีจันทร์
22
33 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายพุฒิกานต์    พิทักษ์วินัย
2. นายจิณณวัตร    เจริญศิลป์
3. นายชุติพงษ์    นาคสกุล
4. นายภัทรพล    สงสี
5. นางสาวพลอยชมพู    ภาระวงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายนาวี    บุญทัน
2. นายประสาร    สุดทำนอง
3. ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์    ยิวคิม
18
34 35 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายกฤตภัค    ชัยวรรณะ
2. นายนพนันท์    ติ๊บหน่อ
3. นายรชฏ    ข่ายแก้ว
4. นายทักษ์ดนัย    ใจ๋ดี
5. นายปิยสวัสดิ์    ปิยนุสรณ์
6. นางสาวชัญญาภัค    ศิริเทพ
1. นายบุญญินท์    นาแพร่
2. นายอาทิตย์    มูลเพชร
3. นายเรืองเกียรติ    นุธรรม
16
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายอรรถพล    สิงห์เปา
2. นายจิรกิตติ์    เอี่ยมฤทธิ์
3. นายศิวกร    กัลจาก
4. นายพรเทพ    ชัยยา
5. นายภูริเดช    ปันปวนยศ
6. นายภูรินทร์    ธรรมลังกา
1. นายวิโรจน์    สุนันตา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15
36 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายภัทรภัทร    ชูสกุลพัฒนา
2. นายวีรเดช    ทองน้อย
3. นายเขมทัต    ฟักแฟง
4. นางสาวพัชรพร    โคตรเพชร
5. นางสาวศดานันท์    แขวกระทุ่ม
6. นายฐาปกรณ์    บุญอ่ำ
1. นายวรวิช    หล้าจังของ
2. นายศุภฤกษ์    วังซ้าย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
37 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิตา    สารข้าวคำ
2. นางสาวศุภากร    บุญยรัตน์
3. นางสาวณัฎฐณิชา    โลหะภากร
4. นาย กัปตัน    ยิ้มแย้ม
5. นางสาวนาราภัทร    ศรีทอง
6. นางสาววิภาพรรณ    เกตุคำ
1. นางสาวจิราภา    ทองเมือง
2. นางสาวสุขนิษฐ์    ยาละ
3. นายสุเทพ    มโนสมุทร
4
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐภัทรา    ยาสุวรรณ์
2. นางสาวธันชนก    โนจา
3. นายธีรภาพ    คัมภีร์สัจจะ
4. นายชยากร    ธรรมศิริ
5. นายมัฆวัต    รัตนจันทร์
6. นายศรศิลป์    ใจมูลมั่ง
1. นางสาวทัศนีย์    พูลเจริญ
2. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
3. นางสาวอังคณา    ละออ
6
39 40 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายเสริมศักดิ์    น้อมไทสงค์
2. นายอนพัทย์    เชียงสีทอง
3. นายนิรุช    มีชัย
4. นายณัฐวุฒิ    ดีเลิศ
5. นางสาวจริยา    ตาลทัพ
6. นางสาวกมลกานต์    พลีสัตย์
1. นายชาคริต    ตุงคะศิริ
2. นายเสวก    จินดาวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20
40 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายชยังกูร    แก้วทุ่ง
2. นายศิรชัช    อินทร์มา
3. นายสิรภพ    ศรีสวัสดิ์
4. นายธนกาญจน์    เพ็ญศรี
5. นายธนชัย    กุลจันทร์
6. นายธนาวุฒิ    สภาภักดิ์
1. นายคุณากร    สุริยนต์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25
41 42 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายภัคธนะกร    ยศเจริญ
2. เด็กชายปวีรพล    อ่อนทอง
3. นายนุกูล    หาญกล้า
4. เด็กชายพิพัฒน์    โพธิ์ทอง
5. เด็กชายปณพัทธ์    อ่อนละมูล
6. นางสาวนงนภัส    โชติช่วง
1. นายณัฏฐชัย    พรหมมูล
2. นายศราวุฒิ    ถ้วนถี่
3. นายอนุรักษ์    อรุณเพ็ง
25
42 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    พุ่มสลิด
2. นายวีระพล    อุสาพรหม
3. นายธนภัทร    สุขสุวรรณ์
4. นายสรศักดิ์    คงโพธิ์
5. นางสาวธัญญาลักษณ์    แก้วสุติน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณัฐพงษ์    ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ    ใจมูล
3. นางสาวศศิธร    คำใส
19
43 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายพิริยากร    ศิริวัฒน์
2. นายเกริกพล    อ้นอยู่
3. นายนัฐปาล    นับพรอันเลิศ
4. นายทรัพยากร    สุนันตา
5. นายธนวันต์    แซ่โอ้ว
6. นายณัฐนนท์    เรืองน้อย
1. นายฉัตรดนัย    เรือนใจดี
2. นายอิสราพงศ์    ต๊ะพรม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................