งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวมยุรี    อรุณปรีย์
2. เด็กหญิงสศิรดา    ประชุมพร
3. เด็กหญิงอารียา    วงศ์ราษฎร์
4. เด็กหญิงปานชีวัน    สันติกร
5. เด็กหญิงกุสิธารา    กันทะเนตร
6. เด็กหญิงภัทรินทร์    เมืองมูล
7. เด็กหญิงภัณฑิรา    เจนใจ
8. นางสาวกชนิภา    ผัดหน้า
9. เด็กหญิงสุตราภัทร    สนิท
10. เด็กหญิงทิพวรรณ    จันทะคูณ
1. นายวิชาญ    ไชยมงคล
2. นายอัครเดช    มัลลิกะมาลย์
3. นางเจนจิรา    เดชวงศ์ษา
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวิตา    กองโปธิ
2. นางสาวญาดา    จันต๊ะ
3. นางสาวบุษบา    ศรวิชัย
4. นางสาวแอนนา    กล้าแก่น
5. นายณัฐสิทธิ์    เตมี
6. นางสาวสุทธิดา    ทะบุญ
7. นางสาวสุนิสา    กามินี
8. นางสาวศุภรัตน์    หวานเสียง
9. นางสาวอรพรรณ์    บุญศรี
10. นางสาวจุฑารัตน์    นาตะเปิ้น
1. นางสาวกรรณิการ์    คำปัน
2. นายอณันชพัช    คันธวงค์
3. นายอธิวัฒน์    มณีจักร
3 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจิตรา    อ่อนพรม
2. นางสาวณัฐธิดา    ปัญญาเสน
3. นางสาวกนกวรรณ    เมืองมูลชัย
4. นางสาวธนารีย์    กลิ่นขจร
5. นางสาวนภสร    แก้วเวหา
6. นางสาววิภาวดี    นินวาโย
7. นางสาวณัชชา    ฝอยทอง
8. นางสาวธันย์ชนก    วงศ์ยาเป็ง
9. นางสาวชยาภา    กันทะหล้า
10. นางสาวมาลีวัลย์    ปินตามูล
1. นางสาวนงลักษณ์    คำพรหม
2. นางสาวพรทิพย์    โพธาชัย
3. นางสาวสุวิมลวดี    คนฟู
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติธัช    เรืองรอง
2. เด็กชายจิรายุ    พงษ์กสิกิจ
3. เด็กชายอัครวินท์    หู้โลหะ
4. เด็กชายกรวิชญ์    สิงห์สม
5. เด็กชายกรวิทย์    แจ้งถิ่นป่า
6. เด็กชายอนุภัทร    ขุนทอง
7. เด็กชายรัตนชัย    ชลิตพิรัตร
8. เด็กชายนิรันดร์    ศรีจันทร์
9. เด็กชายปวเรศ    วินัยพานิช
10. เด็กชายปวริศ    วินัยพานิช
1. นายกฤษฎา    หันสันเทียะ
2. นายธนกฤต    รงค์ทอง
3. นายธีระศักดิ์    เพ็งกระจ่าง
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวจามจุรี    สายใจ
2. นางสาวประภัสสร    บุญยวง
3. นางสาวสุวภัทร    ปันตา
4. นางสาวสุดา    จิ่งตะ
5. เด็กหญิงแสงหล้า    ปู่ลาย
6. นางสาวรสอ่อง    ลุงหนั่นต่า
7. เด็กหญิงหอม    นายมอญ
8. เด็กหญิงแอน    ลุงเล็ก
9. เด็กหญิงก๋อนข่อง    ลุงซุ
10. นางสาวจิตตมาส    ราจา
1. นางสาวณัฐฐิณี    คำแสน
2. นายบุญเกิด    ไชยน้อย
3. นางสาวอังคณา    นวลตุล
6 6 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรพร    แนนไชยสงค์
2. เด็กชายไชยวัฒน์    สิงห์ภา
3. นางสาวภัทรวดี    ศรีจรูญ
4. นางสาวอรปรีญา    บุญทจันทร์
5. นางสาวอุราวัลย์    จันเต็ม
6. นางสาวจีรวรรณ    แสงพรม
7. นางสาวอรปรียา    สุธงษา
8. นางสาวธีราพร    อนุโลม
9. นายศิวกร    งานไว
10. นางสาวอัญชลี    คำเสน
1. นางสาวชลธิชา    ทองหมู่
2. นางทิพย์สุดา    บุญฤทธิ์
3. นางสาวศุภรดา    ฉิมปาน
7 7 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศรัญญ่า    คำแก้ว
2. เด็กหญิงกฤตพร    เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐวรา    บุญแก้ว
4. เด็กหญิงศรีพลอย    วงศ์ชัย
5. เด็กหญิงรวีพรรณ    มองการณ์ไกล
6. เด็กหญิงกัญญาณี    คำทิพย์
7. เด็กหญิงเพชราภรณ์    ตะกูลมั่งมีดี
8. เด็กหญิงศตพร    แก้วคำ
9. เด็กหญิงทับทิม    คำจันทร์
10. เด็กหญิงเกรซ    ศรัญญา บาร์ฟอร์ด
1. นางสาวณธษา    เจริญดี
2. นายสุวิจักขณ์    นาใจ
3. นายเอกลักษณ์    ทิพย์มณี
8 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    พังยะ
2. นางสาวจีรนันท์    จันอ้น
3. นางสาวยลดา    ก๋าวงค์
4. นางสาวสุกฤตยา    แก้วนา
5. นางสาวสุภาพร    สุทธเขต
6. นางสาววิมลณัฐ    บังเมฆ
7. นางสาววาสนา    มิละพงษ์
8. นางสาวณัฐณิชา    ธนูสนธิ์
9. นางสาวศิวนันท์    กันยะจันทร์
10. นางสาวชนิกานต์    จันอ้น
1. นางสาวนภา    วงศ์รัก
2. นายบุรัสกร    กุดนาน้อย
3. นายสงกรานต์    คำนาน
9 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภาพิชญ์    เครือภักดี
2. นางสาวอัญฎา    บุญมี
3. นางสาวสมิตา    แสนหาสิ่ว
4. นางสาวปภาวรินทร์    แว่นแก้ว
5. นางสาวลลิตพรรณ    สงมา
6. นางสาวชลธิชา    สนิททัย
7. นางสาวสุนิสา    ธาระทรัพย์
8. นางสาวศรัณย์พร    อุชัย
9. นางสาววริศรา    ศรีสง่า
10. นางสาวอริศรา    ภูสุวรรณ์
1. นายปริญญา    สุขุประการ
2. นางสาวรัชฎาพร    สุดเสมา
3. นายวันชนะ    ณรงค์มี
10 12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวสุวินัย    แซ่วื่อ
2. นางสาวรัตนา    วรดำรงกุล
3. นางสาวภัทรลดา    สืบสิริมงคล
4. เด็กหญิงลีลาวดี    วิทยลาภา
5. นางสาววาสนา    แซ่วื่อ
6. นางสาววิมล    วิทยลาภา
7. นางสาวธิดา    แซ่ย่าง
8. นางสาวรัชนีกร    วรกิจพานิชย์
9. นางสาวอันนา    แซ่ย่าง
10. นางสาวยานี    แซ่สง
1. นางสาวปรางค์ปรารมภ์    เทียนงาม
2. นางมนสิการ    ศรีอุปตะ
3. นายเกียรติพัน    แซ่สง
11 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชรีย์รัศมิ์    เล็กวิไล
2. เด็กหญิงศิรประภา    คุ้มพาน
3. เด็กหญิงปริตตา    พุทธกิจ
4. เด็กหญิงณฐพร    มณีรัตน์
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศรีสุข
6. เด็กหญิงรัตติกาล    อ่อนทอง
7. นางสาววีนัสนันท์    ใจมี
8. เด็กหญิงสุภนิดา    หลักแหลม
9. เด็กหญิงนราพร    สุธารัตน์
10. เด็กหญิงพัชราภา    ดีกล้า
1. นายสามารถ    โกฎแสง
2. นางสาวเปี่ยมศิริ    ทิวงศ์
3. นางสาวเมริตา    มะตัน
12 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวสุวรินทร์ญา    บุญคุ้มนำทรัพย์
2. นางสาวนริศรา    เงาศรี
3. นางสาวญาดา    ลุงสุ
4. นางสาววรานุช    แซ่เจ๊า
5. นางสาวนิ่มนวล    ลุงยะ
6. นางสาวหมวย    สมพงษ์
7. นางสาวบุญธิดา    วรกิจพาณิชย์
8. นางสาวศลิษา    สกุลจันทร์งาม
9. นางสาวกุลธิดา    เลาว้าง
10. นางสาวพนิตา    เซ่งจ่าว
1. นายนครินทร์    ยะเปียง
2. นางสาวปวีณ์ธิดา    สุวรรณเลิศ
3. นายรุ่งทิตย์    พรหมมาเย็น
13 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายปฐวี    แก้วเกิด
2. นายคมสันต์    เมืองช้าง
3. นางสาวญารินดา    ปักษิณ
4. นางสาววริศรา    ศรีนวลสด
5. เด็กหญิงอภัชรา    โพธิ์อุไร
6. นางสาวอริศรา    ทองมาเอง
7. เด็กหญิงจิราภา    ภู่โต
8. เด็กหญิงนารีรัตน์    ใจสว่าง
9. เด็กหญิงกัณฑิมา    พึ่งสุข
10. เด็กชายพงศกร    ศรีโมรา
1. นางสาวขวัญชนก    กัญทาทอง
2. นายอรรถมาพงษ์    บุญรอด
3. นางเสมอ    เปลี่ยนหมื่นไวย์
14 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณพชร    กมลมาลย์
2. เด็กชายชนาทิป    จันทร์แสง
3. เด็กชายสิทธิโชค    พ่วงคำ
4. เด็กชายศักย์ศรณ์    มีชู
5. เด็กชายณัฐพงศ์    ฉุนหอม
6. เด็กชายพิทวัส    แถมสุข
7. นายธีรภัทร    พุดสี
8. นายอาทิตย์    ดิษดำ
9. เด็กชายจักรกฤษ    ยะไข่
10. เด็กชายปฎิพัทธ์    จันทร์ศรี
1. นางสาวกรุณา    นัคราจารย์
2. นายชะอ้อน    อำพคุณ
3. นายสุทธิรักษ์    โฮนอก
15 19 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรินทิพย์    จันทร์ชุ่ม
2. เด็กหญิงช่อผกา    กวางเต้น
3. นางสาวน้ำฝน    กาศอินตา
4. นายเจษฎากร    นาทอง
5. นางสาวฟ้อนฟ้า    ศิลาไกร
6. เด็กหญิงพรรณรัตน์    ปูทอง
7. เด็กหญิงนริศรา    สมหมาย
8. นางสาวพิชชานุช    กาวีละ
9. นางสาวพิชชา    กาวีละ
10. นางสาวชาลิสา    ใจสมิง
1. นายจีราวุฒิ    บุญสูง
2. นางสาวปิยพร    คลศิลป์
3. นางสาวสุนทรี    แก้วคำแสน
16 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกสิทธิ์    เอกเรื่อง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    จะวะนะ
3. เด็กหญิงธนัชพร    มณีทอง
4. นางสาวอรพรรณ    อินทรา
5. นางสาวอัจฉราวดี    นิลสุวรรณ
6. นางสาวจิรา    ปางหลวง
7. นางสาวณัฐติกา    พรหมพฤกษ์
8. นางสาวอนัญลักษณ์    อินทจักร์
9. นางสาวณัฐธิดา    มะโนเสาร์
10. นางสาวคริสเทีย    แอนเฟทอาร์เซสเพนเน่
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ    ยศเพ็ชรกาศ
2. นางสาวอรทัย    ไชยวังเย็น
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐหทัย    ศิรพรวุฒิพัชร
2. นางสาวนันทิกานต์    บุญเรือง
3. นางสาวฤทัยรัตน์    ฉัตรทินวัฒน์
4. นางสาวชัญญา    แพรบุตร
5. นางสาววนิศา    ทั่งถิ่น
6. นางสาวอลิศา    เสือนุ่ม
7. นางสาวฐิตาภา    บุบผาชาติ
8. นางสาวอมรรัตน์    แสงรัตนะกุล
9. นางสาวปริศนา    เสือนุ่ม
10. นางสาวสุภัสสรา    จิตราวัลย์
1. นางกษมาวดี    กวางแก้ว
2. นางสุณีรัตน์    โฉมยงค์
3. นางสาวสุพัตรา    จันทร์น้อย
18 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนพธีรา    สายคำ
2. เด็กหญิงชลพิชา    วรขจรจิตร์
3. เด็กหญิงรัตนวดี    สวยฉลาด
4. เด็กหญิงพิริยา    ปอนสืบ
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน    อินทร์ทูล
6. เด็กหญิงสิรภัทร    นันทยา
7. เด็กหญิงธนัญธิยา    ก๋าโต่ง
8. เด็กหญิงกมลนัทธ์    ศิริปัญญา
9. เด็กหญิงอังคณา    ญานะโค
10. เด็กหญิงรัชนีภรณ์    จินจำ
1. นางสุภาณี    ธิสาระ
2. นางหทัยภัทร    ลิ้นทอง
3. นางเบญญาภา    วรรณมณี
19 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวรัชณี    คีรีธีรกุล
2. เด็กหญิงธีรนันท์    สว่างยิ่งเจริญ
3. เด็กหญิงสุกัลยา    สว่างยิ่งเจริญ
4. นางสาวนิรภา    ทรงเจริญกุล
5. นางสาววรัญญา    แซ่ท้าว
6. นางสาวมณีรัตน์    กิตติชนะกุล
7. นางสาวเต็มสิริ    แซ่ท้าว
8. นางสาวกนิษฐา    กีรตินันทกุล
9. นางสาววิยะดา    กิตตินันทวัฒน์
10. นางสาวนลินทิพย์    แซ่ย่าง
1. นางสาวสมใจ    เนตรทิพย์
2. นางสุจินดา    ทรายแหลมทอง
3. นายเศกสันต์    สุทธหลวง
20 25 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวโหม๋หนุ่งพอง    ลุงคำ
2. นางสาวสุกานดา    จันทร์เขียว
3. นางสาวกัญญารัตน์    ปินตาคำ
4. นายพิยุตม์    สมานคำ
5. นางสาวอรนันท์    นาคสืบวงศ์
6. นางสาวรวิพร    หมายแสง
7. นางสาวอรนัส    นาคสืบวงศ์
8. นางสาวจารุวรรณ    ทวีเลิศวุฒิกุล
9. นางสาวสุชาณัฐ    สุขโพธิญาณ
10. นางสาวบัณฑิตา    บุญญานนท์โชติ
1. นายสุทธินันท์    สรรเสริญบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอมลรดา    จันทร
2. นางสาวไพลิน    พลเมือง
3. นางสาวสุทธิดา    เทพช่วย
4. นางสาวปิยาพัชร    แสงแก้ว
5. นางสาวธารทิพย์    ธุระทำ
6. นางสาวธิติมา    จงชาญสิทธิโธ
7. นางสาวพิรดา    ขันทะวิเศษ
8. นายธนากร    สามหมอ
9. นางสาวเบญญาภา    พั่วทัด
10. นายสุทธภัทร    รักกุดเวียน
1. นางสาวกาญจนา    บุญบำรุง
2. นายมาโนช    ทัตเศษ
3. นางวิริยา    รินลา
22 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอริสา    คีพอ
2. เด็กหญิงนิภา    กติกาธรรม
3. เด็กหญิงลิสา    พัลลภสิริ
4. เด็กหญิงอริสา    ราศีสโรช
5. นางสาวนิดา    ยิ่งคุณจัตุรัส
6. นางสาววรัญญา    แววพิราม
7. นางสาวสุวรรณา    ศรหยกภูษิต
8. นางสาวปรีณาภา    ปรีชาโปร่ง
9. นางสาวแสงสุรี    ศิริวรรณ์
10. นางสาวอาทิมา    ครรชิตพนา
1. นายณัฐวุฒิ    อบเชย
2. นายรัตนผล    กรรณิกา
3. นางสาวเนตรชนก    อุทเลิศ
23 31 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิตินันท์    พิมพ์ไชย
2. นางสาวอุไรวรรณ    เสรี
3. นางสาวชมัยพร    ดีดวงพันธ์
4. นายธีรเดช    รูปทอง
5. นายทินภัทร    หงส์ธิ
6. นายนิรุตติพงษ์    คำภิระยศ
7. นายสุริยา    อินทนาวัน
8. นายชิติพัทธ์    ผาศักดิ์
9. นายภานุวัตร    จินาอ้าย
10. เด็กหญิงศิรประภา    อินทจิตร
1. นายจักรพันธ์    ต๊ะเรียน
2. นายภาณุวัชร์    นามสาย
3. นางสาวศิริลักษณ์    เชี่ยวสุวรรณ
24 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิลาสินี    จ่าเชิญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ    สุขกล่ำ
3. เด็กหญิงพรรษมน    ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุชาวดี    เขียวสอาด
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    ยัง
6. เด็กหญิงวิกานดา    ทองสุข
7. เด็กหญิงณัชชา    สุขพาย
8. เด็กหญิงวันวิสา    ทันวิเศษ
9. เด็กหญิงกมลพรรณ    หมื่นนารา
10. เด็กหญิงศุภวรรณ    แตงเต็มวรรณ
1. นางฐิติยา    จันทร์ชัยภูมิ
2. นางสาวสุนิสา    พูลพินิจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25 33 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนาภา    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงธิตินันท์    รัตทะนี
3. นางสาวจันทร์วลัย    แก้วอำไพ
4. เด็กหญิงเคททิ    ชัยรินทร์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เห็มสุวรรณ
6. นางสาวช้องนาง    สนโศก
7. นายวิทยา    แก้วพิทูรย์
8. นางสาวหนึ่งธิดา    มูลลอด
9. นางสาวศิริรัตน์    อ่อนขำ
10. นายสราวุธ    พุทธบุรี
1. นายวันโชค    วารินิน
2. นางวิเชียร    วารินิน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติวราภรณ์    พรมโสภา
2. นางสาวชนิลทอน    สามารถ
3. นางสาวอริสรา    ด้วงพรม
4. นางสาววริศรา    แก่นสา
5. เด็กหญิงจิรวลี    บุญสุข
6. เด็กหญิงสุพิชญา    ประเสริฐ
7. เด็กหญิงหุ้ยจิง    จอง
8. เด็กหญิงวารุดา    หอมหวล
9. เด็กหญิงธิดารัตน์    คุ้มภัย
10. เด็กหญิงฟ้าใส    บุตรตา
1. นางกันหา    หะนิลนี
2. นายชัยพร    คำสีม่วง
3. นางสาวฐานิดา    พุกชื่น
27 35 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเมสิยาห์    ยงสุนทรรุ่ง
2. เด็กหญิงกนิษฐา    แซ่จาง
3. เด็กหญิงฐานิกา    จอแยะ
4. เด็กหญิงปุณนภา    ลี
5. เด็กหญิงเมธาวี    แซ่หว่าง
6. เด็กหญิงณิชารีย์    อภิรดีสกุล
7. เด็กหญิงจุฑามณี    เลเชอ
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ศิริรัตกุล
9. เด็กหญิงฤดีนาฎ    ชางยึ
10. เด็กหญิงอังสณา    หมื่อแล
1. นางพรวิจิตร    ทรงสันติ
2. นายยอดชัย    ชัยถึง
3. นายอดิพงศ์    พรมสวัสดิ์
28 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวทัตพิชา    จำปา
2. นางสาวิพิมพ์ญาดา    โพชะจา
3. นางสาวศิรพิชญ์ศร    วรรณารักษ์
4. นางสาวพรชิตา    เจวิตา
5. นางสาวเพ็ญพิชชา    กากแก้ว
6. นางสาวลีลาวดี    ปาน้อย
7. นางสาวรมิดา    สีจา
8. นายสุพิชญ์ปกรณ์    สมหลวง
9. นายสิทธิกร    สายเครื่อง
10. นายปรัชญานนท์    แก้วก๋าขัด
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธนา    นามเทพ
2. นายธีรพงศ์    ปาระมี
3. นายอนุรักข์    สุขใจ
29 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวสตรีรัตน์    นาคยิ้ม
2. นางสาวกชธัญ    พุ่มมา
3. นางสาวฐิตาภา    วัฒนสุทธิ
4. นางสาวชญาดา    ชะเอม
5. นางสาวปัณฑารีย์    พรหมเสน
6. นางสาวบัณฑิตา    เหลี่ยมศรีจันทร์
7. นางสาววงศ์ชนก    ธิรินทอง
8. นางสาวจิรนันท์    เครื่องจันทร์
9. เด็กหญิงพรลินี    ศรีคง
10. นางสาวนิรุชา    มุกดา
1. นางฉวีวรรณ    มากมี
2. นางละไม    มารศรี
3. นางสาววันวิสาข์    เตจะวัน
30 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    ปัญญาปิน
2. นางสาวอภิญญา    นาคะสิงห์
3. นางสาวธัญสุดา    ปัญญา
4. นางสาวชนัญญา    ต๊ะสม
5. เด็กหญิงชัชฎากรณ์    ยะรัตน์
6. นางสาวอัญชลี    มูลวงค์
7. เด็กหญิงฐิติชญา    ยอดแก้ว
8. เด็กหญิงนิศารัตน์    หมูคำ
9. เด็กชายมนตรี    ปูสุข
10. เด็กหญิงเนตนพัตร์พร    เตชะเมืองมูล
1. นางสาวพัทรศยา    ใจคำ
2. นางสาวพิสมัย    วังหมื่น
3. นางสาวสุขนิษฐ์    ยาละ
31 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวแอนนาเบล    ยอง
2. เด็กหญิงพลอยนภัส    พิพัฒน์ธัชกุล
3. เด็กหญิงพัชราวดี    ภู่สาตรา
4. เด็กหญิงนันธิกาล    หาญสุข
5. เด็กหญิงรวินท์นิภา    สุป้อ
6. นางสาวธัญลักษณ์    ญาวิระ
7. นางสาวฟาติมา    สุภาวรรณ์
8. นางสาวสุกฤตา    ชุ่มมะโน
9. นางสาวณัฐวรา    ศรีเมือง
10. นางสาวทิพย์หทัย    เขื่อนแก้ว
1. นายรัชย์ชวินท์    ยะอนันต์
2. นางสารภี    พรหมโวหาร
3. นายสุรเชษฐ์    เมฆอากาศ
32 40 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    สารศิริ
2. นางสาวจารุวรรณ    แก้วไพฑูรย์
3. นางสาวทานตะวัน    บุญเจียม
4. นางสาวจิตตา    สายคำตา
5. นางสาวศิรประภา    ภิรานนท์
6. นางสาวนพเก้า    ธารคุณธรรม
7. นางสาวพรรณนภา    บริรักษ์เดชา
8. นางสาวมุกมณี    กุสุมาลย์
9. นางสาววรรณิษา    แก้วกก
10. นางสาวชุติมณฑน์    โชติไพบูลย์
1. นางสาวกีรติกา    ชูศิลป์
2. นายรังสรรย์    ไพฑูรย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐานันดร    พะโยม
2. เด็กชายอธิราช    จันทโพธิ์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    แก้วทุ่ง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    ม่วงมุกข์
5. เด็กชายธราเทพ    แสนยศ
6. เด็กชายพรชัย    วิชาเงิน
7. เด็กชายปัญจพล    อินคีรี
8. เด็กชายศรายุธ    บัวป้อม
9. เด็กชายอภิชาติ    พรมงาม
10. เด็กชายเยาวราช    หว่างเชนทร์
1. นางสาววิจิตรา    สุริย์วงศ์
2. นางสาววิภาดา    สุขเกตุ
3. นายสุรเชษฐ์    ชูเตชะ
34 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภัสสรา    คำเมฆ
2. นางสาวรัชดาภรณ์    นุชปาน
3. นางสาวจินดาหรา    ปั้นสำลี
4. นางสาวนลินนิภา    เพ็ชรนิล
5. นางสาวธนกมล    อินสุวรรณ์
6. นางสาวสุพัชญา    โพธิ์รุณ
7. นางสาวกัญจนา    ศรชัย
8. นางสาวมุลิตา    แก้วไผ่ซอ
9. นางสาวมนัสนันท์    อนันตะ
10. นายธนธรณ์    สายทับทิม
1. นางสาวปาริชาติ    กุศล
2. นายรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ
3. นายอาทิตย์    กำจัด
35 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสายชล    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์    แซ่เห้อ
3. เด็กหญิงอุ้มรัก    เล่าศิิลาวัฒน์
4. เด็กหญิงอังคณา    แซ่ม้า
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เล่าศิลาวัฒน์
6. เด็กหญิงรพีพร    แซ่เกอ
7. เด็กหญิงบุษบา    นิตย์อดุลย์
8. เด็กหญิงนภัส    เรืองโรจน์ชัย
9. เด็กหญิงวรี    แซ่กือ
10. เด็กหญิงบังอร    แสนเฮ้อว
1. นางกันดา    แก้วมณี
2. นางสาวอรชา    ลองขาว
3. นายไพฑูรย์    ดิษฐด้วงปล้อง
36 44 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    เจริญสุข
2. นางสาวเอมิกา    กังวานสาคร
3. นางสาวกิ่งกาญจน์    สมดี
4. เด็กหญิงชุติกา    วีรไววิทย์
5. เด็กหญิงพิยดา    โคสา
6. เด็กหญิงอรพิน    คงฉลวยคีรี
7. เด็กหญิงสินีนาฏ    กระสานติ์คีรี
8. เด็กหญิงชลดา    ตรรกศาสตร์กุล
9. เด็กหญิงไปรยา    -
10. เด็กหญิงนุสรา    นาราภักดีกุล
1. นายจตุพงษ์    แซงราชา
2. นางสาวนงนุช    ศิริพร
3. นางสาวรัตนกรานต์    ปั้นนาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................