งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิศ    ศิริปิมา
2. เด็กชายพนิต    จันทร
3. เด็กชายธีรภัทธิ์    แก้วการไร่
4. เด็กชายธนภัทร    จำปาเทศ
5. เด็กชายสุรธัช    โต๊ะทอง
6. เด็กชายเอกรัตน์    อารีย์พันธ์
7. เด็กชายพรระพี    ชาวป่า
8. เด็กชายศุภกฤต    พันสิติ
9. เด็กหญิงนวลฤทัย    แสงมณี
10. เด็กชายสงกรานต์    ใจแสน
1. นายธีรภัทร    กริมเขียว
2. ว่าที่ร้อยตรีมนัสวิน    สายแสง
3. นายสมพิศ    บัวพลับ
2 5 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    จันทร์แดง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    นายกี่
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    หล้าประพันธ์กุล
4. เด็กหญิงนฤชล    จะลอ
5. เด็กหญิงกิ่งดาว    แซ่ลี้
6. เด็กหญิงหัทยา    จันทร์ลือชัย
7. เด็กหญิงอมลวรรณ    ใสสอ
8. เด็กหญิงธนพร    แซ่เฒ่า
9. เด็กหญิงดลฤดี    ลูกเต้า
10. เด็กหญิงปวีณ์นุช    สว่างวัฒนกุล
1. นางลักขณาวดี    กันตรี
2. นายศตวรรต    ดาวจร
3. นางสาวสุภารัตน์    ธรรมลังกา
3 6 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนวิปรียา    ศรีบุญ
2. นายนพรัตน์    สั่งสอน
3. นางสาวศศิวิมล    พิมมะเส็ง
4. เด็กชายธนธรณ์    กันเดิน
5. เด็กหญิงอภิญญา    อิ่มขาว
6. เด็กหญิงวราพร    กันดก
7. เด็กหญิงอภิญญา    คัณทักษ์
8. นายณัฐวัตร    พุกเลี้ยง
9. เด็กชายจิรทิปต์    สาตุ่น
10. เด็กชายวีระภาพ    แก้วบุญเรือง
1. นางจิดาภา    ชาญเวช
2. นายทศพล    ชาญเวช
3. นายสหราช    จันดา
4 7 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    วังคำ
2. เด็กชายวิชญ    จันทวาลย์
3. เด็กชายทศพล    มุธรสพรวัฒนา
4. เด็กหญิงจิราพร    พลศรี
5. เด็กชายพงศกร    ธิจินะ
6. เด็กชายกิตติภพ    บุญมา
7. เด็กชายเกษมสันต์    อิ่นคำ
8. เด็กหญิงพฤทธิพร    นามดี
9. เด็กหญิงอรัญญา    ศรีทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกฤตัชญ์    ใจวรรณะ
2. นายสุวิจักขณ์    นาใจ
3. นายเอกลักษณ์    ทิพย์มณี
5 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนพิน    ศรีนาท
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    คล้ายแก้ว
3. เด็กหญิงมณฑกานต์    ถ่ายจอหอ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์    เมืองคำ
5. เด็กหญิงสุนันทา    ต๊ะใจ
6. เด็กหญิงลลิตา    ส่างกอน
7. เด็กหญิงวิชุดา    หวนคะนึง
8. เด็กหญิงอรวรา    จันแล
9. เด็กหญิงเปมิกา    จันทร์แก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจักรสุรเชษฐ์    แถวอุดมชัย
2. นางสาวจีรนันท์    สร้อยคำศิริกุล
3. นางสาวผกาวดี    ปันปั๋น
6 10 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณฑิตา    อุทธิยา
2. เด็กหญิงจิรัชญา    คำชัย
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    สิทธิโภชน์
4. เด็กหญิงทัดดาว    ปลื้มบุญ
5. เด็กหญิงสุภาพร    สิงห์ทองราช
6. เด็กหญิงปานทิพย์    ศรีทอง
7. เด็กหญิงสุชานุช    มารศรี
8. เด็กหญิงอริศา    ศรีีจันทร์หอม
9. เด็กหญิงวนาพร    เหมือนสุวรรณ์
10. นางสาวกนกวรรณ    เริงเลื่อย
1. นางสาวฤทัยรัตน์    สุกร
2. นางสาวฤทัยรัตน์    ฤทธิ์บำรุง
3. นางสาวอิสริญา    จำปาชัย
7 11 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฐภร    ต่วนเครือ
2. เด็กหญิงปารวี    ศรีบุบผา
3. เด็กหญิงณัฐนรี    เอื้อเฟื้อพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐพร    ยอดทิพย์
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    อยู่แก้ว
6. เด็กหญิงวณิดา    วรรณฑาณะ
7. เด็กหญิงจันศิมา    สุขอยู่
8. เด็กชายเทพเมธา    สุขอินทร์
9. เด็กชายภาคิไนย    อุ่นคำ
10. เด็กหญิงพรพิมล    สละทอง
1. นางรัณย์สิตา    วนเวชกุลย์ภักดี
2. นางรัตนาภรณ์    รุ่มรวย
3. นายวิโรจน์    เป็นพุ่ม
8 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายธีรศักดิ์    คำอินทร์
2. นางสาวปิยฉัตร    สีสกล
3. นางสาวอรทัย    จันทิกา
4. เด็กชายรัฐพงษ์    แก้วเพิ่ม
5. เด็กชายทินรัตน์    บูรณะ
6. นายพงศธรณ์    สุพรม
7. นายรัฐนันท์    สุขเง่า
8. นายพงศการย์    สุพรม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวปริศนา    พรมคำ
2. นายภาณุศักดิ์    น้อยอินวงษ์
3. นายสุธี    พลซา
9 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพวงเพชร    คำรณก้องพนา
2. เด็กหญิงสุภานิช    มโนกุลชัย
3. เด็กหญิงวรกานต์    สืบสายแปง
4. เด็กหญิงณัฐพร    กอบกู้ธรรม
5. เด็กหญิงกนกขวัญ    ทองปาน
6. เด็กหญิงชนิกานต์    เจริญเมือง
7. เด็กชายธนพล    โอภาประสิทธิ์
8. เด็กหญิงดานินทร์    ไกรศรีพบสุข
9. เด็กชายทวีทรัพย์    ธำรงศ์สีสรร
10. เด็กหญิงอริสา    ชัยภูธร
1. นายกันย์ภิรมย์    ประภาศรีเกตุ
2. นายณัฐพงศ์    กิติ
3. นายมานะ    ทะเลทอง
10 14 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    คำพัด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงกัณฐภรณ์    รุ่งทอง
4. เด็กหญิงเขมิกา    ถือนิล
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เชื้ออินทร์
6. เด็กหญิงปวริษา    จันทร์มี
7. เด็กหญิงรุ่งนภา    บุญแถว
8. เด็กหญิงชุลีพร    อินทร์บัว
9. เด็กหญิงอารียา    โกฎแสง
10. เด็กหญิงอภิญดา    ทองแตง
1. นางสาวทิพวรรณ    แปงการิยา
2. นายสุภาพ    เชียงรอด
3. นางอมรรัตน์    นามเนียม
11 16 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายสุวรรณชาติ    สุตะคาน
2. นายกฤษฎิ์    เกิดศิริ
3. นายกัมพล    เปี่ยมสุข
4. นายกิตติคุณ    กลิ่นนารายณ์
5. นายณัฐวุฒิ    กิจสุขจิตร์
6. นายทรงกลด    ระเวกโฉม
7. นายนิติพล    สอนตราสิน
8. นายปัญจพล    ยิ้มยัง
9. นายวรพงษ์    ป้องปก
10. นายพงศธร    หาญพานิชกิจ
1. นายบัญชา    ชมบริสุทธิ์
2. นายมนัส    ประจักษ์อำนาจ
3. นางอุไรวรรณ    ชมบริสุทธิ์
12 21 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายหัสดินทร์    ชินรอด
2. เด็กชายวรพงษ์    ครองชีพ
3. นายพงศธร    ขจรล่า
4. นายสายชล    มงคลเพชร์
5. นายธนพัฒน์    หัสสร
6. เด็กชายศิรวิทย์    สุขแจ่ม
7. เด็กชายสุทธิพงษ์    บุญดา
8. นายอนุพนธ์    แสนศิริ
9. เด็กชายธนดล    ขวัญใจ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    โมราราย
1. นายชญานนท์    รักษาศรี
2. นายสถาพร    อุนระหัง
3. นายสุริวงศ์    พาภิรมย์
13 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมลนาฎ    ตันวงค์
2. เด็กหญิงรมิตา    ไชยทนุ
3. เด็กหญิงสุธีธิดา    สุทโธ
4. เด็กหญิงมาลินี    ปาระมี
5. เด็กหญิงทัศณียา    จุ้ยฤทธิ์
6. เด็กหญิงศันศนีย์    แก้วก้อน
7. เด็กหญิงชลดา    จองบุญ
8. เด็กหญิงณิชาภัทร    ชำนาญการ
9. เด็กหญิงทัศนียา    จุ้ยฤทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายสมบูรณ์    เหมือนจันทร์
2. นางหทัยภัทร    ลิ้นทอง
3. นางเพ็ชรศรี    ทิพกนก
14 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    เยาว์ธานี
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    ชาญกล้า
3. เด็กชายพลเทพ    ซื่อตรง
4. เด็กชายกฤติพงศ์    คุ้มภัย
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์    แก้วคำ
6. เด็กชายอนุภัทร    เผ่าดี
7. เด็กชายวีระพงษ์    รัญจวน
8. เด็กชายพีรพัฒน์    เรียบร้อย
9. เด็กชายสมรักษ์    คงสถาน
10. เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์    ผ่องสิริ
1. นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ
2. นายลิขิต    เจนใจ
3. นายวรายุส    เรือนอินทร์
15 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพานันท์    กีรตินันทกุล
2. นางสาวนลินทิพย์    แซ่ย่าง
3. นางสาวศิริญา    แซ่โซ้ง
4. นางสาวรุ่งตะวัน    แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสุพร    เชง
6. นางสาววีระพร    จิรนันทนุกุล
7. เด็กหญิงศศิวิภา    แซ่จ๋าว
8. นางสาวชนิกานต์    แซ่ม้า
9. นางสาวนิรภา    ทรงเจริญกุล
10. เด็กหญิงกรกนก    เตชะวายุภักดี
1. นายจักรพงษ์    กานิล
2. นางสุจินดา    ทรายแหลมทอง
3. นายเศกสันต์    สุทธหลวง
16 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวสมศรี    ปุลาพร
2. นางสาวนิชา    พรชัยเจริญสุข
3. เด็กหญิงพรพรรณ    ผกานิรมล
4. เด็กหญิงยุภา    สวัสดิ์สุทธินนท์
5. นางสาวชลดา    กุลกิจเสถียร
6. นางสาวชุติกานต์    กาญจนไกรสร
7. นางสาวสุรภา    คีรีวิริยจิตต์
8. นางสาวสุรีย์พร    สบโชคชัยเจริญ
9. นางสาววนาพร    บารมีสมบูรณ์
10. เด็กหญิงวรัญธร    วงศ์สำราญชัย
1. นางสาวนารีรัตน์    สร้างสรรค์
2. นายศุภษร    วงษ์รุณ
3. นายสุรพล    แก้วอร่ามยิ่ง
17 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวคัมภีรดา    แกงเขียว
2. นางสาวไอซามี    พงษ์จิระสกุลชัย
3. นางสาวกรองทอง    จินดาเผ่าไพร่
4. นายสหศวรรษ    สุวัฒนา
5. นายวุฒินันท์    หมื่นแก้ว
6. นางสาวสุกัญญา    สุริยงค์
7. เด็กชายภีม    ไชยลอม
8. นางสาวจุฑามาศ    พรานไพร
9. นางสาวสร้อยทอง    ลุงส่า
10. นางสาวกรพิมพ์    สันนิธิรัตน์
1. นางทัศนีย์    ช่วงโชติ
2. นางสาวพิมพ์ผกา    ยอดพันธ์
3. นายศักดา    ไวอัมภา
18 28 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤภร    ไชยแสง
2. เด็กหญิงณัฐวดี    จันสา
3. เด็กหญิงรชนิศ    สีบุญ
4. เด็กหญิงสุพิชชา    ฟักปัญญา
5. เด็กหญิงทยิดา    โลหะจรูญ
6. เด็กชายณัฐวุฒ    เลื่อนฟ้า
7. เด็กชายอัฒทณี    อ่ำบัว
8. เด็กชายพัทธดนย์    บัวอินทร์
9. เด็กชายสุวพิชญ์    สายแสง
10. เด็กชายพงษ์พัฒน์    อุ่นจันทร์
1. นางจันทิรา    รื่นราตรี
2. นางสาวนฤมล    มะลิเทิน
3. นายพิสันต์    สายโรจน์
19 29 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายสราวุฒิ    ตุงคะศิริ
2. นายอัครเดช    ประเสริฐสังข์
3. นายวรโชติ    ข้องเกี่ยวพันธ์
4. นายนเรศร์    แก้วกลืน
5. นายพันกร    ศรีบุญมี
6. นายระพีพัฒน์    วงศ์จันทร์ทา
7. นายนายกิติ    ยศยิ่งยงค์
8. นายดนุนัย    โชคลอยแก้ว
9. นายนธี    อินทร์กลม
10. นายทรงสิทธิ์    สุขเสริม
1. นายสุรศักดิ์    ผาคำ
2. นายอรรถกร    จันทร์นวล
3. นายอรรถชัย    สังข์ทอง
20 31 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    เชื้อทอง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา    นะกาละ
3. เด็กหญิงกีฬาภรณ์    ลำดวน
4. เด็กหญิงณิชกานต์    ส่วนบุญ
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปันศรี
6. นางสาวณัฐธิดา    สาใจ
7. นายพงศกร    ขันวิเศษ
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์    กาศกูล
9. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ยาสุปิ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางพรพิมล    บุญสูง
2. นางสาววริษฐา    รัตนพันธุ์จักร์
3. นายวิษณุรักษ์    ครองสุข
21 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำฝน    บุญรอด
2. นางสาวณัฐนรี    ปานทิม
3. นางสาวรัชติญา    นงนุช
4. นางสาวปรางแก้ว    ยอดจันทร์
5. นางสาวจิตลัดดา    ชมพิพัฒน์
6. นางสาวสุธารัตน์    คบบัณฑิต
7. นางสาวศศิประภา    จันทร์เปล่ง
8. เด็กหญิงรัตติกาล    บัวใหญ่รักษา
9. เด็กหญิงกาญจนา    หาญรบ
10. เด็กหญิงจิดาภา    อิ่มใจ
1. นายนิรุตติ์    หัทยัง
2. นายพยงค์    ดิดจาด
3. นายอนุสรณ์    จะจ่าง
22 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายจีรพันธุ์    สุวรรณหงษ์
2. นายรัตนพล    ขาวทุ่ง
3. นายยศวรรธน์    สิงห์รอ
4. นายธีรชัย    บุญประสงค์
5. เด็กชายกายสิทธิ์    แสงคำ
6. เด็กชายอานนท์    กันแก้ว
7. เด็กชายจีรวิทย์    ออมฉิม
8. เด็กชายนิติพงษ์    แย้มโกเฆน
9. นายณัฐพล    แว่นแก้ว
10. นายวิธวัช    จันทร์อินทร์
1. นายธนวัฒน์    ฉัตรเงิน
2. นางสาววนิดา    จันภิรมณ์
3. นายสมจิตร    เเซ่ซี
23 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายไชยนิวัตร    พงศ์กาญจนโกมล
2. นายคณิศร    จันทร์จิตร
3. นายณัฐพล    เรื่อศรีจันทร์
4. เด็กหญิงธนพร    ยลเมืองแมน
5. นายปริพัฒน์    แสงณรงค์
6. นายเกียรติศักด์    คงนิสัย
7. นางสาวนิรชา    พันผง
8. เด็กหญิงพัชรีพร    คำจำนงค์
9. เด็กหญิงเพราพิลาศ    ครองตะเคียน
10. เด็กหญิงลลิตวดี    ถารนะ
1. นายจักรพงษ์    สีพาแก้ว
2. นางถนอม    สีนาค
3. นายสุวัฒน์    แก้วใจปลา
24 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวสิริกานต์    ครุฑแก้ว
2. เด็กชายปราบปกป้อง    ถาแหล่ง
3. นางสาววิชิตา    ถิ่นสุข
4. เด็กชายรัชชานนท์    คำเขียว
5. เด็กชายพงศ์พล    แซ่มัว
6. เด็กชายฐิติพงศ์    ปัญญาอิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงพัชราภา    ขวัญอยู่
8. นางสาววิซิตา    ถิ่นสุข
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพีระ    โสประดิษฐ์
2. นางสาววราพร    พรมมี
3. นายอาทิตย์    ราชใจผิด
25 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสีหนาท    โพธิ์อุดม
2. เด็กชายพงศกร    ศรีภูธร
3. เด็กชายวันเฉลิม    หน่อประเสริฐ
4. เด็กหญิงปาริชาติ    วันดี
5. เด็กหญิงณัฐชนน    จรรยา
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    แก้วดี
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    นำปัญญา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชญานนท์    กันทะ
2. นายชัยพร    สินันตา
3. นายพิษณุ    ปันพรม
26 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณะ    กันติ๊บ
2. เด็กชายวีรพล    ปัญญาโนกาศ
3. เด็กชายนัฐธพร    อดทน
4. เด็กชายหนุ่ม    นาสาม
5. เด็กชายอภิชาต    ลาหุนะ
6. เด็กชายธนพัฒน์    ณอุโมง
7. เด็กชายณัฐพล    จันทร์ศรี
8. เด็กชายเกรียงไกร    เชียงหล้า
9. เด็กชายนัฐธพงศ์    อดทน
10. เด็กชายวายุเดช    รัตนโชคชัย
1. นายธีรวุฒิ    เวียงชัย
2. นายอนุชา    กาบสนิท
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญเรศ    ชงกด
2. นางสาวณัฏฐธิดา    สวัสดิ์นะที
3. นางสาวอรุศญา    สุขสารี
4. เด็กชายธวัชชัย    นรสิงห์
5. เด็กชายอภิรักษ์    อ้อยฉิมพลี
6. เด็กชายวีระชัย    วงศ์หอม
7. เด็กชายโชคทวี    ราชบุตรศรี
8. นางสาวชลธิชา    โลเกตุ
9. นางสาวศิรประภา    กาฬภักดี
10. นางสาวนภัสสร    ทองคำดี
1. นางสาวศศินันท์    ประมูล
2. นางสาวสมฤดี    ศรีระวัตร
3. นายสุพจน์    ยาดี
28 41 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    เขียวแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เรืองนวล
3. นางสาวภควดี    เหม็นพลู
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์    พิโรฤทธิ์
5. นางสาวมีนา    ด้วงลอย
6. นางสาวศุภนิดา    อินทร์พรม
7. นางสาวณัฐริกา    จันทร์นุ่ม
8. นางสาวพัชริดา    เพ็ชสิงห์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวพัชรินทร์    โสภิณ
2. นายสุริยา    ตาลรัตน์
3. นายอธิราช    จันแสนตอ
29 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    ปุณณ์วรานนท์
2. เด็กหญิงสุภาวิดา    พิริชัยกุล
3. นางสาวอรพรรณ    แซ่ม้า
4. นางสาวเกศสุดา    นลินสกุล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    อย่างรุ่งโรจน์เชิด
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ฤทธิ์ลัคนา
7. เด็กหญิงดวงใจ    กีรตินันทกุล
8. เด็กหญิงปรียานุช    วงศ์ส่งกุล
9. เด็กหญิงนิสา    บุญมาพิชัย
10. เด็กหญิงพรเพ็ญ    เวียงวรเวทย์
1. นางสาวจุฑาทิพย์    แก้วมณี
2. นางสาวอรชา    ลองขาว
3. นายไพฑูรย์    ดิษฐด้วงปล้อง
30 44 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวดาราณี    พงศ์ชนะธรรมา
2. นางสาวสรีรัตน์    มั่นสมบูรณ์ส่ง
3. นางสาวพกาวรรณ    ปาหา
4. นางสาวดวงใจ    -
5. เด็กชายคงศักดิ์    ใจศรีธรรม
6. นายชนะชัย    บุญสวาท
7. นางสาวชุตินันท์    โกมลธรรมกุล
8. นางสาวเจนจิรา    ก่อพงศ์ไพรสน
9. นายโกสินทร์    ศิริพิมพ์
10. นายมินทร์    -
1. นายกิตติศักดิ์    ยะเปี้ย
2. นายวสันต์    สิระใจ
3. นายสุรินทร์    เมืองง้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................