งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 647
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิตตา    พันแสง
2. นายนิพนธ์    เบแช้
3. เด็กหญิงขวัญพร    ลุงลอย
4. เด็กหญิงมีนา    จองตาน
5. นายรณชัย    ลุงมู
6. เด็กหญิงพิมภา    อุ้ยหมาย
7. เด็กหญิงจารวี    ลายคำ
8. เด็กหญิงพนิดา    ส่างกาน
9. เด็กหญิงพวงผกา    แอแหล่
10. นายจันทร์    พ่อลวด
1. นายชินกฤต    แซ่จ๋าว
2. นางสาวณัชยา    รุจิระพงศ์
3. นางสาววรางคนา    สีนาค
2 6 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไปรยา    ผูกทรัพย์
2. เด็กหญิงกรชนก    ฐิติพรรณ
3. เด็กหญิงอนัญญา    ชั้นพรม
4. เด็กหญิงเมธิตา    จันที
5. เด็กหญิงพิมพกานต์    เหล็กลา
6. เด็กหญิงสิริปภัส    ขันเงิน
7. เด็กหญิงวิสุดา    แก้วอุตสาห์
8. เด็กชายภูริณัฐ    แก้วจาระนัย
9. เด็กชายธนัญชัย    ประเสริฐกุล
10. เด็กชายวิทวัส    จันทร์ทอง
1. นายกัณฑ์อเนก    ใจวงศ์
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์    บุญคง
3. นางภารดี    จุมรี
3 8 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทริฐา    แก้วอุดมธรรม
2. เด็กหญิงบุญญาภา    อินมาตย์
3. เด็กหญิงภัทรวดี    สุทธิพรม
4. เด็กหญิงอังศุมาลิน    วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงสิรามล    หัสเดช
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ปิงมล
7. เด็กชายพรพิพัฒน์    คำลี
8. เด็กหญิงพลอยชมพู    รสพูน
9. เด็กหญิงอชิรา    แก้วคำมี
10. เด็กหญิงพิมพิไลย    ใจเปี้ย
1. นายดำรงค์    จาเขียว
2. นายมงคล    เวติวัฒนา
3. นางสุรางค์รัตน์    เวติวัฒนา
4 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    คงกล้า
2. เด็กชายสถิตย์พล    หาญวัฒนา
3. เด็กหญิงอริศา    ชื่นเจริญ
4. เด็กชายวรวิทย์    อิ่มสมบัติ
5. เด็กชายราเมศ    พูลกสิการณ์
6. เด็กหญิงชลธิชา    มาลัยมาตร์
7. เด็กชายชาคริต    พิทยาพงษ์
8. เด็กชายวีระชัย    ใจเที่ยงธรรม
9. เด็กหญิงพัชราภา    เปรมสังข์
10. เด็กหญิงวิมลณัฐ    พิณจะโปะ
1. นายชินพัฒน์    แก้วลายคำ
2. นายทัศนัย    ฉันทอภิชัย
3. นายปวงไทย    ประสมพงษ์
5 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิรายุ    ทานนท์
2. เด็กชายเมฆา    วิเศษกันทรากร
3. เด็กชายภูสิทธิ์    มณีเนติธร
4. เด็กชายศรเพชร    แซ่ย่าง
5. เด็กชายไตรภพ    แซ่จ้าง
6. เด็กชายสัญญา    มงคลคีรีโรจน์
7. เด็กชายสุพรรณวงศ์    แซ่เถา
8. เด็กชายวิศรุต    ทรงประทีปกุล
9. เด็กชายตะวัน    อินแก้ว
10. เด็กชายสุภณัฒน์    กองสุข
1. นางสาวจิรวรรณ    ณะชัย
2. นายธรรมจักร    เนียมหอม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 16 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพีรดา    กระทู้
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ปิ่นดอกไม้
3. เด็กหญิงชลรดา    เสพรัมย์
4. เด็กหญิงวลัญญา    เอี่ยมทองแดง
5. เด็กหญิงลีลาวดี    บุญช่วย
6. เด็กหญิงปัทมาพร    ภู่ท้วม
7. เด็กหญิงนภัสสร    มาดี
8. เด็กหญิงกุลนิดา    หนักแน่น
9. เด็กหญิงชฎาพร    บังขุนทด
10. เด็กชายวรเมธ    สูงเนิน
1. นางสาวกัญญาณัฐ    ภู่ทรัพย์
2. นายปิยะ    พันธุรัตน์
3. นายพิเชษฐ    ขุนวังกรด
7 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    เทพขาว
2. เด็กหญิงพัชราภา    ลาวนันท์
3. เด็กหญิงอริสา    เมฆะ
4. เด็กหญิงดลลดา    วิวงศ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงอรณัชชา    กันธิยะ
6. เด็กหญิงชลธิชา    น้อยศักดิ์
7. เด็กหญิงสุพัตรา    ทะวงศ์อารี
8. เด็กหญิงธัญชนก    ภิญโญจิตต์
9. เด็กหญิงวรรณนรี    ไข่แก้วณารัตน์
10. เด็กหญิงนวมน    ขันตยาภรณ์
1. นายธนกฤต    บุญทาจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8 21 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภา    ศรีราจันทร์
2. เด็กชายเทวดล    ด้วงแจ่ม
3. เด็กชายธีรภัทร    วงษ์ทิพย์
4. เด็กชายนพพร    อำนวยโรจน์โภคิน
5. เด็กชายฉัตรณุภัค    สกุลเมือง
6. เด็กหญิงศิริพร    วาดเจียม
7. นางสาวปนัดดา    ปรางทับทิม
8. นางสาวปาลิตา    ไม้สน
9. เด็กหญิงศิรภัสสร    เทพรักษ์
10. เด็กหญิงณัฐริณีย์    สืบโสดา
1. นายกิตติพงษ์    ธงชัย
2. นางสาวดาราวดี    ขำมี
3. นายภาณุวัฒน์    ครุธอินทร์
9 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวรรณ    บุญตัน
2. เด็กหญิงสุนิศา    ตรีมูล
3. เด็กหญิงเนตรนภา    บุญเกิด
4. เด็กหญิงจิดาภา    ตันกาบ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ยาวุธ
6. เด็กหญิงอาทิตยา    สายน้ำ
7. นางสาวโสภิตา    เพตะกร
8. นางสาวกรรณิการ์    ศรีลาฉิม
9. นางสาวกานต์ธิดา    ไชยนิชู
10. เด็กชายวรวุฒิ    กอกัน
1. นายกิตติศักดิ์    ผาลี
2. นายศิลป์ชัย    จิตตรง
3. นางสายฝน    ปิงคละศรีสุข
10 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนา    กุลวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐชา    การรักษา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฉลาดเจน
4. เด็กหญิงปราถนา    อันทะเกตุ
5. เด็กหญิงชลธิชา    ท้าวเงิน
6. เด็กหญิงกิตติยา    โพษาวงษ์
7. เด็กหญิงพชรมน    สวัสดิ์สุข
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    ณ วิเชียร
9. เด็กหญิงญวิษฐา    ลอยเมฆ
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ    อยู่มนต์
1. นางวิริยา    รินลา
2. นายอนุพงษ์    สีสัตย์ซื่อ
3. นางสาวแพรพลอย    กลั้นกลางดอน
11 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพานัน    พิมพ์แก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    จันอยู่
3. เด็กชายกิตติพันธ์    บุญโท
4. เด็กชายภูติณัฐ    บำรุงแจ่ม
5. เด็กหญิงณัฐนันท์    หงษ์วิลัย
6. เด็กหญิงพรรณสา    แก้วสว่าง
7. เด็กหญิงพิมพิศา    แตงอ่อน
8. เด็กหญิงพฤกษา    เกษาหอม
9. เด็กหญิงเนตรนภา    จันทร์ประสงค์
10. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    เกิดแพร
1. นางสาวสุดารัตน์    จันทร์ศรี
2. นางสาวสุพรรณิกา    สิริพรปรีดา
3. นางสาวเอมอร    อุดมสุข
12 33 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    วงษ์สันต์
2. เด็กชายพงษ์เทพ    ฉวีอินทร์
3. เด็กชายวรเชษฐ์    เรื่อศรีจันทร์
4. เด็กชายวิชาฤทธิ์    กระต่ายเทศ
5. เด็กชายธนดล    แก้วอาษา
6. เด็กชายพงศกร    อุดมทรัพย์
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    จิตรมา
8. เด็กชายสุวิทย์    คงเกิด
9. เด็กชายออมสิน    วุ่นอภัย
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    เรื่อศรีจันทร์
1. นายณัฐวุฒิ    ศรลัมภ์
2. นายอุปถัม    ปาณะกุล
3. นางแสงเดือน    ทองดอนแฝง
13 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายบวรวิทย์    หาญรักษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ใจบาน
3. เด็กชายธนกฤต    นาคประเสริฐ
4. เด็กชายนิติพล    แสงจำปา
5. เด็กชายอัษฏาวุฒิ    แก้วภิรมย์
6. เด็กชายธรรมนูญ    ธรรมประกอบ
7. เด็กชายวีรยุทธ    นาทองคำ
8. เด็กชายเกริกฤทธิ์    ต้นธราพรฤกษ์
9. เด็กชายปฏิญญา    รอดมา
10. เด็กชายศิริชัย    ขวัญเจริญ
1. นายจักรพงษ์    สีพาแก้ว
2. นางถนอม    สีนาค
3. นายทักษิณ    ผลประเสริฐ
14 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพรรณ    จันต๊ะนาเขต
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์    มาเรียงกา
3. เด็กหญิงกรรติรันต์    มโนวรรณ
4. เด็กชายธนภูมิ    ปูหลวง
5. เด็กชายวัชรพล    เทพวงค์
6. เด็กชายธนาธร    นวลจันทร์
7. เด็กหญิงสุนิษา    ตระกูลชัย
8. เด็กหญิงธันย์ชนก    เตจ๊ะน้อย
9. เด็กหญิงพีรดา    เวชนะ
10. เด็กหญิงศรัญญา    อินทะนะ
1. นางสาวจิรภิญญา    เสาร์แก้ว
2. นายมงคลชัย    วรรณวิลัย
3. นางสาวสิรินภา    โยธา
15 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาสนา    เทศนา
2. เด็กหญิงนพเก้า    โต๊ะหมาน
3. เด็กหญิงวนิดา    อ่อนโยน
4. เด็กหญิงวิลาสินี    สมกุล
5. เด็กหญิงนิดารัตน์    เด็ดเดี่ยว
6. เด็กหญิงกรวรรณ    ชูอินทร์
7. เด็กหญิงจุฑามาศ    พุเพ่ง
8. เด็กหญิงบัณฑิตา    วอขวา
9. เด็กหญิงบุญยาพร    ดาสา
10. เด็กหญิงรัชพร    สุกชู
1. นางสาวศศินันท์    ประมูล
2. นางสาวสมฤดี    ศรีระวัตร
3. นายสุพจน์    ยาดี
16 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายดีพร้อม    เสาวภา
2. เด็กชายสุวิจักขณ์    หอมฟุ้ง
3. เด็กชายอรรถพล    เม้ยทับ
4. เด็กชายกฤษฎา    แสงสง่า
5. เด็กชายภูเบศ    หวังดีกลาง
6. เด็กชายวิทวัส    คุ้มสี
7. เด็กชายพิพัฒน์พล    ดวงชื่น
8. เด็กชายธัชชัย    โกมลบูรณ์
9. เด็กชายศุภากร    อ่อนอาสัญ
10. เด็กชายจาตุรนต์    ขาวป้อม
1. นางสาวนิพพิชฌาน์    นาคทรัพย์
2. นายสมชาย    จินะ
3. นายโอฬาร    จอกทอง
17 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายวีระพงษ์    รอดพระ
2. นายปฏิพัทธ์    ตองกลิ่น
3. เด็กชายคิมหันต์    กันทา
4. เด็กชายณัฐพงษ์    เขม้น
5. เด็กชายอภิรักษ์    อิ่มชา
6. เด็กชายศุภกฤต    ทับทิมทอง
7. เด็กหญิงสุรารักษ์    ปานบุญ
8. เด็กหญิงวารินทร    เชื้อนาค
9. เด็กหญิงมิทร์ฐิตา    หิรัณยธนาธิป
10. เด็กหญิงสุกฤตา    เขียวพุฒ
1. นายชวลิต    รำขวัญ
2. นางสาววัชรียา    จันทร์เกษร
3. นายศุภกร    ฟักโต
18 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    วุ่นสุข
2. เด็กหญิงวิลาสินี    สุวรรณเสม
3. เด็กหญิงพรเทวี    กาแก้ว
4. เด็กหญิงเมธิกา    เกิดปาง
5. เด็กหญิงวรัทยา    เปรมพล
6. เด็กหญิงศิรดา    ลาภอุตม์
7. เด็กหญิงกมลชนก    พันธ์พืช
8. เด็กหญิงกุลิสรา    ต่ายโพธิ์
9. เด็กหญิงนิลประภา    ตาละสา
10. เด็กหญิงพิมพ์พจี    เทียนสว่าง
1. นายพงษ์วัฒน์    เกตุด้วง
2. นางสาวยุพิน    มาคง
3. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์    ชลธีระเสถียร
19 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรณัฐ    ทังดิน
2. เด็กชายจุฬญาณนนท์    สอนไว
3. เด็กชายกรวิชญ์    พรมทิ
4. เด็กชายรัชพล    อ่ำคูณ
5. เด็กชายบุญโชค    -
6. เด็กชายสุรเชษฐ์    พรมเนตร
7. เด็กชายวรพงษ์    เนียมบ้านด่าน
8. เด็กชายพีรพัฒน์    มงคลการ
9. เด็กชายญานวรุฒน์    ผาแก้ว
10. เด็กชายธนู    วนาสงบสุข
1. นางสาวกรรณิการ์    ดิษชกรร
2. นายณรงค์ชาญ    นุชารัมย์
3. นายธัญวุฒิ    บัวหลวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................