งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 648
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนันณัฏฐ์    แสงจันทร์ วินันท์สุชาติ
1. นางสาวกมลทิพย์    แก้วทิตย์
2 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐมณฑ์    จิตประสงค์พานิช
1. นายเอนกพงศ์    ป้องนอก
3 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา    วิชาดี
1. นางเพ็ญศรี    อิทธิมา
4 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐกิตต์    กันแก้ว
1. นายกรวิชญ์    อภิวัฒน์ธัญสิริ
5 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายคมกริช    ม้วนอ่ำ
1. นางสาววินัฎฐา    นันตะสุข
6 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวัฒน์    ดวงคำ
1. นางสาวพรพรรณ    พวงเงิน
7 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัสกร    อินต๊ะอ้าย
1. นางดรุณี    เวทะธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................