งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 649
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายไม่มี    ไม่มี
2. เด็กชายก้องภพ    ท่อศิลปะ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    สาพรเจริญ
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์    อุปธิ
5. เด็กชายธนภัทร    พัทธนันท์กานต์
6. เด็กชายชโยดม    เขียวสด
7. เด็กหญิงอรกมล    แก้วจันหล้า
8. เด็กหญิงพิชญา    ปิงสุแสน
9. เด็กชายพงศกร    ต๊ะอ้าย
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    วรรณคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชานนท์    ทองหล่อ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทัตตา    สอนศรี
2. เด็กหญิงสนิสา    เอนกอนันต์
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์    บุญเต็ม
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์    เหนือสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพิศมัย    ลุงยะ
6. เด็กชายกฤษณ    บัวรักษา
7. เด็กชายธปณัฐ    วงศ์ขัด
8. เด็กหญิงวิชญาพร    ลาภเกิด
9. เด็กชายธาตุธรรศ    สีขาวดี
10. เด็กชายรัชชานนท์    ศรีบุญเรือง
11. เด็กชายธนกฤต    บุญสง่า
12. เด็กชายอรรคเดช    วัชรกุลนันทน์
1. นางสาวนัศศิพิมาณ    คุณาสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
3 3 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายพุฒินาท    แลวฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรรณอร    คำยุ
3. เด็กชายวิษณุพงษ์    ตาเมืองมูล
4. เด็กชายธันวา    พานิชย์
5. เด็กชายภีรวัฒน์    ลักษณพิสุทธิ์
6. เด็กชายภูริณัฐ    เกล่งกล้า
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    เรือนแปง
8. เด็กชายณัฐฑนนท์    หมื่นสุวรรณวดี
9. เด็กชายศุวชัย    ตี้มา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายเกษมสุข    ฝั้นคำอ้าย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
4 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนดล    สระอุบล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จิตรกลาง
3. เด็กหญิงนงนภัส    ช้างหัวหน้า
4. เด็กชายเจษฎา    เผ่าโหมด
5. เด็กชายนพชัย    เจตน์กสิการณ์
6. เด็กหญิงณัฐชา    พูลกสิวิทย์
7. เด็กหญิงธนันพร    อ่อนละออ
8. เด็กหญิงธิดาวัง    ขุมเพ็ชร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวภคพร    จันทวงษ์
2. นายสมเจตต์    อำภา
3. นางสุรวดี    แสงภักดี
4. นายอนุชา    เชยชม
29
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ชิงกูนะ
2. เด็กหญิงอุไร    ลุงวิซะ
3. เด็กชายเสฏวุฒิ    ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงแสงเดือน    ลุงออ
5. เด็กหญิงวรรณิภา    วันดี
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    คำปวน
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แสนสุเนตร์
8. เด็กชายตรีภพ    ปากน้อย
9. เด็กชายปรัชญา    ตั๋นพิงค์
10. เด็กหญิงนัฐพร    อุปนันท์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ    ยานะ
12. เด็กชายกบินทร์    มณีวรรณ
1. นายพิพัฒน์    หิมเวช
2. นายสุตเขต    ศรีอิศรางกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายบริพัฒน์    เขียวเจริญ
2. เด็กชายพงศ์ภวัน    แสงศรีจันทร์
3. เด็กชายสิริเชษฐ์    บุญประคอง
4. เด็กชายธรรมนันท์    โชติจตุพร
5. เด็กชายอิทธิพัฒน์    หาญรักษ์
6. เด็กชายณัฐภูมิ    หมื่นกล้า
7. เด็กหญิงพัชริดา    วรรณะ
8. เด็กหญิงกรนิศ    แก้วจร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพชรพล    ออกเจนจบ
2. นายอรรฆวุฒิ    เมืองสุวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิธิศ    ก๋าหะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ    สมวันดี
3. เด็กชายนิธิกร    แจ้งเกษม
4. เด็กหญิงแพรวภรรณ์    หมอโป๊ะกู่
5. เด็กหญิงพรรณิษา    จรุงเดช
6. เด็กชายธนพงศ์    ต่อมตุ้ย
7. เด็กหญิงณัฐริดา    ทะสุยะ
8. เด็กหญิงมี่ชู    มาเยอะ
9. เด็กหญิงณัฐวดี    ดวงแสง
10. เด็กหญิงอชิรญา    แว่นนันท์
11. เด็กหญิงณัฐมล    แยเปียง
12. เด็กหญิงจิรชยา    ปัญสุวรรณ์
1. นายณัฐพันธ์    อิสระดำรง
2. นายสมศักดิ์    ช่างศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันทนา    มานาง
2. เด็กหญิงเมวดี    สามหมอ
3. เด็กหญิงบุษยรัตน์    ฝั้นเบ้า
4. เด็กหญิงรุจิกาญ    สิงห์ตะนะ
5. เด็กหญิงพัชรพร    พลธนู
6. เด็กหญิงทาริกา    เสาเขียว
7. เด็กหญิงพิมญาดา    ปานบ้านใหม่
8. เด็กชายพลาธิป    รัตนา
9. เด็กชายศุภณัฐ    ปันมิตร
10. เด็กชายธีร์ธวัช    สุนันต๊ะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายสมยศ    น้อยไผ่ล้อม
2. นายสิทธิชัย    ศศิทัตต์
3. นางแพรวไพลิน    ศศิทัตต์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21
9 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเบญจรงค์    สิทธิเขตร
2. เด็กชายฌานวัฒน์    ทาอภัย
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์    เกษมณี
4. เด็กชายฤทธิชัย    วันไทร
5. เด็กชายปติภัทร    ประสิทธิ์เมตต์
6. เด็กชายนรารมย์    สุขกรม
7. เด็กชายณัฐพล    จินดา
8. เด็กชายพิชญะ    มีสุนทรี
9. เด็กชายสัจจานันท์    นภานวลละออง
10. เด็กหญิงนฤภร    เข็มเพ็ชร
11. เด็กชายจิราเมธ    หัตถะกา
12. เด็กชายไพฑรูย์    เกิดแตง
1. นางสาวดุริยา    พุมานนท์
2. นายนิลรัตน์    พึ่งพา
3. นางสาวภารดี    เกิดวาระ
4. นายอภิรักษ์    กัลพันธุ์
5
10 11 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายปภิณวิช    ทั่งศิริ
2. เด็กชายนภัส    ทองวิลัย
3. เด็กชายโภคิน    ศรีนวล
4. เด็กชายไพรวัลย์    ขาวมะเริง
5. เด็กชายภูมิพัฒน์    บุญธรรม
6. เด็กชายพงศ์เทพ    ศิลลา
7. เด็กชายปุญญาพัฒน์    สุมาลย์ทอง
8. เด็กหญิงปัญชญา    พุ่มเงิน
9. เด็กชายเกษมศักดิ์    ศรีวงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายทรงสิทธิ์    สีชานิล
2. นางสาวทักษพร    รอดอนันท์
3. นายประจวบ    ชูจิตร
4. นางสาวไพรินทร์    มีทอง
18
11 14 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    จันทร์เพ็ชร
2. เด็กหญิงอริสรา    อินทพัฒน์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    คำแก้ว
4. เด็กชายกฤษกร    ตุ่นทอง
5. เด็กชายอนุชิต    บุตรดา
6. เด็กหญิงมนัสนันท์    เฟื่องมณี
7. เด็กชายธนากร    เกตุเนียม
8. เด็กชายพงศกร    กระสัย
9. เด็กชายณัฐวุฒิ    พระฝ่าย
10. เด็กชายคำภีร์    จันนคร
11. เด็กชายคุณากร    คงฤทธิ์
12. เด็กชายคาเวีย    แฮเมด
1. นายธนกร    บุญเอ็ม
2. นางสาววัลลภา    กาวิลัย
3. นางสาวสำอางค์    เครื่อนสอน
4. นายไพฑูรย์    ภูตะมี
20
12 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงโยษิตา    หนูท่านา
2. เด็กชายพีรดล    วรรณประเสริฐ
3. เด็กชายมนัส    เลิศศิริกมลวงศ์
4. เด็กชายพัทธดนย์    เผ่าป้อ
5. เด็กชายภูชิต    วรรณประเสริฐ
6. เด็กหญิงนองอู    ลุงสาม
7. เด็กชายพิสิฐ    สำริ
8. เด็กหญิงอภิสรา    ส่งเสริม
9. เด็กชายขาว    สีกากุล
10. เด็กชายวรชัย    โชคสุขเสียงวิเวก
11. เด็กหญิงอรจิรา    จิตต์ทิพย์
12. เด็กหญิงวาริณี    ปัญญา
1. นายจักรพงศ์    สุทธนะ
2. นายนิรวิทย์    เย็นจิต
3. นายสุจินดา    อินยะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
13 16 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรชนก    เล็กวัฒนะ
2. เด็กหญิงกวิสรา    กล่อมสกุล
3. เด็กชายเขษมศักดิ์    สิงห์สิน
4. เด็กชายปิติภัทร    แสนทา
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ฉัตรเฉลิม
6. เด็กชายปัณณวิชญ์    รวบรวม
7. เด็กชายกิตติพัฒน์    ศรีวิเศษ
8. เด็กชายนนทพัทธ์    คำมูล
9. เด็กหญิงเหมี่ยวหลิน    บัวศรี
10. เด็กชายธนรัตน์    ใจยา
11. เด็กหญิงอาภาภัทร    รักษาทรัพย์
12. เด็กชายเมธากร    อิมแย้ม
1. นายนทินันต์    ฉัตรเฉลิม
2. นายภานุพงษ์    จิตรเอื้อตระกูล
3. นายมาโนช    แสงศิริ
4. นายวิทวัส    ฟักน่วม
22
14 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กชายปรัชญา    ทองแท้
3. เด็กหญิงธิตาพร    เอี้ยงเถื่อน
4. เด็กหญิงนาวีรภรณ์    สุขสวัสดิ์
5. เด็กชายภูวนาถ    สร้อยจู
6. เด็กชายพีรพัฒน์    จันดาสาย
7. เด็กชายรัฐภูมิ    ศรีเมือง
8. เด็กชายอรรคเดช    แยบเกษตร
9. เด็กชายวีรวุฒิ    ยอแซฟ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวขนิษฐา    หรั่งแร่
2. นายตติย    พวงชื่น
3. นางสาวราณี    ศรีบัวบาล
4. นางสาวอารีรัตน์    รุกขชาติ
22
15 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาธิปกรณ์    นาปันจักร์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร    ยะถา
3. เด็กหญิงบุณยานุช    ยอดจักร์
4. นางสาวศุภักจิรา    สมบูรณ์ชัย
5. เด็กหญิงกชกร    หวลอ่อน
6. นายฐาปนพงศ์    เทพเสน
7. เด็กชายวธัญญู    อิสระภาพ
8. เด็กชายนิติภูมิ    บุญทา
9. เด็กชายเอกปฏิภาณพัฒน์    อุ่นธง
10. เด็กหญิงศุภสุตา    วรรณารักษ์
11. เด็กชายภูมิรพี    กันเเจ่ม
12. เด็กหญิงจิตธนา    รัตนเเจ่ม
1. นายจักรพันธ์    สุวรรณซาว
2. นายประวิทย์    วิเชียรพจน์
3. นางสาววรางคณา    มณีจักร
4. นายวสันต์    วีระโพธิ์
ชนะเลิศ
16 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์    เจเรเมียร์ อาลเวส
2. เด็กชายธีรภัทร์    สระทองวาท
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สุขสำราญ
4. เด็กชายธนวัฒน์    อยู่เกษม
5. เด็กชายอดิศร    ทิพย์โกศัย
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ    จ้อยศรีเกตุ
7. เด็กชายธนิสร    ผลประดิษฐานนท์
8. เด็กชายธนวัฒน์    ชูชัยมงคล
9. เด็กหญิงวรรณพร    ผลสิทธิ์
10. เด็กชายวรลภย์    แย้มเกสร
11. เด็กชายอภิรักษ์    ชมประเสริฐ
12. เด็กชายอุกกฤษ์    แก้วทรัพย์
1. นายราชันย์    ชัยศุภสกุล
2. นายสำราญ    อินทร์ประสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15
17 22 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    โยธิน
2. เด็กหญิงชนัณทร    ปันทะนา
3. เด็กชายภูเบศ    ปันทะสืบ
4. เด็กหญิงศิรินพรัตน์    ศิริโรจนเศรษฐ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ    ชุ่มมูล
6. เด็กหญิงไอยญาดา    เงินท้วม
7. เด็กหญิงณัฐณิชา    สมฟอง
8. เด็กหญิงนภัสวี    แซ่ปึง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายภาคภูมิ    มานะดี
2. นางสาววัลลี    แซ่พาน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
18 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรภัทร์    ยารังษี
2. เด็กชายจาตุรงค์    เวชชศาสตร์
3. เด็กชายจารุกิตติ์    เต่าเเก้ว
4. เด็กชายชวัฑฒนะ    ประยูร
5. เด็กชายธนดล    ศรีสมบัติ
6. เด็กหญิงขวัญนภา    อุระแสง
7. เด็กหญิงเขมิกา    สอนเล็ก
8. เด็กหญิงณัฐวรา    จุละเพชร์
9. เด็กหญิงนันทิกานต์    สารขาว
10. เด็กหญิงนิติภัทร    ก๋านวม
11. เด็กชายเกรียงยุทธ    คำลือ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชินวัชร์    ปินตา
2. นายธนกฤต    เทพมงคล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
19 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติรัตน์    วรารัตน์
2. เด็กหญิงลภัส    เกิดทวีกิจ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    กัณฑา
4. เด็กชายกิตตินันท์    สุนันทา
5. เด็กหญิงธันยชนก    ฤาชัย
6. เด็กชายนฤเศรษฐ์    น้อยจ่า
7. เด็กชายเมธัส    เชยชม
8. เด็กชายณัฐนนท์    ชินสวัสดิ์
9. เด็กชายปุณญพัฒน์    จักรพรรดิ์ชัย
10. เด็กหญิงณภัทร    ผาติยาวงศ์
11. เด็กหญิงสุวนา    สกุลมุกดา
12. เด็กหญิงศราสินีย์    สถิตเจริญกุล
1. นายณัฐพงษ์    ชำนาญตา
2. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
3. นายธรรมธัช    ป๋าวงค์
4. นายประกิจ    ผาติจิรโชคิ
31
20 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายถิรวัฒน์    เกียรติปรีดากุล
2. เด็กชายชนาธิป    คำยอด
3. เด็กชายภคพล    ใจยะ
4. เด็กชายภานุวัฒน์    ทองคุณ
5. เด็กชายอนุภัทร    ลานจิตร
6. เด็กหญิงจินตภา    นามกร
7. เด็กชายณัฐพงศ์    ไชยสาลี
8. เด็กชายเหมราช    จันวิลัย
9. เด็กชายธนกร    สายบัว
10. เด็กหญิงณัฐหทัย    กันต๊ะ
11. เด็กชายนนทกานต์    วณีสอน
12. เด็กชายคุณภัทร    ศาตรทอง
1. นางสาวศิริลักษณ์    สีแดง
2. นางสาวสุธินี    ศรีทรงผล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตาภา    ขันทะรักษ์
2. เด็กชายธนทัต    มะไร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สิงห์งอย
4. เด็กชายธนวินท์    ชูศรีเมฆ
5. เด็กหญิงวรพร    อนุสนธิ์
6. เด็กหญิงวีร์สุดา    คำฝั้น
7. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์    พิลาร์ บิสสัน
8. เด็กชายธีรพงษ์    กิติวงค์
9. เด็กชายชนาวีร์    คับคา
10. เด็กชายเอกชัย    เสนาธรรม
11. เด็กหญิงภคมน    ศรีพรหม
12. เด็กหญิงกชนันท์    บุญยืน
1. นางสาวณัฐชดาภรณ์    คำปวง
2. นายวันชัย    คุณาคำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
22 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรพงษ์    อินทิโล
2. เด็กชายสุรศักดิ์    ศรีสอน
3. เด็กหญิงศุภกานต์    แก้วสุวรรณ
4. นางสาววรรณวิษา    อภิพุทธิกุล
5. เด็กชายคุณาธิป    มีขันหมาก
6. เด็กชายอภิรักษ์    ภักดีวงษ์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    แสงอรุณ
8. เด็กหญิงสิริกาญจน์    มากกุญชร
9. เด็กชายฐิติพงศ์    ทองเดช
10. เด็กหญิงรดาวรรณ    ศรีเดชมลทอง
11. นายธัญวัฒน์    พงษ์อุบล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายดฐพงศ์    ณ อุบล
2. นายบุญเพ็ง    ศรีจันทร์
3. นายพงศกร    ศรีจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24
23 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนแดน    ศรีโรจน์ฤทธิ์
2. นางสาวณัฐพร    เถื่อนสันเทียะ
3. เด็กชายกรปฐม    แก้วน้ำเชื้อ
4. เด็กชายสิรภพ    แก้วชูแสง
5. เด็กหญิงศศิธร    พรหมมา
6. เด็กหญิงลานนา    จันทร์อินทร์
7. เด็กชายปองคุณ    จันทา
8. เด็กชายวัชรดุล    โกฏิกุล
9. เด็กหญิงปุญญิศา    ยางชัยภูมิ
10. นายอิทธิพล    ประสมกล้า
11. นายธนพล    กัลยา
12. เด็กชายฐตพงศ์    จันแจ
1. นายนาวี    บุญทัน
2. นายภานุพงศ์    เพ็งเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27
24 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายภควัต    วงศรีดา
2. เด็กชายณัฐนันท์    นุ่มเนตร
3. เด็กชายณัฐจักร์    เจียมประสิทธิ์
4. เด็กชายนพคุณ    นาคน้อย
5. เด็กชายกิตติศักดิ์    เฉยบาง
6. เด็กชายศุภวัทน์    ตุ่นชาวนา
7. เด็กชายสรศักดิ์    สานุ่ม
8. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีม่วง
9. เด็กชายวทัญญู    ทั่งกล่ำ
10. นายสุทธิพงศ์    บุญสวัสดิ์
11. เด็กหญิงบุณฑริกา    น้อยช่างเหล็ก
12. นายธนธัส    ปิยะพันธ์
1. นายชัยรัตน์    อ่ำพูล
2. นายวรวิทย์    ไชยมิ่ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
25 38 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    จันวันใจ
2. เด็กชายกฤษฎา    จำปาเจียม
3. เด็กชายเจษฎา    ดิสา
4. เด็กชายธัญวุฒิ    ตาคำ
5. เด็กหญิงธณัฐษากร    เภกะนันทน์
6. เด็กชายวีรากร    ฟองเขียว
7. เด็กชายรณกิจ    เชื้อเมืองพาน
8. เด็กชายอศวกร    ใจหล้า
9. เด็กชายสุวรรณภูมิ    ลือชัย
10. เด็กหญิงวิลาศลักษณ์    พึ่งประชา
11. เด็กชายวิรดา    ศรีทา
12. เด็กชายปิยะธิดา    กุณาเลย
1. นายชัชวาล    ธีรชัยสกุล
2. นายอภิชาต    บุญเลิศ
3. นางอรทัย    ชุมพลกุล
4. นายโกเวทย์    มนปัญญา
7
26 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมินตรา    จำนงค์
2. เด็กหญิงนิธิพร    ชุ่มมะโน
3. เด็กหญิงณฐศร    ใจเสมอ
4. เด็กหญิงชนันญา    ใหม่ละออ
5. เด็กหญิงรัญธิดา    ปัญญาไว
6. เด็กหญิงวรรณิษา    ไชยศรี
7. เด็กชายธนวิชญ์    น้ำใจดี
8. เด็กชายธีรภัทร์    เดชพิทักษ์ยนต์
9. เด็กชายภานุวัฒน์    ใจวัง
10. เด็กชายชนาธิป    โพธิวัฒน์
11. เด็กชายธีราทร    ริ้มสวัสดิ์
12. เด็กชายปรวิทย์    ภิระบรรณ
1. นางสาวทัศนีย์    พูลเจริญ
2. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
3. นางสาวอังคณา    ละออ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15
27 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเพียวพงศ์    แพ่งสภา
2. เด็กชายปัญจพล    กาละภักดี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    ลาดมาษี
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร    บุญอ่อน
5. เด็กหญิงชนันพร    วิไลศรี
6. เด็กชายชัยภัทร    ชวดอ่วม
7. เด็กชายตรีวิชญ์    ศรีระวัฒน์
8. เด็กชายธนธรณ์    คำตะเคียน
9. เด็กชายรพีภัทร    จูมม่วง
10. เด็กชายวุฒิภูมิ    นิลพันธ์
11. เด็กหญิงเกษนี    จันทร์เพ็ชร
12. เด็กชายธนะบูรณ์    ประโมณะกัง
1. นายพินิจ    นุชสวาท
2. นายภานุพงษ์    ชูชื่น
3. นางสาวฤทัยรัตน์    แจ้งดี
4. นายวจนะ    แพ่งสภา
26
28 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรภัทร    เขียวแก้ว
2. เด็กชายทรงภพ    บุญประสิทธิ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร    กลัดสำเนียง
4. เด็กชายภาโณตม์    มาลาพานิช
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    อยู่แย้ม
6. เด็กชายปัณวรรธน์    สิทธิเศรษฐ
7. เด็กชายภาณุพงศ์    สุทธิชาติ
8. เด็กชายภาณุวิชญ์    จุ้ยพ่วง
9. เด็กชายภาณุวัฒน์    ยิ้มแย้ม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจิระเมศร์    อัครรังสีธนกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 42 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายนราธิป    ม่วงทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย    แผลงศร
3. เด็กชายสุเมธ    ฉุยฉาย
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปิ่นทอง
5. เด็กชายพีระพล    เพ็งบุตร
6. เด็กชายกรกฤต    มั่นคง
7. เด็กชายธีรกร    วังเสา
8. เด็กชายอนันทชา    เจริญศรี
9. เด็กหญิงศรินทร์ญา    แตงอ่อน
10. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    แสนแสง
11. เด็กหญิงกานต์ธีรา    พูนเกษม
12. เด็กหญิงศิริรัตน์    ขำชนะ
1. นายณัฏฐชัย    พรหมมูล
2. นายวัชรากร    วรสิทธิ์
3. นายศราวุฒิ    ถ้วนถี่
4. นายอนุรักษ์    อรุณเพ็ง
17
30 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    บุญแก้ว
2. เด็กชายศุภกิจ    ไตรภู่
3. เด็กชายคีตพร    เข็มศรี
4. นายพีรพัฒน์    คำไหว
5. เด็กชายณัฐพงศ์    กองละคร
6. เด็กหญิงธัญชนก    หลอมทอง
7. เด็กชายภูผา    คำหล้า
8. นายสุราช    สูงลอย
9. เด็กชายกรณาวัตร    พลยุทธ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณัฐพงษ์    ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ    ใจมูล
3. นางสาวศศิธร    คำใส
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28
31 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถนนท์    ใจยา
2. นายทิว    -
3. เด็กชายวสุรัตน์    อนุรักษ์ชีวิน
4. เด็กชายสงกรานต์    ฟักนาค
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เเสงเอ้ย
6. เด็กชายปริณ    มงคลวิกรานต์
7. เด็กหญิงนัดชม    ศิริธนะ
8. เด็กชายฌานวัฒน์    จึงอภิรักษ์
9. เด็กหญิงธีรตา    ทัพเกาะกริก
10. เด็กชายสุธีร์    สีวิใจ
11. เด็กหญิงนันทิชา    ยาโนยะ
12. เด็กหญิงประภามนท์    ถาวร
1. นายจิรายุส    คงเนตร
2. นายภูวดล    ดำนงค์
3. นางรักษ์สุมล    โกศล
4. นายสมาน    โตสิงห์
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................