งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 065
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายทวีศักดิ์    ภูงามเชิง
1. นายรัตนชัย    เกตุยา
4
2 7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจรรยาพร    ยาวิชัยป้อง
1. นางสาวนุชรินทร์    ปามูล
15
3 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    เอี่ยมกลั่น
1. นายพรชัย    ไผ่ปาน
6
4 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระพัฒ    ทองคำสาร
1. นางมัทนพร    เลิศวีรศิลป์
12
5 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศธร    สุทธิอาจ
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
ชนะเลิศ
6 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายคณาธิป    เสณะวีณิน
1. นายลิขิต    แก้วคง
9
7 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพนธ์    มาวัน
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
8 18 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    คล้ายสนิท
1. นายสมเกียรติ์    พิมพันธ์
5
9 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูรินท์    วังคะออม
1. นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ
10 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนทพัทธ์    ศรีวงษา
1. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
8
11 22 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิรักษ์    บุญยืน
1. นายเสกศักดิ์    อินปัญญา
16
12 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริศรา    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวกัญญาภัทร    พงษ์สุภา
18
13 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายมนัส    เตียวตระกูล
1. นายชิษณุ    ดุริยรัตน์
17
14 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิชญ์ธีรโชติ    เมืองสุวรรณ
1. นายรัฐภูมิ    เอี่ยมรอด
11
15 32 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธเนศพล    ศรีเมือง
1. นายพรภวิทย์    พ่วงสุข
13
16 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนัช    อนุสรณ์สัญญา
1. นายกำพล    เนตรเชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรีกานต์    สิงห์คำ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชภรณ์    ตัณนิติศุภวงษ์
7
18 41 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยทัต    จันทร์เอี่ยม
1. นางสาวบุญลือ    โชติมน
10
19 42 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมธาชัย    อย่ามีภัย
1. นายอนุรักษ์    อรุณเพ็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตินันท์    วจีสุคนธ์วนา
1. นายจตุพล    ใจยวน
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................