งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 650
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุนนัชชา    สีวงค์
1. นางสาวสุภาภรณ์    เป็งวัน
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    จักรคำบาง
1. นายกสิณ    แก้ววงศ์
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุจิรา    พรมเทพ
1. นางสาวมยุรี    เทือกตา
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริพรรณนิภา    สากุลา
1. นางสาวปิยาณี    ศรีขำ
5 5 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอทิตยา    แสงดี
1. นายอนุชิต    สมหงษ์
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    ทองสิน
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    เพชรวารี
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสาวิตรี    ภู่อนุสรณ์ชัย
1. นางสาวจีราพร    ติ๊บมา
8 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตา    อุดแก้ว
1. นางสาวเบญจพร    จายานะ
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสหฤทัย    ฝึกฝนธรรม
1. นางสาวเดือนฉาย    ล้อมเขตร
10 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธินี    นิลสุขุม
1. นางสาวสินีนารถ    แปรงนารถ
11 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายกฤษณะ    ม้าทอง
1. นางสาวศิราภรณ์    ยาแก้ว
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายสืบสกุล    สุวรรณฤทธิ์
1. นางภควรรณ    นาคสิงห์
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัญญพันธุ์    ตันกุล
1. นางสาวรัตนาวรรณ    จงศรี
14 14 โรงเรียนดาราพิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชลีกร    กลิ่นเจริญ
1. นางอารีรัตน์    สนิทอินทร์
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติภูมิ์    ชูวงค์
1. นางวิยะดา    ชุมรักษา
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจินต์    จินศิริวานิชย์
1. นางสาววิภาดา    เปลี่ยนไทย
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทกานต์    นาสม
1. นางสาววิลาวัลย์    สร้อยสังวาลย์
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศินุช    กีรติสุนทร
1. นางสุทิศา    พะวา
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกันยารัตน์    หล้าดอก
1. นางสาวกรกนก    ธรรมเมือง
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชฎาพร    ชัยวิลยศ
1. นางสาวกรวรรณ    พิฆเนศวร
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานติมา    ชอบประดิถ
1. นางกาญจนา    พรหมนาค
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรภร    ลาดปาละ
1. นางสาวกฤติยา    วรศรี
23 23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณยภา    ไชยรินคำ
1. นางสาวไพลิน    อินคำ
24 24 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญ์วรา    ไชยสลี
1. นางสาวปิยกานต์    จิณะเสน
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติรส    หว่างไม
1. นางสาวชื่นชีวา    กระบวนโชคชัย
26 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    บุญมา
1. นางสาวนฤมล    จำอินทร์
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอ้อมใจ    ลุงจาย
1. นายคณาวุฒิ    วรนุช
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมุกมณี    สามะเถื่อน
1. นางทิพย์วรรณ    คงเนตร
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เลิศรอด
1. นางอาภาพร    บุญเติม
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนัญญา    ศรีสุวรรณ
1. นางสาวสุนีย์    ขัติยะ
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรวิพร    เฉิน
1. นางสาวเสาวณีย์    ดังก้อง
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณพัชร    รุณนะทัศ
1. นางสาวลำใย    ทองใบ
33 33 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิชา    ศิริพรหม
1. นายอนุรักษ์    เขื่อนแก้ว
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายยอดขวัญ    แก้วดู
1. นางสาวสุมลรัตน์    ต่ายตะเวน
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนัชชา    หนูจันทร์
1. นางเพียงนุช    ชำนาญเวียง
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัมพกา    ทาตา
1. นางสาวบุญเรือน    อุดสม
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มังเหลา
1. นางสาวกัลชณาณิช    ยามสุข
38 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวณิดา    ยานะจิตต์
1. นางสำเนียง    เหล็กเพชร
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เรืองสวัสดิ์
1. นางสาวภรณ์กนก    อุปชัย
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราวลัย    ทองอิ่ม
1. นายนวพงษ์    เรืองรุ่ง
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริณัฐ    ศิรินวล
1. นางแสงเดือน    แจ่มทุ่ง
42 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    บุญทะวงศ์
1. นางชมัยพร    วงศ์จันทรมณี
43 43 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพิดา    แซ่ท้าว
1. นางสาวสุกัญญา    คุ้มอักษร
44 44 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวพิริยา    ขอพึ่งไพรพนา
1. นางสาวรักชนก    พนาทักษิณวรรต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................