งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 651
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริวรรณ    ดวงทิพย์
1. นางนิชนันท์    สุกันทอง
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวชนัญชิดา    ประทุม
1. นายวิเชษฐ์    ปัญญา
3 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวนฤภร    อินตามัน
1. นางสาวกุลธิดา    หล้ามะณี
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสร้อยสุดา    ปั้นเนตร
1. นายวัลลภ    มลัยพันธุ์
5 5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรนภา    ทองมา
1. นางสาวสายธาร    ธรรมธิ
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญจนา    ตาลสุก
1. นางบุศรา    ศิลา
7 7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอมลวรรณ    ปากพงศ์ษา
1. นางจุลนี    อนุชัย
8 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาววันวิสา    น้อยแก้ว
1. นางกาญจนา    กันแก้ว
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายธนพล    ชีวพัฒนโสภณ
1. นางสายสุนีย์    พลอยศรี
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลดา    ประเสริฐมาก
1. นางอดิภา    ศรีพูล
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทภัทร    ยาสุข
1. นางขนิษฐา    ทองแจ่ม
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวอาทิตยา    โทจำปา
1. นายณัฐชา    ดวงอุปะ
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติมา    สิริประเสริฐศรี
1. นางสาวรัตนาวรรณ    จงศรี
14 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวมินตรา    เต๋จะปิก
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร    ศรีสมบูรณ์
15 15 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวญานิภาดา    สุวรรณ
1. นางสาวอัมพวรรณ์    ใจสวน
16 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤมล    วิเศษเสือ
1. นายสงกรานต์    เนียมทอง
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐิกา    สิงห์ดา
1. นางสาววิลาวัลย์    สร้อยสังวาลย์
18 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชญา    พรหมมุณี
1. นางสาวกุลธิรัตน์    บุญธรรม
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายไกรวิทย์    ปันจา
1. นายเอนก    สุภา
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    หล้าพรม
1. นางอโนชา    ปัญจบุรี
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวผัสวดี    แตงอ่อน
1. นางปาริญาวาท    เหล่าเขตร์การ
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวกชพรรณ    จันทร์วงศ์
1. นางญาณสิรีค์    วงค์เขียว
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณธมน    สมิทธิกรกุล
1. นายพศิน    สาดสาร
24 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวหทัยชนก    กีรติเมธาวิน
1. นางภูริตา    ใบยา
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาววิไลลักษณ์    พรหมากาศ
1. นางสาวชนัญพร    ณรงค์ทิพย์
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวนิลลดา    ตรงศูนย์ดี
1. นางสาววรัญญา    แต้มดื่ม
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวประภาสิริ    เนียมกำเนิด
1. นางกรณ์กาญจน์    นนพัชรพงศ์
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉราภรณ์    กันเกียน
1. นางสาวเพียงไพลิน    โพธิ์ทอง
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเพ่ยหยก    สิงห์ลอ
1. นางอาภาพร    บุญเติม
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐฌา    สงโสด
1. นางชลธิดา    ตาติ๊บ
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวชีวา    อินกัน
1. นางสาวยุรีพร    หาญยุทธ
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาววรินทร    โพธิ์พรมศรี
1. นางอัจฉรา    ตุ้มสุวรรณ
33 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวสกุลรัตน์    แมลงภู่
1. นางสาวสุกัญญา    ถาวร
34 34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาดา    เครือสุข
1. นางสาวพิกุล    ต่วนโต
35 35 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาววันวิสาข์    วงศ์ชัย
1. นางสาวสุนิสา    สุกุล
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    ติ๊บปิน
1. นางลาวัลย์    ขยันขาย
37 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรินดา    นิตย์มี
1. นางสาววิชุตา    คำนวนวิทย์
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายณัฐนันท์    เตียวประเสริฐ
1. นางบุศรินทร์    ธรรมากาศ
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวอรพิชญ์    ชัยภูวนารถ
1. นางธัญชิตา    รัตนาธรรม
40 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวชฎาพร    กุลมล
1. นางสาวณิชาบูล    นิลรัตน์
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายสุทธิรักษ์    โชติมน
1. นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาววศิกานต์    ศาลาดิน
1. นางจุฑามาศ    ศรีปา
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณพัชร    หมื่นทอง
1. นางนิภาพร    ทองโพธ์ศรี
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาพัชร    ขัดแพร่
1. นางสาวฐานิตา    อิ่มวิมล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................