งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 652
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    แก้วดวง
1. นางสาวตาณิกา    เงินฝรั่ง
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    พิบูลย์
1. นางอัลิปรียา    ปิงหล้า
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรไฟลิน    เปรมพิทักษ์
1. นางสาวเปรมสินี    การินตา
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    สิทธิเขตรกรณ์
1. นางสุชาดา    ดีเต่า
5 5 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุณี    จะลอ
1. นางสาวอัญมณี    สุยะสืบ
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ชัยสิทธิ์
1. นางศิริพรรณ    ดวงพิลา
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    แสงจันทร์
1. นางสาวมนัสนิตย์    จงปัญญานนท์
8 8 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริยากร    สุมุกดา
1. นางจุฑามณี    ทะขัติ
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงรัติกาล    พุทธมูล
1. นางสาวณิชากร    อินต๊ะคำ
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐานิตา    สระแก้ว
1. นายมรรคณา    คาระวะ
11 11 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาสนา    อาสาขัน
1. นางจารุวรรณ    ฉิมดี
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายมิ่งขวัญ    ทองมีมา
1. นางทัศน์มิรา    จักกภูมิ
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเสาวภา​    พรรษา​เลิศ​
1. นางสายรุ้ง    บุญเป็ง
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์    อ๊อดกัน
1. นางอมรา    ศรีบุญเรือง
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธันย์ภคภรณ์    สุวรรณฤทธิ์
1. นางสาวกุลชญา    คะนันศรี
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุทธินีย์    วงษ์เพ็ง
1. นางสาวอุไรรัตน์    ธีระรังสิกุล
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    เสนะ
1. นางสุวรรณรัตน์    สีลาพา
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศมนพรรณ    น้อยสวรรค์
1. นางสุรีย์รัตน์    ส่งเสริมภักดี
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ต่ออิ่น
1. นายสิทธิพงศ์    กาศโอสถ
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เตอะสกุล
1. นางมนทิรา    ณะใจ
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดลยา    ศรีพระจันทร์
1. นางสาวจรรยา    พูลเกษม
22 22 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิวพร    แจ้ห่มเครือ
1. นางสาวอังคณา    ปินตาเทพ
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทักษธิดา    ไชยยา
1. นางสาวอัชญานันท์    เจนใจ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิชานาถ    ลือยศ
1. นางบุษบา    จันทร์สุข
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสมัชญา    แม่นดี
1. นางสาวสุกัญญา    สุจริยาพงศ์พร
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรทัย    นามสุข
1. นางสาวอรวรรณ    ตะเวที
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรัชญาภา    ทรัพย์มี
1. นางณัฐญา    กาลันสีมา
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมุนีพร    จันทร์อักศร
1. นางพัชรพร    พันธุ์เหล็ก
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศิริวุธ
1. นางพชรมน    รัตนมณี
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริประภา    จุยเขียว
1. นางสาววราภา    เลาหเพ็ญแสง
31 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสสร    ใจเฉลา
1. นางปทิตตา    พิจารณ์
32 32 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก    มะณีมงคล
1. นายภาคภูมิ    เจริญสุข
33 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณิภา    อนุสนธิ์
1. นายกฤษณะ    แสงคำ
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมธาวี    ขันคำ
1. นางอมรรัตน์    สิทธิ
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปภาดา    ชาสมบัติ
1. นางสาวอุดมลักษณ์    โนวุฒิ
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรัณค์ภัทร    สุระ
1. นางสาวชลิดา    โอดบาง
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    สังเกตุ
1. นางสุภาพรรณ์    วิริยะรัตนกุล
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรพรรณ    จันทร์แปงเงิน
1. นางสาวพัชรพร    โพธิ์งาม
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญ์ญาดา    จันทร์คำ
1. นายสันติ    ชุมภู
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    แสงประเสริฐ
1. นางสาวชฎาพร    นิลเกษม
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐิรา    เกิดช้ำ
1. นางวาสนา    ทิพพาหา
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปกาสัย    ประทุม
1. นางสาวปาจรีย์    ปิ่นศักดิ์
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    คิดศรี
1. นางสาวขวัญฤทัย    โพธิเสน
44 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตญา    จันตา
1. นายกวิสสร    แสงท้าว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................