งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 653
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอาธิตา    แซ่เล้า
1. นายยงยุทธ    โขนภูเขียว
2 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวมลทิรา    ประเสริฐสงบสุข
1. นางสาววัชภรณ์    จิตโรภาส
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวพนมวรรณ    ก๋าแก่น
1. นางรุ่งทิพย์    รินพล
4 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดาภา    แก้วกัณหา
1. นางสาวภัทราภรณ์    สงฆ์กราณ
5 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวสกาวเดือน    วงค์ชัยเจริญ
1. นางสาวศุราภรณ    ปกติ
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    ท่าเสาร์
1. นายศิริศักดิ์    โภคาเพชร
7 7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมลวรรณ    ใหม่ดี
1. นางวิภานันท์    โพธิ์ทิพย์
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ทะลือ
1. นางสาวภรปริญญา    เพชรสุภา
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวพัชริดา    วิจิตรโยธิน
1. นายนราวุฒิ    ริยะนา
10 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชากร    คำยา
1. นางสาวสุนิสา    คงเพชรศักดิ์
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวเรณุกา    คลังเขษม
1. นายมานิตย์    สุวรรณคีรี
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวสโรชา    เนียมศรี
1. นางทัศน์มิรา    จักกภูมิ
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวรักษิณา    จันทร์ทิพย์
1. นางสุพิชาติ    บุญศิริรัช
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชนก    มีอ่วม
1. นางสาววรรณกนก    เลื่อนลอย
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายฉัตรมงคล    หลวงอินตา
1. นางสาวพิชญ์นารา    รักหฤทัย
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชนันท์    แข่งเพ็ญแข
1. นางทักษิณา    เหลืองทวีผล
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    คำเปลว
1. นางสาวนงนุช    ทิพย์โพธิ์
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวจินต์จุฑา    ขันทองคำ
1. นางสมกิจ    บุญมี
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวโสภิตา    วิเศษสรรค์
1. นางสาวเนตรนรินทร์    สติ
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิตา    ในยะแจ่ม
1. นางนฤชล    พิมพ์สว่าง
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายนิทัศน์    เที่ยงนิล
1. นางสัมพันธ์    สมพงษ์
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชณิชา    เสนาธรรม
1. นางสาวรัตนา    ธิชูโต
23 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวนราลี    วางที
1. นางชลธิชา    ชลฤทธิ์
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวถิรดา    สารธิ
1. นายบุษบา    จันทร์สุข
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวลักษิกา    จิตเมตตาบริสุทธิ์
1. นางรจิตแก้ว    ประวีณชัยกุล
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิการ์    รูปงาม
1. นางสาวอรวรรณ    ตะเวที
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งอรุณ    ใจฉลาด
1. นางสาวขวัญมณีพร    เชาว์สวัสดิ์
28 28 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวอารียา    ปรางทับทิม
1. นางสาวประคอง    อุมะ
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรสุดา    ลานณรงค์
1. นางสุระพี    อาคมคง
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวดวงฤทัย    จือผล
1. นางสาววราภา    เลาหเพ็ญแสง
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติชญาณ์    กวางเดินดง
1. นางดรุณวรรณ    แก้วมี
32 32 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปฑิตตา    กรุดอินทร์
1. นางสุกัญญา    ปาเป็ง
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาพร    มณีนก
1. นางศิริลักษณ์    ชาญเชี่ยว
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิประภา    แพงศรี
1. นางนาตยา    รัศมี
35 35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวปภาวรินทร์    จันทร์เพ็ญ
1. นางเอี่ยมฤทัย    ชุมภูชนะภัย
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวปฏิมาพร    ทะนาจา
1. นางสาวบุญเรือน    อุดสม
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยสวย    อ้นชาวนา
1. นางสาวศิริวรรณ    ฉิมแย้ม
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลรัตน์    จันตะบุญ
1. นายจิราวุฒิ    วงศ์พระครู
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    คำตุ่น
1. นางสาวสรัญทร    ปุกคำนวล
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรไพลิน    ชาติเวช
1. นางสาวกรกนก    คลังเงิน
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริวิมล    พุ่มสุขวิเศษ
1. นางเสาวณีย์    อรุณแจ้ง
42 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาววราภรณ์    กอนวงศ์
1. นางสาวศุภรดา    ไพรสนธิ์
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิดาภา    เหลือบุญนุ่ม
1. นางพรทิพย์    วงษ์ชัย
44 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายอภิปรัชญา    คงดี
1. นางสาวอัจฉราพรรณ    ผ่านพบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................