งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 654
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนิดา    ปภากุล
1. นางสาวดวงเด่น    บุญชุม
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัญชนา    รัตนลี้ตระกุล
1. นางประภาพร    กมลสมัย
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฉัตรพิไล    จันต๊ะวงศ์
1. นางสายทิพย์    วรรณาการ
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัณศยา    ทัพเจริญ
1. นางสาวกนกกร    แก่นแก้ว
5 5 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญา    แซ่เถิ่น
1. นายอนุชิต    สมหงษ์
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิรินทนา    พลกลาง
1. นายนิวัฒน์    พลกลาง
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิสรา    คลังดงเค็ง
1. นางปริศนา    นิเท
8 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ประน้อย
1. นางณัฐกานต์    จิณะไชย
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณภัทร    อำนาจเจริญศีล
1. นายสมคิด    เมืองวงค์
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    อินทนา
1. นางสาวอุไรวรรณ    ศรีกัลยา
11 11 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    มงคลประเสิรฐ์
1. นางสาวเจนจิรา    อนุรักษ์
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    สุขโขสวัสดิ์
1. นางรัตติกาล    ม่วงมิตร
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรนรินทร์    สืบเชื้อเชียรกุล
1. นางสาวชนิดา    ผาติวโรดม
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภาพ    เพ็งปั้น
1. นางอิ่มฤทัย    สาหร่าย
15 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงลักษมี    กันยาสาย
1. นายเศรษฐวุฒิ    ปินไชย
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    แก้วมณี
1. นางสาวลัดดาวัลย์    อินทร์เพ็ญ
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติมา    เจริญรัตน์
1. นางสาววิลาวัลย์    สร้อยสังวาลย์
18 18 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    อริยะดิบ
1. นางสาวพัชรินทร์    อินทร
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาคิรา    สุขการเพียร
1. นางสาวสกาวรัตน์    จุมปาจี๋
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธาริณี    ทาระวรรณ
1. นางปริญญารัตน์    เตชะมงคล
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา    ภู่แพ
1. นางพรลภัส    ทองชุบ
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรภัทร    ภู่สำลี
1. นางสาวพรรณพัชร    รัตนมงคล
23 23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวิชญ์    คิดดี
1. นายคงอมร    เหมรัตน์รักษ์
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียา    กาบปินะ
1. นางสุทธิสา    สุทธิแสน
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมริศา    แสงสิทธิ์
1. นางสาวศุทธินี    ใจแปง
26 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวพรนภา    จะงาม
1. นางศิริญญา    เขื่อนแก้ว
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกริณฑรัตน์    เชื้อสุวรรณ
1. นางกิ่งดาว    จองปุ๊ก
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวพรธีรา    บุญปราบ
1. นางพิมลรัตน์    อ่ำอยู่
29 29 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอารยา    คงปราโมทย์
1. นางณชกร    นันทะชัย
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    พรหมษา
1. นายสุภวัฒน์    อัครเศรษฐัง
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีรนาฎ    จิตต์ใจฉ่ำ
1. นางวิจิตรา    วรรณมาลิกพันธ์
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิษฎา    หรั่งทอง
1. นางยุราวรรณ    สิงห์โต
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    รุ่งน้อย
1. นางสาวพรสุภา    อิ่มเนย
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรกันย์    ปัญญาดี
1. นางสาวรจนา    บุญราชแขวง
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนพจน์    ต๊ะจันทร์
1. นางนฤมล    ปินตามูล
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิพัฒน์    สุขต้อ
1. นายวรเชษฐ์    พรมศรี
37 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    ปิ่นทอง
1. นางเปรมปราณี    เทียบตา
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายนฤดล    กันจินะ
1. นางนุชเนตร    ตุ้ยระพิงค์
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายธราเทพ    พรมสุวรรณ์
1. นางพัชนี    หล่ายโท้
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนันทินี    คุ้มภัยเพื่อน
1. นายนวพงษ์    เรืองรุ่ง
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภาสิริ    เพ็งเปรม
1. นางสาวศิริวรรณ    พันทะยัก
42 42 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจนสุดา    แก้วกงพราน
1. นางพิชญา    งามสม
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์กมล    สุมนพันธุ์
1. นางสาวพิมพิไล    หล้าใจ
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายเอกพล    ทิโน
1. นางสาวเบญจมาศ    ไชยศรีย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................