งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 655
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวขนิษฐา    เงิน
1. นางจิณณ์ณิชา    บุญวงศ์
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวนันธินี    เป็ดมา
1. นางประภาพร    กมลสมัย
3 3 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐนิช    จอมเอ้ย
1. นางสาวกัลยาณี    งามดี
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชา    รู้อยู่
1. นางสาวกนกกร    แก่นแก้ว
5 5 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายเนติพงษ์    ถนอมศีล
1. นางสาวจิราภา    คำวงค์ษา
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายชญานนท์    คนตรง
1. นางสาวศิราณี    สอนทน
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวรัญชนา    ปันกิติ
1. นายณัฐนันท์    พานทอง
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณปพร    โพธิ์สุยะ
1. นางสาวภัทรมน    นาเหมือง
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวฐิดาพร    ประทานเงินทอง
1. นางสาววรรณภรณ์    ทิพย์สอน
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวการะเกด    วังอรุณ
1. นายอภิสิทธิ์    กองแก้ว
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชชา    พรหมอยู่
1. นางสาวสุธาสินี    พรมแตง
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชราภรณ์    เงินแจ้ง
1. นางกันต์ฤทัย    ปาอาภรณ์
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลนันท์    วังทองสิน
1. นางสาวสุปิยา    ก้องพนาไพร
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายยศธร    อุ่นนารี
1. นายทศพล    เหรียญเจริญ
15 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวจรูญรัตน์    นามแก้ว
1. นายเศรษฐวุฒิ    ปินไชย
16 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายปฏิพน    วันดี
1. นายสงกรานต์    เนียมทอง
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธมล    ใจยะไฝ
1. นางสาววิลาวัลย์    สร้อยสังวาลย์
18 18 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทกา    ครองสำราญ
1. นางสาวมณีวรรณ    จิตร์สมนึก
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายธนกร    วงศ์ซิว
1. นางสาวจารุวรรณ    ตนาวรรณ
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมชนก    โปทาศรี
1. นายอำนาจ    สีแจ๋ม
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนนท์นภัส    ประมายะยัง
1. นางอัจฉรา    เมณฑ์กูล
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวเธียราณัฐ    ปิติจะ
1. นายนัทธวัธน์    โยธา
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวปราณชีวา    หินทอง
1. นางอัศนีย์พร    มังคลาด
24 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวชลกร    ไชยโย
1. นางอุบลวรรณ    หล้าแก้ว
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวสรัญธร    วีรณาเนศถาวรย์
1. นางสาวชนัญพร    ณรงค์ทิพย์
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณวลี    สามสี
1. นางสาววรัญญา    แต้มดื่ม
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    นกเขียว
1. นายเอนก    เป็งมูล
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวอรัญตา    พินทอง
1. นางสาวนิตยา    ทองทา
29 29 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวทิฆัมพร    ทองคำ
1. นางสาวนิรัญญา    อินทะจักร
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์    คำปัน
1. นางสาวพัชรี    เตปิน
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชานันท์    ขอนเอิบ
1. นางจันทร์ทิพย์    ทองวัง
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวดี    วงศ์วาด
1. นางรวิวรรณ    พิมพาวะ
33 33 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายพรรษา    ปานผึ้ง
1. นายจักรพงษ์    สุขสบาย
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญภา    ชัชวาลานนท์
1. นางสาวพุฒิระพี    เรือนทองดี
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายจักรภัทร    ตาสอน
1. นางสาวลำดวน    ศรีษะธร
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    แสนเรือน
1. นางสาวขวัญฤดี    ศรีษะ
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวมธุรดา    เจริญสุข
1. นางสาวจันทร์แรม    ม่วงสวน
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอาภัสรา    ทะวรรณา
1. นางสาวทัศวรรณ    วงค์บุญมา
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมลวรรณ    เศรษฐรัตนวิมล
1. นางสาวอัมพิกา    ประทุมมา
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายปกรณ์    เขียวเกษม
1. นายฉัตรชัย    สุขุม
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวอรัญกาญจน์    กล่อมถึก
1. นางเพลินจิตร    ชำนาญผา
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิการ์    จงเทพ
1. นางสาวสุวรรณภา    อินมา
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวอารดา    เรืองเอก
1. นางปุณฑรา    บัวงาม
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายธนพล    หวันวงศ์
1. นางพัชราภรณ์    ศรีดาเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................