งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 657
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธันยมัย    ปัญญา
2. นางสาววิชญาพร    ไทยทาน
1. นางสาวณิชาภัทร    ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ    อ่อนนวล
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอารีย์รักษ์    ตุ้ยหล้า
2. นางสาวหมวย    สามลอ
1. นางนิตยา    หงส์ศุภางค์พันธ์
2. นายเกรียงไกร    สิงห์แก้ว
3 3 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวธิญาดา    ธรรมไหว
2. นางสาวพิชนก    สายปัน
1. นางสาวกัลยาณี    งามดี
2. นางพิมพ์ทอง    มหาแก้ว
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริกุล    แม้นพยัคฆ์
2. นางสาวรวินท์นิภา    อุ่นชื่น
1. นางสาวจรัญญา    วงษ์สาธุภาพ
2. นางสาวสุจิรา    สงสุวรรณ
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวสาธิกา    ลุงทุน
2. นางสาวแสงอ่อง    ลุงลอด
1. นางสุนันท์    ธาราศักดิ์
2. นางสาวเทวิกา    บัตรประโคน
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปาลีรัตน์    นาคสง
2. นางสาวเจนจิรา    มูลตรี
1. นางสาวนันทนา    พลกลาง
2. นางสาวเยาวรัตน์    แก้วม่วง
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาววริษา    เงินลี
2. นางสาวธันธิวา    แก้วเลิศ
1. นางสาวลดาวัลลิ์    วงศ์ใหญ่
2. นางสาวโปรดปราน    คำเปลว
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวปายศิกานต์    ทิมูล
2. นางสาวนวรัตน์    สร้อยสน
1. นางนงคราญ    เจริญพงษ์
2. นายสมโภชน์    จันด้วง
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวอรัญญา    ประยูรเวียง
2. นางสาวอริศรา    คำมาวัน
1. นางชุมศรี    คุณยศยิ่ง
2. นางสาวปาริชาติ    เรือนวิน
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาววริยา    ขวัญตา
2. นางสาวพิมพ์นภา    ผุยศรี
1. นางสาวนพมาศ    อาจอนงค์
2. นางสาวสมร    ปะวะภูชะโก
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวพนิดา    เจนจบ
2. นางสาววิรัลพัชร    ม่วงอุ่ม
1. นางสาวนฤมล    ฉิมสุด
2. นายสมศักดิ์    ปัญจศิล
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวเกษริน    สีหะวง
2. นางสาวภัทรพรรณ    สุวรรณเกิด
1. นายกวินพงษ์    สว่างเกล้า
2. นางสาวธิดารัตน์    เพียภูเขียว
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายวีรชัย    หลองแก้ว
2. นางสาวครองขวัญ    ดอกดี
1. นางสาวศิริจันทร์    ปองกุญชร
2. นางสาวสุปิยา    ก้องพนาไพร
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายสิรวิชญ์    เชียงส่ง
2. นางสาวชนาภัทร    เกิดส่ง
1. นายนิพนธ์    หมูทอง
2. นางเฉลิมศรี    เลียงกลกิจ
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายสิรวิชญ์    ตุ่นวัน
2. นายภาณุวัฒน์    วันโทน
1. นายปรีดี    พนารื่นรมย์แจ่ม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวออนไพรลิน    แก้วไพรจิตร
2. นางสาวยุพารัตน์    ผลปราชญ์
1. นางสาวธนิษฐา    แก้วโต
2. นางสุนันท์    รัตนเวชสิทธิ
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา    สีสุข
2. นางสาวกาญจนิกา    โคตรปัจจิม
1. นางบุปผา    นาคหอม
2. นายรุจิสันต์    ชูรักษา
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกชมน    วรรณกุล
2. นางสาวญาณิศา    จิวสืบพงษ์
1. นายธนวัฒน์    ทองวิชิต
2. นางผานิต    ประชุมชัย
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุนันท์    บัวงาม
2. นางสาวอิระวดี    สุปินันท์
1. นางสาวดวงเนตร    อ่องละออ
2. นางสาวรวงรัตน์    วัฒนเสาวลักษณ์
20 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวเยาวลักณ์    ศิริใหม่
2. นางสาวรินรดา    อุนจะนำ
1. นางพัชราภรณ์    มูลละ
2. นางศิริพร    ปัญญาอุ้ย
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัสสภา    อุ่นศรี
2. นางสาวณิชกานต์    ไป๋สกุล
1. นายกฤษฎา    อิ่มพงษ์
2. นายณคพศ    ปิยภัทรกุล
22 22 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายกอบลาภ    จันทร์สุกปุก
2. นายยอดภู    กันทะจักร์
1. นางสาวลักษิกา    เชวงศักดิ์โสภาคย์
2. นางสาวศิริมาศ    ราชคม
23 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทุอร    อินถา
2. นางสาวภาวิณี    บริบูรณ์
1. นางกรรณิกา    พรหมเผ่า
2. นางวาสนา    ปัญสุวรรณ์
24 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวณัทพิชญา    เสือเพ็ชร
2. นางสาวณัฐณิชา    คงเลิศพานิช
1. นางจุฬารัตน์    สุทธการ
2. นางพุ่มพวง    วรสันติวงศ์
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรนันท์    หว่าละ
2. นางสาวปิยะฉัตร    แสนอ้าย
1. นางสาวชนัญพร    ณรงค์ทิพย์
2. นางสาวชื่นชีวา    กระบวนโชคชัย
26 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวดุษฎี    ไวเหลี่ยม
2. นางสาวสิรินทร์ทิพย์    แอบอุ่น
1. นายรัชชานนท์    ปาละ
2. นางศิริญญา    เขื่อนแก้ว
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายกันต์กวี    ทองอนันตรัตน์
2. นางสาวณัฐริกา    บุญมาอูป
1. นางสาวจิราวรรณ    พุทธมูล
2. นายธีรพล    อาจปาสา
28 28 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายกิติณัฏฐ์    ลำตาล
2. นางสาวชุติกาญจน์    จงท่องกลาง
1. นางสาวอาทิตยา    ช้างแก้้ว
2. นางสาวเกษร    จันทร์นุ่ม
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายเก้าไกล    สีนาค
2. นายณัฐพล    พันจันดี
1. นางยุพาภรณ์    รุ่งจำรัส
2. นางเดือนแรม    เปลี่ยนศรี
30 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวธัญพิมล    เป็นพลเมือง
2. นางสาวชนาพร    เกษมควรคีรี
1. นายณัฐวุฒิ    ยาสุวรรณ์
2. นางสาวสุทธิดา    ใฝ่กระจายทรัพย์
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายถิรณัฐ    ก๋ากันมี
2. นายวรเมธ    นุ่มสารพัดนึก
1. นางพัชร์ชิสา    สุขเสน
2. นายยงยุทธ    อุทธิยา
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวเนารัตน์    คำแตง
2. นางสาวจิราภรณ์    อิ่มดี
1. นางอัจฉรา    ตุ้มสุวรรณ
2. นางแสงอรุณ    เปี่ยมงาม
33 33 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราพร    มานะทน
2. นางสาวมนัสวรรณ    โพธิ์ศรี
1. นายปัทวีร์    จันทร์แสนตอ
2. นางสาวสุภาลักษณ์    ศรีเพ็ง
34 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายสุทธิราช    อินทร์บุญ
2. นางสาวรัตนาพร    จำปางาม
1. นายธีรพงษ์    มั่นศรี
2. นางสาวภัทราณี    เวียงนาค
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพัตรา    บุตรราช
2. นางสาวณัฐวรรณ    ลิชัยมูล
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    จงศิริ
2. นางโสภา    นุชท่าโพธิ์
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายสัณหณัฐ    สุติยะ
2. นางสาวกัลย์สุดา    ต๊ะสุภา
1. นางกีรติรัชต์    บุญธรรม
2. นายไพรัตน์    บัวงาม
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรยา    จันทร์พุฒ
2. นางสาวเบญญาภา    ทาดวงตา
1. นางสาวพรพิมล    สาริการินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    เดชสำเภา
2. นางสาวมนณัฏฐิตา    สายวัน
1. นางสาวสุนีวัลย์    เทพสิงห์
2. นางโชติกา    มาลัย
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวีรภัทร    ดากลาง
2. นางสาวไพลิน    งดงาม
1. นางบัวตูม    ออนตะไคร้
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรสุดา    นันทา
2. นางสาวพลอยชมพู    จันทำ
1. นางสาวจิตราภรณ์    สามไชย
2. นางจินตนา    มีล้นศักดิ์
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    สีมารักษ์
2. นางสาวชวินมาดา    วงค์ษา
1. นายธีรพงษ์    เข็มคง
2. นางสายรุ้ง    อยู่คร
42 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาววิลาสินี    บรรลุ
2. นางสาวธารทิพย์    ห้าวหาญ
1. นายศราวุฒิ    เนียมหอม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายผดุงเดช    จ่อนแดง
2. นายพีรพัฒน์    สัจจโสภิต
1. นางสาวทัศนีย์    กองแก้ว
2. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ
44 44 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทนา    สมมีไชยเลิศ
2. นายพุทธินันท์    ศรีวิชัย
1. นางสาวชุติปัญญ์    ล่อกา
2. นางสาววัลลภา    ปัญญาน้อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................