งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชญา    กันทะเนตร
2. นางสาวสุธาสินี    กันทะเนตร
1. นางกัญญารัตน์    หัวนา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรภัทร    ทิพย์พนาพันธุ์
2. เด็กหญิงศิวรัตน์    ดิษฐศรี
1. นางนิตยา    หงส์ศุภางค์พันธ์
2. นายเกรียงไกร    สิงห์แก้ว
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงตา    พรมภิชัย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    จันดอก
1. นางสาวภัทราพร    มะโนคำ
2. นางสาวเบญจมาศ    นวลอนงค์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ขันนอก
2. เด็กหญิงพิตตินันท์    อนุสรประชา
1. นางสาวนิศานาถ    ปรียาจิตต์
2. นางอัญญารัตน์    ทองธรรม
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวริษา    ใจ
2. เด็กหญิงพรนภัส    จิตอารีย์
1. นางสาวธัญวรรณ    คำเรียว
2. นางสาวอิชยา    ยอมคำ
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทพงศ์    ชินภักดี
2. เด็กชายชนะชน    คำพันธ์
1. นายนิวัฒน์    พลกลาง
2. นางสันทนา    พลกลาง
7 7 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกวินทรา    ปาเกี๋ยง
2. นางสาวธัญญลักษณ์    ศรีมงคล
1. นางสาวอัญชลี    สุติราช
2. นางสาวอำพัน    หมั่นค้า
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    สีต๊ะสาร
2. เด็กหญิงดลลชา    ชมภูมิ่ง
1. นางกฤษฎาภรณ์    นะพิชัย
2. นางกิ่งกาญจน์    สมจิตต์
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงญาดาวดี    กุออ
2. เด็กชายประวีณ    สุวรรณ
1. นาง นุชนาฎ    นาแก้ว
2. นางสาวอารีลักษณ์    บุญเกิด
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา    ปราบไฟ
2. เด็กชายยุรนันท์    ขาวพวง
1. นายตระการ    กล้ากสิกิจ
2. นางสาววันนิสา    จันทร์ทา
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์    ศักดี
2. เด็กชายธนวัฒน์    แก้วปรีชา
1. นายธนาภัทร    จินดา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงวราภรณ์    จันทร์ปัญญา
1. นายสานิตย์    ทองจันทร์
2. นางสาวเกตุวดี    จุลกร
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ภูมิสิทธิโชติ
2. เด็กหญิงเรณุกา    ใจตุ้ย
1. นางพัชระ    บุญวรรณ์
2. นางสาวสุปิยา    ก้องพนาไพร
14 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    ดังถวิล
2. เด็กหญิงปิยะพร    สงเพ็ชร์
1. นางลัดดา    บุญสุวรรณ
2. นางสาวสมาพร    พลอยบำรุง
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธันวนัสท์    ชัยรัตนศิลป์
2. เด็กหญิงวรพิชชา    รัตนกลางเมือง
1. นางสาวมัทนา    อรุณสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชนินาถ    ชาลี
2. นางสาวเบญญาภา    บุญประกอบ
1. นายณรรฐพงษ์    ฉ่ำน้อย
2. นางสุนันท์    รัตนเวชสิทธิ
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรหมเพชร    โซ่เงิน
2. เด็กชายฤทธิรงค์    ขิงหอม
1. นางสาวนุชรินทร์    เลี้ยงประเสริฐ
2. นางน้ำเพชร    พรมอ่อน
18 18 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัฒน์ธวัณย์    ลำภูเพ็ชร
2. เด็กหญิงพีรดา    น้ำนวล
1. นางสาวมณีวรรณ    จิตร์สมนึก
2. นางสาวเพ็ญนภา    สิทธิการ
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนรบดินทร์    วังคำ
2. เด็กหญิงปณิฏฐา    เขื่อนแข
1. นายจักรพันธ์    ชัยวรรณ
2. นางสาวณัฐธิดา    เนียมลิ้ม
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงชากีนา    อาแว
1. นางลำจวน    พันธ์วิริยากุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก    ศิริมงคล
2. เด็กหญิงแก้วนภา    สุขเจริญ
1. นางสาวนิอร    ไชยสุนทร
2. นายปิยะ    อ่ำสุพรรณ
22 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตรีทิพยนภา    ไชยาโส
2. เด็กชายพงษ์พิษณุ    ชัยนะรา
1. นางสาวดานุมาศ    ทิยาว
2. นางสาวนิฤมล    โนวิชัย
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนัชพร    ตันกูล
2. เด็กหญิงภัทรมน    อุทธโยธา
1. นางสาวญาณกร    ศรีชาติ
2. นายพศิน    สาดสาร
24 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุวิชญา    มาลา
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ยะปัญญา
1. นางพุ่มพวง    วรสันติวงศ์
2. นางอุบลวรรณ    หล้าแก้ว
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    โตริ
2. เด็กหญิงวัศยา    งามคีรีไพร
1. นางแก้วตา    อาณาจักร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรณพร    ขจรจิตร์
2. เด็กหญิงมัตติกา    เปิดช่อง
1. นางศิริญญา    เขื่อนแก้ว
2. นางสิริภางค์    ขาวปอน
27 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    จิรสินการิน
2. เด็กหญิงพิชชาอร    ณ ลำปาง
1. นายกรกช    ไชยวงค์
2. นางสาววิราพร    ตันเต
28 28 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกสรา    ชาติแพงตา
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    หมื่นศิลา
1. นางสาวจตุรพร    เครือฟัก
2. นางสาวเสาวคนธ์    ดารา
29 29 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    คำศรี
2. เด็กชายนนทชัย    ใหมทอง
1. นางปรียาลักษณ์    จันทร์คำ
2. นางพิริยาภรณ์    ช้างอินทร์
30 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ภักดีไพร
2. เด็กหญิงนิรดา    เกียรติศุภกร
1. นายณัฐวุฒิ    ยาสุวรรณ์
2. นางสาวสุทธิดา    ใฝ่กระจายทรัพย์
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายณัฐดนัย    วังหา
2. นายธนากร    ม้ายอง
1. นางทศพร    แตเจริญ
2. นางศิริประภา    เดชรอด
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนัตถ์    กุลมัย
2. เด็กชายวชิรวิทย์    อุปกุล
1. นางจุฑาทิพย์    จันทร์ทับ
2. นายภัทรคุณ    บุญดุฉาว
33 33 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริวดี    ด้วงพิทักษ์
2. เด็กหญิงปภาดา    สมยิ่ง
1. นายวันรบ    อัครศรีชัยโรจน์
2. นางสาววิลาวรรณ    คงสิบ
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    แพระบำ
2. เด็กหญิงกชกร    ทองหล่อ
1. นางสุชญา    ธรรมรักษ์
2. นางสุภาภรณ์    อาจผักปัง
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายมงคลชัย    ป้องปก
2. เด็กชายทรงพล    ษรเสวี
1. นางนิตยา    วงศ์วุฒิ
2. นางรัตนาภรณ์    ใจมา
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรณนิสา    บุตรเรือน
2. เด็กหญิงนิธิพร    วรรณภิระ
1. นางสาวชลิดา    โอดบาง
2. นางลาวัลย์    ขยันขาย
37 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายภควิทย์    ผาทอง
2. เด็กชายกานต์    เสวก
1. นางสาวพนมพร    ชมภูพาน
2. นายพรรษวุฒิ    ปานโท้
38 38 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโสภิตา    รุ่งแสง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    คำอ้าย
1. นายลิขิต    บุญเลิศ
2. นางหฤทัย    มนปัญญา
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรเจต    ทัศจันทร์
2. เด็กชายกันตพัชร    ไหมเหลือง
1. นางวลีรัตน์    เพียงใจวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัทตา    สุขชวลิต
2. เด็กหญิงสุชาดา    จิตต์ชื้น
1. นายสมภพ    วัดพาน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    แย้มใย
2. เด็กหญิงฐิตาพร    ตั้งสวัสดิ์
1. นางจรัสศรี    เขาเหิน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยางกุล    รุ่นเเรก
2. เด็กหญิงอรณิชา    อุประวรรณา
1. นายพงศ์ณภัทร    นันศิริ
2. นางสาวมาริสา    เหมันต์
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพวิภา    ปานแดง
2. เด็กชายรัชชานนท์    บุญเนียม
1. นางสาวทัศนีย์    กองแก้ว
2. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ
44 44 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวปองขวัญ    นวกิจรุ่งเรือง
2. นางสาวศิรดา    แสงร่มเย็น
1. นางสาวรักชนก    พนาทักษิณวรรต
2. นายสุวัฒน์    ต๊ะสุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................