งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 066
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายเกรียงศักดิ์    อิ่มรัง
1. นายนวพล    ปัทมากร
7
2 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวรรณ    นาบุตรดี
1. นายสุวพิชญ์    พรหมบุญตา
16
3 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายปุณยวัจน์    เรืองฤทธิ์
1. นางชะบา    สุดสม
17
4 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายปรัญชัย    ชาญเชาว์
1. นายพรชัย    ไผ่ปาน
5
5 11 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายสุวิน    บุตรวงษ์
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ    คุฒแก้ว
6
6 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายธิติ    พรมสอน
1. นางสาวเนตรดาว    โพธิ์สา
8
7 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายชลชาติ    เหี่ยวเกิด
1. นายลิขิต    แก้วคง
15
8 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายกานต์ดนัย    สุธรรม
1. นายสมเกียรติ    พิมพันธุ์
4
9 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายกริชฎา    อุตมา
1. นางสาวนิตยา    อุตระธานี
18
10 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายบรรเจิด    วงษ์สวัสดิ์
1. นายสมบัติ    ศรีวงษา
9
11 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวทีแหมะ    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวกัญญาภัทร    พงษ์สุภา
19
12 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายอรรณพ    อภิวงค์งาม
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์    เสียงชารี
20
13 29 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายอัษฎาวุธ    ฉัตรทอง
1. นางสาวสุดารัตน์    บุญเกียน
11
14 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายวรากร    สุขพัฒน์
1. นายรักชาติ    นาครัตน์
ชนะเลิศ
15 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิษา    เรืองศรี
1. นางสายใจ    พวกดี
12
16 34 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายมนัสชัย    โนรักหมื่น
1. นายวรฉัตร    นาคะรัตนกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายวิธิชัย    เกวียนเพียร
1. นางสาวเกษฎา    ดวงจิตร
21
18 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายณรากร    กันอ่อง
1. นายกำพล    เนตรเชย
10
19 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายออมสิน    แย้มแขน็ง
1. นายธนากร    ศิริสุข
14
20 42 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ    ร้ายสม
1. นายนิทัศน์    ชูเชิด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายศุภกิตติ์    หล้าเตจา
1. นายทศพร    กลิ่นหอม
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................