งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุกัญญ์    ฉลาด
2. นางสาวณัฐธิดา    อิ่นคำ
3. นางสาวริโอ    วาตานาเบ้
4. เด็กหญิงภัทรธิดา    จันทรา
5. เด็กหญิงภัททิยา    ไชยมงคล
6. เด็กหญิงฐิติมา    ไกลถิ่น
7. เด็กหญิงปิยะธิดา    ศรีคำยศ
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ    นามราชา
9. เด็กหญิงปิยาพัชร    เชื้อสะอาด
10. นางสาว กัลยณัฐ    ถาวรชาติ
1. นางกุลวดี    ตาจันทร์อินทร์
2. นางสาวชุมพร    บุญศรี
3. นายวรเมศ    ภัชรธาดา
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาณิสรา    วิสัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ปณิธาน    เปี้ยปลูก
3. เด็กหญิงชิดชนก    ดวงดอก
4. เด็กหญิงปราณปรียา    อินทัศ
5. เด็กหญิงนัฐพร    ธิเรือง
6. นางสาวภคพร    บุญมา
7. นางสาวฝนทิพย์    ประภาสกานต์โกศล
8. นางสาวปภาณิน    มุนิล
9. นางสาวสิริกานต์    ทุนเกิด
10. นางสาวธนพร    วูซือ
1. นางสาวจุฑาสิรี    นามกร
2. นางสาวชมัยพร    แซ่วี
3. นางสาวดวงหทัย    ตาคำ
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    มังคละวงศ์
2. เด็กหญิงทยิดา    เตชะวงศ์
3. เด็กหญิงสวรินทร์    วงศ์เป็ง
4. เด็กหญิงสุทธดา    แสนสมบัติ
5. เด็กหญิงสโรชา    เทพาชมภู
6. เด็กหญิงอัญธิชา    ขันคำ
7. นางสาวพรธิดา    ชัยสงคราม
8. นางสาวติยาภรณ์    สืบสมุทร
9. นางสาวธนิชา    ไชยวาด
10. นางสาวจิรนันท์    สุวรรณรินทร์
1. นางสาวณัฐภรณ์    แสนโส
2. นางสาวดลยา    มะโนบาง
3. นางอัมไพพรรณ    ไวทย์เวทย์
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    บัวกลับ
2. เด็กหญิงวินิทรา    ปัญญา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    พุ่มทอง
4. เด็กหญิงเกวริน    เริงเขตรการ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    พุ่มทอง
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    อินคำ
7. นางสาวเจนจิรา    เพ็ญพันธ์นาค
8. นางสาวสิริพร    ฟักเขียว
9. นางสาวพัสตราภรณ์    ศิริมา
10. นางสาวพรวิมล    แสงฉวี
1. นายปิยะ    ตามพระหัตถ์
2. นางสาวมลชนก    สุฬาภา
3. นายสิระ    บุตรโท
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    สุทธิสุรินทร์
2. เด็กหญิงฑิตยา    จันทร์ตาใหม่
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    มหาวรรณ์
4. เด็กหญิงวราลักษณ์    สุขอารีย์
5. นางสาวภราพร    น้อยแดง
6. นางสาวกาญจนา    จองคำ
7. นางสาวอังคณา    ธรรมแสง
8. นางสาวพิมผกา    จังเกี่ย
9. เด็กหญิงวิลาสินี    เลาจาง
10. เด็กหญิงวริษา    เลาจาง
1. นางสาววรนิษฐ์    คำลือ
2. นายอาคม    บรรเทาทุกข์
3. นางสาวเสารสิริ    เมืองเจริญ
6 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา    ขุนหาญ
2. เด็กหญิงรัตนาพร    คณเกณฑ์
3. เด็กหญิงสุวนันท์    สุคงเจริญ
4. เด็กหญิงณิชา    ขาวมา
5. นางสาวมัณฑิตา    ศรีวรหา
6. นางสาวจีรนันท์    พลดา
7. นางสาวนิตยา    มีคาร
8. นางสาวพิมลนาฎ    แสนใจ
9. นางสาวมยุริญ    อุดมแก้ว
10. นางสาวดาวรุ่ง    คะลา
1. นางพรทนา    คงแท้
2. นางวันชื่น    วรินทรา
3. นายศรีสุวรรณ    พรรณขาม
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    ชัยมงคล
2. เด็กหญิงปานปรีญา    ธรรมวรรณ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    อินต๊ะชัย
4. เด็กหญิงพรไพลิน    แก้วดำ
5. เด็กหญิงศศิกานต์    สิทธิยศ
6. เด็กหญิงเกตุวดี    เนตรรังษี
7. นางสาวพลอยไพลิน    เขียวคำ
8. นางสาวฟ้าใส    เม่นสุวรรณ์
9. นางสาวชดาภรณ์    ธารสิริกุล
10. นางสาวแพรววจี    เขียวดำ
1. นางสาวญาณิชสา    ใจยะกว้าง
2. นางนิภาวรรณ    วิชัย
3. นายปิยพงษ์    ไม่มีเหตุ
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาววีรดา    เกียรติยศ
2. เด็กหญิงจิรัชญา    เหงาจุ๊
3. เด็กหญิงชุติกานต์    สุวรรณโน
4. เด็กหญิงปรินดา    สวนจักร
5. เด็กหญิงธัญชนก    สาราด
6. เด็กหญิงกัญญาพร    ยอดผกา
7. เด็กหญิงศุภพร    ปินใจ
8. เด็กหญิงวริศรา    เชื้อสาร
9. เด็กหญิงยุพารัตน    อุดทังไข
10. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สิริสาร
1. นางบุญเทียม    สมคำ
2. นางผุสดี    สงวนศรี
3. นางพัฒชา    คำแสน
9 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิพร    เอี่ยมสา
2. เด็กหญิงเบญญาภา    คำหินกอง
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา    ขำทับ
4. เด็กหญิงกิดาการ    สิงห์หอม
5. เด็กหญิงเนตรชนก    มณีกัญย์
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์    หุ่นทอง
7. เด็กหญิงสุภาวดี    อินกล่ำ
8. นางสาววราภรณ์    จันทร์ท้าว
9. นางสาวเกวลิน    เอี่ยมโพธิ์
10. นางสาวสุพรรษา    กิ่งวงษ์
1. นางสาวพัชราภา    เจริญโพธิ์
2. นางสาวรัตติกาล    คันนาทิพย์
3. นางสาวสุชาดา    สุขทอง
10 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวรินทร์ลภัส    หล่ายพันธ์
2. นางสาวอารีย์ภรณ์    วันเชียง
3. เด็กหญิงกนกพร    ยิ้มเมือง
4. เด็กหญิงพรพรรษา    เอกจิต
5. เด็กหญิงสิรภัทร    เขตกรรม
6. นางสาวอรทัย    บุญมี
7. นางสาวศรัณยา    เพ็ชรสุ่น
8. เด็กหญิงนวพร    ศรชัย
9. เด็กหญิงกมลชนก    เขียวขำ
10. เด็กหญิงพิชญ์นลิน    มีทรัพย์
1. นางบุญก้าน    ต่อมยิ้ม
2. นางสาวพรพรรณ    จุ้ยวงศ์
3. นางอุษณีย์    บุญคง
11 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริวัฒนา    คงหนองลาน
2. เด็กหญิงธัญชนก    แก้วโนนตุ่น
3. เด็กหญิงสุวภัทร    บัวฉิม
4. เด็กหญิงพรวีนัฐ    ผิวนิล
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา    เสนานุช
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา    วังคีรี
7. เด็กหญิงเอกนรี    องค์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงสิริกร    พูลท้วม
9. เด็กหญิงกชพร    กุลเจริญ
10. เด็กหญิงอรวรรณ    อินพรม
1. นางสาวนิสิต    สีใส
2. นางสาววัชรีพร    ทองงามขำ
3. นายสมชาย    พุ่มบานเย็น
12 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาพร    อัตตะแจ่มใส
2. นางสาวณิชา    งามจารุธนรังสี
3. นางสาวเมมิตร    สุสกุลโชคดี
4. นางสาวสุทธิตา    วิเชียรกระจ่าง
5. เด็กหญิงศรันย์พร    กิตติธนากูร
6. เด็กหญิงกาญจนา    ธำรงสุขสิงขร
7. เด็กหญิงกนกภัทร    พลประชุม
8. เด็กหญิงปริยากร    ยงวนาพงศ์
9. เด็กหญิงพันพษา    เถลิงยุคนธร
10. เด็กหญิงสุภาพร    เอื้องขจรไกล
1. นางสาวกัลยากร    เชวงสุข
2. นางสาวสุดาพร    อุดมสุข
3. นางสาวอำภา    อินทะลา
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชยาภา    มาประกอบ
2. นางสาวภัทราพร    จันทร์ปากน้ำ
3. นางสาวภัทราวดี    จันทร์ปากน้ำ
4. นางสาวสุภลักษณ์    เครือปาน
5. เด็กหญิงกิตติกานต์    โห้ทองคำ
6. เด็กหญิงมลวิพา    ศิลป์พรมอาจ
7. เด็กหญิงกฤติมา    ทองคำเปลว
8. เด็กหญิงณัฐพิชญาย์    รักษาพราหมณ์
9. เด็กหญิงกฤติยาพร    กุลให้
10. เด็กหญิงณัฐสุดา    คำฮ้อ
1. นางกาญจนา    วิรัชชัย
2. นางฐิติรัตน์    เกษศรี
3. นายปัณณทัต    ภาคพิชัย
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    อินตะมูล
2. เด็กหญิงสิริยากร    แสนป้อ
3. เด็กหญิงพัชราพรณ์    สินไพบูลย์
4. เด็กหญิงญาณกวี    ขจรคำ
5. เด็กหญิงอโนมา    แสนมงคล
6. เด็กหญิงวิชญาพร    ยาจิ๋ว
7. เด็กหญิงกนกรดา    มณีสม
8. นางสาวสุรีย์ลักษณ์    ยอดหาญ
9. นางสาวพิมพ์ภาพรรณ    อิวาง
10. นางสาวปพิชญา    จันยะมี
1. นางปฏิพัตร    พจนาพันธ์
2. นางเกษร    ครไชยศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    แก้วเต่า
2. เด็กหญิงฌลานันท์    มณีบุญ
3. เด็กหญิงอธิชา    ทับทอง
4. เด็กหญิงชนิกานต์    กิมยงค์
5. นางสาวอินทุอร    ประดับศรี
6. เด็กหญิงปาลิตา    วงษ์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงบัณฑิตา    ฟักเถา
8. นางสาวนริศรา    มากมุข
9. นางสาวธนพร    เนื้อทอง
10. นางสาวชุติมา    สวนเรือง
1. นางสาวกรองกาญจน์    น้อยประชา
2. นางสาวณิชารีย์    เหลืองอร่าม
3. นางนิติยา    น้อยเกิด
16 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิญาดา    ตันโทน
2. เด็กหญิงจิดาภากาญจน์    เวียงทอง
3. เด็กหญิงพิชญาภา    พุ่มไม้
4. เด็กหญิงณัชนันท์    สังชะนา
5. เด็กหญิงณัจยา    ใจชั้นกลาง
6. นางสาวสิริวรรณ    ชนันชัย
7. นางสาวพรรณปพร    อ้นมี
8. นางสาวกิตญดา    หิตมูล
9. นางสาวสิริกร    รุ่งรัตนพงษ์พร
10. เด็กหญิงภัทรภรณ์    ชื่นกลิ่นธูป
1. นางสาวจีรนันท์    จันทร์เสวก
2. นางสาวนุชรินทร์    เลี้ยงประเสริฐ
3. นางน้ำเพชร    พรมอ่อน
17 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัจรีพร    ศรีชมภู
2. เด็กหญิงศศิวิมล    สีกรุษ
3. เด็กหญิงเกสรา    เทียนทอง
4. เด็กหญิงอริสา    นาคบุตร
5. เด็กหญิงอริสรา    นาคบุตร
6. นางสาวปณิตา    กลิ่นดี
7. นางสาวสุชาวดี    บำรุงรัฐสุจริต
8. นางสาวกัญญาณี    ประสิทธิเขตรกิจ
9. นางสาวลูกเกต    ทองทุ่งโป่ง
10. นางสาวสุรางคนา    ริสยา
1. นางสาวขวัญล่า    อยู่พุ่ม
2. นางจันจิรา    เชิมชัยภูมิ
3. นางสุธัญญา    วรนัยพินิจ
18 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยรัตน์    ดำมัน
2. นางสาวจารุวรรณ    คะชา
3. นางสาวณิชกานต์    กาศเจริญ
4. นางสาวศศินันท์    ป่าส่วน
5. เด็กหญิงสุวนิดา    บุตตะโยธี
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    กังหัน
7. เด็กหญิงทิตยรัตน์    พรหมวัชรานนท์
8. เด็กหญิงนันทกา    สายตรง
9. เด็กหญิงนิธิภรณ์    สุวรรณศิลป์
10. เด็กหญิงศศิวิมล    พรมสาร
1. นางณัฐสุรางค์    สุวรรณรินทร์
2. นางทิพยมาส    อักษรนำ
3. นางสาวยุวเรศ    กาศเจริญ
19 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    อุตรสัก
2. นางสาวภูษณิศา    สว่างภักดี
3. เด็กหญิงปุณยานุช    งาสว่าง
4. เด็กหญิงเบญจมาศ    ใจเตี้ย
5. นางสาวอารดา    เกตุชิต
6. นางสาวนันทิวา    อุดเต็น
7. นางสาววริศรา    บุญมา
8. นางสาวนิรมล    จุ้มเขียว
9. เด็กหญิงพิชญากร    พรเอี่ยม
10. เด็กหญิงสุพิชชา    ปัญญาเครือ
1. นายจารุพงศ์    ไพสิฐสิริรักษา
2. นางสาวนภัสวรรณ    อิกำเหนิด
3. นางอรุณจันทร์    มะโนเพียว
20 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณยพร    เอี่ยมปฐม
2. เด็กหญิงอจลญา    จิระศิริโชติ
3. เด็กหญิงปานวาด    พานิชศุภผล
4. เด็กหญิงสายทองแท้    เรืองทรัพย์
5. เด็กหญิงวิมลิน    ปั้นนาค
6. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    พุทธรัตน์
7. นางสาวจุฑารัตน์    ใยเย็น
8. นางสาวภูตาวัน    วงษ์หงษ์
9. นางสาววิยะดาวรรณ    กล้ากสิกิจ
10. นางสาวญาดา    บัวเทศ
1. นายปัญญพจน์    รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาววราภรณ์    คงหอม
3. นางสาวเบญญาภา    คูณสระน้อย
21 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวกศิมาพร    นาละกา
2. นางสาวพรชิตา    อุดสาย
3. เด็กหญิงจรรยา    อุณทนารัตน์
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    วงศ์จันทร์
5. เด็กหญิงปารณีย์    บุญเกื้อ
6. นางสาวณัฐจิรา    วาเล็กบุตร
7. นางสาวภานุมาศ    พุทธิมา
8. เด็กหญิงวริศรา    วงศ์ธิดา
9. เด็กหญิงรวิกานต์    โยธา
10. เด็กหญิงเต็มสิริ    เต็มสมุทร
1. นางพิกุลทอง    เปล่งศิริ
2. นางลลิตา    ประชุมฉลาด
3. นางโสภิณ    ศิริคำน้อย
22 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    ศรีบุญเรือง
2. นางสาวปุญญาณินท์    ถิ่นลำปาง
3. เด็กหญิงโชษิตา    ละลอกแก้ว
4. เด็กหญิงอรชพร    คนงาน
5. เด็กหญิงกชพร    มะโนวัง
6. เด็กหญิงชนิษฎา    ทองทา
7. เด็กหญิงรมิดา    เวียงคำ
8. นางสาวธัญญารัตน์    จินาเฟย
9. เด็กหญิงอุษณีย์พร    วิสิทธิ์ศักดิ์
10. เด็กหญิงโยษิตา    ปาระมะ
1. นายณัฐวุฒิ    พรมเสน
2. นางสาวปิโยรส    ใจเอื้อ
3. นายสมเดช    ชัยวร
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวหทัยรัตน์    ลือยศ
2. นางสาวพินท์สุดา    ชาวส้าน
3. นางสาวเบญญาภา    ถาวรชาติ
4. นางสาวอาพัทชา    ตนภู
5. เด็กหญิงหทัยชนก    พรมมินทร์
6. เด็กหญิงวรัญญา    แสนอ่อน
7. เด็กหญิงนัทรัตน์    เเสนสุข
8. เด็กหญิงภัทรวดี    สืบอ้าย
9. เด็กหญิงนภสร    แก้วโก
10. เด็กหญิงณัฐชยา    ธัญญะ
1. นางดวงใจ    เนตรทิพย์
2. นายสิรธีร์    ศิริรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรพรรณ    สุดแดนไพร
2. นางสาวจิรวรรณ์    สุดแดนไพร
3. นางสาวอารี    สายชลพิมาน
4. นางสาวรัตนาภรณ์    พงศ์ธิติเวศม์
5. นางสาวสุกัญญา    ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงอภิญชญา    อินต๊ะสาร
7. เด็กหญิงอรพินท์    โนรี
8. เด็กหญิงศตพร    โสภาวิวัฒน์ธนากุล
9. เด็กหญิงภาวิกา    ลือนาม
10. เด็กหญิงวาสนา    เลาซาง
1. นางสาวรัตนาภรณ์    คำยอง
2. นางสาวเกษสุดา    นิลสวิท
3. นายเกียรติศักดิ์    บุญคง
25 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิติมา    หลักหมั้น
2. เด็กหญิงนงนภัส    พงษ์นิกร
3. เด็กหญิงพรรณนิภา    เม็ดดี
4. เด็กหญิงปณฺิดา    เรืองศักดิ์
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์    แพงมี
6. เด็กหญิงวรรณิดา    ใจไหว
7. นางสาวธีวรา    เสนาสุนทร
8. นางสาวชนิกา    ลำภู
9. นางสาวธนัญญา    ตานาคา
10. นางสาวสมาพร    เสียงเล็ก
1. นางปวินรัตน์    วงศ์วัฒนัย
2. นางสาวพัชรินทร์    สว่างถาวรกุล
3. นายสุเทพ    อวดเขตต์
26 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวดี    บุญตุ้ย
2. นางสาวหรรษา    ศรีป้อม
3. นางสาวเขมิกา    ใหม่ธรรม
4. นางสาวธิดาพร    ลีวิรัตน์
5. เด็กหญิงวิมลสิริ    นกมีรอด
6. เด็กหญิงวรัญญา    ซุ้นสุวรรณ
7. เด็กหญิงณิชา    สุขนิรันทร์
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    ห้าวหาญ
9. เด็กหญิงพรรณพัสสา    ลุงหลู่
10. เด็กหญิงศิริยาภรณ์    สมานมิตร
1. นายวัฒนะ    สามเคี้ยม
2. นางสุคนธ์    เกษมกุลทรัพย์
3. นายเกียรติศักดิ์    ชัยยาณะ
27 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมาริสา    วิชัย
2. เด็กหญิงปนิดดา    บุญเจือ
3. เด็กหญิงณัฐชยา    รสโฉม
4. เด็กหญิงมั่นฤทัย    ใจคง
5. เด็กหญิงธาราทิพย์    กลมยา
6. เด็กหญิงธารษา    ลองพิชัย
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    สายทอง
8. เด็กหญิงนลิตา    มานบุรี
9. เด็กหญิงลลิตา    เสดแสง
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา    คำแร่
1. นางสาวขชล    บัวศรี
2. นางสาวศุภนิดา    สมฤทธิ์
3. นายสุชาติ    วังคีรี
28 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสกาวใจ    มารศรี
2. เด็กหญิงณัฐกัญญา    ชมสีสด
3. นางสาวสุทธาทิพย์    บือสันเทียะ
4. นางสาวจิรัฐติกาล    บุญยี
5. เด็กหญิงสุพรรณา    ละครชัย
6. เด็กหญิงนันทิกานต์    แสงโคตร
7. นางสาวกุณญารัตน์    กลิ่นบุญ
8. นางสาวเกศศินี    วรรณภาค
9. เด็กหญิงคณัสนันท์    บัวลอย
10. นางสาวกนกพร    สิงห์งอย
1. นางสาวพนมไพร    น้อยเจริญ
2. นางสุภัชชา    น้อยเจริญ
3. นางสาวเกื้อกูล    นามวงษ์
29 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวธนภรณ์    ปู่สุข
2. นางสาวปิยะกมล    ปู่สุข
3. นางสาวจันทกานต์    ดีคำ
4. นางสาววินิตา    หม่องดอก
5. เด็กหญิงคำอู    นายกอ
6. เด็กหญิงปานไพลิน    กลิ่นทับ
7. เด็กหญิงสุภัชชา    รินแก้วงาม
8. เด็กหญิงจุฬารัศมี    ประนันท์คำ
9. เด็กหญิงชวนพิศ    ถิระโคตร
10. เด็กหญิงวาสินี    คำจันทร์
1. นางสาวมลิวัลย์    โบแบน
2. นางสาวยุวรัตน์    ไชยวรรณ์
3. นางสาวอารยา    จันทร์ตา
30 31 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีรดา    เทิดพุทธคุณ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เทพิกัน
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพันณ์ชิตา    วังกาวรรณ
5. เด็กหญิงนฤพร    สุทธิจิตร์
6. เด็กหญิงพิชชาพร    หอมสุด
7. เด็กหญิงวิมลสิริ    วันวิเศษ
8. เด็กหญิงนิชกานต์    จันทร์ส่อง
9. เด็กหญิงอชิรา    สมัย
10. เด็กหญิงณิชชยา    แวววับ
1. นางสาวกุณฑิกา    คำหมื่น
2. นางนางศศิภา    แหลมหลวง
3. นายเกิด    ทำมะหรัง
31 32 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาววณิชยา    มายะนันท์
2. นางสาวธัญวรา    รุ่งเรือง
3. นางสาวชลธิชา    นวนหมวก
4. นางสาวแพรทองแท้    มนัสตรง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา    ฮ่องคำ
6. เด็กหญิงจิราพร    ใจกำแหง
7. เด็กหญิงอนุธิดา    ชูรัตน์
8. เด็กหญิงวาสนา    สาทอง
9. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วันดี
10. เด็กหญิงพรปรียา    ทองพรม
1. นางณัฐกานต์    ขมินทกูล
2. นางสาวฤทัยรัตน์    ฤทธิ์นุช
3. นางสาววาสนา    เอี่ยมปฐม
32 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันต์หทัย    บางพาน
2. เด็กหญิงชญานันต์    มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ลีลา
4. เด็กหญิงสกุลรักษ์    อินทรศรี
5. เด็กหญิงพิชานันท์    คงประทีป
6. เด็กหญิงศศิวิมล    ศาลารักษ์
7. เด็กหญิงนันทิกานต์    อ่อนน่วม
8. เด็กหญิงกนกกาญจน์    วัฒนศิริ
9. เด็กหญิงสุธิมา    กันนิกา
10. เด็กหญิงนิภานาถ    จันทร์กลิ่น
1. นางบุษบา    เสียงสุขสันติ
2. นางสาวอมรา    ประกอบมิตร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33 34 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนลินี    ศรีวงษา
2. เด็กหญิงจิรัชญา    จันทร์เชื้อ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ลาคลี
4. เด็กหญิงนัชชา    จันทร์ลอย
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พันธ์ใหม่
6. นางสาวอารียา    ขำเผือก
7. เด็กหญิงศิริรัตน์    นนทรีย์
8. เด็กหญิงสุวนันท์    เปงยศ
9. นางสาวอริสา    สังขกุล
10. นางสาวอภิชญา    นนทโคตร
1. นางสาวกมลณัฐ    ดีธงทอง
2. นางชวนพิศ    สายจันยูร
3. นายฐกฤต    ยศมาภัทรชัย
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวพิชชาพร    ทองมาลา
2. นางสาวพัณณิตา    คำดีี
3. นางสาวสิรฎา    ชิตนอก
4. เด็กหญิงปราณปริยา    ปะละ
5. นางสาวสุวรรณี    คิดดี
6. นางสาวธันยพร    คำมงคล
7. นางสาวญาโณทัย    แก้วศิลา
8. นางสาวกนกประภา    กาวิโล
9. นางสาวจรัสระวี    นนท์น้อย
10. นางสาวดารณี    การรักษา
1. นางสาวนฤมล    ทองสา
2. นางศิริกาญจนา    ไกรอ่ำ
3. นางศิรินทิพย์    ทันใจ
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิง ชัญญานุช    ไหมเกิด
2. เด็กหญิงศรุตยา    ปูอุตรี
3. เด็กชายมหาราช    เทพสิงห์แก้ว
4. เด็กชายคิมหันต์    ปัญญาชัย
5. เด็กชายจารุพงศ์    กูลต๊ะ
6. เด็กหญิงประกายวรรณ    หมื่นปัญญา
7. นายธวัชชัย    เป็งโก
8. นายธนวัฒน์    บุญปัญญา
9. นางสาวสุพรรณิกา    ไหมเกิด
10. นางสาวขนิษฐา    พฤกษ์ประเสริฐ
1. นาย สายัณห์    จันทร์ตาลบ
2. นางนฤมล    คณารีย์
3. นางวิไลภรณ์    แก้วบุญปัน
36 37 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงยศวดี    สันทอง
2. เด็กหญิงฐิติพร    แสงท่านั่ง
3. เด็กหญิงภัทชริดาภา    นันทฉัตรศิริ
4. เด็กหญิงปภาวี    เกิดพรม
5. เด็กหญิงศุภวรรณ    หลายยอด
6. เด็กหญิงพิริยกร    บุญผ่อง
7. นางสาววิชญาดา    พรหมสุโข
8. นางสาวผกาวรรณ    เลื่อมโฉม
9. นางสาวรัญชิดา    ชูกลิ่น
10. นางสาวธวัลรัตน์    คตสุข
1. นางธนพรรณ    เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายปราโมทย์    เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37 38 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุุฑาทิพ    พรมเทศ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    จงแพทย์
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา    กิติมา
4. เด็กหญิงสุพัสตรา    ใจมอย
5. เด็กหญิงชนม์นิภา    แสนใจนา
6. เด็กหญิงจินดาทิพย์    ราชคม
7. เด็กหญิงชนิดา    ต๊ะวรรณา
8. เด็กหญิงสุวิชญา    ดำคำ
9. เด็กหญิงธัญพิชชา    ใจสอน
10. เด็กหญิงปริชญา    อุ่นใจ
1. นายชวนชิด    จันทาพูน
2. นายชัชวาล    ธีรชัยสกุล
3. นางหฤทัย    มนปัญญา
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์รอด    ทองคำ
2. นางสาวแสงฟอง    วงค์มาก
3. นางสาวชุติการณ์    ไชยสลี
4. นางสาววิภา    คำแก้ว
5. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา    แก้ววังปลา
6. เด็กหญิงปราณปริยา    ธรรมวงค์
7. เด็กหญิงเปมิกา    แสงวิลัย
8. เด็กหญิงปาริชาติ    สุระกำแหง
9. เด็กหญิงศรัญญา    วงศ์บุญมา
10. เด็กหญิงกัญญาริณทร์    ศรีวิชัย
1. นางจิรพร    แสงโปร่ง
2. นางสาวจุฑามาศ    ท้าวมะณี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิภาพร    วรรณ์สุทธะ
2. เด็กหญิงนวนันท์    ปัญญาเสน
3. เด็กหญิงกฤติยา    อินทรมงคล
4. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ภู่เพียรพูล
5. เด็กหญิงณัฐรดา    หมื่นเทพ
6. เด็กหญิงญานิกา    อินอ่อน
7. นางสาวสุภาพร    นครจันทร์
8. นางสาวสุทธิดา    เอิบอิ่ม
9. นางสาวอารียา    วิสาจันทร์
10. นางสาวทิพรัต    พิมพา
1. นางธนพรรณ    ปรางโท้
2. นางสาวภัทรมนัส    เหล่าทรัพย์
3. นางสาววราภรณ์    ถาวร
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    หาญคำ
2. นางสาวมนทกานต์    มิ่งประเสริฐ
3. เด็กหญิงพีรดา    อยู่คอน
4. นางสาวสุภคินี    จิตรวิเศษ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ท้าวคำวัง
6. เด็กหญิงลักษิกา    จันทร์คำ
7. เด็กหญิงมลธิดา    ขำทุ่ง
8. เด็กหญิงนันท์พนิตา    นวลเอี่ยม
9. เด็กหญิงจิดาภา    ดำรงไทย
10. เด็กหญิงกัลยกร    เกิดอุทัย
1. นางสมศรี    เจริญศิริ
2. นางสาวเรวดี    ลายพาก
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
41 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวมลญา    พินศรี
2. นางสาวธัญสุดา    เรืองดี
3. นางสาวรัตนาพร    ขอบทอง
4. นางสาวกฤติยา    เหมือนชู
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์    เดสูงเนิน
6. เด็กหญิงชญานิศ    หลวงนุช
7. เด็กหญิงพิชชานันท์    กันทะบุญ
8. เด็กหญิงรัตนรินทร์    พรมนรินทร์
9. เด็กหญิงนิชานันท์    คนขยัน
10. เด็กหญิงปาลิกา    อนันโชคเจริญ
1. นางปัญชลีย์    โพธิ์คงกิตติโชติ
2. นายวรรณชัย    ทะนะแก้ว
3. นายวิทยา    ศิลายศ
42 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชา    ไทยเจริญ
2. นางสาวจิรประภา    วันต๊ะ
3. นางสาวสุภามาศ    แข็งแรง
4. เด็กหญิงอภิชญา    ชัยเลิศณรงค์กุล
5. เด็กหญิงเจนจิรา    หามา
6. เด็กหญิงนวลรัตน์    อนุมัติ
7. เด็กหญิงชนิตา    ไชยพันธ์
8. เด็กหญิงบุญญาภา    ศรีทองสังข์
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เอี่ยมละมัย
10. เด็กหญิงศศิธร    เพชรสุวรรณ์
1. นางกิตติมา    บุญเรือง
2. นางธัญญาพร    เกตุด้วง
3. นางสาวปรานี    อินทฉิม
43 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวญาสุมินทร์    บุญทอง
2. นางสาวนริศรา    พรมีทรัพย์
3. นางสาวสุดารัตน์    แซ่ซ้ง
4. นางสาวคัทลียา    เพชรคีรีรัฐ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ    พงศกรเกริกไกร
6. เด็กหญิงกฤษติยา    มาลีศรีสุกใส
7. เด็กหญิงสายฝน    -
8. เด็กหญิงธัญสินี    ปัญญา
9. เด็กหญิงนิจวรีย์    ทองหล่อ
10. เด็กหญิงอภิสรา    เก็ดสราพร
1. นางสาวพรพรรณ    คำตื้อ
2. นางพิมใจ    มีธรรมสวนะ
3. นางอุไรพร    ศิลาอ่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................