งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติพันธุ์    อกผาย
2. เด็กชายเอกพันธ์    เครือจันทร์
1. นางยุพิน    พรหมพิทักษ์
2. นางสาวอัญชลี    แสนอ้าย
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายภาณุพงศ์    โกมิตร
2. นายนรภัทร    อุ่นเฟย
1. นายอาทิตย์    อินทะรินทร์
2. นายเสถียร    กันธิยะ
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายคุณวุฒิ    โนนันธิ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    ช่วงไชย
1. นายประเทือง    ภูเขียว
2. นางแววดาว    เมืองใจ
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนรรชัย    ไกรวิเศษ
2. เด็กชายอรรธพล    เปี่ยมรอด
1. นายจีรพัส    สีทอง
2. นายวีระ    วงค์สายสิน
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษกร    ภูเขียว
2. เด็กชายดรัณภพ    ปิ่งหย่า
1. สิบโทนิกร    อ้ายกาศ
2. นางปุญญาพร    ประทุม
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยยะ    กางถิ่น
2. เด็กชายศิวกร    ทัดช่อม่วง
1. นางสาวอริศรา    คงยัง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนภัทร    พืชทอง
2. เด็กชายวรากร    บุญศรี
1. นายปรีดา    คำแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8 8 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เอี่ยมจันทร์
2. นายนันทกร    สนั่นเมือง
1. นางสาวรัญจวน    ไชยแก้ว
2. นายอรุณ    กันทะขู้
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายทรงวุฒิ    กองไฝ
2. เด็กชายณัฐพล    แซ่ย่าง
1. นางสาวจิรัชญา    ชัยธีรธรรม
2. นายเสรี    แซ่จาง
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิศรุต    สว่างเมือง
2. เด็กชายจิรศักดิ์    ขุนพิลึก
1. นายจีระศักดิ์    อบอาย
2. นายวิทชภณ    พวงแก้ว
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายทินภัทร    ดำช่วย
2. เด็กชายวุฒิเดช    หวังเชิดกลาง
1. นายอัชฌา    ราวิน
2. นางสาวเนตรนะภา    พวงไทย
12 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สุขเจริญ
2. เด็กชายเมธา    แซ่ลี
1. นายธวัช    สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา    แดงชาวนา
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    ธนันชัย
2. เด็กชายธนวุฒิ    พวงไพรพฤกษ์
1. นายพงษ์นรินทร์    ดีสีใส
2. นางมัลลิกา    ใจอารีย์
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    ท้วมบ้านไทร
2. เด็กชายชยางกูร    แก้วหลำ
1. นายมิตรชัย    ทาบุดดา
2. นายระวีพันธ์    เปรมวิชิต
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักริน    อะตะกุมมา
2. เด็กชายอุทัย    มะริบ
1. นางสาวจุไรรัตน์    สุริยงค์
2. นายอดิเทพ    ตุงคบุรี
16 16 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิรวัฒน์    คุ้มสอาด
2. เด็กชายธนาวัฒน์    อินทร์อิ่ม
1. นางพัชรี    ทองธานี
2. นางรัชนี    ศรีเอี้ยง
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนาธิป    บุญทัน
2. เด็กชายชนาธิป    ลาสนธิ
1. นางสาวน้อย    มาสอน
2. นางสาวสุชิน    ทิงิ้วงาม
18 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชญุตม์    สุวิเชียร
2. เด็กชายระพีพัฒน์    แม้นพยัคฆ์
1. นายนพดล    โชติกะคาม
2. นางสาววารุณี    ไล้ประเสริฐ
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถพล    แก้วรวม
2. เด็กชายณัฐพงศ์    อุ่นสา
1. นายจักราวุธ    เมืองมงคล
2. นางสาวรสริน    ไชยหาญ
20 20 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายชีวธันต์    สิหิงค์
2. เด็กชายธนดล    ใจกาศ
1. นางณัฐกานต์    นันตากาศ
2. นายภิญโญ    สุวรรณ์
21 21 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพล    ควรคนึง
2. เด็กชายพัฒนวิชช์    บุญอาจ
1. นายณัฐพงษ์    ยะปะนันท์
2. นางสาวอภิรดี    ผิวผ่อง
22 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทัศน์    กมลปราณี
2. เด็กชายเอกราช    ภูมิงามไพร
1. นายธนชาต    ยืนยง
2. นางธัญญารัตน์    ใหม่ทรายเปียง
23 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีภัทร    ปัญญาไว
2. เด็กชายเชาว์วรรธน์    วงตะวัน
1. นางจงจิตร    สิทธิไพร
2. นายวิทยา    สิทธิไพร
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนินาถ    สังข์โชติ
2. เด็กหญิงภัคบุต    พรหมรักษ์
1. นางสาวสุมนลักษณ์    สุวรรณ์
2. นายอนุรักษ์    เมฆแสน
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายนครินทร์    นิชภา
2. เด็กชายขจรศักดิ์    หนุนชาติ
1. นายวัชรพล    ณ น่าน
2. นางสาวอรณัชชา    พุทธวงค์
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิธิกร    ดัดงอน
2. เด็กชายไชยวัฒน์    อุ่นรัตน์
1. นางสาวธิดารัตน์    ละมูล
2. นายสุรัตน์    ฟูเต็มวงค์
27 27 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายดาวิน    ไชยยงค์
2. เด็กชายอธิปไตย    ใหม่เพย
1. นางสาวรื่นจิตร    ปัญญาเรือง
2. นายไพรัช    เฉยเมล์
28 28 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายอาทิตย์    ถาวรกุล
2. เด็กชายวันชัย    ชื่นใจชม
1. นายกฤษณะ    บัวขาว
2. นางรำธาร    สิงหะ
29 29 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกร    ขะวงษ์
2. เด็กชายณัฐวัชต์    นิ่มกลิ่น
1. นางจิตราภรณ์    วิทยานนท์
2. นายชาญเดช    วิทยานนท์
30 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายพัชร    ธำรงวนาลัย
2. เด็กชายภูวเดช    อาภรณ์เลิศกุล
1. นายธนวัฒน์    ปินตาจันทร์
2. นางอรพินท์    วงค์เทเวช
31 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสลิลทิพย์    แก้วแสง
2. นายศิษยชัย    เครือจันทร์
1. นางสาววิจิตรา    แดงดี
2. นายสัมพันธ์    ร่องพืช
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรรชัย    คุ้มดี
2. เด็กชายณัฏฐ์พัชร์    จันทรประเสริฐ
1. นายวรวุฒิ    หาญพงศ์เจริญ
2. นางอังคนา    จันทรประเสริฐ
33 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวินัย    ดีมาก
2. เด็กชายณัฐพล    พวงไทย
1. นางสาววาสนา    หลวงปวน
2. นายอชิรสิทธิ์    ไชยสิงห์
34 34 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชนันท์    สำอางค์
2. เด็กหญิงโสภิตา    ถิรายุรุ่งเรือง
1. นายสมควร    ศรีจันทร์
2. นายอนุพงษ์    จอมเพ็ง
35 35 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรเมธาสิทธิ์    ยะฝั้น
2. สามเณรทศพล    กิตวงศ์
1. นายบรรจบ    กำจัด
2. นายอุเทน    ไชยพิตร
36 36 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายนครินทร์    มุแฮ
2. เด็กชายสุจริต    ยะวา
1. นายประทีป    คำเรืองฤทธิ์
2. นายอภินันท์    สุขโสม
37 37 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายวงศกร    รวยทรัพย์
2. เด็กชายบดินทร์    อ่างทอง
1. นางสาวบังอร    ชะเอมจันทร์
2. นายพีระพงษ์    ปัญญา
38 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    ไชยชมพล
2. เด็กชายสุทธิพงศ์    ยามี
1. นางดลฤดี    บุญยะรัตน์
2. นางธัญญารัตน์    ปิงวัง
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพฤกษ์    รัศมีจันทร์
2. นายธนภัทร    ทะวะดี
1. นายชัยวุฒิ    มาเมืองกล
2. นายอัครเดช    เมฆสุรินทร์
40 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษดา    วัดทะโล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    กมุทชาติ
1. นางสาวปัณปภากร    จันธิดา
2. นางภัณฑิรา    โพธิ์แนม
41 41 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ภูศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทร์หอม
1. นางณัฐกฤตา    มามี
2. นายนิคม    เขาเหิน
42 42 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสันนิภา    แขพุทรา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    แว่นฟ้า
1. นางสาววลัญช์รัตน์    ธูปพุดซา
2. นางสุดารัตน์    คำอั้น
43 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมศักดิ์    พัฒนพิบูลพงศ์
2. เด็กชายพงค์ภัค    แซ่ว่าง
1. นางสาวพิทยา    กันทากาศ
2. นางสาวสุนิสา    เนียมแสง
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ปันแก้ว
2. เด็กชายสงกรานต์    รอดเจริญ
1. นายภาณุวัฒน์    คะนิกา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................