งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 663
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายอัครพล    แซ่ฟ้า
2. นายพิพัฒน์    แซ่โซ้ง
1. นางบุญทวี    กาวิระชัย
2. นางสาววรรณิกา    ริกากรณ์
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายจายปี    คิงออ
2. นายวาลิ    แสนลี่
1. นายอาทิตย์    อินทะรินทร์
2. นายเสถียร    กันธิยะ
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินกฤต    ดวงสุภา
2. เด็กชายศตายุ    คำใหม่
1. นายประเทือง    ภูเขียว
2. นางแววดาว    เมืองใจ
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนรธีร์    ศรีกรด
2. เด็กชายเหนือสกุล    โคตรพัฒน์
1. นางวิไล    ชังชั่ว
2. นางสาวอนิสรา    วิลัยลักษณ์
5 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายภูธิป    ซิม
2. เด็กชายชนวีร์    แซ่เฉิ่ง
1. นายฐิติคมภ์    เขนย
2. นายภาณพงศ์    สาคำ
6 6 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรวัส    ผิวยะกา
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    จันทร์เพ็ญโรจน์
1. นางสาวสุวิญชา    รักหาญ
2. นางอุมาภรณ์    ผิวยะกา
7 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายสมควร    แซ่หวือ
2. เด็กชายมงคล    แซ่ย่าง
1. นายพิทยุตม์    จุมปา
2. นายโกวิทย์    ไชยสิทธิ์
8 8 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายกิตติภูมิ    อุตมูล
2. นายณัฐนนท์    พรมขัน
1. นางสาววานิกา    มามาตร
2. นายอรุณ    กันทะขู้
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายแดนเหนือ    สารขาว
2. เด็กหญิงนราพร    ถาวร
1. นายนัทที    เที่ยงจันตา
2. นายวรพล    ปริยะ
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายปาณวัตร    นาออน
2. นายสุรศักดิ์    เศรษฐนันท์
1. นางสาวนภาพรรณ    ทรัพย์ผล
2. นางสาวปิยะพร    ศรีตะลา
11 11 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธัญธร    เล็กรอด
2. เด็กชายจิรภัทร    สมบูรณ์
1. นายนพชัย    บุญเรืองยา
2. นายภูวดล    ชื่นอยู่
12 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุศิษฎ์    บุญจันทร์
2. เด็กชายรุ่งภพ    กิมเซีย
1. นายธวัช    สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา    แดงชาวนา
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดา    ปัญโญ
2. เด็กชายศรัณย์    จอมกาญจนา
1. นางสาวพิมพ์นิภา    เหลืองอร่าม
2. นางสาววรัญญา    ชาญกล้า
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายยอดชาย    เกษรบัว
2. เด็กชายศิวา    เสริมแสง
1. นายมิตรชัย    ทาบุดดา
2. นายระวีพันธ์    เปรมวิชิต
15 15 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ตาสิติ
2. เด็กชายจีรทีปต์    แก้วออน
1. นายสุทิน    จันทร์เทศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 16 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐลัส    ควรการ
2. เด็กชายวรเมฆ    กาญจนะชาติ
1. นางรัชนี    ศรีเอี้ยง
2. นางสาวอรชพร    สุขีโมกข์
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายโกศัลย์    ทองคำ
2. เด็กชายพิริยะ    วงศ์สุริยะ
1. นางสาวน้อย    มาสอน
2. นางสาวสุชิน    ทิงิ้วงาม
18 18 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพรัตน์    ทองวิชิต
2. เด็กชายสรวิชญ์    รักธัญการ
1. นางสาวจรรยา    ชัชวงษ์
2. นางณัฏฐิรา    นันทวัน ณ อยุธยา
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตนัย    ชื่นชม
2. เด็กชายภูริณัฐ    วงค์สกุล
1. นายนิทัศน์    เกษรวนิชวัฒนา
2. นายยุทธศักดิ์    ศรีอินทยุทธ
20 20 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    จันทวงศ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    แซ่มาก
1. นางสาวนิตยา    นันทะใจ
2. นายวราเทพ    สุภานุสร
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ดาราเพ็ญ
2. เด็กชายศุภกานต์    วินิจสร
1. นางสาววรินทรัตน์    เงินสุข
2. นายอภิสิทธิ์    วงศ์สุทธิ์
22 22 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายจีรเดช    ทองสุข
2. เด็กชายรัชชานนท์    อิ่มใจ
1. นางสาวมัญชรี    สนิทวงศ์
2. นายสันษร    วรรณแก้ว
23 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์พณิช    ไกรลาศ
2. เด็กชายรัชตพล    ใจซื่อ
1. ว่าที่ร้อยตรียศ    สักลอ
2. นายแอ๊ด    ชาวน่าน
24 24 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรัณยู    ทองอินทร์
2. เด็กชายธนกฤต    ศรีวรรณ์
1. นายวิรัช    รุ่งโรจน์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ผลรินทร์
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายนพกร    สนธิ
2. เด็กชายธีรกานต์    วงศ์ศักดิ์ศรี
1. นายวัชรพล    ณ น่าน
2. นางสาวอรณัชชา    พุทธวงค์
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายชวัลกร    โชติเกียรติ
2. เด็กชายธีรพงษ์    จิตตั้ง
1. นางจรรยา    คนธสิงห์
2. นายอมรเทพ    วงศ์ธิมา
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติทัต    ตัดพุดซา
2. เด็กชายกฤตภาส    สุพรรณกุล
1. นายสุรัตน์    กาบทุม
2. นางสาวแคทลียา    สมแปง
28 28 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายทิวากร    แจ่มชาวนา
2. เด็กชายจุฑาภัทร    คำแดง
1. นายกฤษณะ    บัวขาว
2. นางรำธาร    สิงหะ
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพรเทพ    มุ่งโป่งกลาง
2. เด็กชายจีรพัฒน์    สายบัวคำ
1. นายต่อลาภ    สำเภา
2. นางสาวนิลุบล    สาระ
30 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤษฎา    อัมพรกระสินธุ์
2. เด็กชายสราวุธ    กรรณิกา
1. นายธนวัฒน์    ปินตาจันทร์
2. นางอรพินท์    วงค์เทเวช
31 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    ปัญญาสา
2. เด็กชายชนสรณ์    ขอบรูป
1. นายปวริศ    พรหมเสนา
2. นางสาววิไลลักษณ์    วรรณโตสกุล
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    สุวรรณประภา
2. เด็กชายภคพงษ์    คุ้มตะสิน
1. นางชุดาภา    หาญพงศ์เจริญ
2. นายวรวุฒิ    หาญพงศ์เจริญ
33 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนากร    เกิดพงษ์
2. เด็กชายสิรายุ    สงเชื้อ
1. นายอชิรสิทธิ์    ไชยสิงห์
2. นายไพเราะ    ขัดสุข
34 34 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรีลักษณ์    แก้วกิ่งจันทร์
2. เด็กหญิงจีรนันท์    ชัยวงค์ฝัน
1. นายสมควร    ศรีจันทร์
2. นายอนุพงษ์    จอมเพ็ง
35 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูมิบดินทร์    อินธิศักดิ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์    ใจแปง
1. นางสาวณัฐธิดา    งามตา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายรังสรรค์    วงศ์วารีย์
2. เด็กชายธีรพงศ์    นุวันสา
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต    จันทน
2. นางสาววีนา    ศรีสมพันธ์
37 37 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายต้นตะวัน    เที่ยงอยู่
2. เด็กชายฉัตรมงคล    ใจดวง
1. นางสาวบังอร    ชะเอมจันทร์
2. นายพีระพงษ์    ปัญญา
38 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐฐาไนย    เหล็กเพชร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    บัวศิลา
1. นายฉลอง    สุยะวงค์
2. นายภาคภูมิ    มณีวรรณ
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรัญชัย    แก้วคำปา
2. เด็กหญิงวราลี    ฟูเจริญ
1. นายอุดร    ฮ่องลึก
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัชร    วัฒนะธัญการ
2. นายธีรวัฒน์    ทองสุข
1. นางรังษินี    แก้วคง
2. นางสาวเอื้อมดาว    แก้วเทพ
41 41 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนิวัตติ์    อินพหล
2. เด็กชายเมธา    งามสันเทียะ
1. นางกนกวรรณ    ทับเนียมนาค
2. นายอนุชา    แป้นจันทร์
42 42 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายรภีพัทร    ม่วงวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พวงเพ็ชร์
1. นางสุดารัตน์    คำอั้น
2. นายสุธิชัย    คำมาโย
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาลิตา    ประเสรืฐสันติสุข
2. เด็กหญิงเปมิกา    สีหะวงษ์
1. นางสาวพิชญาภัค    เทิดโรจนชัย
2. นายอดิพงศ์    ท่วมจอก
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิอู    -
2. เด็กชายปัญญากร    บุญอ่วม
1. นายภาณุวัฒน์    คะนิกา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................